Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στατιστική είναι η επιστήμη που με τη βοήθεια επιστημινκών μεθόδων ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση αριθμητικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στατιστική είναι η επιστήμη που με τη βοήθεια επιστημινκών μεθόδων ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση αριθμητικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στατιστική είναι η επιστήμη που με τη βοήθεια επιστημινκών μεθόδων ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση αριθμητικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών για την κατάληξη σε γενικά συμπεράσματα, που είναι χρήσιμα στη διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων. Χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι απαραίτητη στη Διοίκηση γενικά, όπου η λήψη ορθών αποφάσεων έχει μεγάλη σημασία για την πρόοδο ενός κράτους, μιας βιομηχανίας ή μιας επιχείρησης. Εισαγωγή

2 Είδη στοιχείων Διακριτά ή συνεχή π χ θερμοκρασία μισθός βαθμολογία γραπτών π χ χρώμα φύλο εθνικότητα Ποιοτικά -κατηγοριοποιήσεων : Ποσοτικά –μετρήσιμα : Διακριτά

3 Ποιοτική κλίμακα ονομαστική ( Nominal ) ομάδες ή κατηγορίες, κατατάξεις - φύλο, θρησκεία Ποιοτική κλίμακα κατάταξης ( Ordinal ) σειρά προτεραιότητας, ποιοτική διαβάθμιση Ποσοτική κλίμακα διαστημάτων είναι αριθμητικά μετρήσιμες, διατάξιμες, καθώς και η διαφορά τους - θερμοκρασίες, βαθμός πτυχίου Ποσοτική κλίμακα αναλογική η αριθμητική σειρά και η διαφορά μεταξύ τους είναι καθορισμένη και ο λόγος των τιμών τους δίνει σημαντικές πληροφορίες - βάρος, ύψος, μισθοί Κλίμακες

4 Πληθυσμός είναι ένα σύνολο με όλα τα στοιχεία των μετρήσεων πάνω στα οποία θα γίνει έρευνα. Δείγμα είναι ένα υπό-σύνολο μετρήσεων που επιλέγουμε από έναν πληθυσμό. Απογραφή είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των στοιχείων ενός πληθυσμού. Μια απογραφή συνήθως είναι είτε αδύνατη, είτε μη πρακτική είτε κοστίζει πολύ Η δειγματοληψία από έναν πληθυσμό συνήθως γίνεται με τυχαίο τρόπο, έτσι ώστε κάθε πιθανό δείγμα ίσου μεγέθους (n) έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί. Ένα δείγμα επιλέγεται με τον τρόπο αυτό ονομάζεται τυχαίο δείγμα. Πληθυσμός και δείγμα

5 Παράμετροι Τάσης Οι παράμετροι τάσης που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του σημείου γύρω από το οποίο συσσωρεύονται οι διάφορες τιμές ενός πληθυσμού είναι: Μέσος αριθμητικός Μέσος γεωμετρικός Μέσος αρμονικός

6 Μέσος Αριθμητικός    x N i N 1 Μέσος πληθυσμού Μέσος δείγματος x x n i n    1 Μέσος σταθμικός

7 Μέσος Γεωμετρικός & Αρμονικός Μέσος Γεωμετρικός Μέσος Αρμονικός

8 Παράμετροι Θέσης Οι παράμετροι θέσεις που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της θέσης της κατανομής είναι: Διάμεσος Τεταρτημόρια Δεκατημόρια Εκατοστημόρια Επικρατούσα Τιμή

9 Διάμεσος Διάμεσος είναι η τιμή εκείνη πάνω και κάτω της οποίας βρίσκεται ίσος αριθμός παρατηρήσεων του δείγματος που έχουν τοποθετηθεί κατ’ αύξουσα φυσική τάξη. - -Σε περίπτωση περιττού αριθμού παρατηρήσεων η διάμεσος ορίζεται ωςη παρατήρηση της θέσης Ν+1/2. -Σε περίπτωση άρτιου αριθμού παρατηρήσεων η διάμεσος ορίζεται ως ο μέσος των δύο κεντρικών διαδοχικών τιμών. -Σε περίπτωση συνεχούς κατανομής η διάμεος ορίζεται από τον τύπο: Μ διάμεσος, α Μ κάτω όριο διαστήματος τιμών που περιέχεται η M, Ν αριθμός παρατηρήσεων,F I-1 αθροιστική συχνότητα μέχρι α M, W πλάτος διαστήματος τιμών που περιέχεται η Μ και f M απόλυτη συχνότητα του διαστήματος τιμών όπου περιέχεται η δίαμεσος.

10 Τεταρτημόρια-Δεκατημόρια- Εκατοστημόρια Τεταρτημόρια: οι τιμές πάνω των οποίων βρίσκεται το 75% των παρατηρήσεων του πληθυσμού(I τεταρτημόριο), η το 25%(III τεταρτημόριο). Δεκατημόρια & Εκατοστημόρια: οι τιμές της μεταβλητής, που η θέση τους βρίσκεται στα ανάλογα δέκατα ή εκατοστά του εύρους της μεταβλητής. Πρώτο τεταρτημόριο Τρίτο Τεταρτημόριο

11 Επικρατούσα Τιμή: είναι η τιμή εκείνης της μεταβλητής που εμφανίζει τη μέγιστη συχνότητα και συμβολίζεται με το Μ Ο, όπου Δ 1 = f max – f max-1 και Δ 2 = f max - f max+1 Επικρατούσα Τιμή

12 Στην περίπτωση που μία κατανομή είναι συμμετρική, οι τιμές των τριών παραμέτρων (μέσος αριθμητικός, διάμεσος και επικρατούσα τιμή) συμπίπτουν. Στις ασυμμετρικές κατανομές οι παραπάνω παράμετροι διαφέρουν μεταξύ τους και η διάμεσος βρίσκεται μεταξύ των δύο άλλων παραμέτρων. Σύγκριση Μέσου Αριθμητικού-Διαμέσου & Επικρατούσας Τιμής

13 Παράμετροι Διασποράς Οι παράμετροι θέσεις που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της θέσης της κατανομής είναι: Εύρος Διασποράς Ημιενδοτεταρτημοριακό εύρος Μέση Απόκλιση Διακύμανση και Τυπική Απόκλιση Συντελεστές Μεταβλητικότητας Τυποποιημένες ή Ανηγμένες Διαφορές

14 Εύρος Διασποράς: είναι η διαφορά ανάμεσα στη μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή μίας σειράς παρατηρήσεων Σε περίπτωση συνεχούς κατανομής το Σε περίπτωση συνεχούς κατανομής το Εύρος Διασποράς ισούται με τη διαφορά του πάνω ορίου του τελευταίου διαστήματος τάξης μείον το κάτω όριο του πρώτου διαστήματος τάξης Εύρος Διασποράς

15 Ημιενδοτεταρτημοριακό Εύρος: είναι το ημιάθροισμα της διαφοράς μεταξύ τρίτου και πρώτου ταταρτημορίου. Όσο μικρότερη είναι η τιμή Q, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των τιμών της μεταβλητής Ημιενδοτεταρτημοριακό Εύρος

16 Μέση Απόκλιση: είναι ο μέσος αριθμητικός όλων των απολύτων διαφορών των τιμών μιας μεταβλητής από το μέσο αριθμητικό (μ) της μεταβλητής. Στην περίπτωση συνεχούς κατανομής η μέση απόκλιση ορίζεται: Μέση Απόκλιση

17 Διακύμανση: είναι ο μέσος αριθμητικός των τετραγώνων των αποκλίσεων των τιμών από το μέσο αριθμητικό (μ)της μεταβλητής. (μ είναι ο μέσος και Ν το πλήθος των παρατηρήσεων) Στην περίπτωση δειγματικών δεδομένων η διακύμανση για να είναι αμερόληπτη ορίζεται με βάση τους βαθμούς ελευθερίας (Μ είναι ο μέσος του δείγματος και Ν το πλήθος των παρατηρήσεων) : Τυπική Απόκλιση: είναι η θετική τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. Διακύμανση – Τυπική Απόκλιση

18 Στην περίπτωση της σύγκρισης μεταβλητών ή κατανομών μεταβλητών οι οποίες εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σχετικής διασποράς ο συντελεστής μεταβλητικότητας. Εκφράζεται ο λόγος της τυπικής απόκλισης μίας κατανομής προς τον αριθμητικό μέσο της. Συντελεστής Μεταβλητικότητας

19 Για τη μέτρηση της σχετικής διασποράς χρησιμοποιούμε και τις τυποποιημένες ή ανηγμένες διαφορές. Μετατρέπουμε τις απόλυτες διαφορές των τιμών της μεταβλητής από το μέσο τους σε σχετικές, διαιρώντας με την τυπική τους απόκλιση. Τυποποιημένες ή Ανηγμένες Διαφορές

20 Θετική συμμετρία Αρνητική συμμετρία Συμμετρία Παράμετροι Ασυμμετρίας Συμμετρική είναι η κατανομή που έχει το ίδιο πλήθος τιμών της μεταβλητής σε ίσες αποστάσεις απο τη μέση αριθμητική τιμή της μεταβλητής

21 Οι κανονικές κατανομές είναι συμμετρικές. Ο μέσος είναι μεγαλύτερος από τη διάμεσο στις θετικά ασυμμετρικές κατανομές. Ο μέσος είναι μικρότερος απο τη διάμεσο στις αρνητικά ασυμμετρικές κατανομές. -1≤S k ≤1 oAν S k =0 η κατανομή είναι συμμετρική. oΑν S k >0 έχουμε θετική ασυμμετρία. oΑν S k <0 έχουμε αρνητική ασυμμετρία. Δείκτης του Pearson Δείκτης του Βowley Παράμετροι Ασυμμετρίας *

22 Μέσος<Διάμεσος ΣυχνότηταΥΧ 4504 50354 55205 60156 65148 70814 75615 80520 85435 9040 Μέσος 10,02>Διάμεσος 7 Παράδειγμα

23 Η κύρτωση μιας κατανομής μετράει το βαθμό συγκεντρώσεως των τιμών της μεταβλητής στην περιοχή των άκρων και του μέσου αριθμητικού. Η κανονική κατανομή είναι μεσόκυρτη. Η καμπύλη είναι λεπτόκυρτη όταν φανερώνει μεγάλη συγκέντρωση των τιμών περί το μέσο αριθμητικό. Η καμπύλη είναι πλατύκυρτη όταν φανερώνει ότι οι τιμές διασπείρονται πολύ αριστερά και δεξιά του μέσου αριθμητικού. Παράμετροι Κύρτωσης

24 ΠλατύκυρτηΛεπτόκυρτηΜεσόκυρτη Παράμετροι Κύρτωσης *

25  Διάγραμμα πίτας (Pie Chart)  Ιστόγραμμα (Bar Graph)  Πολύγωνο συχνοτήτων (Frequency Polygon)  Χρονικό διάγραμμα (Time Plot)  Box Plot Μέθοδοι γραφικών παραστάσεων

26 (α)(α)(β)(γ)=[(β)/42,800]100(δ)=(γ)3,6 Κατηγορία Εξόδων Επιχείρησης Απόλυτα Μεγέθη Ποσοστιαία ΚατανομήΤόξα ανάλογα Ποσοστιαίας Κατανομής ΑμοιβήΠροσωπικού Αμοιβές Τρίτων Αποσβέσεις Παγίων Παροχές Τρίτων Χρηματοοικονομικά Φόροι & Τέλη 18,600 7,400 5,200 3,400 6,800 1,400 43,5 17,3 12,1 7,9 15,9 3,3 156,6 62,28 43,56 28,44 57,24 11,88 ΣΥΝΟΛΟ42,800100,0360,0 Διάγραμμα Πίτας

27 Το ιστόγραμμα συχνοτήτων είναι μία σειρά από συνδεόμενα ορθογώνια παραλληλόγραμμα πλάτους, ίσου με το εύρος των τάξεων και ύψους ίσου με τη συχνότητα κάθε τάξης. Ιστόγραμμα

28 ΤάξειςΌρια Τάξεων Απόλυτη Συχνότητα f i ) Σχετική Συχνότητα f i %= f i /Σf i 12345671234567 (25-30] (30-35] (35-40] (40-45] (45-50] (50-55] 8 12 18 10 7 5 4 0,12 0,19 0,28 0,16 0,11 0,08 0,06 Σύνολο641,00 Πολύγωνο Συχνοτήτων Πολυγωνική Γραμμή Απολύτων Συχνοτήτων Πολυγωνική Γραμμή Σχετικών Συχνοτήτων

29 Η «Μικρότερη από» (ή «Μεγαλύτερη από») αθροιστική κατανομή παρουσιάζει το άθροισμα των συχνοτήτων που αντιστοιχουν σε τιμές της μεταβλητής μικρότερες(ή μεγαλύτερες) από μία συγκεκριμένη τιμή αντίστοιχα. Τιμή Μετοχής400450500550600650700 Μικρότερη από 7183646546064 Μεγαλύτερη από 6457462818104 «Μικρότερη από» Αθροιστική Κατανομή «Μεγαλύτερη από» Αθροιστική Κατανομή Πολύγωνο Συχνοτήτων *

30 OSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJ 8.5 7.5 6.5 5.5 Διαγράμματα χρονικά (Time Plot)

31 Διάμεσος Q1Q1 Q3Q3 Ενδο-τεταρτημοριακό Εύρος Box Plot


Κατέβασμα ppt "Στατιστική είναι η επιστήμη που με τη βοήθεια επιστημινκών μεθόδων ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση αριθμητικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google