Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT II

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT II"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT II

2 Τι μάθαμε για το GMT…? psxy pscoast psbasemap

3 Τι μάθαμε για το GMT…? pscoast −Jparameters −Rwest/east/south/north[r] [ −Amin_area[/min_level/max_level] ] [ −B[p|s]parameters ] [ −Cfill ] [ −Dresolution ] [ −Eazimuth/elevation ] [ −Gfill ] [ −Iriver[/pen] ] [ −Jz|Zparameters ] [ −K ] [ −L[f][x]lon0/lat0[/slon]/slat/length[m|n|k][:label:just][+ppen][+ffill] ] ] [ −O ] [ −M[flag] ] [ −Nborder[/pen] ] [ −O ] [ −P ] [ −Q ] [ −Sfill ] [ −T[f|m][x]lon0/lat0/size[/info][:w,e,s,n:][+gint[/mint]] ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −Wpen ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Zzlevel ] [ −ccopies ] [ −bo[s|S|d|D][ncol] ] docs

4 Τι μάθαμε για το GMT…? Pscoast - Δημιουργεί χάρτες

5 Τι μάθαμε για το GMT…? Psxy δημιουργεί διαγράμματα

6 psxy files −Jparameters −Rwest/east/south/north[r] [ −A ] [ −B[p|s]parameters ] [ −Ccptfile ] [ −Ddx/dy ] [ −E[x|y|X|Y][cap][/pen] ] [ −Gfill ] [ −H[i][nrec] ] [ −K ] [ −L ] [ −N ] [ −M[flag] ] [ −O ] [ −P ] [ −S[symbol][size] ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −W[pen] ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −:[i|o] ] [ −ccopies ] [ −bi[s|S|d|D][ncol] ] [ −fcolinfo ]

7

8 Χρώματα στο GMT

9 Βασικές παράμετροι κοινές σε όλες τις εντολές… -Β καθορίζει την παρουσίαση της κλίμακας στους άξονες, τίτλους κλπ. -J καθορίζει την προβολή -R καθορίζει τα όρια των δεδομένων -V προβάλει σχόλια στο παράθυρο εργασίας -Κ, -Ο – postscript -P επιλέγει Portrait -X, -Y μετακινεί το διάγραμμα > δημιουργεί ένα αρχείο >> προσθέτει σε υπάρχον αρχείο

10 Αρχεία δέσμης ενεργειών Batch files Τι είναι..? –Αρχεία κειμένου που περιέχουν μια σειρά από εντολές DOS (π.χ dir, echo, pause..) Σε τι χρησιμεύουν…? –Αυτοματοποιούν την εκτέλεση εντολών (π.χ. δεν χρειάζεται να πληκτρολογούμε τις εντολές) Πως δημιουργούνται…? –Με οποιονδήποτε text editor δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου με τις εντολές που χρειαζόμαστε και το σώζουμε με την κατάληξη.BAT. Το τρέχουμε δίνοντας το όνομά του όπως με κάθε άλλη εντολή DOS.

11 Μετατροπή αρχείων κειμένου Awk, sed –Προγράμματα (γλώσσες προγραμματισμού) –Προέρχονται από το Unix αλλά δουλεύουν και στα Windows –Χειρίζονται αρχεία κειμένου π.χ. αντικατάσταση χαρακτήρων, γραμμών, στηλών, επιλογή, εκτύπωσης κλπ Παράδειγμα gawk “{print $2,$1}” a.dat > b.dat gawk "{print $1, \"R\" }" a.dat > b.dat

12 Μετατροπή αρχείων κειμένου gawk “{print $2,$1}” a.dat > b.dat gawk "{print $1, \"R\" }" a.dat > b.dat 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R

13 PSTEXT Προσθέτει κείμενο στα διαγράμματα/χάρτες Κείμενο σε παράγραφο ή σε μια γραμμή Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με την psxy Επιλογές για font, μέγεθος font κλπ… x, y, size, angle, fontno, justify, text)

14 pstext textfile −Jparameters −Rwest/east/south/north[r] [ −B[p|s]parameters ] [ −Cdx/dy ] [ −D[j]dx/dy[v[color] ] [ −Eazimuth/elevation ] [ −Gcolor ] [ −H[i][nrec] ] [ −Jz|Zparameters ] [ −K ] [ −L ] [ −M[flag] ] [ −N ] [ −O ] [ −P ] [ −Spen ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −W[color,][o|O|c|C[pen]] ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Zzlevel ] [ −ccopies ] [ −:[i|o] ] x, y, size, angle, fontno, justify, text)

15 Διαθέσιμα font

16 Παραδείγματα C:\GMT>psxy -R0/10/0/10 a.dat -JX10c -Sc0.1c -B1/1 -K > a.ps a.dat

17 Παραδείγματα gawk "{print $1,$2,10,0,1,\"CM\",$1 }" a.dat > a.txt psxy -R0/11/0/11 -JX10c a.dat -Ss0.5 -K -B1g1 -Gblack > aa.ps pstext a.txt -R -J -O -V -D.7 >> aa.ps a.dat CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 10 a.txt x, y, size, angle, fontno, justify, text)

18 PSHISTOGRAM Δημιουργεί ιστογράμματα..! Απαραίτητες παράμετροι File ASCII [or binary, see −b] datafile. −Jxxscale[/yscale] (Linear scale(s) in distance unit/data unit). −W Sets the bin width used for histogram calculations.

19 pshistogram file −Jx|Xparameters −Wbin_width [ −A ] [ −B[p|s]parameters ] [ −C ] [ −Eazimuth/elevation ] [ −Gfill ] [ −H[i][nrec] ] [ −Jz|Zparameters ] [ −I[o|O] ] [ −K ] [ −Lpen ] [ −O ] [ −P ] [ −Q ] [ −Rxmin/xmax/ymin/ymax[r] ] [ −S ] [ −Tcol ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Ztype ] [ −ccopies ] [ −bi[s|S|d|D][ncol] ] [ −f[i|o]colinfo ]

20 Παραδείγματα pshistogram hist.dat -JX4 -W250 -C -L1.5p,red -V -Gblack -K -Uc -B4000/500 > plot.ps

21 Παραδείγματα pshistogram hist.dat -JX4 -W250 -C -L1.5p,red -V -Gblack -K -Uc -B4000/10 -Z1 -R-8000/0/0/100 > plot.ps

22 Παραδείγματα pshistogram hist.dat -JX4 -W250 -C -L1.5p,red -V -Gblack -K -Uc -B4000/500 -A > plot.ps

23

24 PSROSE Δημιουργεί ροδογράμματα..! Διαβάζει αρχεία με δύο στήλες τιμή και διεύθυνση Π.χ

25 psrose file [ −Asector_width[r] ] [ −B[p|s]parameters ] [ −C[mode_file] ] [ −Eazimuth/elevation ] [ −Gfill ] [ −H[i][nrec] ] [ −I ] [ −K ] [ −M[parameters ] [ −O ] [ −P ] [ −Rr0/r1/az_0/az_1 ] [ −Sradial_scale[n] ] [ −T ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −Wpen ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Zscale ] [ −ccopies ] [ −:[i|o] ] [ −bi[s|S|d|D][ncol] ]

26 Παραδείγματα psrose rod.dat -R0/1/0/360 -S7 -A1r -Glightblue -W0.75p,red -B.1g.1/20g20 -V -K -Uc > plot.ps

27 psrose rod.dat -R0/10/0/360 -S7 -A10 -Glightblue -W0.75p,red -B2g2/20g20 -V -K -Uc > plot.ps

28 psrose rod3.dat -R0/1/0/360 -S7n -W0.75p,red -B.1g.1/10g10 -V -K -Uc > plot.ps

29


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT II"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google