Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Liber VII – 135, 12 - 18. Πρ ὸ ς τα ῦ τα ὑ πεκρίναντο τάδε· « Ὕ δαρνες, ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Liber VII – 135, 12 - 18. Πρ ὸ ς τα ῦ τα ὑ πεκρίναντο τάδε· « Ὕ δαρνες, ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Liber VII – 135, 12 - 18

2 Πρ ὸ ς τα ῦ τα ὑ πεκρίναντο τάδε· « Ὕ δαρνες, ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, το ῦ δ ὲ ἄ πειρος ἐ ών· τ ὸ μ ὲ ν γ ὰ ρ δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι, ἐ λευθερίης δ ὲ ο ὔ κω ἐ πει - ρήθης, ο ὔ τ ' ε ἰ ἔ στι γλυκ ὺ ο ὔ τ ' ε ἰ μή. Ε ἰ γ ὰ ρ α ὐ τ ῆ ς πειρή - σαιο, ο ὐ κ ἂ ν δόρασι συμβουλεύοις ἡ μ ῖ ν περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσ - θαι, ἀ λλ ὰ κα ὶ πελέκεσι.»

3  ¿Quién?  ¿Qué?  ¿Por qué?  ¿Para qué?  ¿Para quién?  ¿Cómo?  ¿Cuándo y dónde?

4

5  Contexto anterior « Ἄ νδρες Λακεδαιμόνιοι, τί δ ὴ φεύγετε βασιλέϊ φίλοι γενέσθαι; Ὁ ρ ᾶ τε γ ὰ ρ ὡ ς ἐ πίσταται βασιλε ὺ ς ἄ νδρας ἀ γαθο ὺ ς τιμ ᾶ ν, ἐ ς ἐ μέ τε κα ὶ τ ὰ ἐ μ ὰ πρήγματα ἀ ποβλέποντες. Ο ὕ τω δ ὲ κα ὶ ὑ με ῖ ς ε ἰ δοίητε ὑ μέας α ὐ το ὺ ς βασιλέϊ ( δεδόξωσθε γ ὰ ρ πρ ὸ ς α ὐ το ῦ ἄ νδρες ε ἶ ναι ἀ γαθοί ), ἕ καστος ἂ ν ὑ μέων ἄ ρχοι γ ῆ ς Ἑ λλάδος δόντος βασι - λέος.»

6 Πρ ὸ ς τα ῦ τα ὑ πεκρίναντο τάδε· « Ὕ δαρνες, ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, το ῦ δ ὲ ἄ πειρος ἐ ών· τ ὸ μ ὲ ν γ ὰ ρ δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι, ἐ λευθερίης δ ὲ ο ὔ κω ἐ πει - ρήθης, ο ὔ τ ' ε ἰ ἔ στι γλυκ ὺ ο ὔ τ ' ε ἰ μή. Ε ἰ γ ὰ ρ α ὐ τ ῆ ς πειρή - σαιο, ο ὐ κ ἂ ν δόρασι συμβουλεύοις ἡ μ ῖ ν περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσ - θαι, ἀ λλ ὰ κα ὶ πελέκεσι.»

7 Segmentación Πρ ὸ ς τα ῦ τα ὑ πεκρίναντο τάδε· « Ὕ δαρνες, Ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, το ῦ δ ὲ ἄ πειρος ἐ ών· τ ὸ μ ὲ ν γ ὰ ρ δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι, ἐ λευθερίης δ ὲ ο ὔ κω ἐ πειρήθης, ο ὔ τ ' ε ἰ ἔ στι γλυκ ὺ ο ὔ τ ' ε ἰ μή. Ε ἰ γ ὰ ρ α ὐ τ ῆ ς πειρήσαιο, ο ὐ κ ἂ ν δόρασι συμβουλεύοις ἡ μ ῖ ν περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσθαι, ἀ λλ ὰ κα ὶ πελέκεσι.»

8 Línea VerbosSustantivosAdjetivosAdv./Prep.Pron.Conjunc. 13γίνεται τείνουσα Ὕ δαρνες συμβουλίη ἴ σου ἐ ξ, ἐ ς ο ὐ κ ἡ μέας Το ῦ ( μ ὲ ν ) 14πεπειρημένος συμβουλεύεις ἐ ών ἄ πειροςτο ῦ ( δ ὲ ) τ ὸ ( μ ὲ ν ) γὰρ γὰρ 15 ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι ἐ πειρήθης ἐ λευθερίης (δ ὲ ) δο ῦ λοςο ὔ κωγὰργὰρ 16 ἔ στι πειρήσαιο γλυκ ὺ ο ὔ τ', ο ὔ τ' μή αὐτῆςαὐτῆςε ἰ, ε ἰ, Ε ἰ γ ὰ ρ 17συμβουλεύοις μάχεσθαι δόρασι περ ὶἡμῖναὐτῆςἡμῖναὐτῆς ἂνἂν 18πελέκεσι κα ὶἀ λλ ὰ

9 Ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, το ῦ δ ὲ ἄ πειρος ἐ ών· τ ὸ μ ὲ ν γ ὰ ρ δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι, ἐ λευθερίης δ ὲ ο ὔ κω ἐ πειρήθης, ο ὔ τ ' ε ἰ ἔ στι γλυκ ὺ ο ὔ τ ' ε ἰ μή. Ε ἰ γ ὰ ρ α ὐ τ ῆ ς πειρήσαιο, ο ὐ κ ἂ ν δόρασι συμβουλεύοις ἡ μ ῖ ν περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσθαι, ἀ λλ ὰ κα ὶ πελέκεσι.» coordinación

10 Relaciones análogas ἡ συμβουλίη – συμβουλεύεις δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι – ἐ λευθερίης ο ὔ κω ἐ πειρήθης δόρασι μάχεσθαι – πελέκεσι ( μάχεσθαι ) φεύγετε βασιλέϊ φίλοι γενέσθαι - περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσθαι Relaciones opuestas ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος το ῦ δ ὲ ἄ πειρος ἐ ών δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ λευθερίης περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσθαι βασιλέϊ φίλοι γενέσθαι

11 1. Elementos que indican actitudes y verbos intelectuales: ἡ συμβουλίη, συμβουλεύει πεπειρημένος, ἄ πειρος ἐ ών, ἐ πειρήθης, πειρήσαιο ἐ ξεπίστεαι 2. Campos semánticos: δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ λευθερίης

12 βασιλε ὺ ς ἐ πίσταται τιμ ᾶ ν ἐ ς ἐ μέ τε κα ὶ τ ὰ ἐ μ ὰ πρήγματα Συμβουλίη Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπει. συμβ/. δο ῦ λος ε ἶ ναι ἐ ξεπίστεαι ἐ κ ὑ μέων το ῦ δ ὲ ἄ πειρος ἐ ών ἐ λευθερίης δ ὲ ο ὔ κω ἐ πειρήθης Συμβουλίη (το ῦ μ ὲ ν ἄ πειρος ἐ ών (δο ῦ λος ε ἶ ναι ο ὔ κω ἐ ξεπίστ.) ἐ ς ἡ μέας Το ῦ δ ὲ γ ὰ ρ πεπει.)( ἐ λευθερίης δ ὲ ἐ πειρήθης) ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται διδο ῦ ν α ὐ το ὺ ς βασιλέϊ ἡ συμβουλίη περ ὶ α ὐ τ ῆ ς μάχεσθαι 1 2 3

13 Heródoto - (485 a. C. - 425 a. C.) - Caria (Asia menor) - Viajó por todo el mundo - Familia acomodada y culta - Padre de la historia - Guerras médicas (480 a. C.)

14  ¿Quién?  ¿Qué?  ¿Por qué?  ¿Para qué?  ¿Para quién?  ¿Cómo?  ¿Cuándo y dónde?

15  ¿Qué me quiere decir?  ¿Cómo me afecta?  ¿Cómo puede afectar a mi sociedad?


Κατέβασμα ppt "Liber VII – 135, 12 - 18. Πρ ὸ ς τα ῦ τα ὑ πεκρίναντο τάδε· « Ὕ δαρνες, ο ὐ κ ἐ ξ ἴ σου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐ ς ἡ μέας τείνουσα. Το ῦ μ ὲ ν γ ὰ ρ πεπειρημένος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google