Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SBL Panel Biblical Exegetical Software in the Classroom Rodney J. Decker, Th.D. Assoc. Prof./NT, BBS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SBL Panel Biblical Exegetical Software in the Classroom Rodney J. Decker, Th.D. Assoc. Prof./NT, BBS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SBL Panel Biblical Exegetical Software in the Classroom Rodney J. Decker, Th.D. Assoc. Prof./NT, BBS

2 “Faith” and “Jesus” Rom. 3:26, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Phil. 3:9, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ Rev. 14:12, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ Gal. 3:26, Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Eph. 1:15, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ Col. 1:4, ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

3 Aorist Passives in Mark

4 Temporal Ref. of PAI in Mark

5 Romans 13:1-7, 8-14 The Christian, Government, and Neighbors

6 Argument of 13:1-7 Command, 1a (“Submit…”) Reason (γάρ), 1b (“appointed by God”) Result (ὥστε), 2 (“judgment”) Reason (γάρ), 3-4 (“servant of God”) Restatement of command (διό), 5 (“submit”) & of reasons: διά wrath, καὶ διά conscience

7 Romans 13:2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. (v. 1, ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν )

8 Romans 13:2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. ἀνθέστηκεν τοῦ θεοῦ τῇ διαταγῇ ὁ ἀντιτασσόμενοςτῇ ἐξουσίᾳ ὥστε (v. 1, ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν )

9 Romans 13:2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. ἀνθέστηκεν τοῦ θεοῦ τῇ διαταγῇ ὁ ἀντιτασσόμενοςτῇ ἐξουσίᾳ ὥστε (v. 1, ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν )

10 Romans 13:2 ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. ἀνθέστηκεν τοῦ θεοῦ τῇ διαταγῇ ὁ ἀντιτασσόμενοςτῇ ἐξουσίᾳ ὥστε λήμψονται οἱ ἀνθεστηκότες δὲ κρίμα ἑαυτοῖς [the authorities] (v. 1, ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν )

11 Acts 2:22-42 Using Grammatical Diagramming to Evaluate Translation and Exegetical Problems

12 Acts 2:22-23 )Ihsoun ton Nazwraion, ajndra ajpodedeigmenon ajpo tou qeou eijV uJmaV dunamesi kai terasi kai shmeioiV oi|V ejpoihsen di) aujtou oJ qeoV ejn mevsw/ uJmwn kaqwV aujtoi oijdate, 23 touton th/ wJrismenh/ boulh/ kai prognwsei tou qeou ejkdoton dia ceiroV ajnomwn prosphxanteV ajneilate,

13 Divide and phrase… )Ihsoun ton Nazwraion, ajndra ajpodedeigmenon ajpo tou qeou eijV uJmaV dunamesi kai terasi kai shmeioiV oi|V ejpoihsen

14 Divide and phrase… oi|V ejpoihsen di) aujtou oJ qeoV ejn mevsw/ uJmwn kaqwV aujtoi oijdate, 23 touton th/ wJrismenh/ boulh/ kai prognwsei tou qeou ejkdoton

15 Divide and phrase… ejkdoton dia ceiroV ajnomwn prosphxanteV ajneilate,

16 Phrasing, v. 22 )Ihsoun ton Nazwraion, ajndra ajpodedeigmenon ajpo tou qeou eijV uJmaV dunamesi / terasi / shmeioiV oi|V ejpoihsen

17 v. 22b oi|V ejpoihsen oJ qeoV di) aujtou ejn mevsw/ uJmwn kaqwV aujtoi oijdate, touton th/ wJrismenh/ boulh/ kai prognwsei tou qeou ejkdoton

18 v. 23 touton ejkdoton dia ceiroV ajnomwn prosphxanteV ajneilate, Kernel = “You killed Jesus.”

19 mesw ejpoihsen terasiwJrismenh/ Grammatical Diagram uJmaV you ajneilate prosphxanteV ajnomwn ceiroVdia ejkdoton qeoutou prognwsei kai boulh/ th/ touton oijdate aujtoi kaqwVuJmwn ejn oJ QeoV aujtoudi) oiJ shmeioiV kai dunamesi eijV qeoutouajpo ajpodedeigmenon ajndraNazwraionton)Ihsoun Acts 2:22-23


Κατέβασμα ppt "SBL Panel Biblical Exegetical Software in the Classroom Rodney J. Decker, Th.D. Assoc. Prof./NT, BBS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google