Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πίνακες σχηματισμού Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πίνακες σχηματισμού Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πίνακες σχηματισμού Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

2 ᾰ +ε, η → ᾱ ᾰ +ε, η → ᾱ ᾰ + ει, ῃ → ᾳ ᾰ + ει, ῃ → ᾳ ᾰ + ο, ω, ου → ω ᾰ + ο, ω, ου → ω ᾰ + οι → ῳ ᾰ + οι → ῳ ᾰ +ε, η → ᾱ ᾰ +ε, η → ᾱ ᾰ + ει, ῃ → ᾳ ᾰ + ει, ῃ → ᾳ ᾰ + ο, ω, ου → ω ᾰ + ο, ω, ου → ω ᾰ + οι → ῳ ᾰ + οι → ῳ Βασικές συναιρέσεις Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

3 τιμάω, - ῶ Ενεργητική Φωνή ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας τιμ ῶ τιμ ᾷ ς τιμ ᾷ τιμ ῶ μεν τιμ ᾶ τε τιμ ῶ σιν τιμ ῶ τιμ ᾷ ς τιμ ᾷ τιμ ῶ μεν τιμ ᾶ τε τιμ ῶ σιν τιμ ῷ μι/- ῴ ην τιμ ῷ ς/- ῴ ης τιμ ῷ /- ῴ η τιμ ῷ μεν τιμ ῷ τε τιμ ῷ εν -- τ ί μα τιμ ά τω -- τιμ ᾶ τε τιμ ώ ντων/ τιμάτωσαν τιμ ᾶ ν τιμ ῶ ν τιμ ῶ σα τιμ ῶ ν Παρατατικός ἐ τ ί μων ἐ τ ί μας ἐ τ ί μα ἐ τιμ ῶ μεν ἐ τιμ ᾶ τε ἐ τ ί μων Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

4 Μέση Φωνή ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας τιμ ῶ μαι τιμ ᾷ τιμ ᾶ ται τιμ ώ μεθα τιμ ᾶ σθε τιμ ῶ νται τιμ ῶ μαι τιμ ᾷ τιμ ᾶ ται τιμ ώ μεθα τιμ ᾶ σθε τιμ ῶ νται τιμ ῴ μην τιμ ῷ ο τιμ ῷ το τιμ ῴ μεθα τιμ ῷ σθε τιμ ῷ ντο -- τιμ ῶ τιμ ά σθω -- τιμ ᾶ σθε τιμ ά σθων/ τιμάσθωσαν τιμ ᾶ σθαι τιμ ώ μενος τιμωμ έ νη τιμ ώ μενον Παρατατικός ἐ τιμ ώ μην ἐ τιμ ῶ ἐ τιμ ᾶ το ἐ τιμ ώ μεθα ἐ τιμ ᾶ σθε ἐ τιμ ῶ ντο Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

5 α→ η α→ η ᾳ → ῃ ᾳ → ῃ α→ η α→ η ᾳ → ῃ ᾳ → ῃ Βασικές εξαιρέσεις Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος Τα ρήματα έχουν χαρακτήρα -η- και όχι -α- (πεινήω – πειν ῶ, διψήω – διψ ῶ, ζήω – ζ ῶ, χρήομαι – χρ ῶ μαι). Στον ενεστώτα και τον παρατατικό ενεργητικής και μέσης φωνής κλίνονται όπως τα ρήματα σε –άω. ΑΛΛΑ, όπου πειν ῶ πειν ῶ διψ ῶ διψ ῶ ζ ῶ ζ ῶ χρ ῶ μαι χρ ῶ μαι πειν ῶ πειν ῶ διψ ῶ διψ ῶ ζ ῶ ζ ῶ χρ ῶ μαι χρ ῶ μαι

6 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος ζήω-ζ ῶ Ενεργητική ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας ζ ῶ ζ ῇ ς ζ ῇ ζ ῶ μεν ζ ῆ τε ζ ῶ σι(ν) ζ ῶ ζ ῇ ς ζ ῇ ζ ῶ μεν ζ ῆ τε ζ ῶ σι(ν) ζ ῴ ην ζ ῴ ης ζ ῴ η ζ ῷ μεν ζ ῷ τε ζ ῷ εν -- -- ζ ῆ ζ ή τω ------ ζῆνζῆνζῆνζῆν ζ ῶ ν ζ ῶ σα ζ ῶ ν Παρατατικός ἔ ζων ἔ ζης ἔ ζη ἐ ζ ῶ μεν ἐ ζ ῆ τε ἔ ζων

7 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος πεινήω-πειν ῶ Ενεργητική Φωνή ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας πειν ῶ πειν ῇ ς πειν ῇ πειν ῶ μεν πειν ῆ τε πειν ῶ σιν πειν ῶ πειν ῇ ς πειν ῇ πειν ῶ μεν πειν ῆ τε πειν ῶ σιν πειν ῷ μι πειν ῷ ς πειν ῷ πειν ῷ μεν πειν ῷ τε πειν ῷ εν --πείνηπεινήτω -- πειν ῆ τε πεινώντων πειν ῆ ν πειν ῶ ν πειν ῶ σα πειν ῶ ν Παρατατικός ἐ πείνων ἐ πείνης ἐ πείνη ἐ πειν ῶ μεν ἐ πειν ῆ τε ἐ πείνων

8 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος χρήομαι-χρ ῶ μαι Μέση Φωνή ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας χρ ῶ μαι χρ ῇ χρ ῆ ται χρ ώ μεθα χρ ῆ σθε χρ ῶ νται χρ ῶ μαι χρ ῇ χρ ῆ ται χρ ώ μεθα χρ ῆ σθε χρ ῶ νται χρ ῴ μην χρ ῷ ο χρ ῷ το χρ ῴ μεθα χρ ῷ σθε χρ ῷ ντο -- χρ ῶ χρ ή σθω -- χρ ῆ σθε χρ ή σθων ή χρ ή σθωσαν χρ ῆ σθαι χρ ώ μενος χρωμένη χρ ώ μενον Παρατατικός ἐ χρ ώ μην ἐ χρ ῶ ἐ χρ ῆ το ἐ χρ ώ μεθα ἐ χρ ῆ σθε ἐ χρ ώ ντο

9 ε + ε → ει ε + ε → ει ε + ο → ου ε + ο → ου ε + μακρό φωνήεν / δίφθογγος → το ίδιο μακρό φωνήεν / η ίδια δίφθογγος: ε + μακρό φωνήεν / δίφθογγος → το ίδιο μακρό φωνήεν / η ίδια δίφθογγος: ε + ω → ω, ε + ω → ω, ε + η → η, ε + η → η, ε + ῃ → ῃ, ε + ῃ → ῃ, ε + ου → ου, ε + ου → ου, ε + οι → οι ε + οι → οι ε + ει → ει ε + ει → ει ε + ε → ει ε + ε → ει ε + ο → ου ε + ο → ου ε + μακρό φωνήεν / δίφθογγος → το ίδιο μακρό φωνήεν / η ίδια δίφθογγος: ε + μακρό φωνήεν / δίφθογγος → το ίδιο μακρό φωνήεν / η ίδια δίφθογγος: ε + ω → ω, ε + ω → ω, ε + η → η, ε + η → η, ε + ῃ → ῃ, ε + ῃ → ῃ, ε + ου → ου, ε + ου → ου, ε + οι → οι ε + οι → οι ε + ει → ει ε + ει → ει Βασικές συναιρέσεις Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

10 Φιλόλογος ποιέω,- ῶ ποιέω,- ῶ Ενεργητική Φωνή ποιέω,- ῶ ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας ποι ῶ ποιε ῖ ς ποιε ῖ ποιο ῦ μεν ποιε ῖ τε ποιο ῦ σιν ποι ῶ ποι ῇ ς ποι ῇ ποι ῶ μεν ποι ῆ τε ποι ῶ σιν ποιο ῖ μι/-οίην ποιο ῖ ς/-οίης ποιο ῖ /-οίη ποιο ῖ μεν ποιο ῖ τε ποιο ῖ εν -- πο ί ει ποιε ί τω -- ποιε ῖ τε ποιο ύ ντων/ ποιείτωσαν ποιε ῖ ν ποι ῶ ν ποιο ῦ σα ποιο ῦ ν Παρατατικός ἐ πο ί ουν ἐ πο ί εις ἐ πο ί εις ἐ πο ί ει ἐ ποιο ῦ μεν ἐ ποιε ῖ τε ἐ πο ί ουν

11 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος Μέση Φωνή ποιέομαι-ο ῦ μαι ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας ποιο ῦ μαι ποι ῇ (-ε ῖ ) ποιε ῖ ται ποιο ύ μεθα ποιε ῖ σθε ποιο ῦ νται ποι ῶ μαι ποι ῇ ποι ῆ ται ποι ώ μεθα ποι ῆ σθε ποι ῶ νται ποιο ί μην ποιο ῖ ο ποιο ῖ το ποιο ί μεθα ποιο ῖ σθε ποιο ῖ ντο -- ποιο ῦ ποιε ί σθω -- ποιε ῖ σθε ποιε ί σθων/ ποιείσθωσαν ποιε ῖ σθαι ποιο ύ μενος ποιουμ έ νη ποιο ύ μενον Παρατατικός ἐ ποιο ύ μην ἐ ποιο ῦ ἐ ποιε ῖ το ἐ ποιο ύ μεθα ἐ ποιε ῖ σθε ἐ ποιο ῦ ντο

12 ε + ε → ει ε + ε → ει ε + ει → ει ε + ει → ει ε + ε → ει ε + ε → ει ε + ει → ει ε + ει → ει Βασικές εξαιρέσεις Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος Τα συνηρημένα ρήματα σε -έω με μονοσύλλαβο θέμα (πλέ-ω, πνέ-ω, ῥ έ-ω, δε-ομαι) συναιρούνται μόνο όπου μετά τον χαρακτήρα -ε- ακολουθεί άλλο -ε- ή -ει-:

13 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος πλέω Ενεργητική ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας πλέω πλε ῖ ς πλε ῖ πλέομεν πλε ῖ τε πλέουσιπλέω πλέ ῃ ς πλέ ῃ πλέωμενπλέητεπλέωσιπλέοιμιπλέοιςπλέοιπλέοιμενπλέοιτεπλέοιεν -- πλε ῖ πλείτω -- πλε ῖ τε πλεόντων πλε ῖ ν πλέωνπλέουσαπλέον Παρατατικός ἔ πλεον ἔ πλεις ἔ πλει ἐ πλέομεν έπλε ῖ τε ἔ πλεον

14 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος δέομαι Μέση Φωνή ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας δέομαι δέ ῃ (ει) δε ῖ ται δεόμεθα δε ῖ σθε δέονταιδέωμαι δέ ῃ δέηταιδεώμεθαδέησθεδέωνταιδεοίμηνδέοιοδέοιτοδεοίμεθαδέοισθεδέοιντο --δέουδείσθω -- δε ῖ σθε δείσθων ή δείσθωσαν δε ῖ σθαι δεόμενοςδεομένηδεόμενον Παρατατικός ἐ δεόμην ἐ δέου ἐ δε ῖ το ἐ δεόμεθα ἐ δε ῖ σθε ἐ δέοντο

15 ο + ε, ο, ου→ ου ο + ε, ο, ου→ ου ο + η, ω → ω ο + η, ω → ω ο + ει, οι, ῃ → οι ο + ει, οι, ῃ → οι ο + ε, ο, ου→ ου ο + ε, ο, ου→ ου ο + η, ω → ω ο + η, ω → ω ο + ει, οι, ῃ → οι ο + ει, οι, ῃ → οι Βασικές συναιρέσεις Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος

16 Φιλόλογος δουλόω,- ῶ Ενεργητική Φωνή ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας δουλ ῶ δουλο ῖ ς δουλο ῖ δουλο ῦ μεν δουλο ῦ τε δουλο ῦ σιν δουλ ῶ δουλο ῖ ς δουλο ῖ δουλ ῶ μεν δουλ ῶ τε δουλ ῶ σιν δουλο ῖ μι/-οίην δουλο ῖ ς/-οίης δουλο ῖ /-οίη δουλο ῖ μεν δουλο ῖ τε δουλο ῖ εν -- δο ύ λου δουλο ύ τω -- δουλο ῦ τε δουλο ύ ντων/ δουλούτωσαν δουλο ῦ ν δουλ ῶ ν δουλο ῦ σα δουλο ῦ ν Παρατατικός ἐ δο ύ λουν ἐ δο ύ λους ἐ δο ύ λου ἐ δουλο ῦ μεν ἐ δουλο ῦ τε ἐ δο ύ λουν

17 Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος Μέση Φωνή Μέση Φωνή δουλόομαι,-ο ῦ μαι ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή Ενεστώτας δουλο ῦ μαι δουλο ῖ δουλο ῦ ται δουλο ύ μεθα δουλο ῦ σθε δουλο ῦ νται δουλ ῶ μαι δουλο ῖ δουλ ῶ ται δουλ ώ μεθα δουλ ῶ σθε δουλ ῶ νται δουλο ί μην δουλο ῖ ο δουλο ῖ το δουλο ί μεθα δουλο ῖ σθε δουλο ῖ ντο -- δουλο ῦ δουλο ύ σθω -- δουλο ῦ σθε δουλο ύ σθων δουλο ῦ σθαι δουλο ύ μενος δουλουμ έ νη δουλο ύ μενον Παρατατικός ἐ δουλο ύ μην ἐ δουλο ῦ ἐ δουλο ῦ το ἐ δουλο ύ μεθα ἐ δουλο ῦ σθε ἐ δουλο ῦ ντο


Κατέβασμα ppt "Πίνακες σχηματισμού Γιάννης Παπαδόπουλος Φιλόλογος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google