Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo.

3  raíz La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo. λυ

4  raíz La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo. señal temporal  + λυσ

5  raíz La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo. señal temporal  ω  desinencia ++ λυσ

6 Futuro Activo Indicativo Forma VerbalTraducción 1s λύ σ ω soltaré 2s λύ σ εις soltarás 3s λύ σ ει soltará 1p λύ σ ομεν soltaremo s 2p λύ σ ετε soltarán 3p λύ σ ουσι(ν) soltarán

7 Futuro Activo Indicativo Forma VerbalTraducción 1s λύσω soltaré 2s λύσεις soltarás 3s λύσει soltará 1p λύσομεν soltaremo s 2p λύσετε soltarán 3p λύσουσι(ν) soltarán

8 π σ + =

9 π σ ψ + =

10 Tema en consonante + σ Consonante final del tema cambia a Labiales πβφψ Palatales κγχξ Linguales τδζθσ

11 Tema en consonante + σ Consonante final del tema cambia a Labiales πβφψ Palatales κγχξ Linguales τδζθσ

12

13 Tema en consonante + σ Consonante final del tema cambia a Labiales πβφψ Palatales κγχξ Linguales τδζθσ

14 τδζθτδζθ σ += σ

15 λμνρλμνρ

16 λμνρλμνρ σ +=

17 λμνρλμνρ σ += λμνρλμνρ

18 λ μ ν ρ

19 λiμoνeρoλiμoνeρo

20 Futuro Activo Indicativo Verbo RegularLíquido-nasal 1s λύσω μεν ῶ 2s λύσεις μενε ῖ ς 3s λύσει μενε ῖ 1p λύσομεν μενο ῦ μεν 2p λύσετε μενε ῖ τε 3p λύσουσι(ν) μενο ῦ σι(ν )

21 Futuro Activo Indicativo Verbo RegularLíquido-nasal 1s λύσω μεν ῶ 2s λύσεις μενε ῖ ς 3s λύσει μενε ῖ 1p λύσομεν μενο ῦ μεν 2p λύσετε μενε ῖ τε 3p λύσουσι(ν) μενο ῦ σι(ν )

22 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν πιστεύετε πῶςπῶς ῥ ήμασιν πιστεύσετε

23 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν PND gra,mm a las escrituras πιστεύετε πῶςπῶς ῥ ήμασιν πιστεύσετε

24 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν PND gra,mm a las escrituras πιστεύετε PAI2P pisteu,w creen πῶςπῶς ῥ ήμασιν πιστεύσετε

25 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν PND gra,mm a las escrituras πιστεύετε PAI2P pisteu,w creen πῶςπῶς pw/j cómo ῥ ήμασιν πιστεύσετε

26 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν PND gra,mm a las escrituras πιστεύετε PAI2P pisteu,w creen πῶςπῶς pw/j cómo ῥ ήμασιν PND r`h,ma las palabras πιστεύσετε

27 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν PND gra,mm a las escrituras πιστεύετε PAI2P pisteu,w creen πῶςπῶς pw/j cómo ῥ ήμασιν PND r`h,ma las palabras πιστεύσετε FAI2P pisteu,w creerán

28 Jn 5:47 ε ἰ δ ὲ το ῖ ς ἐ κείνου γράμμασιν ο ὐ πιστεύετε, π ῶ ς το ῖ ς ἐ μο ῖ ς ῥ ήμασιν πιστεύσετε; Pero si en las escrituras de aquel no creen (uds.), ¿cómo creerán mis palabras? TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción το ῖ ς γράμμασιν PND gra,mm a las escrituras πιστεύετε PAI2P pisteu,w creen πῶςπῶς pw/j cómo ῥ ήμασιν PND r`h,ma las palabras πιστεύσετε FAI2P pisteu,w creerán

29 Jn 5:25 Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἔ ρχεται ὥ ρα κα ὶ ν ῦ ν ἐ στιν ὅ τε ο ἱ νεκρο ὶ ἀ κούσουσιν τ ῆ ς φων ῆ ς το ῦ υ ἱ ο ῦ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ο ἱ ἀ κούσαντες ζήσουσιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;rcetai evstin avkou,sousin zh,sousin

30 Jn 5:25 Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἔ ρχεται ὥ ρα κα ὶ ν ῦ ν ἐ στιν ὅ τε ο ἱ νεκρο ὶ ἀ κούσουσιν τ ῆ ς φων ῆ ς το ῦ υ ἱ ο ῦ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ο ἱ ἀ κούσαντες ζήσουσιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;rcetai P M/DM/D I3S e;rcomai viene evstin avkou,sousin zh,sousin

31 Jn 5:25 Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἔ ρχεται ὥ ρα κα ὶ ν ῦ ν ἐ στιν ὅ τε ο ἱ νεκρο ὶ ἀ κούσουσιν τ ῆ ς φων ῆ ς το ῦ υ ἱ ο ῦ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ο ἱ ἀ κούσαντες ζήσουσιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;rcetai P M/DM/D I3S e;rcomai viene evstin PAI3S eivmi, es avkou,sousin zh,sousin

32 Jn 5:25 Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἔ ρχεται ὥ ρα κα ὶ ν ῦ ν ἐ στιν ὅ τε ο ἱ νεκρο ὶ ἀ κούσουσιν τ ῆ ς φων ῆ ς το ῦ υ ἱ ο ῦ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ο ἱ ἀ κούσαντες ζήσουσιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;rcetai P M/DM/D I3S e;rcomai viene evstin PAI3S eivmi, es avkou,sousin FAI3P avkou, w oirán zh,sousin

33 Jn 5:25 Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἔ ρχεται ὥ ρα κα ὶ ν ῦ ν ἐ στιν ὅ τε ο ἱ νεκρο ὶ ἀ κούσουσιν τ ῆ ς φων ῆ ς το ῦ υ ἱ ο ῦ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ο ἱ ἀ κούσαντες ζήσουσιν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;rcetai P M/DM/D I3S e;rcomai viene evstin PAI3S eivmi, es avkou,sousin FAI3P avkou, w oirán zh,sousin FAI3P za,w vivirán

34 Jn 5:25 Ἀ μ ὴ ν ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι ἔ ρχεται ὥ ρα κα ὶ ν ῦ ν ἐ στιν ὅ τε ο ἱ νεκρο ὶ ἀ κούσουσιν τ ῆ ς φων ῆ ς το ῦ υ ἱ ο ῦ το ῦ θεο ῦ κα ὶ ο ἱ ἀ κούσαντες ζήσουσιν. En verdad, en verdad les digo que viene una hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que oyeron vivirán. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción e;rcetai P M/DM/D I3S e;rcomai viene evstin PAI3S eivmi, es avkou,sousin FAI3P avkou, w oirán zh,sousin FAI3P za,w vivirán

35 Futuro Medio Indicativo Forma VerbalTraducción 1s λύ σ ομαι me soltaré 2s λύ σ ῃ te soltarás 3s λύ σ εται se soltará 1p λυ σ όμεθα nos soltaremos 2p λύ σ εσθε se soltarán 3p λύ σ ονται se soltarán

36 Futuro Medio/Deponente Indicativo de ε ἰ μί Forma VerbalTraducción 1s ἔ σομαι seré 2s ἔσῃἔσῃ serás 3s ἔ σται será 1p ἐ σόμεθ α seremos 2p ἔ σεσθε serán 3p ἔ σονται serán Futuro Medio Indicativo Forma Verbal 1s λύσομαι 2s λύσ ῃ 3s λύσεται 1p λυσόμε θα 2p λύσεσθε 3p λύσονται

37 170. ο ἰ κ ί α, -ας, ἡ : casa, hogar (93) 171. θ ά λασσα, -ης, ἡ : mar, lago (91) 172. καιρ ό ς, -ο ῦ, ὁ : tiempo oportuno (85) 173. ἕ καστος, -η, -ον: cada uno (82) 174. ἔ τι: todavía, aún, además (93) 175. ὅ που: ¿dónde? (82)

38 176. μ ᾶ λλον: más, mejor (81) 177. ο ὔ τε: ni, tampoco (87) 178. κ ἀ γ ώ : y yo (84) 179. π έ μπω: enviar (79) 180. ὑ π ά γω: partir, salir (79)

39

40 Ejemplo s adicionales

41 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai kale,seij to. o;noma sw,sei tw/n a`martiw/n

42 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai kale,seij to. o;noma sw,sei tw/n a`martiw/n τέκ + σ + ομαι  τέξομαι

43 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij to. o;noma sw,sei tw/n a`martiw/n τέκ + σ + ομαι  τέξομαι

44 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij to. o;noma sw,sei tw/n a`martiw/n

45 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma sw,sei tw/n a`martiw/n

46 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma SNA el nombre sw,sei tw/n a`martiw/n

47 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma SNA el nombre sw,sei tw/n a`martiw/n σώζ + σ + ω  σώσω

48 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma SNA el nombre sw,sei FAI3S sw|,zw salvará tw/n a`martiw/n σώζ + σ + ω  σώσω

49 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma SNA el nombre sw,sei FAI3S sw|,zw salvará tw/n a`martiw/n

50 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma SNA el nombre sw,sei FAI3S sw|,zw salvará tw/n a`martiw/n PFG a`marti,a los pecados

51 Mat. 1:21 τέξεται δ ὲ υ ἱὸ ν, κα ὶ καλέσεις τ ὸ ὄ νομα α ὐ το ῦ Ἰ ησο ῦ ν· α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ σώσει τ ὸ ν λα ὸ ν α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῶ ν ἁ μαρτι ῶ ν α ὐ τ ῶ ν. Y dará a luz un hijo, y llamará el nombre de él Jesús, porque él salvará al pueblo de él de los pecados de ellos. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción te,xetai F M/DM/D I3S τίκτω dará a luz kale,seij FAI2S kale,w llamarás to. o;noma SNA el nombre sw,sei FAI3S sw|,zw salvará tw/n a`martiw/n PFG a`marti,a los pecados

52 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| to. qe,lhma poiei/n gnw,setai th/j didach/j lalw/

53 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma poiei/n gnw,setai th/j didach/j lalw/

54 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma SNA to, qe,lhma la voluntad poiei/n gnw,setai th/j didach/j lalw/

55 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma SNA to, qe,lhma la voluntad poiei/n PAN poie,w hacer gnw,setai th/j didach/j lalw/

56 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma SNA to, qe,lhma la voluntad poiei/n PAN poie,w hacer gnw,setai F M/DM/D I3S ginw,skw sabrá th/j didach/j lalw/

57 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma SNA to, qe,lhma la voluntad poiei/n PAN poie,w hacer gnw,setai F M/DM/D I3S ginw,skw sabrá th/j didach/j SF G didach, enseñanza lalw/

58 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma SNA to, qe,lhma la voluntad poiei/n PAN poie,w hacer gnw,setai F M/DM/D I3S ginw,skw sabrá th/j didach/j SF G didach, enseñanza lalw/ PAI1S lale,w hablo

59 Jn. 7:17 ἐ άν τις θέλ ῃ τ ὸ θέλημα α ὐ το ῦ ποιε ῖ ν, γνώσεται περ ὶ τ ῆ ς διδαχ ῆ ς πότερον ἐ κ το ῦ θεο ῦ ἐ στιν ἢ ἐ γ ὼ ἀ π ʼ ἐ μαυτο ῦ λαλ ῶ. Si alguno desea hacer la voluntad de él, sabrá respecto de la enseñanza si es de Dios o yo hablo respecto de mí mismo. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción qe,lh| PAS3S qe,lw desee to. qe,lhma SNA to, qe,lhma la voluntad poiei/n PAN poie,w hacer gnw,setai F M/DM/D I3S ginw,skw sabrá th/j didach/j SF G didach, enseñanza lalw/ PAI1S lale,w hablo

60 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen le,gwn o` avkolouqw/n peripath,sh e[xei

61 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen AAI3S lale,w dijo le,gwn o` avkolouqw/n peripath,sh e[xei

62 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen AAI3S lale,w dijo le,gwn PAPSMN le,gw diciendo o` avkolouqw/n peripath,sh e[xei

63 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen AAI3S lale,w dijo le,gwn PAPSMN le,gw diciendo o` avkolouqw/n PAPSMN avkolouqe,w el que sigue peripath,sh e[xei

64 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen AAI3S lale,w dijo le,gwn PAPSMN le,gw diciendo o` avkolouqw/n PAPSMN avkolouqe,w el que sigue peripath,sh AAS3S peripatew andará e[xei

65 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen AAI3S lale,w dijo le,gwn PAPSMN le,gw diciendo o` avkolouqw/n PAPSMN avkolouqe,w el que sigue peripath,sh AAS3S peripatew andará e[xei FAI3S e[cw tendrá

66 Jn. 8:12 Πάλιν ο ὖ ν α ὐ το ῖ ς ἐ λάλησεν ὁ Ἰ ησο ῦ ς λέγων, Ἐ γώ ε ἰ μι τ ὸ φ ῶ ς το ῦ κόσμου· ὁ ἀ κολουθ ῶ ν ἐ μο ὶ ο ὐ μ ὴ περιπατήσ ῃ ἐ ν τ ῇ σκοτί ᾳ, ἀ λλ ʼ ἕ ξει τ ὸ φ ῶ ς τ ῆ ς ζω ῆ ς. Otra vez entonces, habló Jesús a ellos diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida’. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evla,lhsen AAI3S lale,w dijo le,gwn PAPSMN le,gw diciendo o` avkolouqw/n PAPSMN avkolouqe,w el que sigue peripath,sh AAS3S peripatew andará e[xei FAI3S e[cw tendrá

67 Mat. 6:5 Κα ὶ ὅ ταν προσεύχησθε, ο ὐ κ ἔ σεσθε ὡ ς ο ἱ ὑ ποκριταί... TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[tan proseu,chsqe e;sesqe

68 Mat. 6:5 Κα ὶ ὅ ταν προσεύχησθε, ο ὐ κ ἔ σεσθε ὡ ς ο ἱ ὑ ποκριταί... TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[tan cuando proseu,chsqe e;sesqe

69 Mat. 6:5 Κα ὶ ὅ ταν προσεύχησθε, ο ὐ κ ἔ σεσθε ὡ ς ο ἱ ὑ ποκριταί... TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[tan cuando proseu,chsqe P M/DM/D S2P proseu,co mai oren e;sesqe

70 Mat. 6:5 Κα ὶ ὅ ταν προσεύχησθε, ο ὐ κ ἔ σεσθε ὡ ς ο ἱ ὑ ποκριταί... TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[tan cuando proseu,chsqe P M/DM/D S2P proseu,co mai oren e;sesqe F M/DM/D I2P eivmi, serán

71 Mat. 6:5 Κα ὶ ὅ ταν προσεύχησθε, ο ὐ κ ἔ σεσθε ὡ ς ο ἱ ὑ ποκριταί... y cuando oren, no serán como los hipócritas… TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[tan cuando proseu,chsqe P M/DM/D S2P proseu,co mai oren e;sesqe F M/DM/D I2P eivmi, serán

72 Mat. 6:21 ὅ που γάρ ἐ στιν ὁ θησαυρός σου, ἐ κε ῖ ἔ σται κα ὶ ἡ καρδία σου. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[pou evstin e;stai

73 Mat. 6:21 ὅ που γάρ ἐ στιν ὁ θησαυρός σου, ἐ κε ῖ ἔ σται κα ὶ ἡ καρδία σου. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[pou donde evstin e;stai

74 Mat. 6:21 ὅ που γάρ ἐ στιν ὁ θησαυρός σου, ἐ κε ῖ ἔ σται κα ὶ ἡ καρδία σου. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[pou donde evstin PAI3S eivmi, está e;stai

75 Mat. 6:21 ὅ που γάρ ἐ στιν ὁ θησαυρός σου, ἐ κε ῖ ἔ σται κα ὶ ἡ καρδία σου. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[pou donde evstin PAI3S eivmi, está e;stai F M/DM/D I3S eivmi, estará

76 Mat. 6:21 ὅ που γάρ ἐ στιν ὁ θησαυρός σου, ἐ κε ῖ ἔ σται κα ὶ ἡ καρδία σου. Porque donde está el tesoro tuyo, allí estará también el corazón tuyo. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción o[pou donde evstin PAI3S eivmi, está e;stai F M/DM/D I3S eivmi, estará

77 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj ou-toj tou/ton evleu,somai e;stai Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

78 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj SFG evpaggeli,a de promesa ou-toj tou/ton evleu,somai e;stai Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

79 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj SFG evpaggeli,a de promesa ou-toj SMN ésta tou/ton evleu,somai e;stai Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

80 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj SFG evpaggeli,a de promesa ou-toj SMN ésta tou/ton SMA ou-toj este evleu,somai e;stai Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

81 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj SFG evpaggeli,a de promesa ou-toj SMN ésta tou/ton SMA ou-toj este evleu,somai F M/DM/D I1S ἔ ρχομαι vendré e;stai Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

82 Porque la palabra de la promesa es esta: “De acuerdo a este tiempo vendré y será a Sara un hijo”. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj SFG evpaggeli,a de promesa ou-toj SMN ésta tou/ton SMA ou-toj este evleu,somai F M/DM/D I1S ἔ ρχομαι vendré e;stai F M/DM/D I3S eivmi Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

83 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción evpaggeli,aj SFG evpaggeli,a de promesa ou-toj SMN ésta tou/ton SMA ou-toj este evleu,somai F M/DM/D I1S ἔ ρχομαι vendré e;stai F M/DM/D I3S eivmi Porque la palabra de promesa es esta: “A esta fecha (de acá a un año) regresaré y Sara tendrá un hijo”. Ro. 9:9 ἐ παγγελίας (promesa) γ ὰ ρ ὁ λόγος ο ὗ τος, Κατ ὰ τ ὸ ν καιρ ὸ ν (tiempo) το ῦ τον ἐ λεύσομαι κα ὶ ἔ σται τ ῇ Σάρρ ᾳ υ ἱ ός.

84


Κατέβασμα ppt "La formación de λύω en Futuro Activo Indicativo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google