Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληθωρισμός David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληθωρισμός David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληθωρισμός David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 28.1 Πληθωρισμός... n Πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση των τιμών n Μια από τις βασικές αρχές της Συνθήκης του Μάαστριχτ για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η αποστολή της να επιδιώκει χαμηλό πληθωρισμό

3 28.2 Μερικά ερωτηματικά για τον πληθωρισμό n Γιατί ο πληθωρισμός είναι κακός; – Ο πληθωρισμός έχει όντως κακά επιδράσεις όμως αρκετές από τις δημοφιλείς κριτικές στηρίζονται σε σαθρό έδαφος n Ποιες είναι ι αιτίες του πληθωρισμού; n Τι μπορεί να γίνει για αυτόν;

4 28.3 Πληθωρισμός στη ΜΒ, 1950- 99 Source: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

5 28.4 Πληθωρισμός στην Ελλάδα

6 28.5 Η ποσοτική θεωρία του χρήματος n Η ποσοτική θεωρία του χρήματος μας λέει ότι οι μεταβολές στην ονομαστική προσφορά χρήματος οδηγούν σε ανάλογες μεταβολές στις τιμές ( και στους ονομαστικούς μισθούς), δεν έχει όμως επίδραση στο προϊόν και στην απασχόληση

7 28.6 Η ποσοτική θεωρία (συνέχεια) (2) n Η ποσοτική θεωρία του χρήματος μας λέει: n M V = P Y – Όπου V = ταχύτητα κυκλοφορίας n Εάν οι τιμές μεταβάλλονται για να διατηρείται το πραγματικό εισόδημα (Y) στο δυνητικό επίπεδο και εάν το V παραμένει σταθερό n Τότε μια αύξηση στην ονομαστική προσφορά χρήματος  σε Ρ  n Όμως εάν η V μεταβάλλεται τότε αυτή η συνέχεια σπάει

8 28.7 Χρήμα και τιμές n Ο Milton Friedman είπε την διάσημη φράση: n ‘Ο Πληθωρισμός είναι πάντοτε και παντού νομισματικό φαινόμενο.’ – π.χ. Δημιουργείται όταν η Μ  πιο γρήγορα από το πραγματικό Υ – Όμως αυτό δεν αποδεικνύει την σχέση αιτιότητας μεταξύ χρήματος και τιμών – Πχ εάν η κυβέρνηση υιοθετεί μια διευκολυντική νομισματική πολιτική.

9 28.8 Χρήμα και πληθωρισμός (2) n …όμως στη μακροχρόνια περίοδο οι αλλαγές στο πραγματικό Υ και στα επιτόκια επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση χρήματος n Έτσι μπορεί να μην υπάρξει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ αύξησης της προσφοράς χρήματος και του πληθωρισμού n Και στη βραχυχρόνια περίοδο η σύνδεση μπορεί να σπάσει λόγω της μεταβλητότητας του V

10 28.9 Πληθωρισμός και επιτόκια n ΥπόθεσηFISHER – Μια αύξηση στον πληθ. κατά 1% θα συνοδευτεί με αύξηση του επιτοκίου κατά 1% n Πραγματικό Επιτόκιο – Ονομαστικό επιτόκιο-πληθωρισμός – Πχ.η υπόθεση Fisher λέει ότι τα πραγματικά επιτόκια δεν αλλάζουν σημαντικά – Το ονομαστικό επιτόκιο είναι το κόστος ευκαιρίας για τη διακράτηση χρήματος – Έτσι μια αλλαγή στα ονομαστικά επιτόκια επηρεάζει την πραγματική ζήτηση χρήματος

11 28.10 Υπερπληθωρισμός n … είναι περίοδοι στις οποίες ο πληθωρισμός μεταβάλλεται ραγδαία n Σε τέτοιες περιόδους υπάρχει φυγή από το χρήμα – Οι άνθρωποι κρατούν όσο το δυνατόν λιγότερο χρήμα n Π.χ Γερμανία 1922-23, Ελλάδα και Ουγγαρία 1945-46, Βραζιλία στα τέλη του 80. n Μεγάλα κυβερνητικά ελλείμματα εξηγούν αυτές τις περιόδους n Ο επιμένων πληθωρισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή αύξηση της προσφοράς χρήματος.

12 28.11 Η καμπύλη Phillips Αυτό σημαίνει ότι μπο ρούμε να ανταλλάξουμε περισσότερο πληθω ρισμό με λιγότερη ανεργία και το αντίστροφο Ο καθ. A W Phillips έδειξε την στατιστική συσχέτιση μεταξύ του ετήσιου πληθωρισμού και της ανεργίας στο ΗΒ Ποσοστό ανεργίας (%) Ποσοστό πληθ. (%) Η καμπύλη Phillips δείχνει Ότι υψηλότερος πληθ. Συνοδεύεται από χαμηλό- τερο ποσοστό ανεργίας Καμπύλη Phillips

13 28.12 Η καμπύλη Phillips και η αύξηση στη συνολική ζήτηση Ανεργία Πλ ηθωρισμός PC 0 U* Υποθέτουμε η οικονομία Βρίσκεται στο E, με i=0 και Ανεργία στο Φ.Π.Α. U*... U1U1 11 Μια G  που χρηματοδοτείται με Μ  φέρει την οικονομία στο Α, με U χαμηλότερο, αλλά i=  1. A … όμως τι συμβαίνει μετά;

14 28.13 Η καμπύλη Phillips και η αύξηση στη συνολική ζήτηση Ανεργία Πληθωρισμός PC 0 U* U1U1 11 A Εάν η Μ είναι σταθερή μακρο χρόνια, και οι τιμές και οι μισθοί προσαρμόζονται τελι κά, η οικονομία πηγαίνει E. E Όμως η Μ δεν χρειάζεται να είναι σταθερή μακροχρόνια Έτσι μπορεί να βρούμε την οικονομία να έχει U=U*, όμως μες συνεχή πληθωρι σμό στο C. C

15 28.14 Η κάθετη καμπύληPhillips Ανεργία Πληθωρισμός PC 0 U* U1U1 11 A E C Ουσιαστικά η μακροχρ. Καμπύλη Phillips είναι κάθετη Καθώς η οικονομία προσαρ μόζεται πάντα στο U*. LRPC Η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips δείχνει απλώς την βραχυχρόνια αρνητική συσ χέτιση Η θέση της μπορεί να εξαρτάται από τις πληθωριστικές προσδοκίες PC 1

16 28.15 Προσδοκίες και αξιοπιστία Ανεργία Πληθωρισμός PC 2 PC 1 11 U* Η ανεργία  στο U 1 U1U1 Υποθέτουμε ότι η οικονομία βρί σκεται στο E, και η κυβ. θέλει να μειώσει τον πληθωρισμό E LRPC Η Μ  κόβεται στο  2. 22 Βραχυχρόνια η οικονομία πάει στο A κατά μήκος της SR καμπύλης Phillips. A Καθώς οι προσδοκίες Προσαρμόζονται η SR καμπύλη Phillips μετακινείται Curve στην PC 2, και η U* ξαναβρίσκεται στο F. F

17 28.16 Πληθωρισμός και ανεργία στη ΜΒ 1978-99 1978 1980 1986 1990 1999 1993

18 28.17 Πληθωριστική αυταπάτη n Οι άνθρωποι έχουν πληθωριστική αυταπάτη όταν συγχέουν τις ονομαστικές με τις πραγματικές μεταβολές. n Η ευημερία των ανθρώπων εξαρτάται από τις πραγματικές μεταβλητές και όχι από τις ονομαστικές. n Εάν όλες οι ονομαστικές μεταβλητές (τιμές εισοδήματα) αυξάνονται με το ίδιο ποσοστό, τότε το πραγματικό εισόδημα δεν μεταβάλλεται.

19 28.18 Το κόστος του πληθωρισμού n Πλήρως προβλέψιμος πληθωρισμός: n Οι θεσμοί προσαρμόζονται στον γνωστό πληθωρισμό: – Ονομαστικά επιτόκια – Φορολογικοί συντελεστές – Μεταβιβαστικές πληρωμές n Όχι πληθωριστική αυταπάτη n Κάποια είδη κόστους παραμένουν: n Οι άνθρωποι εξοικονομούν στη διακράτηση χρήματος n Κόστος τιμοκαταλόγου-οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αναπροσαρμόζουν τους τιμοκαταλόγους κλπ.firms need to alter price lists etc.

20 28.19 Το κόστος του πληθωρισμού (2) n Ακόμη και εάν ο πληθωρισμός προβλέπεται πλήρως, η οικονομία μπορεί να μην προσαρμόζεται πλήρως – Τα επιτόκια μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως των πληθωρισμό – Οι φόροι μπορεί να μην διαταράσσονται

21 28.20 Το κόστος του απρόβλεπτου πληθωρισμού n Μη ηθελημένη αναδιανομή του εισοδήματος – Από τους δανειστές στους δανειζόμενους – Από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα – Από τους νέους στους μεγαλύτερους n Αβεβαιότητα – Οι επιχειρήσεις θεωρούν τον προγραμματισμό πιο δύσκολο υπό καθεστώς πληθωρισμού και αυτό μπορεί να αποθαρρύνει τις επενδύσεις n Αυτό ίσως να είναι και το μεγαλύτερο κόστος του πληθωρισμού

22 28.21 Καταπολέμηση του πληθωρισμού n Μακροχρόνια ο πληθωρισμός θα έινα χαμηλός και η Μ  χαμηλή. n Η μετάβαση από τον υψηλό πληθωρισμό στον χαμηλό μπορεί να είναι επίπονη εάν οι προσδοκίες δεν προσαρμόζονται γρήγορα. n Η αξιοπιστία της πολιτικής μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία προσαρμογής


Κατέβασμα ppt "Πληθωρισμός David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google