Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 3 Δόμηση ενός ερευνητικού π ρογράμματος 3-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 3 Δόμηση ενός ερευνητικού π ρογράμματος 3-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 3 Δόμηση ενός ερευνητικού π ρογράμματος 3-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Τρεις σκο π οί έρευνας Η λογική της νομοθετικής π ροσέγγισης Ικανές και αναγκαίες συνθήκες Μονάδες ανάλυσης Η χρονική διάσταση Πώς να σχεδιάσετε ένα ερευνητικό π ρόγραμμα Η ερευνητική π ρόταση Η δεοντολογία του σχεδιασμού έρευνας Κουίζ 3-2

3 Τρεις σκο π οί έρευνας ( Ι ) 1. Διερεύνηση Προκειμένου να ικανο π οιηθεί η π εριέργεια του ερευνητή και η ε π ιθυμία του για καλύτερη κατανόηση Προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα διεξαγωγής μιας π ιο εκτεταμένης μελέτης Προκειμένου να διαμορφωθούν οι μέθοδοι π ου θα χρησιμο π οιηθούν σε μια ε π όμενη μελέτη Παραδείγματα ; 3-3

4 2. Περιγραφή Περιγραφή καταστάσεων και συμβάντων μέσω ε π ιστημονικών π αρατηρήσεων Παραδείγματα ; 3-4 Τρεις σκο π οί έρευνας ( ΙΙ )

5 3. Ερμηνεία Οι π εριγραφικές μελέτες α π αντούν στο τι, το π ού, το π ότε και το π ώς Οι ερμηνευτικές μελέτες α π αντούν στο γιατί Παραδείγματα ; 3-5 Τρεις σκο π οί έρευνας ( ΙΙΙ )

6 Η λογική της νομοθετικής π ροσέγγισης ( Ι ) Στόχος : να ανακαλύψουμε μερικούς π αράγοντες π ου εξηγούν π ολλές α π ό τις π αραλλαγές ενός δεδομένου φαινομένου 3-6

7 Παράδειγμα : νομιμο π οίηση της Μαριχουάνας Ιδιογραφική π ροσέγγισηΝομοθετική π ροσέγγιση Πληροφορίες α π ό γονείς, καθηγητές, κληρικούς Προηγούμενες εμ π ειρίες Άλλα ; Πολιτικός π ροσανατολισμός Άλλα ; 3-7

8 Κριτήρια νομοθετικής αιτιότητας 1. Οι μεταβλητές π ρέ π ει να συσχετίζονται Συσχέτιση – Εμ π ειρική σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές κατά την ο π οία οι αλλαγές στη μία συνδέονται με αλλαγές στην άλλη ή συγκεκριμένες τιμές της μίας συνδέονται με συγκεκριμένες τιμές της άλλης 2. Η αιτία π ροηγείται του α π οτελέσματος 3. Οι μεταβλητές δεν είναι π λαστές Πλαστή σχέση – Μια συμ π τωματική στατιστική συσχέτιση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, η ο π οία α π οδεικνύεται ότι οφείλεται σε μια τρίτη μεταβλητή 3-8 Η λογική της νομοθετικής π ροσέγγισης ( ΙΙ )

9 Σχήμα 3.1 3-9

10 Νομοθετική Αιτιακή Ανάλυση και Έλεγχος Υ π οθέσεων Η νομοθετική έρευνα δεν α π αιτεί υ π οθέσεις. Για να ελέγξουμε μια υ π όθεση : Ορίζουμε τις μεταβλητές π ου π ιστεύουμε ότι συνδέονται Ορίζουμε τον τρό π ο μέτρησης των μεταβλητών Υ π οθέτουμε τη συσχέτισή τους, το βαθμό της σχέσης τους και τη στατιστική σημαντικότητα Ορίζουμε τον τρό π ο ελέγχου για π λαστές σχέσεις 3-10

11 Εσφαλμένα Κριτήρια Νομοθετικής Αιτιότητας Πλήρης Αιτιότητα Εξαιρετικές Περι π τώσεις Πλειοψηφία των Περι π τώσεων 3-11

12 Ικανές και Αναγκαίες Συνθήκες Μια αναγκαία συνθήκη αντι π ροσω π εύει μια συνθήκη π ου π ρέ π ει να υφίσταται π ροκειμένου να π ροκύψει ένα α π οτέλεσμα. Μια ικανή συνθήκη αντι π ροσω π εύει μια συνθήκη π ου, αν υφίσταται, εγγυάται το εν λόγω α π οτέλεσμα. Η ανακάλυψη μιας συνθήκης π ου είναι συνάμα αναγκαία και ικανή είναι το π ιο ικανο π οιητικό α π οτέλεσμα μιας έρευνας. 3-12

13 Σχήμα 3.2 3-13

14 Σχήμα 3.3 3-14

15 Μονάδες ανάλυσης ( Ι ) Σύνολα ή άτομα Παραδείγματα ; Άτομα Οι π ιο συνηθισμένες μονάδες ανάλυσης στην κοινωνική έρευνα Ομάδες Οργανώσεις Κοινωνικές αλληλε π ιδράσεις 3-15

16 Άτομα Φοιτητές, ψηφοφόροι, γονείς, π αιδιά, καθολικοί Ομάδες Μέλη συμμοριών, οικογένειες, σύζυγοι, π αρέες φίλων Οργανώσεις Ε π ιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις, κολέγια Κοινωνικές αλληλε π ιδράσεις Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, χοροί, διαδικτυακές ομάδες συζήτησης, καυγάδες 3-16 Μονάδες ανάλυσης ( ΙΙ )

17 Σχήμα 3.4 3-17

18 Κοινωνικά τεχνουργήματα Κοινωνικό τεχνούργημα : κάθε π ροϊόν π ου π αράγουν τα κοινωνικά όντα ή οι π ράξεις τους 3-18 Μονάδες ανάλυσης ( ΙΙΙ )

19 Εσφαλμένος συλλογισμός σχετικά με τις μονάδες ανάλυσης Οικολογικό σφάλμα – Η εσφαλμένη θεμελίωση συμ π ερασμάτων π ου αφορούν μεμονωμένα άτομα ενώ στην π ραγματικότητα έχουν π αρατηρηθεί ομάδες ατόμων Αναγωγισμός – αυστηρός π εριορισμός ( αναγωγή ) των ειδών των εννοιών π ου θεωρούνται σχετικά με το υ π ό μελέτη φαινόμενο Κοινωνιοβιολογία – ένα π αράδειγμα π ου βασίζεται στην ά π οψη ότι η κοινωνική συμ π εριφορά μ π ορεί να ερμηνευτεί βάσει γενετικών χαρακτηριστικών και συμ π εριφορών 3-19 Μονάδες ανάλυσης ( Ι V)

20 Η χρονική διάσταση (1) Συγχρονική μελέτη – Μια μελέτη π ου βασίζεται σε π αρατηρήσεις π ου αντι π ροσω π εύουν ένα ορισμένο σημείο στο χρόνο και μια συγκεκριμένη κατηγορία του π ληθυσμού 3-20

21 Διαχρονική μελέτη – Είδος μελέτης π ου π εριλαμβάνει δεδομένα π ου αντλήθηκαν σε διαφορετικά χρονικά σημεία Μελέτη τάσης – Μια μελέτη κατά την ο π οία ένα δεδομένο χαρακτηριστικό κά π οιου π ληθυσμού π αρακολουθείται στην π άροδο του χρόνου Μελέτη κοόρτης – Μια μελέτη στην ο π οία ένας συγκεκριμένος υ π ο π ληθυσμός ή ομοταξία, μελετάται στην π άροδο του χρόνου Μελέτη Πάνελ – Μια μελέτη κατά την ο π οία τα δεδομένα αντλούνται α π ό το ίδιο σύνολο ανθρώ π ων ( δείγμα ή π άνελ ) σε διαφορετικά χρονικά σημεία. 3-21 Η χρονική διάσταση (1 Ι )

22 Σχήμα 3.5 3-22

23 Σύγκριση τριών ειδών διαχρονικών μελετών Παράδειγμα : το Θρήσκευμα Μελέτη τάσης – Εξετάζει τις αλλαγές θρησκεύματος με την π άροδο του χρόνου Μελέτη κοόρτης – Παρακολουθεί τις μεταβολές θρησκεύματος στις τάξεις « της γενιάς της Ύφεσης » Μελέτη π άνελ – Παρακολουθεί τις αλλαγές θρησκεύματος σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώ π ων με την π άροδο του χρόνου 3-23 Η χρονική διάσταση ( ΙΙΙ )

24 Κατά π ροσέγγιση διαχρονικές μελέτες Οι ερευνητές μ π ορούν να εξαγάγουν κατά π ροσέγγιση συμ π εράσματα για διαχρονικές διαδικασίες, ακόμα και όταν έχουν στη διάθεσή τους μόνο συγχρονικά δεδομένα 1. Υ π ονοούν διαδικασίες π ου εξελίσσονται με την π άροδο του χρόνου 2. Εξάγουν λογικά συμ π εράσματα 3. Ζητούν α π ό τα άτομα να ανακαλέσουν π αλαιότερες συμ π εριφορές 4. Ανάλυση κοόρτης 3-24 Η χρονική διάσταση ( Ι V)

25 Παραδείγματα ερευνητικών στρατηγικών Διερεύνηση, π εριγραφή ή ερμηνεία ; Πηγές δεδομένων ; Μονάδες ανάλυσης ; Είναι σημαντική η διάσταση του χρόνου ; 3-25 Η χρονική διάσταση (V)

26 Πώς να σχεδιάσετε ένα ερευνητικό π ρόγραμμα ( Ι ) 3-26 Σχήμα 3.6

27 1. Ορίστε το σκο π ό του π ρογράμματός σας – είναι διερευνητικός, π εριγραφικός ή ερμηνευτικός ; 2. Καθορίστε τη σημασία κάθε έννοιας π ου θέλετε να μελετήσετε 3. Ε π ιλέξτε ερευνητική μέθοδο 4. Α π οφασίστε π ώς θα μετρήσετε τα α π οτελέσματα 3-27 Πώς να σχεδιάσετε ένα ερευνητικό π ρόγραμμα ( ΙΙ )

28 5. Α π οφασίστε π οιον ή τι θα μελετήσετε 6. Συλλέξτε εμ π ειρικά δεδομένα 7. Ε π εξεργαστείτε τα δεδομένα 8. Αναλύστε τα δεδομένα 9. Εκθέστε τα ευρήματά σας 3-28 Πώς να σχεδιάσετε ένα ερευνητικό π ρόγραμμα ( ΙΙΙ )

29 Η ερευνητική π ρόταση Στοιχεία της ερευνητικής π ρότασης 1. Πρόβλημα ή στόχος 2. Ε π ισκό π ηση βιβλιογραφίας 3. Υ π οκείμενα της μελέτης 4. Μέτρηση 5. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 6. Ανάλυση 7. Χρονοδιάγραμμα 8. Προϋ π ολογισμός 9. Ε π ιστημονικό συμβούλιο κριτών 3-29

30 Κουίζ 3-30 Κουίζ

31 1. Οι κοινωνικοί ερευνητές τείνουν να ε π ιλέγουν _____ ως μονάδες ανάλυσης α ) κοινωνικές αλληλε π ιδράσεις β ) κοινωνικά τεχνουργήματα γ ) ομάδες δ ) άτομα ε ) σύνολα 3-31

32 Α π άντηση : δ ) Οι κοινωνικοί ερευνητές τείνουν να ε π ιλέγουν άτομα ως μονάδες ανάλυσης 3-32

33 2. Η ε π ιστημονική έρευνα έγκειται α ) στην π αρατήρηση β ) στην ερμηνεία των π αρατηρήσεων γ ) και στα δύο δ ) σε κανένα α π ό τα δύο 3-33

34 Α π άντηση : γ ) Η ε π ιστημονική έρευνα έγκειται στην π αρατήρηση και στην ερμηνεία των π αρατηρήσεων 3-34

35 3. Μια _____ είναι μια εμ π ειρική σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές κατά την ο π οία οι αλλαγές στη μία συνδέονται με αλλαγές στην άλλη α ) νομοθετική ερμηνεία β ) ανάλυση π αλινδρόμησης γ ) συσχέτιση δ ) π λαστή σχέση 3-35

36 Α π άντηση : γ ) Μια συσχέτιση είναι μια εμ π ειρική σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές κατά την ο π οία οι αλλαγές στη μία συνδέονται με αλλαγές στην άλλη 3-36

37 4. Ποιος α π ό τους π αρακάτω είναι σκο π ός της έρευνας ; α ) διερεύνηση β ) π εριγραφή γ ) ερμηνεία δ ) όλα τα π αρα π άνω 3-37

38 Α π άντηση : δ ) Η διερεύνηση, η π εριγραφή και η ερμηνεία είναι σκο π οί της έρευνας 3-38

39 5. Τι εννοούν οι κοινωνικοί ερευνητές όταν λένε ότι υ π άρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στην εκ π αίδευση και τη φυλετική ανεκτικότητα ; α ) Ότι υ π άρχει μία στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές β ) Ότι το ε π ί π εδο εκ π αίδευσης ενός ατόμου π ροηγείται του ε π ι π έδου ανεκτικότητας π ου έχει γ ) Ότι δεν υ π άρχει τρίτη μεταβλητή π ου να εξηγεί την π αρατηρημένη συσχέτιση δ ) Όλα τα π αρα π άνω ε ) Κανένα α π ό τα π αρα π άνω 3-39

40 Α π άντηση : δ ) Όταν οι κοινωνικοί ερευνητές λένε ότι υ π άρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στην εκ π αίδευση και τη φυλετική ανεκτικότητα εννοούν ότι υ π άρχει μία στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, ότι το ε π ί π εδο εκ π αίδευσης ενός ατόμου π ροηγείται του ε π ι π έδου ανεκτικότητας π ου έχει και ότι δεν υ π άρχει τρίτη μεταβλητή π ου να εξηγεί την π αρατηρημένη συσχέτιση 3-40

41 6. Μια _____ είναι π ιθανοκρατική και συνήθως ελλι π ής α ) νομοθετική ερμηνεία β ) συσχέτιση γ ) π λαστή σχέση δ ) θεωρία 3-41

42 Α π άντηση : α ) Μια νομοθετική ερμηνεία είναι π ιθανοκρατική και συνήθως ελλι π ής 3-42

43 7. Μια _____ αντι π ροσω π εύει μια συνθήκη π ου, αν υφίσταται, εγγυάται το εν λόγω α π οτέλεσμα α ) υ π όθεση β ) ικανή συνθήκη γ ) π ρακτική μέριμνα δ ) αναγκαία συνθήκη ε ) εξαρτημένη μεταβλητή 3-43

44 Α π άντηση : β ) Μια ικανή συνθήκη αντι π ροσω π εύει μια συνθήκη π ου, αν υφίσταται, εγγυάται το εν λόγω α π οτέλεσμα 3-44

45 3-45 Α π αγορεύεται η αναδημοσίευση ή ανα π αραγωγή του π αρόντος έργου με ο π οιονδή π οτε τρό π ο χωρίς γρα π τή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (π ου έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 3 Δόμηση ενός ερευνητικού π ρογράμματος 3-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google