Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη

3 Γενικά (σελ.60) Γενικός τύπος κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών: CvH2v+1ΟΗ ROH Προέρχονται από αλκάνια, αν αντικαταστήσω ένα Η με ΟΗ Αλκοόλη παλαιότερο και σημαντικότερο οργανικό αντιδραστήριο Αιθανόλη CH3CH2ΟΗ (πνεύμα του οίνου)

4 Αναγνωρίζετε καμιά άλλη ένωση;
Γενικά Αναγνωρίζετε καμιά άλλη ένωση;

5 Παρασκευές (σελ.60-61) Με αλκοολική ζύμωση Στην Π.Διαθήκη (Νώε)
Η παρασκευή οινοπνεύματος από τη γλυκόζη, (που περιέχεται π.χ. στα σταφύλια) ονομάζεται αλκοολική ζύμωση και γίνεται παρουσία ενζύμου που ονομάζεται ζυμάση.

6 Παρασκευές (σελ.60-61) Με αλκοολική ζύμωση Το κάθε ποτό εξαρτάται από:
ύλη ζύμωσης συνθήκες ζύμωσης (πχ CO2;) συνθήκες μετά τη ζύμωση (πχ απόσταξη;)

7 Παρασκευές (σελ.60-61) Από πετρέλαιο Με προσθήκη νερού σε αιθυλένιο
Παρασκευή μεθανόλης Ξηρά απόσταξη ξύλων (ξυλόπνευμα) Βιομηχανικά

8 Φυσικές ιδιότητες (σελ.62)
Κατώτερα μέλη: υγρά, άχρωμα, ευδιάλυτα στο νερό Μέσα μέλη: υγρά, ελαιώδη, δυσάρεστη οσμή, δυσδιάλυτα στο νερό Ανώτερα μέλη: στερεά, άοσμα, αδιάλυτα Αιθανόλη: Άχρωμο υγρό, ευχάριστη δηκτική γεύση, ευχάριστη οσμή αναμιγνύεται με νερό σε κάθε αναλογία, παρατηρείται ελάττωση(!) όγκου και εκλύεται θερμότητα

9 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64)
Καύση Χαρακτηριστική μπλε φλόγα, πολύ εξώθερμη (καύσιμο) Εστεροποίηση Παρότι R-OH, ΔΕΝ θεωρούνται βάσεις... ...αντιδρούν όμως με οξέα (σαν εξουδετέρωση)

10 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64)
Οξείδωση (πρωτοταγείς) αλκοόλες → αλδεΰδες → οξέα (δευτεροταγείς) αλκοόλες → κετόνες → Χ! (τριτοταγείς) αλκοόλες → Χ! Για οξειδωτικά: KMnO4, K2Cr2O7 Βιομηχανικά: με αέρα (Ο2) Σας θυμίζει τίποτα αυτή η αντίδραση;

11 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64)
Αφυδάτωση Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες αφυδατώνονται, όταν θερμαίνονται (παρουσία πυκνού H2SO4 ή Al2O3) και ανάλογα με τις συνθήκες δίνουν αλκένιο ή αιθέρα. Γενικώς η αφυδάτωση των αλκοολών προς αλκένια γίνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία απ' ότι η αφυδάτωσή τους προς αιθέρες. Σας θυμίζει τίποτα η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ αυτής της αντίδρασης;

12 Χημικές ιδιότητες (σελ.62-64)
Αντίδραση με δραστικά μέταλλα (Na, K) Το Η αντικαθίσταται από μέταλλο Αποδεικνύεται ο όξινος χαρακτήρας αλκοολών

13 Χρήσεις αιθανόλης (σελ.65)
Στα αλκοολούχα ποτά! Επίσης:

14 Χαρακτηριστικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων (σελ.65-6)
Αλδεΰδες και κετόνες μοιάζουν, λόγω καρβονυλικής ομάδας Αντιδράσεις προσθήκης (στο 2πλό δεσμό καρβονυλίου)

15 Χαρακτηριστικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων (σελ.65-6)
Αντιδράσεις οξείδωσης Είδαμε ότι οι αλδεΰδες οξειδώνονται εύκολα σε οξέα (ενώ οι κετόνες όχι) Ενδιαφέρον έχουν τα ήπια οξειδωτικά μέσα: το αντιδραστήριο Fehling (Φελίγγειο υγρό), το οποίο οδηγεί σε ερυθρό ίζημα Cu2O. το αντιδραστήριο Tollens, το οποίο δίνει κάτοπτρο Ag Αυτά χρησιμοποιούνται για ανίχνευση των αλδεϋδών

16 Χαρακτηριστικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων (σελ.65-6)
Αντιδράσεις πολυμερισμού Οι αλδεΰδες πολυμερίζονται σε όξινο περιβάλλον (ενώ οι κετόνες όχι) Στερεό οινόπνευμα

17 Μεθανάλη HCHO (σελ.66) Η απλούστερη αλδεΰδη Μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη
Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης (40%) λέγεται φορμόλη (αντισηπτικό)

18 Homework Θεωρία σελ Ερωτήσεις σελ.74: 7, 8, 9*, 13αβγ, 17 (για όποιον μπορεί!) Ασκήσεις σελ.75: (στοιχ.), 22 (αραίωση)

19 Πηγές http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGL-B132

20

21

22

23


Κατέβασμα ppt "2.2 Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες – Αιθανόλη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google