Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 Περιεχόμενο εισήγησης I.Βασικές έννοιες II.Προβλήματα και καλές πρακτικές στη κατάρτιση των δεικτών III.Είδη δεικτών IV.Παραδείγματα δεικτών ανά Άξονα και Μέτρο

3 Βασικές έννοιες 1.Υφιστάμενη κατάσταση - της περιοχής του Δήμου - του Δήμου ως οργανισμού 2. Στόχοι αλλαγής της κατάστασης - της περιοχής του Δήμου - του Δήμου ως οργανισμού 5. Δείκτες παρακολούθησης (στόχων και δράσεων) 3. Δράσεις Σήμερα Στο τέλος της 5 ετίας 4. Πόροι

4 Βασικές έννοιες Δράση Αποτελέσματα Εισροές Εκροές - Δαπάνες - Προσωπικό - Απορρίμματα που συλλέγουμε - Δρόμοι που συντηρούμε - Πολίτες που εξυπηρετούμε Επιθυμητές αλλαγές / Ωφέλειες - Στους εξυπηρετούμενους - Στην περιοχή του Δήμου - Στο Δήμο ως οργανισμό - Οι δείκτες αποτελεσμάτων χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων. - Οι δείκτες εκροών και εισροών χρησιμεύουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων.

5 Προβλήματα στη κατάρτιση δεικτών 1. Αντιγραφή ενός μεγάλου αριθμού δεικτών που δεν πρόκειται ποτέ να αξιοποιήσει ο Δήμος 2. Κατάρτιση δεικτών για τις τρέχουσες καθημερινές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών 3. Κατάρτιση δεικτών με επίκεντρο τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 4. Κατάρτιση «εύκολων» δεικτών και όχι των πιο δύσκολων δεικτών που μετράνε την επίτευξη των στόχων και τα οφέλη από την υλοποίηση των δράσεων.

6 Καλές πρακτικές 1.Κατάρτιση δεικτών με επίκεντρο τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2.Δείκτες που αφορούν σε μεσοπρόθεσμους και όχι σε βραχυπρόθεσμους στόχους 3.Δείκτες που αφορούν σε σημαντικούς στρατηγικούς στόχους. Όχι εξειδικευμένοι δείκτες χαμηλού επιπέδου. 4.Μικρός αριθμός δεικτών, ώστε να μην έχουμε υπερφόρτωση. 5.Κατάρτιση 1-2 δεικτών για κάθε Μέτρο του Ε.Π., τους οποίους πρόκειται πραγματικά να παρακολουθήσει ο Δήμος

7 1-2 δείκτες ανά Μέτρο Άξονας 1 Μέτρο 1.2. Στόχοι 1-2 σημαντικοί στόχοι 1-2 δείκτες Ισορροπημένη κατάρτιση δεικτών που θα καλύπτει όλους τους σημαντικούς στρατηγικούς στόχους του ΕΠ σε όλους τους άξονες.

8 Έντυπο Δεικτών ανά Άξονα και Μέτρο ΑΞΟΝΕΣΜΕΤΡΑΣΤΟΧΟΙΔΕΙΚΤΕΣΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1Μέτρο 1.1 ΣΤΟΧΟΣ……………………….. ΑΞΟΝΑΣ 1Μέτρο 1.2 ΣΤΟΧΟΣ……………………….. ΑΞΟΝΑΣ 1Μέτρο 1.3 ΣΤΟΧΟΣ………………………..

9 Είδη δεικτών Δείκτες εκροώνΔείκτες αποτελεσμάτων Εκτάσεις που δενδροφυτεύτηκανΠοσοστό του αστικού πρασίνου στη συνολική έκταση της πόλης Τόνοι απορριμμάτων που συγκεντρώνονται Κόστος αποκομιδής ανά τόνο απορριμμάτων Αριθμός παιδιών που εξυπηρετούνται από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Αριθμός παιδιών που εξυπηρετούνται από δημοτικούς παιδικούς σταθμούς / Αριθμός αιτήσεων εγγραφής παιδιών Αριθμός εξυπηρετούμενων από ΚΑΠΗ Αριθμός εξυπηρετούμενων από ΚΑΠΗ / Πληθυσμός τρίτης ηλικίας

10 Γενικοί δείκτες Οι επόμενοι δείκτες είναι γενικοί και μπορούν να εξειδικευτούν για διάφορα αντικείμενα δραστηριοποίησης του Δήμου. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης του Δήμου στα αιτήματα για ……. Μέσος χρόνος αναμονής του πολίτη σε μια δημοτική υπηρεσία για …….. Αριθμός παραπόνων ανά 1000 κατοίκους, για …….. Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία …….. Ποσοστό (%) ολοκλήρωσης των δράσεων του ΕΠ, που αφορούν σε ……..

11 Παράδειγμα κατάρτισης δεικτών (1) ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον και Ποιότητας ζωής Μέτρο : Βελτίωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Στόχος : Ανάπτυξη και βελτίωση Δημοτικής συγκοινωνίας Δράσεις : α) Προμήθεια καινούργιων λεωφορείων β) Βελτίωση προγράμματος συντήρησης λεωφορείων Δείκτες - Αριθμός γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας - Συχνότητα δρομολογίων ανά γραμμή

12 Παράδειγμα κατάρτισης δεικτών (2) ΑΞΟΝΑΣ 2 : Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή Μέτρο : Δομές κοινωνικής φροντίδας Στόχος : Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας Δράσεις : Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού πολυϊατρείου Δείκτες - Αριθμός επισκέψεων στο Δημοτικό πολυϊατρείο - Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας

13 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 1 Διαχείριση Απορριμμάτων Ποσοστό των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται Αριθμός εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα ανακύκλωσης Περιβαλλοντική προστασία Αριθμός προστατευόμενων περιοχών που ενισχύονται Αριθμός μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Πολεοδομία και Οικιστικό περιβάλλον Αριθμός παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων που αναδεικνύονται Δημοτική συγκοινωνία Αριθμός επιβατών που εξυπηρετούνται ανά τρίμηνο

14 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 1 Συντήρηση δρόμων και πεζοδρόμων Χιλιόμετρα δρόμων που συντηρήθηκαν / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο Μέσος χρόνος ανταπόκρισης - επισκευής σε αναφορά χαλασμένου οδοστρώματος / πεζοδρόμου Αριθμός παραπόνων για την κατάσταση δρόμων και πεζοδρόμων Αριθμός ατυχημάτων λόγω κακής ποιότητας οδοστρώματος / πεζοδρόμου ανά έτος Μέσο κόστος συντήρησης δρόμων ή πεζοδρόμων ανά χιλιόμετρο Διαχείριση Ενέργειας % εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε από την υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

15 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 2 Κοινωνικές δομές και δράσεις Αριθμός προγραμμάτων ανά δομή που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) Αριθμός εξυπηρετούμενων ανά δράση και δομή Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) ανά δομή και δράση Πολιτιστικές δομές και δράσεις Αριθμός προγραμμάτων Πολιτισμού (κατ’ έτος) και Αριθμός εξυπηρετούμενων Μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο Αθλητικές υποδομές και δράσεις Αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται

16 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 2 Συντήρηση Σχολείων Έκταση αύλειων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται Δια βίου Μάθηση Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης και αριθμός εξυπηρετούμενων από τα προγράμματα Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) στα προγράμματα δια βίου μάθησης Βιβλιοθήκες Αριθμός επισκεπτών / Πληθυσμός

17 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 3 Αντιμετώπιση Ανεργίας – Προώθηση Απασχόλησης Αριθμός εξυπηρετούμενων από το Γρ. Απασχόλησης του Δήμου Τοπική Επιχειρηματικότητα Αριθμός ωφελούμενων νέων από δράσεις υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας Τουρισμός Αριθμός ωφελούμενων επιχειρήσεων από δράσεις τουριστικής προβολής Αγροτική παραγωγή Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από προγράμματα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης

18 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 4 Διαδικασίες προγραμματισμού Αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων / Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Αριθμός δεικτών επιδόσεων που παρακολουθούνται Οργάνωση δομών και Ανάπτυξη Συνεργασιών Μέσος αριθμός εργαζομένων ανά Διεύθυνση ή Τμήμα Συχνότητα συνεδριάσεων Συμβουλίων Συντονισμού Αριθμός συμφώνων Συνεργασίας που υπογράφηκαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς) Ανθρώπινο δυναμικό Κενές οργανικές θέσεις / Σύνολο θέσεων Αριθμός εργαζομένων που παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα σεμινάριο επιμόρφωσης / Σύνολο εργαζομένων του Δήμου

19 Παραδείγματα δεικτών ΑΞΟΝΑ 4 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αριθμός χρηστών Η/Υ / Σύνολο προσωπικού γραφείου Αριθμός επισκεπτών στη διαδικτυακή Πύλη του Δήμου (ανά Εξάμηνο) Οικονομικά Δήμου Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα Τακτικά έσοδα / Σύνολο εσόδων Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / Σύνολο εσόδων Έσοδα από αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

20 Συμβουλευτική υποστήριξη Αρμόδια στελέχη Ε.Ε.Τ.Α.Α. Βίκυ Φλέγκα, 2131320-692, flega@eetaa.grflega@eetaa.gr Ηλίας Λίτσος, 2131320-705, litsos@eetaa.grlitsos@eetaa.gr


Κατέβασμα ppt "Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google