Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλκένια ή ολεφίνες. Χαρακτηριστική ομάδα: διπλός δεσμός Γενικός τύπος: C ν H 2ν, ν  2 Αιθένιο ή αιθυλένιο Προπένιο ή προπυλένιο βουτένιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλκένια ή ολεφίνες. Χαρακτηριστική ομάδα: διπλός δεσμός Γενικός τύπος: C ν H 2ν, ν  2 Αιθένιο ή αιθυλένιο Προπένιο ή προπυλένιο βουτένιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλκένια ή ολεφίνες

2 Χαρακτηριστική ομάδα: διπλός δεσμός Γενικός τύπος: C ν H 2ν, ν  2 Αιθένιο ή αιθυλένιο Προπένιο ή προπυλένιο βουτένιο

3 http://www.youtube.com/watch?v=WGh9_z7-dY0&feature=related Αλκένια ή ολεφίνες Υβριδισμός sp 2 http://www.youtube.com/watch?v=kP91F2hLROM Σχηματισμός αιθενίου Γεωμετρική ισομέρεια

4 Αλκένια ή ολεφίνες E & Z ισομερή Ζ- ισομερές Ε- ισομερές E is for "Enemies", which are on opposite sides Το άτομο με το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό παίρνει και τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.

5 Αλκένια ή ολεφίνες (E)-but-2-ene. (E)- form (Ζ)- form Στην περίπτωση ίδιου ατομικού αριθμού, υψηλότερη προτεραιότητα παίρνει το άτομο με τη μεγαλύτερη ατομική μάζα.

6 Αλκένια ή ολεφίνες In the CH 3 group: The atoms attached to the carbon are H H H. In the CH 3 CH 2 group: The atoms attached directly to the carbon of the CH 2 group are C H H. In the CH 2 OH group: The atoms attached directly to the carbon are O H H. In the CHO group: The atoms attached directly to the carbon are O O H. (Z)- form 1 2 1 2

7 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων

8 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής Α. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων 2-chloropropane προπένιο ΚΟΗ 2-βρωμοβουτάνιο 1-βουτένιο 2-βουτένιο (κύριο προϊόν) Κανόνας Saytzeff Το κύριο προϊόν της απόσπασης θα είναι το περισσότερο υποκατεστημένο αλκένιο. Κατά την απόσπαση ΗΧ, το Η αποσπάται από το γειτονικό C που έχει τα λιγότερα Η.

9 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής 2-μεθυλο-3-χλωρο πεντάνιο 2-μεθυλο-2-πεντένιο 4-μεθυλο-2-πεντένιο (κύριο προϊόν) Ο C έχει τα λιγότερα Η Ο C έχει τα περισότερα Η

10 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής Β. Αφυδάτωση αλκοολών Ισχύει ο κανόνας Saytzeff 2- βουτανόλη 1- βουτένιο 2- βουτένιο (κύριο προϊόν)

11 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής Γ. Απόσπαση αλογόνου από 1,2 διαλογονίδια

12 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής Δ. Αντίδραση Wittig Ένα μόνο αλκένιο, χωρίς παραπροϊόντα. Με κατάλληλη επιλογή πρώτων υλών συνθέτουμε το επιθυμητό αλκένιο.

13 Αλκένια Μέθοδοι παρασκευής Ε. Καταλυτική υδρογόνωση αλκυνίων

14 Αλκένια Ιδιότητες Καταλυτική υδρογόνωση Προσθήκη αλογόνου Προσθήκη υδραλογόνου Προσθήκη νερού Υδροξυλίωση Οζονόλυση

15 Αλκένια Ιδιότητες Καταλυτική υδρογόνωση (υπό πίεση και σε θ~200 0 C) CH 2 =CH 2 + H 2 → CH 3 -CH 3 Η2Η2 καταλύτης Παρασκευή μαργαρινών

16 Αλκένια Ιδιότητες Προσθήκη αλογόνου CH 2 =CH 2 + Br 2 → BrCH 2 -CH 2 Br Αριθμός ιωδίου : μέτρο του κορεσμού μιας λιπαρής ουσίας. Δείκτης ποιότητας λιπαρής ουσίας. Δείκτης νοθείας φυτικών λιπών με ζωϊκά ή συνθετικά λίπη.

17 Αλκένια Ιδιότητες Προσθήκη υδραλογόνου CH 3 -CH=CH 2 + HBr → CH 3 -CHBr-CH 2 -H Kανόνας Markovnikov: κατά την προσθήκη ΗΧ σε διπλό δεσμό, το Η προστίθεται στον άνθρακα του διπλού δεσμού που έχει τα περισσότερα Η. προσθήκη κατά Markovnikov

18 Αλκένια Ιδιότητες Οζονόλυση (οξειδωτική διάσπαση αλκενίων) R 1 -CH=CH-R 2 + O 3 → R 1 -CHO + R 2 -CHO + H 2 O παρασκευή καρβονυλικών ενώσεων Αν υπάρχει Η στους C του διπλού δεσμού  αλδεύδες Αν δεν υπάρχει Η στους C του διπλού δεσμού  κετόνες


Κατέβασμα ppt "Αλκένια ή ολεφίνες. Χαρακτηριστική ομάδα: διπλός δεσμός Γενικός τύπος: C ν H 2ν, ν  2 Αιθένιο ή αιθυλένιο Προπένιο ή προπυλένιο βουτένιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google