Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ02. Για να είναι το μάθημα επιτυχημένο, πρέπει να εμπεριέχει συνδυασμούς σύγχρονους και καινοτόμους. Ειδάλλως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ02. Για να είναι το μάθημα επιτυχημένο, πρέπει να εμπεριέχει συνδυασμούς σύγχρονους και καινοτόμους. Ειδάλλως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ02

2 Για να είναι το μάθημα επιτυχημένο, πρέπει να εμπεριέχει συνδυασμούς σύγχρονους και καινοτόμους. Ειδάλλως δεν είναι στην ουσία τους πολυτροπικοί ούτε τόσο αποδοτικοί για την εποχή και τους νέους ούτε έτσι όπως ορίζουν οι αλλαγές για το νέο σχολείο. Η πολυτροπικότητα μέσα στην τάξη είναι η μόνη λύση για δράση.

3 Εξάλλου, το ίδιο το μάθημα είναι φανερό ότι είναι πιο σύνθετο όταν περιέχει πολυτροπικά προϊόντα ( βιβλίο, εικόνα κ.ά.) και σε ποικίλους συνδυασμούς (διδακτικές μέθοδοι). Η έννοια της πολυτροπικότητας και στις διαθεματικές διδακτικές επεξηγεί τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού/μαθητή/ύλης.

4 Τα στοιχεία που διαμορφώνουν τις πολυτροπικές διδακτικές μεθόδους είναι διδακτικές μορφές, προσεγγίσεις, τεχνικές και μέσα, που με βάση τις θεωρίες μάθησης των Piaget, Vygotsky, Bruner, Gagne και τις παιδαγωγικές θεωρίες των Bruner, Dewey, Kilpatrick, Gardner αποδεδειγμένα οδηγούν τους μαθητές στη μάθηση.

5 Πολυτροπικές τεχνικές:  Σχέδιο εργασίας (project)  Βrainstorming(Καταιγισμός ιδεών)  Μελέτη περίπτωσης  Παίξιμο ρόλων  Δραματοποίηση  Στρογγυλό τραπέζι

6 Ο εκπαιδευτικός οφείλει:  να δίνει κίνητρα με μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις διερευνητικής φύσης, που κινητοποιούν τη σκέψη των μαθητών και οξύνουν την κριτική τους ικανότητα.  να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη μάθηση και να διαμορφώνει τους μαθητές του σε ώριμα άτομα.  να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διαμαθητικών σχέσεων με το αίσθημα του «ανήκειν» και την κοινωνική ένταξη(ενσωμάτωση) του μαθητή στην ομάδα της σχολικής τάξης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά δεδομένα: ότι είναι σημαντικός και αποτελεί ή μπορεί να αποτελέσει ένα ενεργό μέλος στη διαδικασία της μάθησης.

7  να εξομαλύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών της τάξης του, πράγμα που υποβοηθά το θετικό ψυχοσυναισθηματικό κλίμα της.  να αξιοπο ιεί το επικοινωνιοκεντρικ ό μοντέλο διδασκαλίας που δίνει μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις παρά στα πρόσωπα.  να εφαρμόζει στρατηγικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στην τάξη

8 Ελληνόγλωσση  Βιτσιλάκη, Σορωνιάτη Χρ.(Επιστημ Υπεύθ.)(2007). Τήρηση Φακέλου Εργασιών μαθητή - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).  Borloz-Μάρκου, Μ. Λ.(2003). Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Προφορική επικοινωνία, κατανόηση κειμένων, γραπτή έκφραση. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής.  Γεωργούσης Π. (1998). Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το Φάκελο υλικού. (Portfolio assessment).Μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Αθήνα: Δελφοί.  Γκότοβος Α.(1996). Ρατσισμός κοινωνικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής, ΥΠ.Ε.Π.Θ-Γ.Γ.Λ.Ε, Αθήνα.  Δαμανάκης Μ.(1997). Η εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg.

9  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2005). Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία. Βρυξέλλες: COM(2005)596.  Καγκά, Ε.(2003). Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών. (European Language Portfolio. Portfolio Européen des Langues, Europaisches Sprachenportfolio). Αθήνα: Εκδόσεις Eiffel.  Καπετανίδου, Μ.(2002). Διαπολιτισμική Επικοινωνία: Διεθνής Αναγκαιότητα και Προοπτική για την Εκπαίδευση. Συμβουλευτική Προσέγγιση - Έρευνα. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Καπετανίδου, Μ.(2007). «Portfolio Γλωσσικής Αγωγής αλλόγλωσσων μαθητών: για μια παιδαγωγική της αξιολόγησης». Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4-6/5/2007, με θέμα, «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα». Αθήνα: δημοσίευση στα ηλεκτρονικά πρακτικά www.elliepek.grwww.elliepek.gr

10  Κουλουμπαρίτση, Α. Χ., Μουρατιάν Ζ. (2004). Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης σε ένα Διαθεματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στο Μπαγάκης Γ. (επιμ). Ο εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αθήνα: Μεταίχμιο.  MacBeath, J.(2001). H Αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο: Ουτοπία και Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  Μάρκου, Γ.(1998). Προσέγγιση της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση - Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθήνα  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών((.Ε.Π.Π.Σ-ΑΠΣ./ΦΕΚ 303/13-3-2003).  Παπάς Α.(2001). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδασκαλία, Αθήνα.

11  Παπάς, Α.(1990). Μαθητοκεντρική διδασκαλία. Τόμοι, 3. Αθήνα.  Παπάς, Α.(1995). Διδακτική Γλώσσας και κειμένων, τόμοι, Α΄, Β΄, Γ΄. Αθήνα.  Τριλιανός, Α.(1997). Η Κριτική Σκέψηκαι η Διδασκαλία της. Αθήνα: Τελέθριον.  Τσακίρη &. & Μ. Καπετανίδου(1997). Εργαλεία αξιολόγησης για την ανάπτυξη της κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, στο: Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής-δημιουργικής Σκέψης. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.(επιμ. Β. Κουλαϊδής), σ.σ.(351-375). Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)  Φωτιάδου, Τ.(2001). Το Portfolio ως Μέσον Ανάπτυξης Δεξιοτήτων των Μαθητών: Μια Πρόταση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τ.5, σ.σ.:128-139.  Vygotsky, L.(1997). Νους στην κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg.

12 Ξενόγλωσση  Birenbaum, M. & Dochy, J.R.C. (2000). Alternatives in Assessment of Achievements, Learning Processes and Knowledge. Boston: Kluwer.  Gee, J.-P. (1999). An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. Λονδίνο: Routledge.  Giroux, H.A. (1988). “Literacy and the pedagogy of voice and political empowerment.” Educational Theory 38(1): 61 – 75.  Conseil de la Coopération Culturelle.(2000). Un cadre européen commun de référence pour les lanques: Apprendre, Enseigner, Evalyer. Strasbourg: Division des lanques vivantes.

13  Goodrich-Andrade, H.(2000).Using Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational Leadership. 57(5):13-18.  Cope, B. and Kalantzis, M. [eds]. (2000). Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. Λονδίνο: Routledge.  Macbeath, J., Schratz, M., Meuret, D. & Jakobsen, L.(2000). Self-Evaluation in European Schools. London: Routledge Falmer.  Perkins, D.(1999).The Many Faces of Constructivism. Educational Leadership.57(3):6-11.  Reckase, M.(1995). Portfolio Assessment: A Theoretical Estimate of Score Reliability. Educational Measurement: Issues and Practice. 14(1):12-31.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  Γρόλλιος, Γ. - Κοτίνης, Χ. – Σμήλιος, Η. – Χατζηνικολάου, Α. Πρακτικές ασκήσεις και μέθοδος Project: θεωρητικά προβλήματα και προοπτικές, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχος 46,1998  Kανάκης, I.N., Η οργάνωση της διδασκαλίας-μάθησης σε ομάδες εργασίας, Αθήνα,1987  Ματσαγγούρας, Η. Γ., Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Γρηγόρης,1995  Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ελένη, Η μέθοδος project στη θεωρία και την πράξη, Κυριακίδης, 2002  Χρυσαφίδης, Κ., Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία-Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Gutenberg,1994

15 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  1.Frey, K., Η μέθοδος project-Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη (μτφρ. Κ. Μάλλιου), Κυριακίδης,1986  2.Κilpatrick, W.H., The project Method, Teacher’s College Record 19,1918 (σε ψηφιακή μορφή στη σελίδα http://historymatters.gmu,edu/search.php?function=print&id =49540

16 Η Διεπιστημονικότητα ενός θέματος 1.Ενημέρωση για την Ε.Ε. Γνωριμία – δημιουργία ομάδων Ορισμός ερευνητικού πεδίου 2.Ανάδειξη ερευνητικών ερωτημάτων 3.Δημιουργία ερευνητικών εργαλείων 4.Έρευνα (αναζήτηση) 5.Επεξεργασία στοιχείων 6.Επεξεργασία στοιχείων 7.Αναγωγή των συμπερασμάτων Κριτική στάσεων – απόψεων 8.Ετοιμασία – συγγραφή παρουσίασης 9.Παρουσίαση της ομάδας 10.Σύνθεση - συγγραφή τελικής εργασίας 11.Παρουσίαση στο σχολείο


Κατέβασμα ppt "ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ02. Για να είναι το μάθημα επιτυχημένο, πρέπει να εμπεριέχει συνδυασμούς σύγχρονους και καινοτόμους. Ειδάλλως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google