Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγία Σοφία Αγία Σοφία Συγγραφέας Ελένη Π.. Η Ιστορία της Η Ιστορία της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγία Σοφία Αγία Σοφία Συγγραφέας Ελένη Π.. Η Ιστορία της Η Ιστορία της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγία Σοφία Αγία Σοφία Συγγραφέας Ελένη Π.

2 Η Ιστορία της Η Ιστορία της

3 Ιστορία Ιστορία Αν και λίγα συμ π εράσματα μ π ορούν να εξαχθούν ως π ρος την αρχιτεκτονική αξία του οικοδομήματος, οι ιστορικές π ηγές μαρτυρούν π ως στο εσωτερικό του φυλάσσονταν ιερά κειμήλια μεγάλης αξίας, α π ό χρυσό ή ασήμι. Σύμφωνα με τις π λέον π ρόσφατες π ροσ π άθειες ανα π αράστασης του ναού, υ π οθέτουμε π ως είχε εύρος 52 μ. α π οτελούμενη α π ό ένα κεντρικό κλίτος και τέσσερις διακριτούς διαδρόμους. Κατά τη Στάση του Νίκα το 532, υ π έστη μεγάλη φθορά και το κτίσιμο του ναού π ου διατηρείται ως σήμερα δρομολογήθηκε α π ό τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α '.

4 Ιστορία Ιστορία Αρχιτέκτονες του ναού ήταν οι Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και τα εγκαίνιά του τελέστηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Τότε, σύμφωνα με το θρύλο, ο Ιουστινιανός αναφώνησε « Δόξα τω Θεώ τω καταξιώσαντί με τοιούτον έργον ε π ιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Σολομών !», θέλοντας έτσι να εκφράσει το θαυμασμό του για το μνημείο το ο π οίο ήταν π ιο θαυμαστό α π ό τον Ναό του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα. Τριακόσια και π λέον εκατομμύρια χρυσών δραχμών, κατ΄ αντιστοιχία, είχαν δα π ανηθεί για την ανέγερση αυτού του Ναού

5 Η αρχιτεκτονική της Η αρχιτεκτονική της Ο ναός είναι κτισμένος σε αρχιτεκτονικό ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Ο κυρίως χώρος του κτίσματος έχει σχήμα π ερί π ου κύβου. Τέσσερις τεράστιοι π εσσοί, ( κτιστοί τετράγωνοι στύλοι ), π ου α π έχουν μεταξύ τους ο ένας α π ό τον άλλο 30 μ., στηρίζουν τα τέσσερα μεγάλα τόξα π άνω στα ο π οία εδράζεται ο τρούλος, με διάμετρο 31 μέτρων. Ο τρούλος δίνει την εντύ π ωση ότι αιωρείται εξαιτίας των π αραθύρων π ου βρίσκονται γύρω στη βάση του ( ο σύγχρονος ιστορικός Προκό π ιος λέει :... δίνει την εντύ π ωση ότι είναι ένα κομμάτι ουρανού π ου κρέμεται στη γη...).

6 Η εσωτερική διακόσμησή της Στην Αγία Σοφία, στην ε π ιφάνεια του τρούλου, εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορας και π εριβάλλεται α π ό τους Προφήτες και τους Α π οστόλους. Πάνω σ ' έναν ομοιόμορφο " κάμ π ο " - φόντο - π ροβάλλονται οι φιλοτεχνημένες με εκτυφλωτικά χρώματα μορφές και σκηνές και δίνουν την εντύ π ωση ανάγλυφου. Τα π ιο σημαντικά α π ό αυτά είναι « Ένθρονος Θεοτόκος », « Ένθρονος Χριστός », « Θεοτόκος βρεφοκρατούσα », και η π αράσταση της « Δεήσεως ». Η διακόσμηση π ού κάλυ π τε το εσωτερικό του ναού ήταν ίσης σ π ουδαιότητας με την αρχιτεκτονική του.

7 Η εσωτερική διακόσμησή της Υψηλοί κίονες α π ό π ορφύρα, λευκό και π ρασινω π ό διάστικτο μάρμαρο, στεφανωμένοι με μαρμάρινα κιονόκρανα ήταν διακοσμημένοι με γραμμές χρώματος μ π λε ή χρυσαφί. Οι τοίχοι καλύ π τονταν με μάρμαρα π ολύχρωμα, ζωγραφισμένα α π ό τούς π ιο ε π ιδέξιους ζωγράφους, και α π ό ψηφιδωτά π ού έλαμ π αν μέσα στο βαθύ μ π λε ή αργυρό φόντο.

8 Φωτογραφίες της Φωτογραφίες της

9 Τα ψηφιδωτά της

10 Να και το τέλος !! Τι κρίμα π ου έφτασε το τέλος αλλά θα τα ξανα π ούμε σύντομα !! Ευχαριστώ π ου την π αρακολουθήσατε ελ π ίζω να σας άρεσε !! Η συγγραφέας Ελένη Π. Τι κρίμα π ου έφτασε το τέλος αλλά θα τα ξανα π ούμε σύντομα !! Ευχαριστώ π ου την π αρακολουθήσατε ελ π ίζω να σας άρεσε !! Η συγγραφέας Ελένη Π.


Κατέβασμα ppt "Αγία Σοφία Αγία Σοφία Συγγραφέας Ελένη Π.. Η Ιστορία της Η Ιστορία της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google