Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση παρουσίασης Η έννοια του δικτύου, Είδη δικτύων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση παρουσίασης Η έννοια του δικτύου, Είδη δικτύων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων Ενότητα 13: Γεωδαιτικά Δίκτυα Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1 Ανάλυση παρουσίασης Η έννοια του δικτύου, Είδη δικτύων,
Γεωδαιτικό δίκτυο, Συνόρθωση, Εξισώσεις παρατήρησης.

2 Η έννοια του Δικτύου Η διαδικασία μεταφοράς στο χώρο μέσω γεωμετρικών σχημάτων (γραμμών, τριγώνων, τετραγώνων, πυραμίδων, κ.λπ.) ποσοτήτων που ενδιαφέρουν την κάθε εφαρμογή. π.χ. Δίκτυο διανομής εφημερίδων, κυκλοφοριακό δίκτυο, δίκτυο υπολογιστών. Μεταφορά πληροφορίας από/προς τους κόμβους μέσω των μεταξύ τους συνδέσεων.

3 Γεωδαιτικό δίκτυο Από ένα τμήμα του ορισμού της Γεωδαισίας (προσδιορισμός σημείων αναφοράς στη γήινη επιφάνεια) τα γεωδαιτικά δίκτυα λειτουργούν ως “αγωγοί” μεταφοράς συντεταγμένων από σημείο σε σημέιο. Κορυφές γεωδαιτικού δικτύου: σημεία του χώρου που συνδέονται με νοητές γραμμές παρατηρήσεων γεωδαιτικού ενδιαφέροντος. Γεωδαιτικό δίκτυο είναι ένα σύνολο σημείων της γήινης επιφάνειας με γνωστές συντεταγμένες ως προς ένα σύστημα αναφοράς που προέκυψαν από την επεξεργασία και συνόρθωση γεωδαιτικών παρατηρήσεων. Πρόσβαση – εισαγωγή – υλοποίηση του σύστηματος αναφοράς: Δίκτυο – Πλαίσιο – Σύστημα αναφοράς (ITRF – ITRS).

4 Διάσταση δικτύων Εξαρτάται από το εκάστοτε σύστημα αναφοράς
Μονοδιάστατο δίκτυο: μία παράμετρος – επιφάνεια αναφοράς (π.χ ορθομετρικά υψόμετρα – γεωειδές), Διδιάστατο δίκτυο: ορισμός από επιφανειακές ή επίπεδες συντεταγμένες, Τριδιάστατο δίκτυο: Τριδιάτατο σύστημα αναφοράς χώρου, Τετραδιάστατο δίκτυο: επιπλέον παράμετρος: χρόνος.

5 Είδη δικτύων Ανάλογα με το είδος των γεωδαιτικών παρατηρήσεων που σχετίζονται με αυτό Υψομετρικό ή χωροσταθμικό, Βαρυτημετρικό, Τριγωνομετρικό ή τριπλευρικό, Σύνθετο γεωμετρικό.

6 Τάξεις δικτύων (1 από 2) Ανάλογα με την καλυπτόμενη έκταση τα γεωδαιτικά δίκτυα διακρίνονται σε: Μηδενικής τάξης (διηπειρωτικά δίκτυα): αποστάσεις μεταξύ των κορυφών αρκετές εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες χλμ.: Δορυφορικές παρατηρήσεις. Αντικείμενο της Γεωδισίας. Πρώτης τάξης (εθνικά δίκτυα): αποστάσεις μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες χλμ.: δορυφορικές παρατηρήσεις, τριδιάστατες συντεταγμένες – κλασικές παρατηρήσεις, ελλειψοειδείς συντεταγμένες. Αντικείμενο της Γεωδαισίας.

7 Τάξεις δικτύων (2 από 2) Δεύτερης τάξης (πυκνώσεις εθνικών δικτύων): μερικές δεκάδες χλμ.: κλασικές παρατηρήσεις: ελλειψοειδείς ή και σφαιρικές συντεταγμένες. Αντικείμενο της Γεωδαισίας Τρίτης τάξης (5 – 15 χλμ) και Τέταρτης τάξης (<5 χλμ): από πυκνώσεις του δικτύου Α' τάξης: επίπεδες προβολικές συντεταγμένες. Αντικείμενο της Τοπογραφίας - Φωτογραμμετρίας

8 Συνόρθωση δικτύων Αποτέλεσμα: βέλτιστη γραμμική ανεπηρέαστη εκτίμηση (Best Linear Unbiased Estimation – BLUE). Βέλτιστη: η καλύτερη εκτίμηση ανάμεσα σε άπειρες βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ανεπηρέαστη: η εκτίμηση ισούται με την αληθινή τιμή εάν οι μετρήσεις επαναληφθούν άπειρες φορές. Γραμμική: Το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται ειναι γραμμικό. Συνόρθωση με τη μέθοδο των εξισώσεων παρατηρήσεων βασισμένη στο κριτήριο των ελαχίστων τετραγώνων.

9 Συνόρθωση στο ελλειψοειδείς ή στο προβολικό επίπεδο;
Εξισώσεις παρατηρήσεων: μπορούν να εκφραστούν τόσο στο ελλειψοειδές όσο και στο προβολικό επίπεδο. Συνόρθωση στο ελλειψοειδές: κλασικά δίκτυα ανωτέρας τάξης μεγάλης έκτασης και αποστάσεις μεταξύ κόμβων μέχρι 200 km. Κέρδος η αποφυγή των αναγωγών στο προβολικό επίπεδο ή/και των επαναλήψεων της συνόρθωσης. Για μεγαλύτερες αποστάσεις: συνόρθωση στις 3 διαστάσεις π.χ. Δίκτυο GPS. Για την Ελλάδα και την προβολή TM το συνολικό εύρος ζώνης (Δλ < 12°) επιτρέπει την ενιαία συνόρθωση στο επίπεδο της ΤΜ.

10 Εξισώσεις παρατηρήσεων και συνόρθωση (1 από 4)
Εκφράζουν τη σχέση ανάμεσα στις παρατηρήσεις, τις άγνωστες παραμέτρους και τα σφάλματα των παρατηρήσεων. Αρχικό μοντέλο μη γραμμικό: γραμμικοποίηση κατά Taylor. Πλεονέκτημα μεθόδου εξισώσεων παρατηρήσεων: απλός σχηματισμός των εξισώσεων και άμεσος υπολογισμός των ακριβειών των εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται σε μετέπειτα στατιστικούς ελέγχους. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνόρθωσης: ακρίβεια, αξιοπιστία.

11 Εξισώσεις παρατηρήσεων και συνόρθωση (2 από 4)
𝑦 𝑎 =𝑓 𝑥 𝑜 𝜃𝑦 𝑎 θx 𝑎 𝑜 𝑥 𝑎 − 𝑥 𝑜 +… 𝑦 𝑎 =𝑓 𝑥 𝑎 𝑦 𝑏 = 𝑦 𝑎 +𝑣 𝑥=𝑥 𝑎 − 𝑥 𝑜 𝑦 𝑜 =𝑓 𝑥 𝑜 𝑏=𝑦 𝑏 − 𝑦 𝑜 𝐴= 𝜃𝑦 𝑎 θx 𝑎 𝑜 𝑏=𝐴𝑥+𝑣

12 Εξισώσεις παρατηρησεων και συνορθωση (3 από 4)
𝐴 𝑇 𝑃𝐴 𝑥 = 𝐴 𝑇 𝑃𝑏 𝑣 𝑇 𝑃𝑣=𝑚𝑖𝑛 𝑁 𝑥 =𝑢 𝑥 = 𝐴 𝑇 𝑃𝐴 −1 𝐴 𝑇 𝑃𝑏= 𝑁 −1 𝑢 𝑥 𝑎 = 𝑥 𝑜 + 𝑥 𝑣 =𝑏−𝐴 𝑥 𝑦 𝑎 = 𝑦 𝑏 + 𝑣

13 Εξισώσεις παρατηρήσεων και συνόρθωση (4 από 4)
𝜎 2 = 𝑣 𝑇 𝑃 𝑣 𝑛−𝑚 𝐶 𝑥 = 𝐶 𝑥 𝑎 = 𝜎 2 Ν −1 𝐶 𝑣 = 𝜎 2 P −1 −𝐴 𝑁 −1 𝐴 𝑇 𝐶 𝑦 𝑎 = 𝜎 2 Α Ν −1 Α Τ

14 Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ (1 από 3)
Παρατηρήσεις: Μετρήσεις αζιμουθίου, διεύθυνσης, γωνίας και απόστασης, Άγνωστες παράμετροι: συντεταγμένες (φ, λ). 𝜇 𝑖 𝜇 𝑗 𝑎 𝑖𝑗 𝑎 𝑗𝑖 𝑎 𝑗 𝑗 𝑆 𝑖

15 Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ (2 από 3)
Στο επίπεδο οι μαθηματικοί τύποι που συνδέουν παρατηρούμενες με τις άγνωστες ποσότητες είναι απλές κλειστές σχέσεις της αναλυτικής γεωμετρίας. Στο ΕΕΠ οι αντίστοιχες σχέσεις είναι ολοκληρώματα ελλειπτικής μορφής ακατάλληλα για χρήση. Για τον υπολογισμό των μερικών παραγώγων των παρατηρούμενων ως προς τις αγνώστους παραμέτρους αναπτύχθηκαν προσεγγιστικές μέθοδοι.

16 Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ (3 από 3)
𝑑𝑠 𝑑 𝑎 𝑖𝑗 = 𝑎 𝑖𝑗 𝑏 𝑖𝑗 𝑐 𝑖𝑗 − 𝑏 𝑖𝑗 𝑝 𝑖𝑗 𝑞 𝑖𝑗 𝑟 𝑖𝑗 − 𝑞 𝑖𝑗 𝑑 𝜑 𝑖 𝑑 𝜆 𝑖 𝑑 𝜑 𝑗 𝑑 𝜆 𝑗 𝑆=𝑆 𝜑 𝑖 , 𝜆 𝑖 , 𝜑 𝑗 , 𝜆 𝑗 𝑎 𝑖𝑗 = 𝑎 𝑖𝑗 𝜑 𝑖 , 𝜆 𝑖 , 𝜑 𝑗 , 𝜆 𝑗 𝑎 𝑖𝑗 = 𝜌 𝑖 cos 𝑎 𝑖𝑗 sin 1′′ 𝑏 𝑖𝑗 = 𝑁 𝑗 cos 𝜑 𝑗 sin 𝑎 𝑗𝑖 sin 1′′ 𝑝 𝑖𝑗 = 𝜌 𝑖 sin 𝑎 𝑖𝑗 𝑆 𝑐 𝑖𝑗 = 𝜌 𝑗 cos 𝑎 𝑗𝑖 sin 1′′ 𝑟 𝑖𝑗 = 𝜌 𝑖 sin 𝑎 𝑗𝑖 𝑆 𝑞 𝑖𝑗 = 𝑁 𝑗 cos 𝜑 𝑗 cos 𝑎 𝑗𝑖 𝑆

17 Εξίσωση απόστασης στο ΕΕΠ
𝑆 𝑏 − 𝑆 𝑜 = 𝑎 𝑖𝑗 𝑜 𝑏 𝑖𝑗 𝑜 −𝑏 𝑖𝑗 𝑜 𝑑 𝜑 𝑖 𝑑 𝜆 𝑖 𝑑 𝜑 𝑗 𝑑 𝜆 𝑗 + 𝑉 𝑆

18 Εξίσωση διεύθυνσης στο ΕΕΠ
𝛽 𝑖𝑗 𝑏 − 𝛽 𝑖𝑗 𝑜 = 𝑝 𝑖𝑗 𝑜 𝑞 𝑖𝑗 𝑜 𝑟 𝑖𝑗 𝑜 −𝑞 𝑖𝑗 𝑜 −1 𝑑 𝜑 𝑖 𝑑 𝜆 𝑖 𝑑 𝜑 𝑗 𝑑 𝜆 𝑗 𝑑 𝜃 𝑖 + 𝑉 𝛽

19 Εξίσωση γωνίας στο ΕΕΠ 𝑦 𝑖𝑗𝑘 𝑏 − 𝑦 𝑖𝑗𝑘 𝑜 = (𝑝 𝑖𝑗 𝑜 −𝑝 𝑖𝑘 𝑜 ) (𝑞 𝑖𝑗 𝑜 −𝑞 𝑖𝑘 𝑜 ) 𝑟 𝑖𝑗 𝑜 −𝑞 𝑖𝑗 𝑜 − 𝑟 𝑖𝑘 𝑜 𝑞 𝑖𝑘 𝑜 𝑑 𝜑 𝑖 𝑑 𝜆 𝑖 𝑑 𝜑 𝑗 𝑑 𝜆 𝑗 𝑑 𝜑 𝜅 𝑑 𝜆 𝜅 + 𝑉 𝑦

20 Εξίσωση αζιμούθιου στο ΕΕΠ
𝛼 𝑖𝑗 𝑏 − 𝑦 𝑖𝑗 𝑜 = (𝑝 𝑖𝑗 𝑜 𝑞 𝑖𝑗 𝑟 𝑖𝑗 𝑜 −𝑞 𝑖𝑗 𝑜 𝑑 𝜑 𝑖 𝑑 𝜆 𝑖 𝑑 𝜑 𝑗 𝑑 𝜆 𝑗 + 𝑉 𝑎

21 Εξισώσεις παρατηρήσεων στο Επίπεδο
Δx= S ′ sin α ′ = 𝑥 𝑗 − 𝑥 𝑖 Δy= S ′ cos α ′ = 𝑦 𝑗 − 𝑦 𝑖 𝑑𝑆′ 𝑑𝛼′ = sin 𝑎′ cos 𝑎′ cos 𝑎 ′ /𝑆′ − sin 𝑎 ′ /𝑆′ 𝑑𝑥 𝑗 −𝑑𝑥 𝑖 𝑑𝑦 𝑗 −𝑑𝑦 𝑖

22 Εξίσωση απόστασης στο Επίπεδο
𝑆 ′ − 𝑆 ′ 𝑜 = − Δ𝑥 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 − Δy 𝑜 S ′ 𝑜 Δ𝑥 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 Δy 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 𝑑𝑥 𝑖 𝑑𝑦 𝑖 𝑑𝑥 𝑗 𝑑𝑦 𝑗 + 𝑉′ 𝑆

23 Εξίσωση αζιμούθιου στο Επίπεδο
𝛼 ′ − 𝛼 ′ 𝑜 = − Δ𝑦 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 − Δ𝑥 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 Δ𝑦 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 − Δ𝑥 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 𝑑𝑥 𝑖 𝑑𝑦 𝑖 𝑑𝑥 𝑗 𝑑𝑦 𝑗 + 𝑉′ 𝑎

24 Εξίσωση διεύθυνσης στο Επίπεδο
𝛽 ′ − 𝛽 ′ 𝑜 = − Δ𝑦 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 − Δ𝑥 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 Δ𝑦 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 − Δ𝑥 𝑜 𝑆 ′ 𝑜 −1 𝑑𝑥 𝑖 𝑑𝑦 𝑖 𝑑𝑥 𝑗 𝑑𝑦 𝑗 𝑑𝜃 𝑗 + 𝑉′ 𝛽

25 Εξίσωση γωνίας στο Επίπεδο
𝑦′ 𝑖𝑗𝑘 − 𝑦 ′ 𝑖𝑗𝑘 𝑜 = Δ𝑦 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 2 − Δ𝑦 𝑖𝑘 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑘 𝑜 Δ𝑥 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 2 − Δ𝑦 𝑖𝑘 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑘 𝑜 − Δ𝑦 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 Δ𝑥 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 − Δ𝑥 𝑖𝑘 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑘 𝑜 Δ𝑦 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 2 − Δ𝑦 𝑖𝑘 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑘 𝑜 Δ𝑥 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 2 − Δ𝑦 𝑖𝑘 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑘 𝑜 − Δ𝑦 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 Δ𝑥 𝑖𝑗 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑗 𝑜 − Δ𝑥 𝑖𝑘 𝑜 𝑆 ′ 𝑖𝑘 𝑜 𝑑 𝑥 𝑖 𝑑 𝑦 𝑖 𝑑 𝑥 𝑗 𝑑 𝑦 𝑗 𝑑 𝑥 𝜅 𝑑 𝑦 𝜅 + 𝜐′ 𝑦

26 Ισοδυναμία Συνορθώσεων (ΕΕΠ - Επίπεδο)
Ισοδυναμία Συνορθώσεων (ΕΕΠ - Επίπεδο) 𝑑𝑥 𝑖 = 𝑁 𝑖 cos 𝜑 𝑖 𝑑𝜆 𝑖 𝑑𝑥 𝑗 = 𝑁 𝑗 cos 𝜑 𝑗 𝑑𝜆 𝑗 𝑑𝑦 𝑖 = 𝜌 𝑖 𝑑 𝜑 𝑖 𝑑𝑦 𝑗 = 𝜌 𝑗 𝑑 𝜑 𝑗

27 Σφάλματα Παρατηρήσεων
Χονδροειδή σφάλματα: οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη. Συστηματικά σφάλματα: προκύπτουν σαν οι τιμές μίας συνάρτησης. Απαλοιφή τους προϋποθέτει γνώση του αιτίου που τα προκαλεί: σφαλματα μοντέλου. Τυχαία σφάλματα: τυχαίες μεταβλητές, γνωστή η πιθανότητα εμφάνισής τους.

28 Αξιολόγηση της ποιότητας των δικτύων (1 από 2)
Ποιότητα της συνόρθωσης ενός δικτύου: πόσο καλά έχουν εκτιμηθεί οι κορυφές του. Η ποιότητα επηρεάζεται από δύο αιτίες: την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Ακρίβεια: εκφράζει το βαθμό επίδρασης των τυχαίων σφαλμάτων των παρατηρήσεων στις εκτιμήσεις των συντεταγμένων των κορυφών του δικτύου. Αξιοπιστία: εκφράζει το βαθμό επίδρασης των χονδροειδών σφαλμάτων που δεν εντοπίζονται, δηλ. εκφράζει το βαθμό εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα της συνόρθωσης.

29 Αξιολόγηση της ποιότητας των δικτύων (2 από 2)
Εξωτερική ακρίβεια: εκφράζει το βαθμό εγγύτητας της εκτίμησης ως προς την άγνωστη πραγματική τιμή. Εσωτερική ακρίβεια: εκφράζει το βαθμό εγγύτητας μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτίμησης. Α. Φωτίου: "Γεωμετρική Γεωδαισία - Θεωρία και Πράξη", Εκδόσεις Ζήτη, 2007

30 Περίληψη – Συμπεράσματα
Ορισμός δικτύου, Κατηγορίες δικτύων, Ανασκόπηση θεωρίας συνορθώσεων, Εξισώσεις παρατήρησης στο επίπεδο και στο ΕΕΠ, Είδη σφαλμάτων μετρήσεων, Αρχές αξιολόγησης της ποιότητας δικτύου.

31 Τέλος Ενότητας

32 Σημειώματα

33 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος. «Γεωδαισία. Ενότητα 13: Γεωδαιτικά Δίκτυα». Έκδοση: 1.0. Αθήνα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

34 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

35 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

36 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

37 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση παρουσίασης Η έννοια του δικτύου, Είδη δικτύων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google