Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασίλης Τσινό π ουλος Τηλέφωνο +302107200448 - Α π ρίλιος Dun & Bradstreet Online Trust Solutions and.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασίλης Τσινό π ουλος Τηλέφωνο +302107200448 - Α π ρίλιος Dun & Bradstreet Online Trust Solutions and."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασίλης Τσινό π ουλος Τηλέφωνο +302107200448 - Email vtsinopoulos@icap.gr Α π ρίλιος 2015vtsinopoulos@icap.gr Dun & Bradstreet Online Trust Solutions and International Report

2  Ποια είναι η D&B;  DnB International Report  Τι είναι τα Online Trust Solutions  Παροχές των Online Trust Solutions o Τι είναι το D-U-N-S number; o Το π ροφίλ DUNS Registered o Χρήση λογοτύ π ου D-U-N-S Registered στο website της εταιρείας o Χρήση λογοτύ π ου D-U-N-S Registered για όλο το ε π ικοινωνιακό υλικό Περιεχόμενα

3 3 Ποια είναι η D&B; Η D&B, ο π αγκόσμιος ηγέτης στην π αροχή υ π ηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Ε π ιχειρηματικής Πληροφόρησης, είναι μία εταιρεία με ιστορία 170 και π λέον ετών και διαχειρίζεται μία π αγκόσμια βάση δεδομένων π ου εμ π εριέχει στοιχεία 240 εκατομμυρίων εταιρειών σε π ερισσότερες α π ό 190 χώρες, τα ο π οία ενημερώνονται κατά μέσο όρο 1,5 εκ. φορές ημερησίως.

4 4 DnB International Report 444

5 5 Τι είναι το OTS (Online Trust Solutions); Η δυνατότητα συναλλαγών με ε π ιχειρήσεις ή και ιδιώτες υ π άρχει π αντού στο Internet. Αλλά, π ως μ π ορούν οι αγοραστές να βεβαιωθούν ότι οι π ρομηθευτές υ π άρχουν ; Και αντίστοιχα, π ως μ π ορούν οι π ρομηθευτές να κερδίσουν την εμ π ιστοσύνη δυνητικών αγοραστών ; Οι υ π ηρεσίες D&B Online Trust Solutions δίνουν τη δυνατότητα να αυξηθεί η αξιο π ιστία της ε π ιχείρησής και η εμ π ιστοσύνη των συναλλασσόμενων με αυτήν. Ε π ίσης, η ενισχυμένη online π αρουσία π ου π ροσφέρουν τα Online Trust Solutions διευκολύνει την π ροσ π άθεια π ροσέγγισης νέων αγορών και αξιο π οίησης ε π ιχειρηματικών ευκαιριών, σε το π ικό και π αγκόσμιο ε π ί π εδο. Το OTS είναι μια υ π ηρεσία η ο π οία π ροσφέρεται για π ρώτη φορά στην Ελλάδα α π ό την ICAP, σαν α π οκλειστικός συνεργάτης της D&B

6  Ποια είναι η D&B;  DnB International Report  Τι είναι τα Online Trust Solutions  Παροχές των Online Trust Solutions o Τι είναι το D-U-N-S number; o Το π ροφίλ DUNS Registered o Χρήση λογοτύ π ου D-U-N-S Registered στο website της εταιρείας o Χρήση λογοτύ π ου D-U-N-S Registered για όλο το ε π ικοινωνιακό υλικό Περιεχόμενα

7 7 Τι είναι το D-U-N-S Number D-U-N-S = Data Universal Numeric System (9 ψηφιος αριθμός ) Η D&B π αρέχει αριθμούς DUNS σε π ερισσότερες α π ό 225 εκ. εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός DUNS αναγνωρίζεται, π ροτείνεται ή ζητείται α π ό εκατομμύρια ε π ιχειρήσεις π αγκοσμίως, καθώς και α π ό διεθνείς οργανισμούς ό π ως η Ευρω π αϊκή Ε π ιτρο π ή. Η ICAP ως στρατηγικός συνεργάτης της D&B έχει εκδώσει ήδη 325.000 D-U-N-S για Ελληνικές ε π ιχειρήσεις.

8 8 Το π ροφίλ DUNS Registered 8 DUNS Number Company Name Line of Business Business Address Postal Code Phone Fax Website Email address VAT Number Date of establishment SIC Code Line of business Responsible Person Employee size Key employees Import/Export Legal structure Στοιχεία του π ροφίλ Όταν ο επισκέπτης πατάει το σήμα, εμφανίζεται το προφίλ D- U-N-S Registered της εταιρείας Το π ροφίλ δημιουργείται α π ό την ICAP. Ο π ελάτης δεν χρειάζεται να κάνει τί π οτε άλλο π αρά να ε π ιβεβαιώσει τα δεδομένα του. Διατίθεται στα Αγγλικά και ισχύει για 1 χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης

9 9 Χρήση λογοτύ π ου D-U-N-S Registered στο website της εταιρείας 99 Τι π αρέχεται στον π ελάτη ; Μια γραμμή κώδικα την ο π οία π ροσθέτει στον κώδικα της ιστοσελίδας του. Αυτόματα θα εμφανιστεί το σήμα. Το σήμα π ιστο π οιεί την ύ π αρξη της εταιρείας σας στην π ιο έγκυρη βάση Ε π ιχειρηματικής Πληροφόρησης στον κόσμο, τη βάση της D&B.

10 10 Online Trust Solutions Χρήση λογοτύ π ου D-U-N-S Registered για όλο το ε π ικοινωνιακό υλικό 10 Duns Seal Ο π ελάτης του OTS έχει τη δυνατότητα χρήσης του δικού του D-U-N-S Registered π ροφίλ στην ηλεκτρονική ε π ικοινωνία του (e-mail). 10 Τι π αρέχεται στον π ελάτη ; Ένα banner το ο π οίο αυτόματα κάνει link στο π ροφίλ του.

11 Τι π εριλαμβάνεται στο π ακέτο αγοράς ? 1. Υ π ηρεσίες Online Trust Solutions 2.International Report

12 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Βασίλης Τσινό π ουλος Τηλέφωνο +302107200448 - Α π ρίλιος Dun & Bradstreet Online Trust Solutions and."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google