Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ε.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ε.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ε.Π.
Β΄ ΦAση ΕπιχειρησιακOΣ ΠρογραμματισμΟΣ Βίκυ Φλέγγα Στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α.

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Σύνταξη των σχεδίων δράσης από τις υπηρεσίες Συγκέντρωση των σχεδίων δράσης από την υπηρεσία προγραμματισμού και έλεγχος – σύνταξη δια-υπηρεσιακών σχεδίων Έλεγχος σχεδίων δράσης από την Εκτελεστική Επιτροπή Σύνταξη οικονομικού προγραμματισμού Σύνταξη δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ…
Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής  Μέτρο 1.1. Κωδ. Στόχος Αρμόδια Υπηρεσία Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1.1: Φυσικοί πόροι - Ενέργεια Αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής Διερεύνηση επιχειρηματικής συμμετοχής του Δήμου στην παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Επεκτάσεις ηλεκτροδοτικών δικτύων Μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις) …………………………………………………………………………………………………………………….. Μέτρο 1.2: Περιβαλλοντικές Υποδομές Βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου Μέριμνα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων ………………………………………………………………………….. Μέτρο 1.3: Πολεοδομικός Σχεδιασμός Χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου ……………………………….. Μέτρο 1.4: Μεταφορές - Κυκλοφορία – Στάθμευση Βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου του δήμου και διάνοιξη βασικών οδικών αρτηριών σύνδεσης του Δήμου με όμορες περιοχές

5 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Άξονας:…………………… Μέτρο:………………………… Στόχος:…………………………… Η επίτευξη του ως άνω στόχου εξασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων ………. δράσεων / έργων. Από αυτές ………………… είναι συνεχιζόμενες δράσεις ενώ …………………………είναι νέες…………………….. Το φυσικό αντικείμενο των δράσεων/έργων αφορά……………. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε ….. Η χρηματοδότηση …………… δράσεων είναι εξασφαλισμένη από ……………… ενώ για ………………… δράσεις αναμένεται η ένταξή τους ………………. Οι περιοχές που επωφελούνται από τις δράσεις αυτές είναι ………………..(όλος ο Δήμος, δημοτική ή τοπική κοινότητα) Τα οφέλη από τις δράσεις είναι…………………………………… Επίπεδο ωριμότητας των έργων / δράσεων: ………………….. Προϋποθέσεις ή άλλες σημαντικές επισημάνσεις:…………………………………

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΊΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ: Ανάγκη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής για την αντιμετώπιση φαινόμενων λειψυδρίας και ρύπανσης ΣΤΟΧΟΣ: Αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής Για την επίτευξη του στόχου ο δήμος θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: Δημιουργία ταμιευτήρων νερού Έργα διανομής υδάτινων πόρων από τους ταμιευτήρες νερού στους τελικούς αποδέκτες Δημιουργία νέου δικτύου άρδευσης με την εκμετάλλευση του νερού των ταμιευτήρων που θα δημιουργηθούν Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων τοπικών διαμερισμάτων Επεκτάσεις υφισταμένων δικτύων άρδευσης Αξιοποίηση ιαματικής γεώτρησης Λουτρών Παλαιοβράχα Λειτουργία συντήρησης υφιστάμενων δικτύων άρδευσης Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στο Τ.Δ. Φτέρης Ο Δήμος Σπερχειάδας, παρά το πλούσιο υδάτινο δυναμικό που διαθέτει, υστερεί στην αξιοποίηση αυτού και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα λειψυδρίας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Κατά μήκος του ποταμού Ίναχος θα δημιουργηθούν ταμιευτήρες νερού (λίμνες) πολλαπλών χρήσεων (άρδευση, οικοτουριστική χρήση κλπ). Η αξιοποίηση των προτεινόμενων λιμνών για άρδευση θα αυξήσει σημαντικά τις αρδευόμενες εκτάσεις του Δήμου, δίνοντας τη δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής να επεκτείνει το φάσμα των παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, η οικοτουριστική χρήση των λιμνών, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος που διαθέτει η περιοχή και την ιστορική και πολιτιστική αξία της, θα αυξήσει σημαντικά την τουριστική δυναμική του Δήμου. Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η Δημιουργία δικτύων άρδευσης που θα μεταφέρουν και θα διανέμουν το νερό από τους ταμιευτήρες στην έκταση του Δήμου που θα αρδευτεί μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου. Τα αναμενόμενα οφέλη συνοπτικά θα είναι: Βελτιώσεις στα δίκτυα άρδευσης Αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες – Εξασφάλιση επάρκειας υδάτινων πόρων Από τις δράσεις ωφελούνται κυρίως οι δυτικές τοπικές κοινότητες, Παλαιοβράχας, Φτέρης, Καναλίων. Για τη χρηματοδότηση των δράσεων θα αναζητηθούν πόροι από το ΠΕΠ.

7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 11
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ… ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 11 ΕΝΤΥΠΟ 11: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ Κωδ. Δράσεις Υπηρεσία Υλοποίησης Εόδος Δρασης Νέα/ Συνεχιζόμενη Χωροθέτηση Προτεραιότητα Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός Πηγή χρηματοδότησης Κατανομή στα έτη Συν. 2015 2016 2017 2018 2019 ……. ………… 1.ν.ν.ν. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 2.ν.ν.ν. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 3.ν.ν.ν. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 4.ν.ν.ν. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4

8 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 11
Δράση: καταγράφονται τα έργα, μελέτες ή επενδύσεις του δήμου καθώς και ότι επιφέρει αλλαγή στις λειτουργίες του δήμου. Π.χ. τροποποίηση του ΟΕΥ, προσλήψεις, προμήθειες Η/Υ. Δεν καταγράφονται οι σταθερές και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες, π.χ. έκδοση οικοδομικών αδειών, οδοκαθαρισμός, εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, χορήγηση αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κλπ.

9 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 11
Είδος δράσης: διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: Δράσεις που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες , (π.χ. προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ.) Δράσεις που καλύπτουν επενδυτικές ανάγκες (έργα, μελέτες, προμήθειες, εξοπλισμός κλπ)

10 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 11
Προτεραιότητα: με κριτήριο την ύπαρξη χρηματοδότησης, διακρίνονται σε Α και Β Α: Δράσεις για τις οποίες υπάρχει χρηματοδότηση ή εκτιμάται ότι η χρηματοδότησή τους είναι σχετικά δεδομένη Β: Δράσεις για τις οποίες η χρηματοδότηση είναι ακόμα υπό διερεύνηση

11 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 11
Χρονοδιάγραμμα – Προϋπολογισμός Εφόσον η δράση δεν έχει προϋπολογισμό, σημειώνεται μόνο η διάρκεια. Πηγή χρηματοδότησης Μπορεί να είναι ίδιοι πόροι, ΕΣΠΑ, άλλοι εθνικοί πόροι, ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλες κατηγορίες


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Ε.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google