Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HTML-PHP Καμπέρης Άρης Α.Μ. 763 Zaher Owda Α.Μ. 849.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HTML-PHP Καμπέρης Άρης Α.Μ. 763 Zaher Owda Α.Μ. 849."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HTML-PHP Καμπέρης Άρης Α.Μ. 763 Zaher Owda Α.Μ. 849

2 HTML εισαγωγή (1/2)  HyperText Markup Language είναι η γλώσσα προσδιορισμού ιστοσελίδων.  “Στατικές ιστοσελίδες” – το περιεχόμενο τους δεν αλλάζει σε απόκριση των εισερχόμενων δεδομένων του χρήστη.  Hypertext Transfer Protocol (HTTP) – είναι το κύριο πρωτόκολλο επικοινωνίας των web browsers και των web servers.

3 HTML εισαγωγή (2/2)  Ο web browser αναζητά μία ιστοσελίδα από τον web server στελνοντάς του ένα ΗΤΤP αίτημα αναζήτησης.  Ο web server απαντά στέλνοντας μία HTTP απάντηση πίσω στο browser.

4 HTML structure  Υπάρχουν 3 tags που περιγράφουν την δομή της σελίδας γενικότερα  Δηλώνει ότι το αρχείο είναι τύπου html  Εισαγωγή του τίτλου και άλλων ιδοτήτων  Το σώμα της html σελίδας μας Π.χ. My first HTML Document …

5 META tags  Οι tags είναι οδηγίες της γλώσσας HTML οι οποίες περιέχουν πληροφορία για την πληροφορία  Κάθε ΜΕΤΑ tag αποτελείται από ένα ζεύγος NAME / CONTENT  Παραδείγματα 1. 2. 3.

6 FRAMESET tag(1/2)  Χωρίζουν μια ιστοσελίδα σε τμήματα και κάθε τμήμα μπoρεί να εμφανίσει διαφορετική σελίδα  Με τα γνωρίσματα cols και rows δημιουργούμε στήλες και γραμμές για κάθε frameset. 

7 FRAMESET tag(2/2)

8 tag  Ορίζει μία φόρμα για εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Μπορεί να περιέχει πεδία, κουμπιά, drop-down menus κ.ά. METHOD: Ορίζει τον τρόπο αποστολής των δεδομένων ACTION: Ορίζει το script το οποίο θα επεξεργαστεί τα δεδομένα. NAME: Ορίζει το όνομα της φόρμας για επεξεργασία από τα script

9 tag  Eπιλογή background (χρώμα ή εικόνα)  Χρώμα του κειμένου που θα εμφανίζεται στην σελίδα  Χρώμα συνδέσμων πριν και μετά την επίσκεψη τους  Περιθώρια από πάνω και αριστερά

10 Links and Images  Δημιουργία συνδέσμου σε ένα άλλο έγγραφο ή άλλη σελίδα home  Εισαγωγή εικόνας από αρχείο *υποστηρίζονται είναι αρχεία της μορφής.jpg,.gif, png ή.bmp

11 ΛΙΣΤΕΣ 1. Αριθμημένες Λίστες: Δημιουργούνται με το … 2. Λίστες με κουκίδες: Δημιουργούνται με το …  Οι γραμμές της λίστας ορίζονται με το tag …  Mε την ιδιότητα TYPE καθορίζουν το είδος αρίθμησης ή κουκίδας που επιθυμείται Coffee Tea Black tea

12 ΠΙΝΑΚΕΣ(1/2)  Το tag με το οποίο εισάγεται ένας πίνακας είναι το...  Οι γραμμές εισάγονται με το...  Οι στήλες με το...  Οι επικεφαλίδες με...  Με τις παραμέτρους bgcolor και background μπορούμε να καθορίσουμε background για τον πίνακα αλλά και για κάθε κελί του πίνακα ξεχωριστά

13 ΠΙΝΑΚΕΣ(2/2) First Row Second Row

14 HTML μορφοποίηση(1/4)  Μέγεθος γραμμάτων μεγάλη γραμματοσειρά Heading 1-6  Χρώμα γραμμάτων εδώ γράφουμε το κείμενο  Bold, italic, underlined εδώ γράφουμε το κείμενο

15 HTML μορφοποίηση(2/4)  Γραμματοσειρά  Δημιουργία παραγράφων …  Αλλαγή γραμμής χωρίς  Εκθέτες και δείκτες superscript subscript 3 2 =9 H 2 O=νερό

16 HTML μορφοποίηση(3/4)  Στοίχιση center right left  Για πηγαίο κώδικα χρησιμοποιούμε for(i=0; i<0; i++){ x[i]=i*2; y[i]=I; }

17 HTML μορφοποίηση(4/4)  Διαχωριστική οριζόντια γραμμή  Σχόλια

18 PHP (Personal Home Page Hypertext preprocessor)

19 PHP (Πλεονεκτήματα)  Εκτελείται στην πλευρά του Web Server.  Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικές ιστοσελίδες.  Ιστοσελίδες που δίνουν στο χρήστη την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενό τους.  Παράγει HTML κώδικα.  Εύκολη διασύνδεση με βάσεις δεδομένων π.χ. MySQL.  Object Oriented προγραμματισμού (Classes και κληρονομικότητα) και συναρτήσεις.  Τρέχουσα έκδοση η 5.2.5.

20 PHP tags (ετικέτες)  Ο κώδικας της PHP είναι χωρισμένος σε ετικέτες, που έχουν αρχή και τέλος και σας επιτρέπουν να μπείτε σε PHP mode : XML Style : Short Style : Script Style :... Σχόλια: /* … */ // … # …

21 Τύποι Δεδομένων  Έχει παρόμοιους τύπους δεδομένων με τις κλασικές γλώσσες προγραμματισμού.  Χωρίζονται σε υπέρ-καθολικές, σταθερές, καθολικές, τοπικές μεταβλητές.  Οι μεταβλητές δηλώνονται με το σύμβολο $ :  Integer – αριθμούς.  Float – πραγματικούς αριθμούς.  String – συμβολοσειρές χαρακτήρων.  Boolean – μεταβλητές true false.  Array – αποθήκευση πολλαπλών στοιχείων του ίδιου τύπου.  Resource- κρατούν αναφορές για ανοιχτά αρχεία, συνδέσεις με βάσεις δεδομένων ή καμβάδες εικόνων κ.λ.π.  Object – αντικείμενο κλάσης

22 Υπερ-καθολικές Μεταβλητές  $_GLOBALS - Πίνακας καθολικών μεταβλητών.  $_SERVER – Oρισμός την θέση των include files.  $_COOKIE - Πίνακας από μεταβλητές cookie.  $_FILES - Πίνακας μεταβλητών που σχετίζονται με αποστολές αρχείων.  $_REQUEST - Πίνακας την είσοδου του χρήστη συμπεριλαμβανομένων των $_GET, $_POST και $_COOKIE.  $_SESSION - Πίνακας μεταβλητών συνόδου.

23 Δομές Ελέγχου στην ΡΗΡ  if (condition) expression1; else expression2;  If (condition) expression1; elseif (condition) expression2; else expression3;  Switch ($var) case 1 : expression; break; case 2 : expression; break; default : expression; break;

24 Παραδείγματα Παραδείγματα μεταβλητών : $text = "Hello world!!! “; $my_id = 34 Παραδείγματα if statement : if ($my_id == 4 ) { echo “Hello world!! "; } else { echo “Wrong ID!!"; } Παραδείγματα loop : $i = 100; $sum = 0; while ($current ";}

25 Παραδείγματα  Παραδείγματα foreach // $arr is now array(2, 4, 6, 8)

26 Δυναμική αλλαγή είκονας  ….

27 Αποστολή mail   Τα στοιχεία μπορούν να ληφθούν απο την φόρμα εισόδου αφού πρώτα γίνει ελεγχος ορθότητας του κάθε πεδίου. Υπάρχουν διάφορες συναρτήσεις : explode(), implode() ….

28 Κλάσεις και κληρονομικότητα (παράδειγμα) class Humans{ public function __construct($name) { /*...*/} public function eat() { /*...*/ } public function sleep() { /*...*/ } public function wakeup() { /*...*/ } } class Women extends Humans{ public function giveBirth() { /*...*/ } } class Men extends Humans{ public function snore() { /*...*/} }

29 ΡΗΡ script  : Μία φόρμα χρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη, περιέχει πεδία, κουμπιά, drop-down menus κ.τ.λ  Έχει δύο attributes: METHOD: Ένας browser έχει την δυνατότητα να στέλνει δεδομένα σε ένα script μέσω κάποιων μεθόδων  GET : τα δεδομένα πακετάρονται και στέλνονται στο τέλος του URL για το οποίο προορίζονται, έτσι γίνεται στην Google.com (πίνακα μεταβλητών $_GET)  POST: τα δεδομένα στέλνονται σαν μια ανεξάρτητη ροή δεδομένων. (πίνακα μεταβλητών $_POST ) ACTION: Ορίζει το script το οποίο θα επεξεργαστεί τα δεδομένα

30 ΡΗΡ script  Tag : Καθορίζει την περιοχή στην οποία ο χρήστης εισάγει δεδομένα, εχει τους παρακάτω παραμέτρους: Type: Ορίζει το είδος της περιοχής που αναφέρεται το input.  text για πεδία κειμένου.  Radio button για στρογγυλά κουμπιά.  submit για κουμπιά υποβολής φόρμας.  password για εισαγωγή συνθηματικού. Name: Δίνει όνομα στο πεδίο εισόδου των δεδομένων ώστε να αναγνωρίζεται από το script που θα κάνει την επεξεργασία Value: Ορίζει την τιμή του πεδίου π.χ. όνομα του κουμπιού.


Κατέβασμα ppt "HTML-PHP Καμπέρης Άρης Α.Μ. 763 Zaher Owda Α.Μ. 849."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google