Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ICTs and Project based method in Secondary Education - Οι ΤΠΕ και η μέθοδος project στη Δ/θμια Εκπαίδευση» Τσιροπούλου Σοφία, Βιολόγος Υπεύθυνη Σχολικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ICTs and Project based method in Secondary Education - Οι ΤΠΕ και η μέθοδος project στη Δ/θμια Εκπαίδευση» Τσιροπούλου Σοφία, Βιολόγος Υπεύθυνη Σχολικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ICTs and Project based method in Secondary Education - Οι ΤΠΕ και η μέθοδος project στη Δ/θμια Εκπαίδευση» Τσιροπούλου Σοφία, Βιολόγος Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Έβρου Αλεξανδρούπολη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου School Activities in Secondary Education

2 School activities - Σχολικές Δραστηριότητες Environmental Education - Περιβαλλοντική Αγωγή ή Εκπαίδευση για την Αειφορία Health Education - Αγωγή Υγείας Cultural Education - Πολιτιστικά Θέματα

3 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Συγκρότηση ομάδας 15-30 μαθητών Επιλογή θέματος Σχεδιασμός του προγράμματος Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου ΕΓΚΡΙΣΗ Έγκριση από τον Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων Κατάθεση πρακτικού παιδαγωγικής συνεδρίασης και του εντύπου στον Υπεύθυνο Σ.Δ. Έγκριση από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ΔΑΠΑΝΕΣ Χωρίς επιπλέον δαπάνες για το δημόσιο

4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάρκεια προγράμματος 5 μήνες Υλοποίηση εκτός ωρολογίου προγράμματος Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο Ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το πρόγραμμα και δικαιούται 2 ώρες συμπλήρωση ωραρίου την εβδομάδα Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 2 προγράμματα. Σε κάθε πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι 1-4 εκπαιδευτικοί

5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις δραστηριότητες μπορεί να διατεθεί ένα διήμερο προκειμένου να γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων (γιορτές μαθητικής δημιουργίας). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, κ.ά, εγκεκριμένους από το ΣΕΠΕΔ

6 Αρχές που διέπουν το παιδαγωγικό πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων Εθελοντική συμμετοχή μαθητών Υποστήριξη της μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης (πρωτοβουλία, ενεργό συμμετοχή μαθητών) Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού στο ρόλο του συντονιστή και του εμψυχωτή Εφαρμογή διεπιστημονικής θεώρησης, βιωματικής προσέγγισης, … Διεύρυνση του μαθησιακού περιβάλλοντος (εκτός σχολικής αίθουσας) Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία

7 Αρχές που διέπουν το παιδαγωγικό πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων Προαγωγή της συλλογικότητας, της συνεργασίας σε ομάδες Ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών Υποστήριξη της καλλιέργειας αξιών (ελευθερία λόγου, σεβασμός, ανθρώπινα δικαιώματα, αποδοχή διαφορετικότητας …) Υποστήριξη της καλλιέργειας κριτικής σκέψης Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες και δράσεις(ενεργός πολίτης)

8 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( PROJECT) Σχεδιασμός του σχεδίου εργασίας (project) 1. Επιλογή Θέματος 2. Ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης 3. Καθορισμός των στόχων του σχεδίου εργασίας 4. Οργάνωση των μαθητών σε ομάδες και επιμερισμός εργασιών 5. Κατάστρωση χρονοδιαγράμματος Εφαρμογή του σχεδίου εργασίας (Project) 6. Εκτέλεση δραστηριοτήτων με αλληλοενημέρωση των ομάδων και διαμορφωτική αξιολόγηση 7. Σύνθεση των επιμέρους εργασιών 8. Δημοσιοποίηση του σχεδίου εργασίας Αξιολόγηση του project 9. Τελική αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας

9 Παιδαγωγικές μέθοδοι Συζήτηση Συζήτηση σε ομάδες Καταιγισμός ιδεών Αντιπαράθεση Χαρτογράφηση εννοιών Μέθοδοι Προσομοίωσης Παιχνίδια ρόλων Προσομοίωση σε Η/Υ Πείραμα

10 Παιδαγωγικές μέθοδοι Μελέτη εκτός αίθουσας Μελέτη πεδίου Περιβαλλοντικά μονοπάτια Παιχνίδια σε ανοικτό χώρο Έρευνα επισκόπησης Μέθοδοι διασαφήνισης αξιών Διασαφήνιση αξιών Ανάλυση αξιών Διερευνητικές συζητήσεις

11 Παιδαγωγικές μέθοδοι Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση Βιβλιογραφική έρευνα Μέθοδος των ιστοριών

12 Ο Ρόλος του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Επιστημονική και καθοδηγητική εποπτεία και στήριξη των προγραμμάτων Σ.Δ. που υλοποιούνται στα σχολεία Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων & σεμιναρίων Οργάνωση ημερίδων Συνεργασία με τα Κ.Π.Ε, με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., με υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, με Μουσεία κλπ.

13 Επιλογή θεματολογίας από προτεινόμενες θεματικές ενότητες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

14 Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη Τα σχολικά έτη της Δεκαετίας 2005-2014, έχουν οριστεί ως η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη από την Γεν. Συνέλευση των Ην. Εθνών (2002). Έχουν θεματικό περιεχόμενο: 2006 Νερό – Γαλάζιος Πλανήτης 2007 Καταναλωτισμός & Περιβάλλον 2008 Δάσος – Πράσινος Πλανήτης 2009 Γεωργία, Διατροφή & Ποιότητα Ζωής 2010 Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες 2011 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2012 Υγεία & Παραγωγικές Διαδικασίες 2013 Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση 2014 Ενεργοί Πολίτες

15 Σχήμα 6: Συγκριτικός πίνακας ποσοστού προγραμμάτων με προτεινόμενη θεματολογία του ΥΠΕΠΘ με το ποσοστό προγραμμάτων με θεματολογία από την Δεκαετία Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ενέργεια 38% Γεωργία 27% Δάσος 22% Νερό 20%

16 Επιλογή θεματολογίας από προτεινόμενες θεματικές ενότητες Αγωγή Υγείας

17 Επιλογή θεματολογίας από προτεινόμενες θεματικές ενότητες Πολιτιστικά

18 Οι σχολικές Δραστηριότητες Γίνονται εθελοντικά Εμπλέκεται μικρός αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών Περιορίζεται σε δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος

19 Σχήμα 3: Ποσοστό μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Π.Ε. επί του συνόλου των μαθητών του Ν. Έβρου το ποσοστό των μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Π.Ε. κατά μέσο όρο είναι 8%

20 Προοπτικές Να απευθύνεται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό Να υλοποιείται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα διατηρώντας όμως όλες τις αρχές που χαρακτηρίζουν το παιδαγωγικό της πλαίσιο!

21 Σχήμα 2: Αριθμός προγραμμάτων σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 2003 – 2012 274 προγράμματα στα Γυμνάσια 119 (43,4%), στα Γενικά Λύκεια 83 (30,3%), στα ΕΠΑΛ 67 (24,4%) στα Ειδικά Σχολεία 5 (1,8%) 2011-12 αισθητή μείωση προγραμμάτων στα Γενικά Λύκεια Πιθανόν, εφαρμογή των project σ αυτά.

22 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οκτώβρης 2013

23 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Αλεξ /πολη - Ορεστιάδα Οκτώβρης 2013

24 Σ.Μ.Ν. ενημέρωση και προφύλαξη

25 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη- Ο ενεργός πολίτης Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2013

26

27 Ταξιδεύοντας με τη Νανόχηνα στους ελληνικούς υγροτόπους Δεκέμβρης 2013

28 Σεμινάρια εκπαιδευτικών Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ιανουάριος2014

29 ελέγχω προσεκτικά αγοράζω υπεύθυνα

30 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΝΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ευχαριστώ !


Κατέβασμα ppt "ICTs and Project based method in Secondary Education - Οι ΤΠΕ και η μέθοδος project στη Δ/θμια Εκπαίδευση» Τσιροπούλου Σοφία, Βιολόγος Υπεύθυνη Σχολικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google