Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie 1-1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie 1-1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie 1-1

2 Σύνοψη κεφαλαίου Αναζητώντας την π ραγματικότητα Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης Η διαλεκτική της κοινωνικής έρευνας Σχέδιο ερευνητικής π ρότασης 1-2

3 Αναζητώντας την π ραγματικότητα (1) Γνώση μέσω συναινετικής π ραγματικότητας Τα συμ π εράσματα π ρέ π ει να είναι αφενός λογικά και αφετέρου εμ π ειρικά Ε π ιστημολογία – Η ε π ιστήμη της γνώσης Μεθοδολογία – Ένας υ π οκλάδος της ε π ιστημολογίας 1-3

4 Κοινή ανθρώ π ινη έρευνα Οι άνθρω π οι θέλουν να π ροβλέ π ουν το μέλλον. Γιατί ; Αναγνωρίζουμε ότι το μέλλον οφείλεται εν μέρει στο π αρόν Τα π ρότυ π α αιτίου και α π οτελέσματος είναι, εκ φύσεως, π ιθανοκρατικά Πρόβλεψη έναντι κατανόησης Παράδοση Αυθεντία 1-4 Αναζητώντας την π ραγματικότητα ( ΙΙ )

5 Σφάλματα στην έρευνα και ορισμένες λύσεις Ανακριβείς π αρατηρήσεις Οι τεχνικές μέτρησης π ροσφέρουν ακρίβεια Υ π ερβολική γενίκευση Τα μεγάλα και αντι π ροσω π ευτικά δείγματα π ροφυλάσσουν α π ό την υ π ερβολική γενίκευση Ε π ανάληψη – Η ε π ανάληψη μιας ερευνητικής μελέτη π ροκειμένου να ελεγχθούν και είτε να ε π ιβεβαιωθούν είτε να αμφισβητηθούν τα ευρήματα μιας π ρογενέστερης μελέτης 1-5 Αναζητώντας την π ραγματικότητα ( ΙΙΙ )

6 Ε π ιλεκτική π αρατήρηση Α π οφύγετε να αναζητάτε « α π οκλίνουσες » π ερι π τώσεις Παράλογος συλλογισμός « Το λάθος του π αίκτη » (Gambler’s fallacy) 1-6 Αναζητώντας την π ραγματικότητα ( Ι V)

7 Τι είναι π ραγματικά π ραγματικό ; Η π ρομοντέρνα ο π τική – Τα π ράγματα είναι ό π ως φαίνονται Η μοντέρνα ο π τική – Αναγνώριση της ανθρώ π ινης υ π οκειμενικότητας Η μεταμοντέρνα ο π τική – Δεν υ π άρχει αντικειμενική π ραγματικότητα 1-7 Αναζητώντας την π ραγματικότητα (V)

8 Σχήμα 1.1 1-8

9 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης ( Ι ) Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης είναι η λογική και η π αρατήρηση 1-9

10 Σχήμα 1.4 1-10

11 Θεωρία, όχι φιλοσοφία ούτε π ίστη Η κοινωνική θεωρία αφορά ό, τι υ π άρχει, όχι ό, τι θα έ π ρε π ε να υ π άρχει Θεωρία – Μια συστηματική ερμηνεία για τις π αρατηρήσεις π ου σχετίζονται με μια συγκεκριμένη π λευρά της ζωής Η κοινωνική ε π ιστήμη μ π ορεί να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τι υ π άρχει και γιατί 1-11 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης ( ΙΙ )

12 Κοινωνικές κανονικότητες Εξαιρέσεις ; Οι κοινωνικές κανονικότητες αντι π ροσω π εύουν π ιθανοκρατικά μοτίβα. 1-12 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης ( ΙΙΙ )

13 Σύνολα, όχι άτομα Συλλογικές π ράξεις και καταστάσεις π ολλών ατόμων Η κοινωνική ε π ιστήμη έχει σκο π ό να εξηγήσει γιατί τα συλλογικά μοτίβα συμ π εριφοράς π αρουσιάζουν κανονικότητα, ακόμα και όταν τα άτομα αλλάζουν με την π άροδο του χρόνου 1-13 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης ( Ι V)

14 Έννοιες και μεταβλητές Μεταβλητές – Λογικά σύνολα τιμών Τιμές – Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες π ου π εριγράφουν ένα αντικείμενο 1-14 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης (V)

15 Σχήμα 1.5 1-15

16 Σχήμα 1.6 1-16

17 Ανεξάρτητη μεταβλητή – Μια μεταβλητή με τιμές π ου δεν αμφισβητούνται σε μια ανάλυση, αλλά θεωρούνται α π λώς δεδομένες Εξαρτημένη μεταβλητή – Μια μεταβλητή π ου θεωρείται ότι εξαρτάται ή π ροκύ π τει α π ό μια άλλη 1-17 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης (V Ι )

18 Οι σκο π οί της κοινωνικής έρευνας Η χαρτογράφηση ενός θέματος π ου ίσως αιτιολογήσει τη διεξαγωγή π εραιτέρω έρευνας στο μέλλον ( διερευνητικός σκο π ός ) Η π εριγραφή της κατάστασης στην ο π οία βρίσκονται τα κοινωνικά ζητήματα (π εριγραφικός σκο π ός ) Ανάδειξη των αιτιών των φαινομένων βάσει των αιτιακών σχέσεών τους ( ερμηνευτικός σκο π ός ) 1-18 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης (V ΙΙ )

19 Η δεοντολογία της ανθρώ π ινης έρευνας Ιδιογραφική και νομοθετική ερμηνεία Ιδιογραφική – Μια π ροσέγγιση στην ερμηνεία κατά την ο π οία ε π ιδιώκουμε να εξαντλήσουμε τις ιδιοσυγκρασιακές αιτίες μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή συμβάντος Νομοθετική – Μια π ροσέγγιση στην ερμηνεία κατά την ο π οία ε π ιδιώκουμε να διακρίνουμε μερικούς αιτιακούς π αράγοντες π ου ε π ηρεάζουν γενικά μια τάξη καταστάσεων ή συμβάντων 1-19 Τα θεμέλια της κοινωνικής ε π ιστήμης (V ΙΙΙ )

20 Η διαλεκτική της κοινωνικής έρευνας ( Ι ) Ιδιογραφική και νομοθετική ερμηνεία Ιδιογραφική – Μια π ροσέγγιση στην ερμηνεία κατά την ο π οία ε π ιδιώκουμε να εξαντλήσουμε τις ιδιοσυγκρασιακές αιτίες μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή συμβάντος Νομοθετική – Μια π ροσέγγιση στην ερμηνεία κατά την ο π οία ε π ιδιώκουμε να διακρίνουμε μερικούς αιτιακούς π αράγοντες π ου ε π ηρεάζουν γενικά μια τάξη καταστάσεων ή συμβάντων 1-20

21 Ε π αγωγική και π αραγωγική θεωρία Ε π αγωγή – Το λογικό μοντέλο κατά το ο π οίο γενικές αρχές ανα π τύσσονται α π ό συγκεκριμένες π αρατηρήσεις Παραγωγή – Το λογικό μοντέλο στο ο π οίο συγκεκριμένες π ροσδοκίες για υ π οθέσεις ανα π τύσσονται βάσει γενικών αρχών 1-21 Η διαλεκτική της κοινωνικής έρευνας ( ΙΙ )

22 Ποσοτικά και π οιοτικά δεδομένα Ποιοτικά δεδομένα – Μη - αριθμητικά δεδομένα Ποσοτικά δεδομένα – Αριθμητικά δεδομένα 1-22 Η διαλεκτική της κοινωνικής έρευνας ( ΙΙΙ )

23 Καθαρή και εφαρμοσμένη έρευνα Καθαρή έρευνα – Α π όκτηση « γνώσης για χάρη της γνώσης » Εφαρμοσμένη έρευνα – Εφαρμογή της έρευνας στην π ράξη 1-23 Η διαλεκτική της κοινωνικής έρευνας ( Ι V)

24 Η ερευνητική π ρόταση Εισαγωγή ( Κεφάλαιο 1) Ε π ισκό π ηση της Βιβλιογραφίας ( Κεφάλαια 2, 14) Διατύ π ωση του Προβλήματος / Ερωτήματος / Θέματος ( Κεφάλαια 4, 5, 11) Ερευνητικός Σχεδιασμός ( Κεφάλαιο 3) Συλλογή Δεδομένων ( Κεφάλαια 3, 7, 8, 9, 10) Ε π ιλογή Υ π οκειμένων ( Κεφάλαιο 6) Δεοντολογικά Ζητήματα ( Κεφάλαιο 15) Ανάλυση Δεδομένων ( Κεφάλαια 12, 13) Βιβλιογραφία ( Κεφάλαιο 14) 1-24 Η διαλεκτική της κοινωνικής έρευνας (V)

25 Κουίζ 1-25 Κουίζ

26 1. Τα δύο θεμέλια της ε π ιστήμης είναι : α ) π αράδοση και π αρατήρηση β ) π αρατήρηση και λογική γ ) λογική και θεωρία δ ) θεωρία και π αρατήρηση ε ) λογική και γενίκευση 1-26

27 Α π άντηση : β ) Τα δύο θεμέλια της ε π ιστήμης είναι η λογική και η π αρατήρηση 1-27

28 2. Η ε π ιστήμη … α ) αφορά ό, τι θα έ π ρε π ε να υ π άρχει και όχι ό, τι υ π άρχει β ) μ π ορεί να λύσει αξιολογικές διαμάχες γ ) είναι α π οκλειστικά π εριγραφική δ ) έχει να κάνει με την διάψευση φιλοσοφικών π ε π οιθήσεων ε ) ασχολείται με το π ώς είναι τα π ράγματα και γιατί. 1-28

29 Α π άντηση : ε ) Η ε π ιστήμη ασχολείται με το π ώς είναι τα π ράγματα και γιατί 1-29

30 3. Όταν οι κοινωνικοί ε π ιστήμονες μελετούν μεταβλητές, εστιάζουν σε … α ) τιμές β ) ομάδες γ ) ανθρώ π ους δ ) χαρακτηριστικά ε ) σχέσεις 1-30

31 Α π άντηση : ε ) Όταν οι κοινωνικοί ε π ιστήμονες μελετούν μεταβλητές, εστιάζουν σε σχέσεις 1-31

32 4. _____ είναι η ε π ιστήμη της γνώσης α ) Η ευφυΐα β ) Οι εξετάσεις γ ) Η ε π ιστημολογία δ ) Η μεθοδολογία ε ) Οι σχέσεις 1-32

33 Α π άντηση : γ ) Η ε π ιστημολογία είναι η ε π ιστήμη της γνώσης 1-33

34 5. Ποια α π ό τις π αρακάτω π ροτάσεις π εριγράφει σωστά την π αράδοση και την αυθεντία ; α ) Και οι δύο βοηθούν την ανθρώ π ινη έρευνα β ) Και οι δύο εμ π οδίζουν την ανθρώ π ινη έρευνα γ ) Και οι δύο π αρα π άνω π ροτάσεις δ ) Καμία α π ό τις π αρα π άνω π ροτάσεις 1-34

35 Α π άντηση : γ ) Η π αράδοση και η αυθεντία μ π ορούν και να βοηθήσουν και να εμ π οδίσουν την ανθρώ π ινη έρευνα 1-35

36 6. Οι _____ ερμηνείες ε π ιδιώκουν να εξαντλήσουν τις ιδιοσυγκρασιακές αιτίες μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή συμβάντος α ) ιδιογραφικές β ) λανθάνουσες γ ) π ρόδηλες δ ) νομοθετικές 1-36

37 Α π άντηση : α ) Οι ιδιογραφικές ερμηνείες ε π ιδιώκουν να εξαντλήσουν τις ιδιοσυγκρασιακές αιτίες μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή συμβάντος 1-37

38 1-38 Α π αγορεύεται η αναδημοσίευση ή ανα π αραγωγή του π αρόντος έργου με ο π οιονδή π οτε τρό π ο χωρίς γρα π τή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (π ου έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie 1-1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google