Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 8 Δειγματολη π τική έρευνα 8-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 8 Δειγματολη π τική έρευνα 8-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 8 Δειγματολη π τική έρευνα 8-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Θέματα κατάλληλα για δειγματολη π τική έρευνα Οδηγίες για τη διατύ π ωση ερωτήσεων Κατασκευή ερωτηματολογίου Ατομική συμ π λήρωση ερωτηματολογίου Δειγματολη π τικές έρευνες με χρήση συνεντεύξεων Τηλεφωνικές έρευνες Διαδικτυακές έρευνες Σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων δειγματολη π τικής έρευνας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δειγματολη π τικών ερευνών Δευτερογενής ανάλυση Δεοντολογία της δειγματολη π τικής έρευνας Κουίζ 8-2

3 Θέματα κατάλληλα για δειγματολη π τική έρευνα Διερευνητικοί, π εριγραφικοί και ερμηνευτικοί σκο π οί Μονάδες Ανάλυσης = ερωτώμενοι Ερωτώμενος – Πρόσω π ο π ου π ροσφέρει δεδομένα για ανάλυση, α π αντώντας σε ερωτηματολόγια δειγματολη π τικής έρευνας Μεγάλα δείγματα, π ρωτογενή δεδομένα, μέτρηση στάσεων και π ροσανατολισμών 8-3

4 Οδηγίες για τη διατύ π ωση ερωτήσεων ( Ι ) Ερωτηματολόγιο – Έγγραφο π ου π εριέχει ερωτήσεις και άλλα είδη στοιχείων π ου είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρό π ο ώστε να αντλούν π ληροφορίες κατάλληλες για ανάλυση 8-4

5 Ε π ιλέξτε την κατάλληλη μορφή ερωτήσεων Ερωτήσεις και π ροτάσεις Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύ π ου Ερωτήσεις ανοιχτού τύ π ου – Ερωτήσεις στις ο π οίες ο ερωτώμενος καλείται να δώσει τις δικές του α π αντήσεις Ερωτήσεις κλειστού τύ π ου – Ερωτήσεις έρευνας στις ο π οίες ο ερωτώμενος καλείται να ε π ιλέξει μία ή π ερισσότερες α π αντήσεις α π ό μια έτοιμη λίστα, π ου π αρέχει ο ερευνητής 8-5 Οδηγίες για τη διατύ π ωση ερωτήσεων ( ΙΙ )

6 Οι ερωτήσεις π ρέ π ει να είναι σαφείς Α π οφύγετε τις διφορούμενες ερωτήσεις Οι ερωτώμενοι π ρέ π ει να είναι ικανοί να α π αντήσουν Οι ερωτώμενοι π ρέ π ει να είναι διατεθειμένοι να α π αντήσουν 8-6 Οδηγίες για τη διατύ π ωση ερωτήσεων ( ΙΙΙ )

7 Οι ερωτήσεις π ρέ π ει να είναι σχετικές Οι σύντομες ερωτήσεις είναι οι καλύτερες Α π οφύγετε τις αρνητικές ερωτήσεις Α π οφύγετε μερολη π τικές ερωτήσεις και όρους 8-7 Οδηγίες για τη διατύ π ωση ερωτήσεων ( Ι V)

8 Κατασκευή ερωτηματολογίου ( Ι ) Γενική μορφή ερωτηματολογίου Τακτο π οιημένο και ξεκάθαρο Μία ερώτηση ανά γραμμή Συνεκτική μορφο π οίηση 8-8

9 Σχήμα 8.1 Μορφότυ π α για ερωτώμενους 8-9

10 Ερώτηση συνάφειας – Μια ερώτηση δειγματολη π τικής έρευνας π ου α π ευθύνεται μόνο σε ορισμένους ερωτώμενους και εξαρτάται α π ό την α π άντησή τους σε κά π οια άλλη ερώτηση 8-10 Κατασκευή ερωτηματολογίου ( ΙΙ )

11 Σχήμα 8.2 8-11

12 Σχήμα 8.3 8-12

13 Σχήμα 8.4 8-13

14 Σχήμα 8.5 Ερωτήσεις π ίνακα 8-14

15 Διάταξη των ερωτήσεων Εμφάνιση Πρώτα οι ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύ π ου ; Τυχαιο π οιημένη σειρά Ευαισθησία στο π ρόβλημα Οι δημογραφικές ερωτήσεις π ρέ π ει να το π οθετούνται στο τέλος 8-15 Κατασκευή ερωτηματολογίου ( ΙΙΙ )

16 Οδηγίες ερωτηματολογίου Εισαγωγικά σχόλια και σαφείς οδηγίες Προέλεγχος ερωτηματολογίου 8-16 Κατασκευή ερωτηματολογίου ( Ι V)

17 Σχήμα 8.6 8-17

18 8-18 Σχήμα 8.6 ( συνέχεια )

19 Ατομική συμ π λήρωση ερωτηματολογίου ( Ι ) Ερωτηματολόγια π ου π ρέ π ει να συμ π ληρώσουν οι ίδιοι οι ερωτώμενοι Ταχυδρόμηση και ε π ιστροφή Γιατί δεν ε π ιστρέφουν τα ερωτηματολόγια οι ερωτώμενοι ; 8-19 Παρακολούθηση των ε π ιστροφών Ε π αναλη π τικές α π οστολές

20 Ποσοστό α π όκρισης – Ποσοστό π ου υ π ολογίζεται αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ανθρώ π ων π ου συμμετέχουν σε μια έρευνα με τον αριθμό των ανθρώ π ων π ου ε π ιλέχτηκαν στο δείγμα Ιδανικά = π άνω α π ό 70% Γιατί είναι κακό το χαμηλό π οσοστό α π όκρισης ; Πώς μ π ορεί να βελτιωθεί το π οσοστό α π όκρισης ; 8-20 Ατομική συμ π λήρωση ερωτηματολογίου ( ΙΙ )

21 Δειγματολη π τικές έρευνες με χρήση συνεντεύξεων ( Ι ) Συνέντευξη – Μια τεχνική συλλογής δεδομένων κατά την ο π οία ένα άτομο ( συνεντευκτής ) υ π οβάλει ερωτήσεις σε ένα άλλο ( ερωτώμενο ), με σκο π ό την άντληση π ληροφοριών 8-21

22 Ο ρόλος του συνεντευκτή Οι έρευνες π ου διεξάγονται μέσω συνεντεύξεων π ετυχαίνουν υψηλότερο π οσοστό α π όκρισης α π ό τις ταχυδρομικές έρευνες Η π αρουσία του συνεντευκτή μειώνει γενικά τον αριθμό των « Δεν γνωρίζω » και « Δεν α π αντώ » Οι συνεντευκτές ελαττώνουν τις π αρερμηνείες και π αρανοήσεις Οι συνεντευκτές μ π ορούν να π αρατηρούν τους ερωτώμενους την ώρα π ου συμ π ληρώνουν το ερωτηματολόγιο 8-22 Δειγματολη π τικές έρευνες με χρήση συνεντεύξεων ( ΙΙ )

23 Γενικές οδηγίες για τις συνεντεύξεις Κατάλληλη εμφάνιση Εξοικείωση με το ερωτηματολόγιο Πιστή ανα π αραγωγή των ερωτήσεων Ακριβής καταγραφή των α π αντήσεων Ζητήστε διευκρινίσεις Διευκρινιστική ερώτηση – Τεχνική π ου χρησιμο π οιείται σε συνεντεύξεις π ροκειμένου ο ερευνητής να π άρει μια π ιο ολοκληρωμένη α π άντηση σε ένα ερώτημα 8-23 Δειγματολη π τικές έρευνες με χρήση συνεντεύξεων ( ΙΙΙ )

24 Συντονισμός και έλεγχος Εκ π αίδευση Γενικές οδηγίες Πώς να χειριστείτε δύσκολες καταστάσεις Συνεντεύξεις εξάσκησης « Πραγματικές » συνεντεύξεις 8-24 Δειγματολη π τικές έρευνες με χρήση συνεντεύξεων ( Ι V)

25 Τηλεφωνικές έρευνες ( Ι ) Πλεονεκτήματα Το 95.5% των νοικοκυριών διαθέτει σταθερό τηλέφωνο Χρόνος και χρήμα Έλεγχος Προσω π ική ασφάλεια Μειονεκτήματα Ψεύτικες δημοσκο π ήσεις Α π όρρητοι τηλεφωνικοί αριθμοί Κινητά τηλέφωνα Τηλεφωνητές / φωνητικά μηνύματα / αναγνώριση κλήσης 8-25

26 Κλήση τυχαίων ψηφίων τηλεφωνικών αριθμών (Random Digit Dialing, RDD) – Δειγματολη π τική τεχνική κατά την ο π οία ε π ιλέγονται τυχαίοι τηλεφωνικοί αριθμοί μέσα στο φάσμα των αριθμών τηλεφωνικών γραμμών π ου λειτουργούν 8-26 Τηλεφωνικές έρευνες ( ΙΙ )

27 Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υ π ολογιστή (Computer-Assisted Telephone Interviewing, CATI) – Τεχνική συλλογής δεδομένων στην ο π οία το ερωτηματολόγιο μιας τηλεφωνικής δημοσκό π ησης είναι α π οθηκευμένο σε έναν ηλεκτρονικό υ π ολογιστή, γεγονός π ου ε π ιτρέ π ει στον συνεντευκτή να π αρακολουθεί και να π ληκτρολογεί τις α π αντήσεις του ερωτώμενου 8-27 Τηλεφωνικές έρευνες ( ΙΙΙ )

28 Ποσοστά α π όκρισης σε έρευνες μέσω συνεντεύξεων 8-28 Τηλεφωνικές έρευνες ( Ι V)

29 Διαδικτυακές έρευνες ( Ι ) Είναι αντι π ροσω π ευτικές ; 8-29

30 Χρησιμο π οιείτε συνεκτικές διατυ π ώσεις Χρησιμο π οιείτε α π λή, καθημερινή γλώσσα Μην υ π οχρεώνετε τον ερωτώμενο να ψάχνει σε όλη τη σελίδα για π ληροφορίες Προσφερθείτε να ανακοινώσετε ε π ιλεγμένα α π οτελέσματα στους ερωτώμενους Προγραμματίστε το χρόνο της ημέρας και την ημέρα της βδομάδας π ου θα α π οστείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Έχετε υ π όψη σας τους τεχνικούς π εριορισμούς Ελέγξτε τα κίνητρα, τις ανταμοιβές και τα δώρα Περιορίστε τις έρευνές σας στα 15 λε π τά ή λιγότερο 8-30 Διαδικτυακές έρευνες ( ΙΙ )

31 Σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων δειγματολη π τικής έρευνας ( Ι ) Ερωτηματολόγια ατομικής συμ π λήρωσης Πιο φτηνά και γρήγορα α π ό τις π ρόσω π ο με π ρόσω π ο συνεντεύξεις Το κόστος της ταχυδρομικής α π οστολής είναι το ίδιο είτε το δείγμα σας π ροέρχεται α π ό μία π εριοχή ή α π ό όλη τη χώρα Α π αιτούν λιγότερο π ροσω π ικό Οι ερωτώμενοι είναι π ιο π ρόθυμοι να αναφέρουν αμφιλεγόμενες ή α π οκλίνουσες στάσεις ή συμ π εριφορές Συνεντεύξεις Λιγότερα ελλι π ή ερωτηματολόγια Πιο α π οτελεσματικές σε σύνθετα ζητήματα Πιο π ροσω π ικές 8-31

32 Σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων δειγματολη π τικής έρευνας ( ΙΙ ) Τηλεφωνικές έρευνες Πολύ π ιο οικονομικές και γρήγορες Διαδικτυακές έρευνες Διαθέσιμο λογισμικό και ιστότο π οι 8-32

33 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δειγματολη π τικών ερευνών Πλεονεκτήματα Χρήσιμες για την π εριγραφή των χαρακτηριστικών μεγάλων π ληθυσμών Ε π ιτρέ π ουν τη χρήση μεγάλων δειγμάτων Οι δειγματολη π τικές έρευνες είναι ευέλικτες Τυ π ο π οιημένες ερωτήσεις Μειονεκτήματα Στρίμωγμα δεδομένων σε γενικές κατηγορίες Σ π άνια ασχολούνται με το π λαίσιο της κοινωνικής ζωής Άκαμ π τες Πλαστές Περιορισμένη εγκυρότητα ( μεγάλη αξιο π ιστία ) 8-33

34 Δευτερογενής ανάλυση Δευτερογενής ανάλυση – Μια μορφή έρευνας κατά την ο π οία η συλλογή και η ε π εξεργασία των δεδομένων διεξάγεται α π ό έναν αναλυτή και η ε π ανε π εξεργασία – συχνά για διαφορετικό σκο π ό – α π ό έναν άλλον Παράδειγμα : General Social Survey Πλεονεκτήματα : π ιο οικονομική και π ιο γρήγορη α π ό τη υλο π οίηση π ρωτογενών δειγματολη π τικών ερευνών Μειονέκτημα : εγκυρότητα 8-34

35 Quick Quiz 8-35 Κουίζ

36 1. Σε π οια π ερί π τωση η δειγματολη π τική έρευνα είναι η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος ; α ) Όταν συγκεντρώνονται π ρωτογενή δεδομένα β ) Όταν π εριγράφεται ένας π ληθυσμός τόσο μεγάλος π ου είναι αδύνατο να π αρατηρηθεί άμεσα γ ) Όταν μετριούνται στάσεις δ ) Όλα τα π αρα π άνω 8-36

37 Α π άντηση : δ ) Η δειγματολη π τική έρευνα είναι η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος όταν συγκεντρώνονται π ρωτογενή δεδομένα, όταν π εριγράφεται ένας π ληθυσμός τόσο μεγάλος π ου είναι αδύνατο να π αρατηρηθεί άμεσα και όταν μετριούνται στάσεις 8-37

38 2. Στις ερωτήσεις _____ ο ερωτώμενος καλείται να ε π ιλέξει μία ή π ερισσότερες α π αντήσεις α π ό μια έτοιμη λίστα, π ου π αρέχει ο ερευνητής α ) ανοικτού τύ π ου β ) ελέγχου γ ) π ειραματισμού δ ) κλειστού τύ π ου 8-38

39 Α π άντηση : δ ) Στις ερωτήσεις κλειστού τύ π ου ο ερωτώμενος καλείται να ε π ιλέξει μία ή π ερισσότερες α π αντήσεις α π ό μια έτοιμη λίστα, π ου π αρέχει ο ερευνητής 8-39

40 3. Ως γενικός κανόνας, ένα ερωτηματολόγιο π ρέ π ει να είναι : α ) τακτο π οιημένο β ) ξεκάθαρο γ ) σχετικό δ ) όλα τα π αρα π άνω 8-40

41 Α π άντηση : δ ) Ως γενικός κανόνας, ένα ερωτηματολόγιο π ρέ π ει να είναι τακτο π οιημένο, ξεκάθαρο και σχετικό 8-41

42 4. Ποια α π ό τα π αρακάτω α π οτελούν π λεονεκτήματα των τηλεφωνικών ερευνών ; α ) χρήμα β ) χρόνος γ ) ευκολία δ ) όλα τα π αρα π άνω ε ) κανένα α π ό τα π αρα π άνω 8-42

43 Α π άντηση : δ ) Το κόστος σε χρήμα και χρόνο, καθώς και η ευκολία είναι μεταξύ των π ολλών π λεονεκτημάτων των τηλεφωνικών δημοσκο π ήσεων 8-43

44 5. Ποιο α π ό τα π αρακάτω δεν είναι ένα π λεονέκτημα της δειγματολη π τικής έρευνας ; α ) Αυξημένη εγκυρότητα β ) Αυξημένη αξιο π ιστία γ ) Αυξημένη γενικευσιμότητα δ ) Αυξημένη ευελιξία ανάλυσης 8-44

45 Α π άντηση : α ) Η αυξημένη εγκυρότητα δεν είναι ένα π λεονέκτημα της δειγματολη π τικής έρευνας 8-45

46 6. Το κύριο π ρόβλημα της δευτερογενούς ανάλυσης είναι : α ) η θεωρία β ) οι υ π οθέσεις γ ) η εγκυρότητα δ ) η δειγματοληψία ε ) η εμ π ειρική γενίκευση 8-46

47 Α π άντηση : γ ) Το κύριο π ρόβλημα της δευτερογενούς ανάλυσης είναι η εγκυρότητα 8-47

48 8-48 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 8 Δειγματολη π τική έρευνα 8-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google