Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληθωρισμός... Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση των τιμών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληθωρισμός... Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση των τιμών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Πληθωρισμός ω David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

1 Πληθωρισμός... Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση των τιμών
Μια από τις βασικές αρχές της Συνθήκης του Μάαστριχτ για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η αποστολή της να επιδιώκει χαμηλό πληθωρισμό

2 Μερικά ερωτηματικά για τον πληθωρισμό
Γιατί ο πληθωρισμός είναι κακός; Ο πληθωρισμός έχει όντως κακά επιδράσεις όμως αρκετές από τις δημοφιλείς κριτικές στηρίζονται σε σαθρό έδαφος Ποιες είναι ι αιτίες του πληθωρισμού; Τι μπορεί να γίνει για αυτόν; See the Introduction to Chapter 28 in the main text.

3 Πληθωρισμός στη ΜΒ, This graph is reproduced from Chapter 20. Source: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

4 Πληθωρισμός στην Ελλάδα

5 Η ποσοτική θεωρία του χρήματος
Η ποσοτική θεωρία του χρήματος μας λέει ότι οι μεταβολές στην ονομαστική προσφορά χρήματος οδηγούν σε ανάλογες μεταβολές στις τιμές ( και στους ονομαστικούς μισθούς), δεν έχει όμως επίδραση στο προϊόν και στην απασχόληση See Section 28-1 of the main text.

6 Η ποσοτική θεωρία (συνέχεια) (2)
Η ποσοτική θεωρία του χρήματος μας λέει: M V = P Y Όπου V = ταχύτητα κυκλοφορίας Εάν οι τιμές μεταβάλλονται για να διατηρείται το πραγματικό εισόδημα (Y) στο δυνητικό επίπεδο και εάν το V παραμένει σταθερό Τότε μια αύξηση στην ονομαστική προσφορά χρήματοςσε Ρ Όμως εάν η V μεταβάλλεται τότε αυτή η συνέχεια σπάει See Box 28-1 in the main text.

7 Χρήμα και τιμές Ο Milton Friedman είπε την διάσημη φράση:
‘Ο Πληθωρισμός είναι πάντοτε και παντού νομισματικό φαινόμενο.’ π.χ. Δημιουργείται όταν η Μ πιο γρήγορα από το πραγματικό Υ Όμως αυτό δεν αποδεικνύει την σχέση αιτιότητας μεταξύ χρήματος και τιμών Πχ εάν η κυβέρνηση υιοθετεί μια διευκολυντική νομισματική πολιτική. See Section 28-1 in the main text.

8 Χρήμα και πληθωρισμός (2)
…όμως στη μακροχρόνια περίοδο οι αλλαγές στο πραγματικό Υ και στα επιτόκια επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση χρήματος Έτσι μπορεί να μην υπάρξει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ αύξησης της προσφοράς χρήματος και του πληθωρισμού Και στη βραχυχρόνια περίοδο η σύνδεση μπορεί να σπάσει λόγω της μεταβλητότητας του V See Section 28-1 in the main text.

9 Πληθωρισμός και επιτόκια
ΥπόθεσηFISHER Μια αύξηση στον πληθ. κατά 1% θα συνοδευτεί με αύξηση του επιτοκίου κατά 1% Πραγματικό Επιτόκιο Ονομαστικό επιτόκιο-πληθωρισμός Πχ.η υπόθεση Fisher λέει ότι τα πραγματικά επιτόκια δεν αλλάζουν σημαντικά Το ονομαστικό επιτόκιο είναι το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση χρήματος Έτσι μια αλλαγή στα ονομαστικά επιτόκια επηρεάζει την πραγματική ζήτηση χρήματος See Section 28-2 in the main text.

10 Υπερπληθωρισμός … είναι περίοδοι στις οποίες ο πληθωρισμός μεταβάλλεται ραγδαία Σε τέτοιες περιόδους υπάρχει φυγή από το χρήμα Οι άνθρωποι κρατούν όσο το δυνατόν λιγότερο χρήμα Π.χ Γερμανία , Ελλάδα και Ουγγαρία , Βραζιλία στα τέλη του 80. Μεγάλα κυβερνητικά ελλείμματα εξηγούν αυτές τις περιόδους Ο επιμένων πληθωρισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή αύξηση της προσφοράς χρήματος. See Sections 28-2 and 28-3 in the main text.

11 Η καμπύλη Phillips Ο καθ. A W Phillips έδειξε την στατιστική συσχέτιση
μεταξύ του ετήσιου πληθωρισμού και της ανεργίας στο ΗΒ Ποσοστό ανεργίας (%) Ποσοστό πληθ. (%) Η καμπύλη Phillips δείχνει Ότι υψηλότερος πληθ. Συνοδεύεται από χαμηλό- τερο ποσοστό ανεργίας Καμπύλη Phillips Αυτό σημαίνει ότι μπο ρούμε να ανταλλάξουμε περισσότερο πληθω ρισμό με λιγότερη ανεργία και το αντίστροφο

12 Η καμπύλη Phillips και η αύξηση στη συνολική ζήτηση
U* Υποθέτουμε η οικονομία Βρίσκεται στο E, με i=0 και Ανεργία στο Φ.Π.Α. U*... Πλ ηθωρισμός U1 1 Μια G που χρηματοδοτείται με Μ  φέρει την οικονομία στο Α, με U χαμηλότερο, αλλά i=1. A … όμως τι συμβαίνει μετά; PC0 Ανεργία

13 Η καμπύλη Phillips και η αύξηση στη συνολική ζήτηση
Εάν η Μ είναι σταθερή μακρο χρόνια, και οι τιμές και οι μισθοί προσαρμόζονται τελι κά, η οικονομία πηγαίνει E. Πληθωρισμός Όμως η Μ δεν χρειάζεται να είναι σταθερή μακροχρόνια See Section 28-4 in the main text. A Έτσι μπορεί να βρούμε την οικονομία να έχει U=U*, όμως μες συνεχή πληθωρι σμό στο C. C 1 E U1 U* PC0 Ανεργία

14 Η κάθετη καμπύληPhillips
Ουσιαστικά η μακροχρ. Καμπύλη Phillips είναι κάθετη Καθώς η οικονομία προσαρ μόζεται πάντα στο U*. LRPC Πληθωρισμός Η θέση της μπορεί να εξαρτάται από τις πληθωριστικές προσδοκίες PC1 Η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips δείχνει απλώς την βραχυχρόνια αρνητική συσ χέτιση See Section 28-4 in the main text. A 1 C E U1 U* PC0 Ανεργία

15 Προσδοκίες και αξιοπιστία
Υποθέτουμε ότι η οικονομία βρί σκεται στο E, και η κυβ. θέλει να μειώσει τον πληθωρισμό E LRPC Πληθωρισμός Καθώς οι προσδοκίες Προσαρμόζονται η SR καμπύλη Phillips μετακινείται Curve στην PC2, και η U* ξαναβρίσκεται στο F. F Η Μ  κόβεται στο 2. 2 1 Βραχυχρόνια η οικονομία πάει στο A κατά μήκος της SR καμπύλης Phillips. A See Section 28-4 and Figure 28-8 in the main text. PC1 Η ανεργία στο U1 U1 PC2 U* Ανεργία

16 Πληθωρισμός και ανεργία στη ΜΒ 1978-99
1980 1990 1978 The Figure suggests that perhaps there was a short-run Phillips-like relationship in the UK that shifted in its position during the period after 1978. 1993 1986 1999

17 Πληθωριστική αυταπάτη
Οι άνθρωποι έχουν πληθωριστική αυταπάτη όταν συγχέουν τις ονομαστικές με τις πραγματικές μεταβολές. Η ευημερία των ανθρώπων εξαρτάται από τις πραγματικές μεταβλητές και όχι από τις ονομαστικές. Εάν όλες οι ονομαστικές μεταβλητές (τιμές εισοδήματα) αυξάνονται με το ίδιο ποσοστό, τότε το πραγματικό εισόδημα δεν μεταβάλλεται.

18 Το κόστος του πληθωρισμού
Πλήρως προβλέψιμος πληθωρισμός: Οι θεσμοί προσαρμόζονται στον γνωστό πληθωρισμό: Ονομαστικά επιτόκια Φορολογικοί συντελεστές Μεταβιβαστικές πληρωμές Όχι πληθωριστική αυταπάτη Κάποια είδη κόστους παραμένουν: Οι άνθρωποι εξοικονομούν στη διακράτηση χρήματος Κόστος τιμοκαταλόγου-οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αναπροσαρμόζουν τους τιμοκαταλόγους κλπ.firms need to alter price lists etc.

19 Το κόστος του πληθωρισμού (2)
Ακόμη και εάν ο πληθωρισμός προβλέπεται πλήρως, η οικονομία μπορεί να μην προσαρμόζεται πλήρως Τα επιτόκια μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως των πληθωρισμό Οι φόροι μπορεί να μην διαταράσσονται

20 Το κόστος του απρόβλεπτου πληθωρισμού
Μη ηθελημένη αναδιανομή του εισοδήματος Από τους δανειστές στους δανειζόμενους Από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα Από τους νέους στους μεγαλύτερους Αβεβαιότητα Οι επιχειρήσεις θεωρούν τον προγραμματισμό πιο δύσκολο υπό καθεστώς πληθωρισμού και αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τις επενδύσεις Αυτό ίσως να είναι και το μεγαλύτερο κόστος του πληθωρισμού

21 Καταπολέμηση του πληθωρισμού
Μακροχρόνια ο πληθωρισμός θα έινα χαμηλός και η Μ χαμηλή. Η μετάβαση από τον υψηλό πληθωρισμό στον χαμηλό μπορεί να είναι επίπονη εάν οι προσδοκίες δεν προσαρμόζονται γρήγορα. Η αξιοπιστία της πολιτικής μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία προσαρμογής See Section 28-6 in the main text.


Κατέβασμα ppt "Πληθωρισμός... Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση των τιμών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google