Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αν. Καθηγητής Σαββαΐδης Αλέξανδρος

2 Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών» σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ /Ζ1 και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΦΕΚ 3600/ /τ. Β’ και ΦΕΚ 333/ /τ. Β’).

3 Αντικείμενο Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα Σχεδιασμού και Ανάλυσης των Κατασκευών στις Επιστήμες του Μηχανικού. Το εν λόγω ΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών στη γνωστική περιοχή του «Σχεδιασμού και της Ανάλυσης των Κατασκευών» στις Επιστήμες του Μηχανικού. Το πρόγραμμα διέπεται από επιστημονική συνοχή και αναφέρεται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

4 Σκοποί του Προγράμματος
α) Η υποστήριξη της έρευνας στον Σχεδιασμό και την Ανάλυση των Κατασκευών στις Επιστήμες του Μηχανικού. β) Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, το οποίο καλείται να μειώσει το χάσμα μεταξύ των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της πραγματικότητας και να υποβάλλει προτάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάπτυξης και έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η εκπαίδευση επιστημόνων μηχανικών, ικανών να παρακολουθήσουν τις ραγδαία εξελισσόμενες επιστήμες του Μηχανικού και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εφαρμογές και έργα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων−προδιαγραφών. δ) Η άρτια κατάρτιση νέων ερευνητών που θα συμβάλλουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και πρακτικά βιώσιμων τεχνολογικών προσεγγίσεων. ε) Η παραγωγή και χρήση υλικού που θα παράγεται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

5 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα περατώσουν με επιτυχία τις υποχρεώσεις φοίτησης, εξετάσεων και υποστήριξης της μεταπτυχιακής (Διπλωματικής) εργασίας, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science) στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή ορολογία σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (Μπολόνια).

6 Χρονική Διάρκεια Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τόσο η παρακολούθηση των μαθημάτων, όσο και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτικά. Για την απονομή του τίτλου Master του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ή/και Σαββατοκύριακα, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα μέρους των διαλέξεων με τηλεκπαίδευση. Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζομένους, υπό προϋποθέσεις.

7 Υποβολή Υποψηφιοτήτων και Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα έως τριανταπέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και όλων των άλλων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων άλλων ομοταγών Ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2015. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: μέχρι και τις Αίτηση και Δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:

8 Πρόγραμμα Σπουδών Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα και σεμινάρια κορμού και επιλογής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία και μπορεί να ανατεθεί με το πέρας του πρώτου εξαμήνου. Κατά το Α΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν πέντε από τα έξι μαθήματα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

9 Μαθήματα Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10). Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να ανατεθεί με το πέρας του πρώτου εξαμήνου.

10 Πρώτο Εξάμηνο Μαθήματα Κορμού
Σύγχρονες Μέθοδοι Υπολογισμού Διάρκειας Ζωής Μηχανολογικών Κατασκευών - Modern Lifetime Evaluation Methods of Engineering Structures (6 ECTS) Ανάλυση Επιφανειακών Φορέων - Analysis of Discs, Plates and Shells (6 ECTS) Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας Μαθημάτων Ειδικότητας Επιστημών του Μηχανικού - Modern Didactic Methods in Engineering Sciences (6 ECTS) Κόπωση Υλικών και Κατασκευών - Fatigue of Materials and Structures (6 ECTS) Μελέτη και Σχεδιασμός Αεροναυπηγικών Κατασκευών - Design and Analysis of Aeronautics Structures (6 ECTS)

11 Δεύτερο Εξάμηνο Μαθήματα επιλογής
Μηχανοηλεκτρονική - Mechatronics (6 ECTS) Τεχνολογία Μεθόδων Κατεργασιών - Technology of Manufacturing Processes (6 ECTS) Ειδικά Θέματα Αντοχής των Υλικών - Special Topics in Strength of Materials (6 ECTS) Οικονομοτεχνική Ανάλυση - Techno-Economic Analysis (6 ECTS) Σύγχρονα Συστήματα Κίνησης και Μεταφοράς - Modern Conveyors and Transfer Systems (6 ECTS) Αριθμητικές Μέθοδοι στις Επιστήμες του Μηχανικού - Numerical Methods in Engineering Sciences (6 ECTS)

12 Τρίτο Εξάμηνο Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS.

13 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς επίσης και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ανωτέρω μεταπτυχιακών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν σεμιναριακές διαλέξεις από στελέχη ιδιαίτερου κύρους της Γερμανικής Βιομηχανίας, καθώς και της οικονομικής ζωής.

14 Δίδακτρα Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τρεις ισόποσες δόσεις για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών-Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί. Για το ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή ανέρχονται στα € για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.

15 Επικοινωνία Για οποιαδήποτε  πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία αυτού ή με τον διευθυντή του ΠΜΣ κ. Αλέξανδρο Σαββαΐδη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στις διευθύνσεις Στα τηλέφωνα ή Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.:

16 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αν. Καθηγητής Σαββαΐδης Αλέξανδρος


Κατέβασμα ppt "Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google