Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης – Τομέας «Περιβάλλον» Πάτρα, 26– 5 - 2015

2 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΗΣΗΣ (€) ΑΠ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ) 4 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 1. Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων 117.500.000,00 2. Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία 3. Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής 4. Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής - Τηλεθέρμανση στις Περιφ. Μετάβασης: Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα, Αμύνταιο) και Πελοποννήσου (Μεγ/λη)

3 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΗΣΗΣ (€) ΑΠ 11: Εφαρμογή Στρατηγικών προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων 1. Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. 2. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος 3. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των Δασών. 4. Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών (Επικαιρ/ση- Αναθεώρηση Σχ.Διαχ. κινδύνων πλημμύρας, Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ ρεμάτων (π.χ. Ρέμα ΕΣΧΑΤΙΑΣ, Αντιπλημμυρική προστασία Άρτας), Δίκτυο καταγραφής υδρολογικών πληροφοριών και κατάρτιση/εκσυγχρονισμός Εθνικού Μητρώου υδρολογικής πληροφορίας, Επιστημονική υποστήριξη εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, Ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας). 115.496.158

4 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗ ΣΗΣ (€) ΑΠ 12: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) 6: Διατήρηση και προστασία περιβάλ/τος και προώθηση της αποδ/τας των πόρων στους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων, του αστικού περιβάλλοντο ς,της ατμοσφ. ρύπανσης, του θορύβου και προστασία της βιοπ/τας 1. Οργανωτική, λειτουργική,και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών. 2. Οριζόντιες δράσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και γενικότερα, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. 53.578.006 3. Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000. 4. Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000. 5. Σχέδια Δράσης /Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000. 6. Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. 7. Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος. 8. Διατήρηση των γενετικών πόρων. 9. Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. 10. Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities). 11. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα. 12. Προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου.

5 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ Σ (€) ΑΠ 13: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΠΑ) 6: Διατήρηση και προστασία περιβάλ/τος και προώθηση της αποδ/τας των πόρων μέσω δράσεων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων, εμβληματικών παρεμβάσεων για βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος, και στοχευμένων δράσεων για μείωση της ατμοσφ. ρύπανσης, περιορισμό του θορύβου και προστασία της βιοπ/τας 1. Οργανωτική, λειτουργική, και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών σχετικών «θυγατρικών» Οδηγιών. 2. Οριζόντιες δράσεις που απαιτούνται από την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και, γενικότερα, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. 3. Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000. 4. Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000. 5. Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000. 6. Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. 7. Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος. 8. Διατήρηση των γενετικών πόρων. 9. Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. 10. Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities). 11. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα. 12. Προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου. 15.995.596

6 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ (€) ΑΠ 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) 6: Διατήρηση και προστασία περιβάλ/τος και προώθηση της αποδ/τας των πόρων 6.i Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 1. Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης. 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων. 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων. 5. Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και Δικτύωσή τους. 6. Παρακολούθηση και υποστήριξη εφαρμογής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των εθνικών σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. 120.000.000,02 7. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς 8. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. 9. Ανάπτυξη μονάδων διάθεσης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε νησιά. 10. Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 11. Δράσεις υποστήριξης Δήμων και ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού. 682.352.941,31 12. Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (βιομηχανικών, νοσοκομειακών κ.λπ.). 13. Έργα αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων. 52.941.176,48

7 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ0 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ (€) ΑΠ 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) 6: Διατήρηση και προστασία περιβάλ/τος και προώθηση της αποδ/τας των πόρων 6ii Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθού ν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικ ού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστο ύν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 14.Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 15.Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς Β' προτεραιότητας (πληθυσμός >15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) 16.Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου. 642.278.708,36 17. Παρακολούθηση της λειτουργίας των ΕΕΛ και της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 18.Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης την περίοδο 2014- 2020. 19. Εφαρμογή της Οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Integrated Pollution reventionand Control (96/61/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ) στους υδατικούς πόρους 20. Οδηγία για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ) 21. Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ) 22. Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης 276.470.588,29

8 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ (€) ΑΠ 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) 6: Διατήρηση και προστασία περιβάλ/τος και προώθηση της αποδ/τας των πόρων 6ii Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 23.Δράσεις για την εφαρμογή της αρχής ανάκτησης κόστους, κατάλληλα για τους σκοπούς του Άρ.9 της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ 24. Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις 25.Δράσεις προσδιορισμού, καταγραφής ελέγχου και παρακολούθησης των απολήψεων επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού 26.Δράσεις για τις σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση 27.Αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος 28.Ευαισθητοποίηση Χρηστών και ενίσχυση των Εταιρικών Σχέσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης 29.Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας 30.Δράσεις για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού 276.470.588,29

9 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ (€) ΑΠ 14: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) 6: Διατήρηση και προστασία περιβάλ/τος και προώθηση της αποδ/τας των πόρων 6iii Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών 31. Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης. 32. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας 43.529.411,77 6iv Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλ/νων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφ. ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 33. Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων, πιλοτικών ή/και καινοτόμων παρεμβάσεων 129.411.764,73

10 Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δράσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων Α) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΛΥΜΑΤΑ ΜεταφερόμεναΔΔ (ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Μεταφορά 3.100.000,00 € ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ μεταφορά 4.730.500,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ μεταφορά 1.396.504,00 € 9.227.004,00 € Phasing ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣPHASING6.500.000,00 € ΤΟΜΕΑΚΟ ΛΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣPHASING16.000.000,00 € ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥPHASING6.192.000,00 € ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥPHASING3.120.000,00 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝPHASING20.921.000,00 € ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣPHASING4.600.000,00 € ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ14.000.000,00 € Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας ΗλείαςPHASING7.115.000,00 € 71.948.000,00 €

11 ΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΚΧΩΡΗΣΗ)6.271.000,00 € Έργα αποχέτευσης λυμάτων περιοχής παραλίας Προαστίου - Μποζαίτικα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΤΟΜΕΑΚΟ)2.000.000,00 € Το ανωτέρω έργο αποτελεί υποχρέωση γιατί ολοκληρώνει το έργο της αποχέτευσης του Ρίου - Καστελλόκαμπου. Το ανωτέρω ποσό που τίθεται, αφορά προϋπολογισμό έργου, πλέον ΦΠΑ, ποσού 3.400.000,00€ και αφού υπολογισθεί η έκπτωση καταλήγει σε καταχώρηση στο ΣΕΣ σε ποσό 2.000.000,00€. Το ανωτέρω έργο θα προστεθεί ως νέο Υποέργο στο έργο Phasing με κωδικό MIS 340139 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΤΟΜΕΑΚΟ) 2.247.034,28 € Για το ανωτέρω Υποέργο υπάρχει εθνική χρηματοδότηση για την ολοκλήρωσή του και η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ θα έχει την διαχείριση της όλης διαδικασίας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΤΟΜΕΑΚΟ)14.495.694,32 € Το ανωτέρω έργο θα μελετηθεί εκ νέου και θα γίνει νέα δημοπράτηση αφού εκκαθαριστεί η προηγούμενη εργολαβία. 25.013.728,60 € Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δράσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

12 Β) ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΦΠΑ επιλέξιμος ΔΡΑΣΗΔ.Δ.Κ.Σ. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης1.000.000,00 €850.000,00 € Ανάπτυξη Συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων1.000.000,00 €850.000,00 € Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και Δικτύωσή τους4.500.000,00 €3.825.000,00 € Δημιουργία Δημοτικών Μονάδων επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποβλήτων5.300.000,00 €4.505.000,00 € ΧΥΤ Πατρών3.800.000,00 €3.230.000,00 € ΣΜΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑΣ)3.500.000,00 €2.975.000,00 € Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων8.000.000,00 €6.800.000,00 € Δράσεις υποστήριξης ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού1.200.000,00 €1.020.000,00 € 28.300.000,00 €24.055.000,00 € ΤΟΜΕΑΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΔ.Δ.Κ.Σ. ΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ (phasing)13.692.000,00 €11.638.200,00 € ΜΕΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ19.415.000,00 €16.502.750,00 € ΜΕΑ ΑΧΑΪΑΣ23.470.000,00 €19.949.500,00 € Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (νοσοκομειακών)7.500.000,00 €6.375.000,00 € ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ3.000.000,00 €2.550.000,00 € Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2014 - 2020 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δράσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων

13


Κατέβασμα ppt "«Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google