Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

习 题 精 解 2-1 试判断下列各电路图对正弦交流电压信 号有无放大作用?为什么?. 习 题 精 解 解: 无放大作用,因为 电源 Vcc 极性不对。 无放大作用,因为无 基极偏置电流。

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "习 题 精 解 2-1 试判断下列各电路图对正弦交流电压信 号有无放大作用?为什么?. 习 题 精 解 解: 无放大作用,因为 电源 Vcc 极性不对。 无放大作用,因为无 基极偏置电流。"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 习 题 精 解 2-1 试判断下列各电路图对正弦交流电压信 号有无放大作用?为什么?

2 习 题 精 解 解: 无放大作用,因为 电源 Vcc 极性不对。 无放大作用,因为无 基极偏置电流。

3 习 题 精 解 无放大作用,因为 Vcc 与基极 相连,集电结正偏,管子处 于饱和状态。同时,基极与 地之间对交流是短路的,交 流信号无法输入。 有放大作用,因为电路 采用了 P 沟结型场效应 管,自给偏压 U GS >0, 只 要适当选取 R s 值就可以。

4 习 题 精 解 2-2 如图所示为共射基本放大电路,已知晶 体管的 β=50 , Vcc=12V 。 1 )当 Re=2.4KΩ , Rb=300KΩ 时,确定晶体 管的静态工作点参数 I BQ 、 I CQ 、 U CEO 。 2 )若要求 U CEQ =6V , I CQ =2mA ,问 Rb 和 Rc 应改为多少 ?

5 习 题 精 解 解: 已知 β=50 , Vcc=12V 。 1 )确定晶体管的静态工作点参数: I BQ = =12/ ( 300*1000 ) =0.04mA I CQ = βI BQ = 50*0.04=2mA U CEQ = Vcc- I CQ Rc=12-2*2.4=7.2V 2 )若要求符合条件则: Rc= = ( 12-6 ) /0.002=3KΩ U CEQ I CQ Rb= =12/0.00004=300KΩ I BQ

6 习 题 精 解 2-3 已知某放大电路的输出电阻 Ro=7.5KΩ, 其开路输出电压为 Uo=2V 。问该放大电路在负 载电阻 R L =2.5KΩ 时,输出电压是多少?

7 习 题 精 解 解: 已知放大电路的 Ro=7.5KΩ ,开路 输出电压 Uo =2V, 当负载电阻 R L =2.5KΩ 时, 其输出电压 Uo´ 为: Uo´= Uo =2 =0.5V

8 习 题 精 解 2-4 放大电路如图所示,已知晶体管的 β=50 , r bb ’=100Ω , Rs=1kΩ 1 )要使 I co =0.5mA ,求 R b = ? 2 )求 A u 、 A us 。 3 )该放大电路的 R i 和 R o 各为多少?

9 习 题 精 解 已知 β=50 , r bb ’=100Ω , Rs=1KΩ 1 、要使 I CQ =0.5mA , R b = =1.2MΩ

10 习 题 精 解 2 、画出微变等效电路如图所示。

11 习 题 精 解 2-5 在下图中所示射极输出器中,已知晶体管 ß=100 , r bb’= 100Ω , Rs=1KΩ 。 1 )确定静态工作点的 I CQ 和 U CEQ 。分别计算输出端开路时和接 入负载电阻 R L =2KΩ 时的电压放大倍数。 2 )计算 Ri 和 Ro 。

12 习 题 精 解 解: 已知 β=100 , r bb =100Ω 1 、确定 I CQ , U CEQ 。 I CQ =I EQ = =2.1mA U CEQ =V CC -I CQ Re=12-2.1*2=7.8V 计算 R L →∞ 时的电压放大倍数 A U A U =U 0 /Ui= ( 1+β ) Re/[r be + ( 1+β ) Re] r be =r bb ’+(1+β )26mV/I EQ ≈1.35KΩ 所以 A U =≈ 0.993 若 R L =2KΩ ,则 R L ’=R e //R L =2//2=1KΩ, 代入公式求 A U A U ≈0.987

13 习 题 精 解 2 、( 1 )计算 Ri 当 R L =∞ 时, Ri=Rb1//Rbe//[r be +(1+ß )Re] =68//47//203.35≈24.5KΩ 当 R L =2KΩ Ri=Rb1//Rb2//[rbe+(1+ß)R L ’] =68//47//102.35 ≈21.6kΩ (2) 计算 R 0 : R 0 ≈ 0.023KΩ=23Ω

14 习 题 精 解 2-6 在下图所示的放大电路中,已知 β=100 , r bb ’=100 Ω ,其 他参数如图所示,试用微变等效电路法分别求:当 Re=0 和 Re=200Ω 时放大电路的 Au 、 Ri 、 Ro 。针对这两种情况, 分析 Re 对电路性能的影响。

15 习 题 精 解 解: 1. 求 Ic Q 当 Re=0 时, Ic Q = = =1.4mA 当 Re=200Ω 时, I CQ = ≈1.16mA 2. 求 r be Re=0 时, r be=100+101 ≈2kΩ Re=200Ω 时, r be=100+101 ≈2.4kΩ

16 习 题 精 解 3. 求 Au 当 Re=0 时, 当 Re=200Ω 时, 4. 求 Ri 当 Re=0 时,Ri=Rb1//Rb2// r be=1.63K 当 Re=200 时, Ri=Rb1//Rb2//[ r be+(1+β)Re]=6.3K

17 习 题 精 解 5. 求 Ro Re=0 和 Re=200 时, Ro 均为 Ro=Rc=8.2K 通过上述计算看出,Re 的存在将使 Au 显著 减小,Ri 增大。 Re 越大, 其影响也越大。


Κατέβασμα ppt "习 题 精 解 2-1 试判断下列各电路图对正弦交流电压信 号有无放大作用?为什么?. 习 题 精 解 解: 无放大作用,因为 电源 Vcc 极性不对。 无放大作用,因为无 基极偏置电流。"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google