Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΡΑΦΗΜΑΤA ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ C.B.M. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΡΑΦΗΜΑΤA ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ C.B.M. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΡΑΦΗΜΑΤA ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ C.B.M. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η μαθήτρια δευτέρας δημοτικού Alyssa π αρουσιάζει δυσκολία στην ανάγνωση. Συγκεκριμένα π αρατηρήθηκε α π ό την δασκάλα της ότι διαβάζει ιδιαιτέρα αργά σε σχέση με την υ π όλοι π η τάξη. Α π οφασίστηκε να ακολουθήσουν μια π ροσέγγιση βασισμένη στο C.B.M. Ακολουθηθήκαν 7 διαδοχικά βήματα.

3 Βήμα 1-Εντοπισμός του προβλήματος 1. Βασισμένη αρχικά σε μη - ε π ίσημη π αρατήρηση → αργή ανάγνωση 2. Εξετάζοντας τα C.B.M norms ο εκ π αιδευτικός καταλήγει στο συμ π έρασμα ότι οι μαθητές στην τάξη του π ρέ π ει διαβάζουν π ερί π ου 84 λέξεις / λε π τό 3. ΌΜΩΣ η Alyssa διαβάζει μονό 34 λ / λ

4 Βήμα 2-Δημιουργία διαδικασίας CBM Δημιουργία ενός ατομικού π ρογράμματος για τον έλεγχο της π ροόδου της μαθητρίας Η εκ π αιδευτικός α π οφασίζει να ελέγξει την ευχέρεια της μαθητρίας στην ανάγνωση μέσα α π ό διαφορά κείμενα π ου έρχεται σε ε π αφή για π ρώτη φορά. Η μαθήτρια καλείται να διαβάσει καθαρά και σωστά για ένα λε π τό. Εβδομαδιαία

5 Βήμα 3- Αποτύπωση των αρχικών δεδομένων. Η εκ π αιδευτικός εξετάζει την μαθήτρια τρεις φορές μέσα σε μια εβδομάδα Ο μέσος ορός α π όδοσης της μαθητρίας ορίζεται το baseline-data point Οι 29 λ / λ α π οτελούν το αρχικό σημείο π ου δείχνει την ευχέρεια της Alyssa π ριν την π αρέμβαση.

6 Βήμα 4-Καθορισμός στόχου Η ερώτηση π ου π ρέ π ει να α π αντηθεί είναι : π οσό π ρέ π ει να αυξάνεται ο αριθμός το λέξεων κάθε εβδομάδα →ΕΠΙΤΥΧΙΑ Συμφωνά με την εκτίμηση του εκ π αιδευτικού ο αριθμός των λέξεων π ου διαβάζει η μαθήτρια το λε π τό π ρέ π ει να αυξάνεται κατά π ερί π ου 2,5 λέξεις Για να βρεθεί ο α π ώτερος στόχος : αναμενομένη αύξηση / εβδομάδα Χ εβδομάδες + τη βάση 2,5 Χ 10 = 25, 25+ 29 =54 λ / λ Η γραμμή π ου ενώνει το baseline- goal ονομάζεται aimline- ορατός δείκτης της ε π ιθυμητής εξέλιξης – π ραγματο π οιείται π ιο εύκολα η σύγκριση

7 Βήμα 5- Δημιουργία και εφαρμογή της διδακτικής π αρέμβασης Tutoring-program- ατομική βοήθεια α π ό ενήλικα εθελοντή δυο φορές την εβδομάδα α π ό 30 λε π τά 1. Εξοικίωση με καινούργιο λεξιλόγιο 2. Προε π ισκό π ιση του κειμένου με φωναχτή ανάγνωση α π ό τον εκ π αιδευτικό Βήμα 6- Παρακολούθηση της ακαδημαϊκής π ορείας με CBM Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της π αρέμβασης ο εκ π αιδευτικός ελέγχει την ε π ίδοση της μαθητρίας και συμ π ληρώνει τα α π οτελέσματα στο γράφημα ( συνήθως 1-2 φορές / εβδομάδα ) Μέσα σε λίγες εβδομάδες υ π άρχουν αρκετά δεδομένα στο γράφημα ώστε να εξαχθούν τα π ρώτα συμ π εράσματα για την π ρόοδο

8 Βήμα 7- Ερμηνεία των δεδομένων του γραφήματος Α π οφασίζετε η χρησιμο π οίηση της π ρακτικής 3-data-point → αρκετά εύκολη στη χρήση Έλεγχος στις τρεις τελευταίες μετρήσεις –π οια θέση έχουν σε σχέση με την γραμμή ελέγχου (aimline); Η μαθήτρια π αρουσίασε ε π ιβράδυνση → αξιολόγηση της π αρέμβασης → εμ π λουτισμός

9 Εμπλουτισμός παρέμβασης Ανάμεσα σε άλλες αλλαγές ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον βοηθό τροποποιούν την εκπαιδευτική παρέμβαση εντάσσοντας την δημιουργία βιβλίων Γεγονός που πιθανών να δώσει στην Alyssa κίνητρο Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος των 10 εβδομάδων

10 Τα σημεία του γραφήματος μετά την αλλαγή βρίσκονται κοντά στη γραμμή -καμιά αλλαγή - επιτυχής πορεία

11 Μέθοδος Tukey


Κατέβασμα ppt "ΓΡΑΦΗΜΑΤA ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ C.B.M. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google