Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ.

2 IG XII, 9, 191 (EM 11553): Σύμβαση μεταξύ του Χαιρεφάνη και της Ερέτριας (318-315 π.Χ.)

3

4

5

6 Στράβωνος Γεωγραφία 8.6.7-8 πλάσμα δ ὲ κα ὶ τ ὸ „ Ἄ ργος ἄ νυδρον ἐὸ ν Δαναα ὶ θέσαν Ἄ ργος ἔ νυδρον,“ τ ῆ ς τε χώρας κοίλης ο ὔ σης κα ὶ ποταμο ῖ ς διαρρεομένης κα ὶ ἕ λη κα ὶ λίμνας παρεχομένης,„“ κα ὶ τ ῆ ς πόλεως ε ὐ πορουμένης ὕ δασι φρεάτων πολλ ῶ ν κα ὶ ἐ πιπολαίων. Αριστοτέλη Περί ζωϊών μορίων ΙΙΙ.5.668 α, 11-18 Ἔ οικε δ’ ὥ σπερ ἔ ν τε το ῖ ς κήποις α ἱ ὑ δραγωγίαι κατασκευάζονται ἀ π ὸ μι ᾶ ς ἀ ρχ ῆ ς κα ὶ πηγ ῆ ς ε ἰ ς πολλο ὺ ς ὀ χετο ὺ ς κα ὶ ἄ λλους ἀ ε ὶ πρ ὸ ς τ ὸ πάντ ῃ μεταδιδό- ναι, κα ὶ ἐ ν τα ῖ ς ο ἰ κοδομίαις παρ ὰ π ᾶ σαν τ ὴ ν τ ῶ ν θεμελίων ὑ πογραφ ὴ ν λίθοι παραβέβληνται δι ὰ τ ὸ τ ὰ μ ὲ ν κηπευόμενα φύεσθαι ἐ κ το ῦ ὕ δατος, το ὺ ς δ ὲ θεμελίους ἐ κ τ ῶ ν λίθων φύεσθαι ἐ κ το ῦ ὕ δατος, το ὺ ς δ ὲ θεμελίους ἐ κ τ ῶ ν λίθων ο ἰ κοδομε ῖ σθαι, τ ὸ ν α ὐ τ ὸ ν τρόπον κα ὶ ἡ φύσις τ ὸ α ἷ μα δι ὰ παντ ὸ ς ὠ χέτευκε το ῦ σώματος, ἐ πειδ ὴ παντ ὸ ς ὕ λη πέφυκε το ῦ το. Ξενοφώντος Ανάβασις 2.4.13 ἀ πέχει δ ὲ Βαβυλ ῶ νος ο ὐ πολύ. ἐ ντε ῦ θεν δ’ ἐ πορεύθησαν σταθμο ὺ ς δύο παρασάγγας ὀ κτώ· κα ὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τ ὴ ν μ ὲ ν ἐ π ὶ γεφύρας, τ ὴ ν δ ὲ ἐ ζευγμένην πλοίοις ἑ πτά· α ὗ ται δ’ ἦ σαν ἀ π ὸ το ῦ Τίγρητος ποταμο ῦ · κατετέτμηντο δ ὲ ἐ ξ α ὐ τ ῶ ν κα ὶ τάφροι ἐ π ὶ τ ὴ ν χώραν, α ἱ μ ὲ ν πρ ῶ ται μεγάλαι, ἔ πειτα δ ὲ ἐ λάττους· τέλος δ ὲ κα ὶ μικρο ὶ ὀ χετοί, ὥ σπερ ἐ ν τ ῇ Ἑ λλάδι ἐ π ὶ τ ὰ ς μελίνας·

7 Θεοφράστου Περί φυτών αιτιών ΙΙΙ.8.3-4 Περ ὶ δ ὲ ἀ ρδεύσεως κα ὶ ὑ δάτων σχεδ ὸ ν ε ἴ ρηται πρότερον. Ὅ σα γ ὰ ρ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανίοις ὠ φέλιμα κατ ὰ ποίας ὥ ρας ἢ ἔ τους ἢ νύκτωρ ἢ μεθ’ ἡ μέραν δ ῆ λον ὅ τι κα ὶ ἐ ν το ῖ ς ἐ πιρρύτοις κα ὶ ὀ χετευομένοις ὁ μοίως ἔ σται. Το ῦ δ ὲ θέρους ε ὐ λόγως μάλιστα χρ ῶ νται δι ὰ τ ὴ ν σπάνιν τ ῶ ν ἐ κ δι ὸ ς κα ὶ ἅ μα πρ ὸ ς τ ὴ ν ἐ κτροφ ὴ ν τ ῶ ν καρπ ῶ ν ἀ ναγκα ῖ ον. Ο ἱ δ ὲ κα ὶ ο ἴ ονται τότε μάλιστα δε ῖ σθαι πλείστης ἀ φαιρέσεως κα ὶ κυριωτάτης γινομένης. Ἰ σχυρ ὸ ν δ’ ὥ σπερ ἐ ν το ῖ ς ἄ λλοις κα ὶ ἐ ν τούτοις τ ὸ ἔ θος, ο ἷ ον γ ὰ ρ φύσις γίνεται. Δι’ ὃ κα ὶ τ ὰ ἐ ν το ῖ ς ξηρο ῖ ς κα ὶ ἀ νύδροις ο ὐ δ ὲ ν ζητε ῖ πλ ὴ ν τ ὸ ἀ ναγκα ῖ ον κα ὶ χείρω γίνεται βρεχόμενα καθάπερ τ ὰ ε ἰ ωθότα μ ὴ βρέχεσθαι. Κα ὶ κίνδυνος δ ὲ ἐὰ ν μ ὴ συνεχ ῶ ς ἀ ποδιδ ῷ βρέχειν ἀ ρξάμενος. Ἐ κείνην τε γ ὰ ρ ἀ φαιρε ῖ ται τ ὴ ν ἰ σχ ὺ ν κα ὶ [τ ὴ ν] τροφ ὴ ν [κα ὶ ] ἑ τέραν ο ὐ διδο ὺ ς ἀ μφοτέρων παραιρέσει ἁ μαρτάνει, ὥ στε πολλάκις ὑ π ὸ ἀ μφοτέρων παραιρέσει ἁ μαρτάνει, ὥ στε πολλάκις ὑ π ὸ τ ῶ ν καυμάτων α ὐ αίνεται. Σχεδ ὸ ν δ ὲ ο ἱ καρπο ὶ χείρους τ ῶ ν γε πλε ῖ στον βρεχομένων, ἐὰ ν δ ὲ σύμμετρον λάβ ῃ πλείους κα ὶ πολλ ῷ καλλίους.[][ ]

8 SEG XL 348 (Σπάρτη, 3 ος αι. π.Χ.) A το ὶ Κονοhουρ έ ες ἀ ν έ σηκαν Ἀ νταμ έ νην τ ᾶ ι Ε ὐ λακ ί αι hυδραγ ὸ ν γεν ό μενον κα ὶ τ ὸ h ύ [δ]- ωρ καταγαγ ό ντα κ ά λιστα π ά ντων κα ὶ ἀ πορ- 4 ηh ί αν ο ὐ δεμ ί αν ποι ή hαντα τ ῆ ς ἀ υδρ ί ας γενομ έ νας κα ὶ κ̣οι ά ξαντα ο ὐ δ έ να. Β τ̣ο̣ ί δ̣ε̣ σ̣υ̣ν̣ έ δωκαν ἐ ̣ς τ̣ ὰ ̣ν̣ κασκε̣υ ά ν· Κλ ή ινικος, νν Δ̣ε̣ι̣ν̣ ῦ ̣ς̣, ΓΛΥΛΝ.ΛΟΣ, Σο ί ων, Ε ὐ δαιμον ί δας, hιππ ί α[ς], Ε ὔ σεινος, Σ ά ων, Κ ί ων, Σικαν ό ς, Ἴ ων, Ο ἰ φ ί λος, Φιλ ό δρομ̣[ος] 4 Φιλοκρατ ί δας, Ἰ οκρ ά της, Τ ί μαρχος, Καλλ ί βιος, νννν Λυh ί ξην̣ος, Γοργοσθ̣ε̣ν ί δ̣α̣ς̣, Κ̣α̣λλ ί ας, Φ ί λιστος, Χιλων ί δας, Ἀ ν ά ξιππ[ος], Ἄ λκιππος, Κυδοιμοκλ ῆ [ς], Φιλ ό ξενος, Καλλι ά δ[ας] νε ώ τερος, Ε ὐ δα ί μων, Πο̣- 8 λεμ̣ ί [τ]α̣ς, Ἀ ριστ ί ων, Ε ὐ δα ί μων νε ώ τερος, νννν Πο̣λ̣υ̣ ά ρατος, Π ά λις, Δαμ ά στας, Ἀ ριστ ό μαχ[ος], Ε ὐ κλ ή ιδας, Ἀ ̣λιστ ί ων, Ἀ σι ά δας, Χαρ έ ας. ννν

9 Πλάτωνος Νόμοι 6.8.761 Α-Β (a.) τ ῷ τόπ ῳ ἑ κάστ ῳ πρ ὸ ς τα ῦ τα, δι’ ἐ κείνων ποιο ῦ ντας, ἐ κείνοις ἐ πιστατο ῦ ντας, τ ῶ ν ο ἰ κείων ἔ ργων α ὐ τ ῶ ν ἀ ργίας ὅ τι μάλιστα ἐ κλεγομένους. δύσβατα δ ὲ δ ὴ πάντα ποιε ῖ ν μ ὲ ν το ῖ ς ἐ χθρο ῖ ς, το ῖ ς δ ὲ φίλοις ὅ τι μάλιστα ε ὔ βατα, ἀ νθρώποις τε κα ὶ ὑ ποζυγίοις κα ὶ βοσκήμασιν, ὁ δ ῶ ν τε ἐ πιμελουμένους ὅ πως ὡ ς (5) ἡ μερώταται ἕ κασται γίγνωνται, κα ὶ τ ῶ ν ἐ κ Δι ὸ ς ὑ δάτων, ἵ να τ ὴ ν χώραν μ ὴ κακουργ ῇ, μ ᾶ λλον δ’ ὠ φελ ῇ ῥ έοντα ἐ κ (b.) τ ῶ ν ὑ ψηλ ῶ ν ε ἰ ς τ ὰ ς ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσι νάπας ὅ σαι κο ῖ λαι, τ ὰ ς ἐ κρο ὰ ς α ὐ τ ῶ ν ε ἴ ργοντας ο ἰ κοδομήμασί τε κα ὶ ταφρεύμασιν, ὅ πως ἂ ν τ ὰ παρ ὰ το ῦ Δι ὸ ς ὕ δατα καταδεχόμεναι κα ὶ πίνουσαι, το ῖ ς ὑ ποκάτωθεν ἀ γρο ῖ ς τε κα ὶ τόποις π ᾶ σιν νάματα κα ὶ κρήνας ποιο ῦ σαι, κα ὶ το ὺ ς α ὐ χμηροτάτους τόπους πολυύδρους τε κα ὶ ε ὐ ύδρους ἀ περγάζωνται· τά τε πηγα ῖ α ὕ δατα, ἐ άντε τ ὶ ς ποταμ ὸ ς ἐ άντε κα ὶ κρήνη ᾖ, κοσμο ῦ ντες φυτεύμασί (c.) τε κα ὶ ο ἰ κοδομήμασιν ε ὐ πρεπέστερα, κα ὶ συνάγοντες μεταλλείαις νάματα, πάντα ἄ φθονα ποι ῶ σιν, ὑ δρείαις τε καθ’ λείαις νάματα, πάντα ἄ φθονα ποι ῶ σιν, ὑ δρείαις τε καθ’ ἑ κάστας τ ὰ ς ὥ ρας, ε ἴ τί που ἄ λσος ἢ τέμενος περ ὶ τα ῦ τα ἀ φειμένον ᾖ, τ ὰ ῥ εύματα ἀ φιέντες ε ἰ ς α ὐ τ ὰ τ ὰ τ ῶ ν θε ῶ ν ἱ ερά, κοσμ ῶ σι. πανταχ ῇ δ ὲ ἐ ν το ῖ ς τοιούτοις γυμνάσια χρ ὴ (5) κατασκευάζειν το ὺ ς νέους α ὑ το ῖ ς τε κα ὶ το ῖ ς γέρουσι γεροντικ ὰ λουτρ ὰ θερμ ὰ παρέχοντας, ὕ λην παρατιθέντας α ὔ ην (d.) κα ὶ ξηρ ὰ ν ἄ φθονον, ἐ π’ ὀ νήσει καμνόντων τε νόσοις κα ὶ πόνοις τετρυμένα γεωργικο ῖ ς σώματα δεχομένους ε ὐ μεν ῶ ς, ἰ ατρο ῦ δέξιν μ ὴ πάνυ σοφο ῦ βελτίονα συχν ῷ.

10 Λαυρεωτική: αρχαίο πλυντήριο

11

12

13

14

15 Λαυρεωτική: δεξαμενή νερού

16

17

18

19

20

21 Ράχη Ισθμίων: εργαστήρια υφαντουργίας και βαφής υφασμάτων

22

23 Debir (Ισραήλ): εγκατάσταη βαφής υφασμάτων

24 Κεραμεική από τον εργαστηριακό χώρο στη Ράχη Ισθμίων

25 Αγορά Αθηνών: Κλεψύδρα

26 Αμφιάρειο Ωρωπού: Κλεψύδρα

27

28 Ακράγας: εγκατάσταση ελαιοτριβείου

29

30

31 Αγορά Αθηνών: υδρόμυλος

32

33


Κατέβασμα ppt "IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google