Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: π.Χ.

2 IG XII, 9, 191 (EM 11553): Σύμβαση μεταξύ του Χαιρεφάνη και της Ερέτριας (318-315 π.Χ.)

3

4

5

6 Στράβωνος Γεωγραφία πλάσμα δὲ καὶ τὸ „Ἄργος ἄνυδρον ἐὸν Δανααὶ θέσαν Ἄργος ἔνυδρον,“ τῆς τε χώρας κοίλης οὔσης καὶ ποταμοῖς διαρρεομένης καὶ ἕλη καὶ λίμνας παρεχομένης, καὶ τῆς πόλεως εὐπορουμένης ὕδασι φρεάτων πολλῶν καὶ ἐπιπολαίων. Αριστοτέλη Περί ζωϊών μορίων ΙΙΙ.5.668α, 11-18 Ἔοικε δ’ ὥσπερ ἔν τε τοῖς κήποις αἱ ὑδραγωγίαι κατασκευάζονται ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς καὶ πηγῆς εἰς πολλοὺς ὀχετοὺς καὶ ἄλλους ἀεὶ πρὸς τὸ πάντῃ μεταδιδό- ναι, καὶ ἐν ταῖς οἰκοδομίαις παρὰ πᾶσαν τὴν τῶν θεμελίων ὑπογραφὴν λίθοι παραβέβληνται διὰ τὸ τὰ μὲν κηπευόμενα  φύεσθαι ἐκ τοῦ ὕδατος, τοὺς δὲ θεμελίους ἐκ τῶν λίθων φύεσθαι ἐκ τοῦ ὕδατος, τοὺς δὲ θεμελίους ἐκ τῶν λίθων οἰκοδομεῖσθαι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ φύσις τὸ αἷμα διὰ παντὸς ὠχέτευκε τοῦ σώματος, ἐπειδὴ παντὸς ὕλη πέφυκε τοῦτο. Ξενοφώντος Ανάβασις ἀπέχει δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. ἐντεῦθεν δ’ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας ὀκτώ· καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά· αὗται δ’ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ· κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δὲ ἐλάττους· τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοί, ὥσπερ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας·

7 Θεοφράστου Περί φυτών αιτιών ΙΙΙ.8.3-4
 Περὶ δὲ ἀρδεύσεως καὶ ὑδάτων σχεδὸν εἴρηται πρότερον. Ὅσα γὰρ ἐν τοῖς οὐρανίοις ὠφέλιμα κατὰ ποίας ὥρας ἢ ἔτους ἢ νύκτωρ ἢ μεθ’ ἡμέραν δῆλον ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐπιρρύτοις καὶ ὀχετευομένοις ὁμοίως ἔσται. Τοῦ δὲ θέρους εὐλόγως μάλιστα χρῶνται διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἐκ διὸς καὶ ἅμα πρὸς τὴν ἐκτροφὴν τῶν καρπῶν ἀναγκαῖον. Οἱ δὲ καὶ οἴονται τότε μάλιστα δεῖσθαι πλείστης ἀφαιρέσεως καὶ κυριωτάτης γινομένης. Ἰσχυρὸν δ’ ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ ἐν τούτοις τὸ ἔθος, οἷον γὰρ φύσις γίνεται. Δι’ ὃ καὶ τὰ ἐν τοῖς ξηροῖς καὶ ἀνύδροις οὐδὲν ζητεῖ πλὴν τὸ ἀναγκαῖον καὶ χείρω γίνεται βρεχόμενα καθάπερ τὰ εἰωθότα μὴ βρέχεσθαι. Καὶ κίνδυνος δὲ ἐὰν μὴ συνεχῶς ἀποδιδῷ βρέχειν ἀρξάμενος. Ἐκείνην τε γὰρ ἀφαιρεῖται τὴν ἰσχὺν καὶ [τὴν] τροφὴν [καὶ] ἑτέραν οὐ διδοὺς ἀμφοτέρων παραιρέσει ἁμαρτάνει, ὥστε πολλάκις ὑπὸ ἀμφοτέρων παραιρέσει ἁμαρτάνει, ὥστε πολλάκις ὑπὸ τῶν καυμάτων αὐαίνεται. Σχεδὸν δὲ οἱ καρποὶ χείρους τῶν γε πλεῖστον βρεχομένων, ἐὰν δὲ σύμμετρον λάβῃ πλείους καὶ πολλῷ καλλίους.

8 SEG XL 348 (Σπάρτη, 3ος αι. π.Χ.) A τοὶ Κονοhουρέες ἀνέσηκαν Ἀνταμένην τᾶι Εὐλακίαι hυδραγὸν γενόμενον καὶ τὸ hύ[δ]- ωρ καταγαγόντα κάλιστα πάντων καὶ ἀπορ- 4 ηhίαν οὐδεμίαν ποιήhαντα τῆς ἀυδρίας γενομένας καὶ κ̣οιάξαντα οὐδένα. Β τ̣ο̣ίδ̣ε̣ σ̣υ̣ν̣έδωκαν ἐ̣ς τ̣ὰ̣ν̣ κασκε̣υάν· Κλήινικος, νν Δ̣ε̣ι̣ν̣ῦ̣ς̣, ΓΛΥΛΝ.ΛΟΣ, Σοίων, Εὐδαιμονίδας, hιππία[ς], Εὔσεινος, Σάων, Κίων, Σικανός, Ἴων, Οἰφίλος, Φιλόδρομ̣[ος] Φιλοκρατίδας, Ἰοκράτης, Τίμαρχος, Καλλίβιος, νννν Λυhίξην̣ος, Γοργοσθ̣ε̣νίδ̣α̣ς̣, Κ̣α̣λλίας, Φίλιστος, Χιλωνίδας, Ἀνάξιππ[ος], Ἄλκιππος, Κυδοιμοκλῆ[ς], Φιλόξενος, Καλλιάδ[ας] νεώτερος, Εὐδαίμων, Πο̣- 8 λεμ̣ί[τ]α̣ς, Ἀριστίων, Εὐδαίμων νεώτερος, νννν Πο̣λ̣υ̣άρατος, Πάλις, Δαμάστας, Ἀριστόμαχ[ος], Εὐκλήιδας, Ἀ̣λιστίων, Ἀσιάδας, Χαρέας. ννν

9 Πλάτωνος Νόμοι Α-Β (a.) τῷ τόπῳ ἑκάστῳ πρὸς ταῦτα, δι’ ἐκείνων ποιοῦντας, ἐκείνοις ἐπιστατοῦντας, τῶν οἰκείων ἔργων αὐτῶν ἀργίας ὅτι μάλιστα ἐκλεγομένους. δύσβατα δὲ δὴ πάντα ποιεῖν μὲν τοῖς ἐχθροῖς, τοῖς δὲ φίλοις ὅτι μάλιστα εὔβατα, ἀνθρώποις τε καὶ ὑποζυγίοις καὶ βοσκήμασιν, ὁδῶν τε ἐπιμελουμένους ὅπως ὡς (5) ἡμερώταται ἕκασται γίγνωνται, καὶ τῶν ἐκ Διὸς ὑδάτων, ἵνα τὴν χώραν μὴ κακουργῇ, μᾶλλον δ’ ὠφελῇ ῥέοντα ἐκ (b.) τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰς ἐν τοῖς ὄρεσι νάπας ὅσαι κοῖλαι, τὰς ἐκροὰς αὐτῶν εἴργοντας οἰκοδομήμασί τε καὶ ταφρεύμασιν, ὅπως ἂν τὰ παρὰ τοῦ Διὸς ὕδατα καταδεχόμεναι καὶ πίνουσαι, τοῖς ὑποκάτωθεν ἀγροῖς τε καὶ τόποις πᾶσιν νάματα καὶ κρήνας ποιοῦσαι, καὶ τοὺς αὐχμηροτάτους τόπους πολυύδρους τε καὶ εὐύδρους ἀπεργάζωνται· τά τε πηγαῖα ὕδατα, ἐάντε τὶς ποταμὸς ἐάντε καὶ κρήνη ᾖ, κοσμοῦντες φυτεύμασί (c.) τε καὶ οἰκοδομήμασιν εὐπρεπέστερα, καὶ συνάγοντες μεταλλείαις νάματα, πάντα ἄφθονα ποιῶσιν, ὑδρείαις τε καθ’ λείαις νάματα, πάντα ἄφθονα ποιῶσιν, ὑδρείαις τε καθ’ ἑκάστας τὰς ὥρας, εἴ τί που ἄλσος ἢ τέμενος περὶ ταῦτα ἀφειμένον ᾖ, τὰ ῥεύματα ἀφιέντες εἰς αὐτὰ τὰ τῶν θεῶν ἱερά, κοσμῶσι. πανταχῇ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις γυμνάσια χρὴ  (5) κατασκευάζειν τοὺς νέους αὑτοῖς τε καὶ τοῖς γέρουσι γεροντικὰ λουτρὰ θερμὰ παρέχοντας, ὕλην παρατιθέντας αὔην (d.) καὶ ξηρὰν ἄφθονον, ἐπ’ ὀνήσει καμνόντων τε νόσοις καὶ πόνοις τετρυμένα γεωργικοῖς σώματα δεχομένους εὐμενῶς, ἰατροῦ δέξιν μὴ πάνυ σοφοῦ βελτίονα συχνῷ.

10 Λαυρεωτική: αρχαίο πλυντήριο

11

12

13

14

15 Λαυρεωτική: δεξαμενή νερού

16

17

18

19

20

21 Ράχη Ισθμίων: εργαστήρια υφαντουργίας και βαφής υφασμάτων

22 Ράχη Ισθμίων: εργαστήρια υφαντουργίας και βαφής υφασμάτων

23 Debir (Ισραήλ): εγκατάσταη βαφής υφασμάτων

24 Κεραμεική από τον εργαστηριακό χώρο στη Ράχη Ισθμίων

25 Αγορά Αθηνών: Κλεψύδρα

26 Αμφιάρειο Ωρωπού: Κλεψύδρα

27 Αμφιάρειο Ωρωπού: Κλεψύδρα

28 Ακράγας: εγκατάσταση ελαιοτριβείου

29 Ακράγας: εγκατάσταση ελαιοτριβείου

30 Ακράγας: εγκατάσταση ελαιοτριβείου

31 Αγορά Αθηνών: υδρόμυλος

32 Αγορά Αθηνών: υδρόμυλος

33


Κατέβασμα ppt "IG XII.ix 191: συμβόλαιο μεταξύ Ερετριέων και του Χαιρεφάνη για την αποξήρανση της λίμνης των Πτεχών: 318-315 π.Χ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google