Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 4 Κοινωνική μέτρηση 4-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 4 Κοινωνική μέτρηση 4-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 4 Κοινωνική μέτρηση 4-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Μετρώντας οτιδή π οτε υ π άρχει Εννοιολόγηση Ορισμοί σε π εριγραφικές και ερμηνευτικές μελέτες Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης Κριτήρια π οιότητας της μέτρησης Η δεοντολογία της μέτρησης Κουίζ 4-2

3 Μετρώντας οτιδή π οτε υ π άρχει ( Ι ) Μέτρηση – Προσεκτική και σκό π ιμη π αρατήρηση του π ραγματικού κόσμου με σκο π ό την π εριγραφή αντικειμένων και συμβάντων βάσει των τιμών μιας μεταβλητής 4-3

4 Πώς θα μετρούσατε... την κομματική ταύτιση ; την ηλικία ; τη μέση βαθμολογία ; την ικανο π οίηση α π ό το π ανε π ιστήμιο ; την ε π ιλογή θρησκεύματος ; 4-4 Μετρώντας οτιδή π οτε υ π άρχει ( ΙΙ )

5 Αντιλήψεις, έννοιες και π ραγματικότητα Πώς θα εννοιολογούσατε... την π ροκατάληψη ; τη φιλευσ π λαχνία ; Εννοιολόγηση – Η νοητική διαδικασία μέσω της ο π οίας ασαφείς και ανακριβείς ιδέες ( έννοιες ) π ροσλαμβάνουν π ιο συγκεκριμένη και ακριβή υ π όσταση 4-5 Μετρώντας οτιδή π οτε υ π άρχει ( ΙΙΙ )

6 Έννοιες ως κατασκευές Οι έννοιες είναι κατασκευές π ου π ροέρχονται α π ό την αμοιβαία συμφωνία νοητικών εικόνων ( αντιλήψεων ) Οι αντιλήψεις μας συνοψίζουν σύνολα π αρατηρήσεων και εμ π ειριών π ου φαινομενικά συνδέονται 4-6 Μετρώντας οτιδή π οτε υ π άρχει ( Ι V)

7 Εννοιολόγηση ( Ι ) Εννοιολόγηση – Η διαδικασία μέσω της ο π οίας π ροσδιορίζουμε τι εννοούμε όταν χρησιμο π οιούμε συγκεκριμένους όρους στην έρευνα Είναι αδύνατο να α π αντήσουμε ε π αρκώς σε ένα ερώτημα, χωρίς μια λειτουργική συμφωνία σχετικά με το νόημα του α π οτελέσματος Η εννοιολόγηση π αράγει ένα συγκεκριμένο, συμβατικό νόημα για μία έννοια, για τους σκο π ούς της έρευνας 4-7

8 Ενδείκτες και διαστάσεις Ενδείκτης – Μια π αρατήρηση π ου ε π ιλέγουμε να θεωρήσουμε αντανάκλαση μιας μεταβλητής π ου θέλουμε να μελετήσουμε Διάσταση – Μια π λευρά κά π οιας έννοιας η ο π οία είναι δυνατό να π ροσδιοριστεί 4-8 Εννοιολόγηση ( ΙΙ )

9 Διακρίνετε κατάλληλους ενδείκτες και διαστάσεις για... το θρήσκευμα την ε π ιτυχία στο π ανε π ιστήμιο την π ολιτική δράση τη φτώχεια τον αλκοολισμό το φόβο της εγκληματικότητας 4-9 Εννοιολόγηση ( ΙΙΙ )

10 Η εναλλαξιμότητα των ενδεικτών Αν αρκετοί διαφορετικοί ενδείκτες αντι π ροσω π εύουν όλοι την ίδια έννοια, τότε όλοι αυτοί οι ενδείκτες συμ π εριφέρονται με τον ίδιο τρό π ο π ου θα συμ π εριφερόταν η έννοια, αν ήταν π ραγματική και μ π ορούσε να π αρατηρηθεί 4-10 Εννοιολόγηση ( Ι V)

11 Πραγματικοί, ονομαστικοί και λειτουργικοί ορισμοί Προσδιορισμός – Η διαδικασία μέσω της ο π οίας π ροσδιορίζονται οι έννοιες Ένας ονομαστικός ορισμός είναι ένας ορισμός π ου α π λώς α π οδίδεται σε έναν όρο, χωρίς να ισχυρίζεται διόλου ότι ο ορισμός αντι π ροσω π εύει μια «π ραγματική » οντότητα Ένας λειτουργικός ορισμός καθορίζει ε π ακριβώς με π οιο τρό π ο θα μετρηθεί μια έννοια – διακρίνει, δηλαδή, τις λειτουργίες π ου π ρόκειται να εκτελέσουμε 4-11 Εννοιολόγηση (V)

12 Δημιουργία εννοιολογικής τάξης Εννοιολόγηση Ονομαστικός Ορισμός Λειτουργικός Ορισμός Μετρήσεις στον π ραγματικό κόσμο 4-12 Εννοιολόγηση (V Ι ) Εννοιολόγηση – Πρακτική Ανομία

13 Ορισμοί σε π εριγραφικές και ερμηνευτικές μελέτες Οι ορισμοί π αρουσιάζουν π ερισσότερα π ροβλήματα όσον αφορά την π εριγραφική π αρά την ερμηνευτική έρευνα 4-13

14 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης ( Ι ) Η εννοιολόγηση είναι η ε π εξεργασία και εξειδίκευση αφηρημένων εννοιών Η λειτουργικο π οίηση είναι η ανά π τυξη συγκεκριμένων ερευνητικών διαδικασιών ( λειτουργιών ) π ου θα οδηγήσουν σε εμ π ειρικές π αρατηρήσεις οι ο π οίες θα αντι π ροσω π εύουν αυτές τις έννοιες στον π ραγματικό κόσμο 4-14

15 Εύρος μεταβλητότητας Μέχρι π οιο σημείο είμαστε διατεθειμένοι να συνδυάζουμε ιδιότητες σε σχετικά χοντρικές κατηγορίες ; Βαθμός ακρίβειας μεταξύ των άκρων Πόσο ακριβής είναι η λειτουργικο π οίηση των μεταβλητών ; Διαστάσεις 4-15 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης ( ΙΙ )

16 Ορίζοντας μεταβλητές και τιμές Μια τιμή είναι ένα χαρακτηριστικό ή μία ιδιότητα κά π οιου π ράγματος (π. χ. γυναίκα, ηλικιωμένος, φοιτητής ) Μια μεταβλητή είναι ένα λογικό σύνολο τιμών (π. χ. φύλο, ηλικία ) Κάθε μεταβλητή π ρέ π ει να διαθέτει δύο σημαντικές ιδιότητες 1. Οι τιμές της π ρέ π ει να π αρουσιάζουν π ληρότητα π εριεχομένου 2. Οι τιμές π ου α π αρτίζουν μία μεταβλητή π ρέ π ει να είναι αμοιβαία α π οκλειόμενες 4-16 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης ( ΙΙΙ )

17 Ε π ί π εδα μέτρησης Ονομαστικά Διατακτικά Διαστήματος Αναλογικά 4-17 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης ( Ι V)

18 Ε π ί π εδα μέτρησης – Ονομαστικά Μεταβλητές π ου διαθέτουν τιμές π ου έχουν μόνο τις ιδιότητες του αμοιβαίου α π οκλεισμού και της π ληρότητας π εριεχομένου Παραδείγματα : φύλο, θρήσκευμα, τό π ος γέννησης, π ανε π ιστημιακό π τυχίο, εθνικότητα, χρώμα μαλλιών 4-18 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης (V)

19 Ε π ί π εδα μέτρησης – Διατακτικά Μεταβλητές με ιδιότητες π ου μ π ορούμε να ταξινομήσουμε βάσει κά π οιας λογικής τάξης Παραδείγματα : κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ε π ί π εδο σύγκρουσης, π ροκατάληψη, συντηρητισμός, σκληρότητα 4-19 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης (V Ι )

20 Ε π ί π εδα μέτρησης – Ε π ί π εδα διαστήματος Μεταβλητές για τις ο π οίες είναι σημαντική η π ραγματική α π όσταση π ου χωρίζει τις τιμές τους Παραδείγματα : θερμοκρασία ( Φαρενάιτ ), δείκτης ευφυΐας 4-20 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης (V ΙΙ )

21 Ε π ί π εδα μέτρησης – Αναλογικά Μεταβλητές των ο π οίων οι τιμές, εκτός του ότι διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των μέτρων διαστήματος, βασίζονται ε π ίσης σε ένα π ραγματικό μηδενικό σημείο Παραδείγματα : θερμοκρασία ( Κέλβιν ), ηλικία, χρονική διάρκεια, αριθμός οργανώσεων, αριθμός ομάδων, αριθμός των « άριστα » π ου π αίρνει κά π οιος στο π ανε π ιστήμιο 4-21 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης (V ΙΙΙ )

22 Σχήμα 4.1 4-22

23 Οι συνέ π ειες των ε π ι π έδων μέτρησης Ορισμένες τεχνικές π οσοτικής ανάλυσης α π αιτούν μεταβλητές π ου καλύ π τουν συγκεκριμένα ελάχιστα ε π ί π εδα μέτρησης Μ π ορούμε να μεταχειριστούμε ορισμένες μεταβλητές σαν να αντι π ροσω π εύουν διαφορετικά ε π ί π εδα μέτρησης 4-23 Ε π ιλογές λειτουργικο π οίησης ( Ι X) Μοναδικοί ή π ολλα π λοί ενδείκτες

24 Κριτήρια π οιότητας της μέτρησης ( Ι ) Ακρίβεια και π ιστότητα Αξιο π ιστία Εγκυρότητα 4-24

25 Ακρίβεια και π ιστότητα Οι ακριβείς μετρήσεις είναι ανώτερες α π ό τις ανακριβείς Η ακρίβεια διαφέρει α π ό την π ιστότητα 4-25 Κριτήρια π οιότητας της μέτρησης ( ΙΙ )

26 Αξιο π ιστία – Η π οιότητα των μεθόδων μέτρησης π ου υ π οδεικνύει ότι τα ίδια δεδομένα θα αντλούνται κάθε φορά σε ε π αναλαμβανόμενες π αρατηρήσεις του ίδιου φαινομένου. Η αξιο π ιστία διαφέρει α π ό την π ιστότητα 4-26 Κριτήρια π οιότητας της μέτρησης ( ΙΙΙ )

27 Μέθοδος ελέγχου - ε π ανελέγχου Ε π ανάληψη της ίδιας μέτρησης π άνω α π ό μία φορές. Μέθοδος διχοτόμησης Πολλα π λά σύνολα τυχαία ε π ιλεγμένων μεταβλητών π ρέ π ει να π ροσφέρουν τις ίδιες ταξινομήσεις Χρήση καθιερωμένων μέτρων Αξιο π ιστία των ερευνητών 4-27 Κριτήρια π οιότητας της μέτρησης ( Ι V)

28 Εγκυρότητα – Όρος π ου π εριγράφει ένα μέτρο π ου μετρά ε π ακριβώς την έννοια π ου έχει σκο π ό να μετρήσει Φαινομενική εγκυρότητα – Η π οιότητα ενός ενδείκτη π ου τον κάνει να μοιάζει ένα εύλογο μέτρο κά π οιας μεταβλητής Εγκυρότητα κριτηρίου – Ο βαθμός στον ο π οίο ένα μέτρο σχετίζεται με κά π οιο εξωτερικό κριτήριο Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής – Ο βαθμός στον ο π οίο ένα μέτρο σχετίζεται με άλλες μεταβλητές, ό π ως αναμένεται μέσα σε ένα σύστημα θεωρητικών σχέσεων Εγκυρότητα Περιεχομένου – Ο βαθμός στον ο π οίο ένα μέτρο καλύ π τει το εύρος των σημασιών π ου π εριέχονται σε μια έννοια 4-28 Κριτήρια π οιότητας της μέτρησης (V)

29 Σχήμα 4.2 4-29

30 4-30 Κουίζ

31 1. Είναι π ράγματι εφικτό να μετρήσουμε οτιδή π οτε υ π άρχει α ) Σωστό β ) Λάθος 4-31

32 Α π άντηση : α ) Είναι π ράγματι εφικτό να μετρήσουμε οτιδή π οτε υ π άρχει 4-32

33 2. Οι _____ αφορούν νοητικές εικόνες α ) Ο π τικές β ) Θεωρίες γ ) Αντιλήψεις δ ) Μέθοδοι 4-33

34 Α π άντηση : γ ) Οι αντιλήψεις αφορούν νοητικές εικόνες 4-34

35 3. Η νοητική διαδικασία μέσω της ο π οίας ασαφείς και ανακριβείς ιδέες ( έννοιες ) π ροσλαμβάνουν π ιο συγκεκριμένη και ακριβή υ π όσταση ονομάζεται : α ) κατασκευή β ) υ π οστασιο π οίηση γ ) εννοιολόγηση δ ) λειτουργικο π οίηση 4-35

36 Α π άντηση : γ ) Η νοητική διαδικασία μέσω της ο π οίας ασαφείς και ανακριβείς ιδέες ( έννοιες ) π ροσλαμβάνουν π ιο συγκεκριμένη και ακριβή υ π όσταση ονομάζεται εννοιολόγηση. 4-36

37 4. Ποιο α π ό τα π αρακάτω είναι π αράδειγμα ενός ονομαστικού μέτρου ; α ) φύλο β ) θρήσκευμα γ ) κομματική ταύτιση δ ) τό π ος γέννησης ε ) όλα τα π αρα π άνω 4-37

38 Α π άντηση : ε ) Το φύλο, το θρήσκευμα, η κομματική ταύτιση και ο τό π ος γέννησης είναι π αραδείγματα ονομαστικών μέτρων 4-38

39 5. Η _____ αφορά το βαθμό στον ο π οίο ένα μέτρο καλύ π τει τις π ιθανές σημασίες π ου π εριλαμβάνονται σε μία έννοια α ) εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής β ) εγκυρότητα κριτηρίου γ ) φαινομενική εγκυρότητα δ ) εγκυρότητα π εριεχόμενου 4-39

40 Α π άντηση : δ ) Η εγκυρότητα π εριεχόμενου αφορά το βαθμό στον ο π οίο ένα μέτρο καλύ π τει τις π ιθανές σημασίες π ου π εριλαμβάνονται σε μία έννοια 4-40

41 6. Στην κοινωνική έρευνα, η διαδικασία της συμφωνίας σχετικά με το τι σημαίνει ένας όρος ονομάζεται : α ) υ π όθεση β ) εννοιολόγηση γ ) π ροσδιορισμός μεταβλητών δ ) λειτουργικο π οίηση 4-41

42 Α π άντηση : β ) Στην κοινωνική έρευνα, η διαδικασία της συμφωνίας σχετικά με το τι σημαίνει ένας όρος ονομάζεται εννοιολόγηση. 4-42

43 7. Ο / Η _____ εννοιών στην ε π ιστημονική έρευνα βασίζεται σε ονομαστικούς και λειτουργικούς ορισμούς α ) π ροσδιορισμός β ) εναλλαξιμότητα γ ) λειτουργία δ ) δικτύωση 4-43

44 Α π άντηση : α ) Ο π ροσδιορισμός εννοιών στην ε π ιστημονική έρευνα βασίζεται σε ονομαστικούς και λειτουργικούς ορισμούς 4-44

45 8. Ένα _____ είναι ένα ε π ί π εδο μέτρησης π ου π εριγράφει μια μεταβλητή οι ιδιότητες της ο π οίας είναι ταξινομημένες και η α π όσταση μεταξύ γειτονικών ιδιοτήτων είναι ίδια α ) αναλογικό μέτρο β ) μέτρο διαστήματος γ ) ονομαστικό μέτρο δ ) διατακτικό μέτρο 4-45

46 Α π άντηση : β ) Ένα μέτρο διαστήματος είναι ένα ε π ί π εδο μέτρησης π ου π εριγράφει μια μεταβλητή οι ιδιότητες της ο π οίας είναι ταξινομημένες και η α π όσταση μεταξύ γειτονικών ιδιοτήτων είναι ίδια 4-46

47 4-47 Α π αγορεύεται η αναδημοσίευση ή ανα π αραγωγή του π αρόντος έργου με ο π οιονδή π οτε τρό π ο χωρίς γρα π τή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (π ου έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 4 Κοινωνική μέτρηση 4-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google