Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ἐ λύ θη μεν A ORISTO P ASIVO I NDICATIVO aumento raíz señal del aoristo pasivo terminación.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ἐ λύ θη μεν A ORISTO P ASIVO I NDICATIVO aumento raíz señal del aoristo pasivo terminación."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ἐ λύ θη μεν A ORISTO P ASIVO I NDICATIVO aumento raíz señal del aoristo pasivo terminación

3 Aoristo Pasivo Indicativo Forma VerbalTraducción 1s ἐ λύ θην fui soltado 2s ἐ λύ θης fuiste soltado 3s ἐ λύ θη fue soltado 1p ἐ λύ θημεν fuimos soltados 2p ἐ λύ θητε fueron soltados 3p ἐ λύ θησαν fueron soltados

4 Aoristo 2 ο Pasivo Indicativo Forma VerbalTraducción 1s ἀ πεστάλ ην fui enviado 2s ἀ πεστάλ ης fuiste enviado 3s ἀ πεστάλ η fue enviado 1p ἀ πεστάλ ημεν fuimos enviados 2p ἀ πεστάλ ητε (uds.) fueron enviados 3p ἀ πεστάλ ησαν fueron enviados

5 Jn. 2:2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κλήθη ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ

6 Jn. 2:2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κλήθη API3S καλέω fue invitado ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ

7 Jn. 2:2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κλήθη API3S καλέω fue invitado ο ἱ μαθητα ὶ PMN μαθητη ς los discípulos α ὐ το ῦ

8 Jn. 2:2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κλήθη API3S καλέω fue invitado ο ἱ μαθητα ὶ PMN μαθητη ς los discípulos α ὐ το ῦ 3SMG α ὐ τός de él

9 Jn. 2:2 ἐ κλήθη δ ὲ κα ὶ ὁ Ἰ ησο ῦ ς κα ὶ ο ἱ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ε ἰ ς τ ὸ ν γάμον. “Y fue invitado/llamado también Jesús y sus discípulos a la boda”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ κλήθη API3S καλέω fue invitado ο ἱ μαθητα ὶ PMN μαθητη ς los discípulos α ὐ το ῦ 3SMG α ὐ τός de él

10 Mt. 15:24 ὁ δ ὲ ἀ ποκριθε ὶ ς ε ἶ πεν, Ο ὐ κ ἀ πεστάλην ε ἰ μ ὴ ε ἰ ς τ ὰ πρόβατα τ ὰ ἀ πολωλότα ο ἴ κου Ἰ σραήλ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν ἀ πεστάλη ν

11 Mt. 15:24 ὁ δ ὲ ἀ ποκριθε ὶ ς ε ἶ πεν, Ο ὐ κ ἀ πεστάλην ε ἰ μ ὴ ε ἰ ς τ ὰ πρόβατα τ ὰ ἀ πολωλότα ο ἴ κου Ἰ σραήλ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν A2AI3S λέγωdijo ἀ πεστάλη ν

12 Mt. 15:24 ὁ δ ὲ ἀ ποκριθε ὶ ς ε ἶ πεν, Ο ὐ κ ἀ πεστάλην ε ἰ μ ὴ ε ἰ ς τ ὰ πρόβατα τ ὰ ἀ πολωλότα ο ἴ κου Ἰ σραήλ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν A2AI3S λέγωdijo ἀ πεστάλη ν A2PI1S ἀ ποστέλλ ω fui enviado

13 Mt. 15:24 ὁ δ ὲ ἀ ποκριθε ὶ ς ε ἶ πεν, Ο ὐ κ ἀ πεστάλην ε ἰ μ ὴ ε ἰ ς τ ὰ πρόβατα τ ὰ ἀ πολωλότα ο ἴ κου Ἰ σραήλ. y respondiendo dijo, No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν A2AI3S λέγωdijo ἀ πεστάλη ν A2PI1S ἀ ποστέλλ ω fui enviado

14 Aoristo Pasivo Subjuntivo Forma VerbalTraducción 1s λυ θ ῶ sea soltado 2s λυ θ ῇ ς seas soltado 3s λυ θ ῇ sea soltado 1p λυ θ ῶ μεν seamos soltados 2p λυ θ ῇ τε (uds.) sean soltados 3p λυ θ ῶ σι(ν) sean soltados

15 Aoristo 2 ο Pasivo Subjuntivo Forma VerbalTraducción 1s ἀ ποσταλ ῶ sea enviado 2s ἀ ποσταλ ῇ ς seas enviado 3s ἀ ποσταλ ῇ sea enviado 1p ἀ ποσταλ ῶ μεν seamos enviados 2p ἀ ποσταλ ῇ τε (uds.) sean enviados 3p ἀ ποσταλ ῶ σι(ν) sean enviados

16 Jn 3:21 ὁ δ ὲ ποι ῶ ν τ ὴ ν ἀ λήθειαν ἔ ρχεται πρ ὸ ς τ ὸ φ ῶ ς, ἵ να φανερωθ ῇ α ὐ το ῦ τ ὰ ἔ ργα ὅ τι ἐ ν θε ῷ ἐ στιν ε ἰ ργασμένα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ ρχεται φανερωθ ῇ

17 Jn 3:21 ὁ δ ὲ ποι ῶ ν τ ὴ ν ἀ λήθειαν ἔ ρχεται πρ ὸ ς τ ὸ φ ῶ ς, ἵ να φανερωθ ῇ α ὐ το ῦ τ ὰ ἔ ργα ὅ τι ἐ ν θε ῷ ἐ στιν ε ἰ ργασμένα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene φανερωθ ῇ

18 Jn 3:21 ὁ δ ὲ ποι ῶ ν τ ὴ ν ἀ λήθειαν ἔ ρχεται πρ ὸ ς τ ὸ φ ῶ ς, ἵ να φανερωθ ῇ α ὐ το ῦ τ ὰ ἔ ργα ὅ τι ἐ ν θε ῷ ἐ στιν ε ἰ ργασμένα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene φανερωθ ῇ APS3S φανερό ω sean manifestada s

19 Jn 3:21 ὁ δ ὲ ποι ῶ ν τ ὴ ν ἀ λήθειαν ἔ ρχεται πρ ὸ ς τ ὸ φ ῶ ς, ἵ να φανερωθ ῇ α ὐ το ῦ τ ὰ ἔ ργα ὅ τι ἐ ν θε ῷ ἐ στιν ε ἰ ργασμένα. “Pero el que hace la verdad viene a la Luz, para que sus obras sean manifestadas que en Dios han sido hechas.” TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ ρχεται P M/DM/D I3S ἔ ρχομαι viene φανερωθ ῇ APS3S φανερό ω sean manifestada s

20 Romanos 10:15a π ῶ ς δ ὲ κηρύξωσιν ἐὰ ν μ ὴ ἀ ποσταλ ῶ σιν; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κηρύξωσιν ἀ ποσταλ ῶ σι ν

21 Romanos 10:15a π ῶ ς δ ὲ κηρύξωσιν ἐὰ ν μ ὴ ἀ ποσταλ ῶ σιν; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κηρύξωσιν AAS3Pκηρύσσω predique n ἀ ποσταλ ῶ σι ν

22 Romanos 10:15a π ῶ ς δ ὲ κηρύξωσιν ἐὰ ν μ ὴ ἀ ποσταλ ῶ σιν; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κηρύξωσιν AAS3Pκηρύσσω predique n ἀ ποσταλ ῶ σι ν A2PS3P ἀ ποστέλλ ω sean enviados

23 Romanos 10:15a π ῶ ς δ ὲ κηρύξωσιν ἐὰ ν μ ὴ ἀ ποσταλ ῶ σιν; “¿y cómo prediquen a menos que sean enviados?” TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κηρύξωσιν AAS3Pκηρύσσω predique n ἀ ποσταλ ῶ σι ν A2PS3P ἀ ποστέλλ ω sean enviados

24 Aoristo Pasivo Imperativo Forma VerbalTraducción 2s λύ θητι sé soltado 3s λυ θήτω sea soltado 2p λύ θητε (uds.) sean soltados 3p λυ θήτωσαν sean soltados

25 Aoristo 2 ο Pasivo Imperativo Forma VerbalTraducción 2s ἀ ποστάλ ητι sé enviado 3s ἀ ποσταλ ήτω sea enviado 2p ἀ ποστάλ ητε (uds.) sean enviados 3p ἀ ποσταλ ήτωσαν sean enviados

26 Mat 6:9 Ο ὕ τως ο ὖ ν προσεύχεσθε ὑ με ῖ ς· Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς· ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσεύχεσθ ε ἁ γιασθήτω

27 Mat 6:9 Ο ὕ τως ο ὖ ν προσεύχεσθε ὑ με ῖ ς· Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς· ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσεύχεσθ ε P M/DM/D M2P προσεύχομ αι oren ἁ γιασθήτω

28 Mat 6:9 Ο ὕ τως ο ὖ ν προσεύχεσθε ὑ με ῖ ς· Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς· ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσεύχεσθ ε P M/DM/D M2P προσεύχομ αι oren ἁ γιασθήτω APM3S ἁ γιάζω sea santificado

29 Mat 6:9 Ο ὕ τως ο ὖ ν προσεύχεσθε ὑ με ῖ ς· Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς· ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción προσεύχεσθ ε P M/DM/D M2P προσεύχομ αι oren ἁ γιασθήτω APM3S ἁ γιάζω sea santificado “De esta manera pues oren ustedes: ‘Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre’”.

30 Aoristo Pasivo Infinitivo: - θ ῆ ναι

31 λυθ ῆ ναι : ser soltado Aoristo Pasivo Infinitivo: - θ ῆ ναι

32 λυθ ῆ ναι : ser soltado Aoristo Pasivo Infinitivo: - θ ῆ ναι Aoristo 2 ο Pasivo Infinitivo: - ῆ ναι

33 λυθ ῆ ναι : ser soltado Aoristo Pasivo Infinitivo: - θ ῆ ναι Aoristo 2 ο Pasivo Infinitivo: - ῆ ναι ἀ ποσταλ ῆ ναι: ser enviado

34 Mat. 3:14 ὁ δ ὲ Ἰ ωάννης διεκώλυεν α ὐ τ ὸ ν λέγων, Ἐ γ ὼ χρείαν ἔ χω ὑ π ὸ σο ῦ βαπτισθ ῆ ναι, κα ὶ σ ὺ ἔ ρχ ῃ πρός με; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción διεκώλυεν βαπτισθ ῆ ναι

35 Mat. 3:14 ὁ δ ὲ Ἰ ωάννης διεκώλυεν α ὐ τ ὸ ν λέγων, Ἐ γ ὼ χρείαν ἔ χω ὑ π ὸ σο ῦ βαπτισθ ῆ ναι, κα ὶ σ ὺ ἔ ρχ ῃ πρός με; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción διεκώλυεν IAI3Sδιακωλύω trataba de impedir βαπτισθ ῆ ναι

36 Mat. 3:14 ὁ δ ὲ Ἰ ωάννης διεκώλυεν α ὐ τ ὸ ν λέγων, Ἐ γ ὼ χρείαν ἔ χω ὑ π ὸ σο ῦ βαπτισθ ῆ ναι, κα ὶ σ ὺ ἔ ρχ ῃ πρός με; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción διεκώλυεν IAI3Sδιακωλύω trataba de impedir βαπτισθ ῆ ναι APNβαπτίζω ser bautizado

37 Mat. 3:14 ὁ δ ὲ Ἰ ωάννης διεκώλυεν α ὐ τ ὸ ν λέγων, Ἐ γ ὼ χρείαν ἔ χω ὑ π ὸ σο ῦ βαπτισθ ῆ ναι, κα ὶ σ ὺ ἔ ρχ ῃ πρός με; “Y Juan trataba de impedirlo diciendo: ‘Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?’”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción διεκώλυεν IAI3Sδιακωλύω trataba de impedir βαπτισθ ῆ ναι APNβαπτίζω ser bautizado

38 λυ θή σ ομαι F UTURO P ASIVO I NDICATIVO tema de aoristo señal de voz pasiva señal del futuro desinencias de presente M / P

39 Futuro Pasivo Indicativo Forma VerbalTraducción 1s λυ θήσομαι seré soltado 2s λυ θήσ ῃ serás soltado 3s λυ θήσεται será soltado 1p λυ θησόμεθα seremos soltados 2p λυ θήσεσθε (uds.) serán soltados 3p λυ θήσονται serán soltados

40 Mat. 2:23 κα ὶ ἐ λθ ὼ ν κατ ῴ κησεν ε ἰ ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅ πως πληρωθ ῇ τ ὸ ῥ ηθ ὲ ν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν ὅ τι Ναζωρα ῖ ος κληθήσεται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κατ ῴ κησε ν πληρωθ ῇ κληθήσετα ι

41 Mat. 2:23 κα ὶ ἐ λθ ὼ ν κατ ῴ κησεν ε ἰ ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅ πως πληρωθ ῇ τ ὸ ῥ ηθ ὲ ν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν ὅ τι Ναζωρα ῖ ος κληθήσεται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κατ ῴ κησε ν πληρωθ ῇ κληθήσετα ι κατ ῴ κησεν = κατα + ε + οικε + σεν α + ε = α, α + οι = ῳ κατ ῴ κησεν = κατα + ε + οικε + σεν α + ε = α, α + οι = ῳ

42 Mat. 2:23 κα ὶ ἐ λθ ὼ ν κατ ῴ κησεν ε ἰ ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅ πως πληρωθ ῇ τ ὸ ῥ ηθ ὲ ν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν ὅ τι Ναζωρα ῖ ος κληθήσεται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κατ ῴ κησε ν AAI3S κατοικέ ω habitó πληρωθ ῇ κληθήσετα ι κατ ῴ κησεν = κατα + ε + οικε + σεν α + ε = α, α + οι = ῳ κατ ῴ κησεν = κατα + ε + οικε + σεν α + ε = α, α + οι = ῳ

43 Mat. 2:23 κα ὶ ἐ λθ ὼ ν κατ ῴ κησεν ε ἰ ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅ πως πληρωθ ῇ τ ὸ ῥ ηθ ὲ ν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν ὅ τι Ναζωρα ῖ ος κληθήσεται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κατ ῴ κησε ν AAI3S κατοικέ ω habitó πληρωθ ῇ APS3S πληρό ω fuera cumplido κληθήσετα ι

44 Mat. 2:23 κα ὶ ἐ λθ ὼ ν κατ ῴ κησεν ε ἰ ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅ πως πληρωθ ῇ τ ὸ ῥ ηθ ὲ ν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν ὅ τι Ναζωρα ῖ ος κληθήσεται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κατ ῴ κησε ν AAI3S κατοικέ ω habitó πληρωθ ῇ APS3S πληρό ω fuera cumplido κληθήσετα ι FPI3Sκαλέω será llamado

45 Mat. 2:23 κα ὶ ἐ λθ ὼ ν κατ ῴ κησεν ε ἰ ς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅ πως πληρωθ ῇ τ ὸ ῥ ηθ ὲ ν δι ὰ τ ῶ ν προφητ ῶ ν ὅ τι Ναζωρα ῖ ος κληθήσεται. “y cuando vino habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que fuera cumplido lo dicho por medio de los profetas: ‘Nazareno será llamado’”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción κατ ῴ κησε ν AAI3S κατοικέ ω habitó πληρωθ ῇ APS3S πληρό ω fuera cumplido κληθήσετα ι FPI3Sκαλέω será llamado

46 Mat 5:4 μακάριοι ο ἱ πενθο ῦ ντες, ὅ τι α ὐ το ὶ παρακληθήσονται. “Dichosos son los afligidos porque ellos serán consolados”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción

47 Jn.1:21 κα ὶ ἠ ρώτησαν α ὐ τόν, Τί ο ὖ ν; Σ ὺ Ἠ λίας ε ἶ ; κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί. Ὁ προφήτης ε ἶ σύ; κα ὶ ἀ πεκρίθη, Ο ὔ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἠ ρώτησαν ΣὺΣὺ εἶεἶ ἀ πεκρίθη

48 Jn.1:21 κα ὶ ἠ ρώτησαν α ὐ τόν, Τί ο ὖ ν; Σ ὺ Ἠ λίας ε ἶ ; κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί. Ὁ προφήτης ε ἶ σύ; κα ὶ ἀ πεκρίθη, Ο ὔ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἠ ρώτησαν AAI3P ἐ ρωτάω preguntaron ΣὺΣὺ εἶεἶ ἀ πεκρίθη

49 Jn.1:21 κα ὶ ἠ ρώτησαν α ὐ τόν, Τί ο ὖ ν; Σ ὺ Ἠ λίας ε ἶ ; κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί. Ὁ προφήτης ε ἶ σύ; κα ὶ ἀ πεκρίθη, Ο ὔ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἠ ρώτησαν AAI3P ἐ ρωτάω preguntaron ΣὺΣὺ 2SNσύ tú εἶεἶ ἀ πεκρίθη

50 Jn.1:21 κα ὶ ἠ ρώτησαν α ὐ τόν, Τί ο ὖ ν; Σ ὺ Ἠ λίας ε ἶ ; κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί. Ὁ προφήτης ε ἶ σύ; κα ὶ ἀ πεκρίθη, Ο ὔ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἠ ρώτησαν AAI3P ἐ ρωτάω preguntaron ΣὺΣὺ 2SNσύ tú εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres ἀ πεκρίθη

51 Jn.1:21 κα ὶ ἠ ρώτησαν α ὐ τόν, Τί ο ὖ ν; Σ ὺ Ἠ λίας ε ἶ ; κα ὶ λέγει, Ο ὐ κ ε ἰ μί. Ὁ προφήτης ε ἶ σύ; κα ὶ ἀ πεκρίθη, Ο ὔ. “y le preguntaron: ¿Qué pues?, ¿eres tú Elías?, y dice: No soy. ¿Eres tú el profeta?, y respondió: No”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἠ ρώτησαν AAI3P ἐ ρωτάω preguntaron ΣὺΣὺ 2SNσύ tú εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres ἀ πεκρίθη A P/DP/D I3S ἀ ποκρίνομα ι respondió

52

53 Gal. 2:16 ε ἰ δότες [δ ὲ ] ὅ τι ο ὐ δικαιο ῦ ται ἄ νθρωπος ἐ ξ ἔ ργων νόμου ἐὰ ν μ ὴ δι ὰ πίστεως Ἰ ησο ῦ Χριστο ῦ, κα ὶ ἡ με ῖ ς ε ἰ ς Χριστ ὸ ν Ἰ ησο ῦ ν ἐ πιστεύσαμεν, ἵ να δικαιωθ ῶ μεν ἐ κ πίστεως Χριστο ῦ κα ὶ ο ὐ κ ἐ ξ ἔ ργων νόμου, ὅ τι ἐ ξ ἔ ργων νόμου ο ὐ δικαιωθήσεται π ᾶ σα σάρξ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δικαιο ῦ ται ἐ πιστεύσαμεν δικαιωθ ῶ μεν δικαιωθήσεται “Pero, sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley, sino por medio de fe en Cristo Jesús, y nosotros creímos (hemos creído) en Cristo Jesús, para que seamos justificados por fe en Cristo y no por obras de ley, por que por obras de ley nadie será justificado. P P I 3 S dikaio,w es justificado A A I 1 P pisteu,w creímos A P S 1 P dikaio,w seamos justificados F P I 3 S dikaio,w será justificado

54 Hch 1:5 o[ti VIwa,nnhj me.n evba,ptisen u[dati( u`mei/j de. evn pneu,mati baptisqh,sesqe a`gi,w| ouv meta. polla.j tau,taj h`me,rajÅ “Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes en el Espíritu Santo serán bautizados no después de estos muchos días” (no después de muchos dias). TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción u[dati evba,ptisen pneu,mati baptisqh,sesqe u[dwr( u[datoj( to, S N D en agua S N D espíritu pneu,ma( pneu,mat oj( to, A A I 3 S bapti,zw bautizó F P I 2 P bapti,zw serán bautizados

55 Ef 1:13 evn w-| kai. u`mei/j avkou,santej to.n lo,gon th/j avlhqei,aj( to. euvagge,lion th/j swthri,aj u`mw/n( evn w-| kai. pisteu,santej evsfragi,sqhte tw/| pneu,mati th/j evpaggeli,aj tw/| a`gi,w|( “en quien también ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en quien también habiendo creído, fueron sellados en/con/por el Espíritu Santo de la promesa”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evsfragi,sqhte A P I 2 P sfragi,zw fueron sellados

56 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evstin avgaphqh,setai avgaph,sw evmfani,sw Jn 14:21 o` e;cwn ta.j evntola,j mou kai. thrw/n auvta.j evkei/no,j evstin o` avgapw/n me\ o` de. avgapw/n me avgaphqh,setai u`po. tou/ patro,j mou( kavgw. avgaph,sw auvto.n kai. evmfani,sw auvtw/| evmauto,nÅ “El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mí padre, y yo lo amaré y me manifestaré (a mi mismo) a él”. P A I 3 S eivmi, es F P I 3 S avgapa,w será amado F A I 1 S avgapa,w amaré F A I 1 S manifestaré evmfani, zw

57 Mat. 9:29-30 τότε ἥ ψατο τ ῶ ν ὀ φθαλμ ῶ ν α ὐ τ ῶ ν λέγων, Κατ ὰ τ ὴ ν πίστιν ὑ μ ῶ ν γενηθήτω ὑ μ ῖ ν. κα ὶ ἠ νε ῴ χθησαν α ὐ τ ῶ ν ο ἱ ὀ φθαλμοί. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἥ ψατο γενηθήτω ἠ νε ῴ χθησαν a[ptom ai A M/D I 3 S tocó A P M 3 S gi,nomai sea hecho A P I 3 P avnoi,gw fueron abiertos Entonces (les) tocó sus ojos diciendo, Según su fe sea hecho (hágase) a ustedes. Y los ojos de ellos fueron abiertos.


Κατέβασμα ppt "ἐ λύ θη μεν A ORISTO P ASIVO I NDICATIVO aumento raíz señal del aoristo pasivo terminación."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google