Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 2: Προβλήματα στην κινητικότητα φοιτητών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 2: Προβλήματα στην κινητικότητα φοιτητών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 2: Προβλήματα στην κινητικότητα φοιτητών Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011 ΟΠΑ, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Αθήνα Αθήνα Πρόεδρος Workshop 2-Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/υπεύθυνη Erasmus Rapporteur Workshop 2 – Δημήτρης Μαραγκός ΙΚΥ/ υπεύθυνος Erasmus Συμμετέχοντες: 40 ‘άτομα (30 φοιτητές Erasmus, 7 διοικητικοί, 3 καθηγητές)

2 Ενημέρωση Φοιτητών Σε ορισμένα γραφεία δεν είναι ε π αρκής η ενημέρωση. Προσοχή στη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών. Λύση α π ό το Πανε π ιστήμιο Κρήτης οι mailing lists. Συνεργασία γραφείου με ESN ό π ου υ π άρχει. Πρόταση φοιτητή για ενο π οιημένο σύστημα ενημέρωσης. ΠιθανήΛύση -> Links ιστοσελίδων Erasmus Παν / μιων στο site του ΙΚΥ

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Πρόβλημα φοιτητών να βρουν μαθήματα. Ελλι π ής βοήθεια α π ό καθηγητές και γραφεία. Πολλές φορές οι φοιτητές συμβουλεύονται άλλους φοιτητές π ου έχουν ήδη π άει Erasmus για να αντιστοιχήσουν μαθήματα Να α π οφασίζουν στις ΓΣ των τμημάτων π οια μαθήματα μ π ορούν να ε π ιλέξουν οι φοιτητές. Παρατηρήθηκε διαφορο π οίηση για το π ώς εφαρμόζεται η αναγνώριση όχι μόνο α π ό Ίδρυμα σε Ίδρυμα αλλά και α π ό τμήμα σε τμήμα. -> ΤΕΙ Κρήτης Πρέ π ει ο ακαδημαϊκός συντονιστής να αναλαμβάνει την αντιστοίχιση

4 Πρακτικά προβλήματα Φοιτητές -> Πάντειο - ΟΠΑ : Δυσκολία εξεύρεσης στέγης, ειδικά στο Παρίσι. Μεγάλη βοήθεια α π ό την ESN και α π ό το Buddy System. Ενημέρωση α π ό φοιτητές Ιδρυμάτων Υ π οδοχής ( Σουηδία ) Ενημέρωση α π ό το ΙΚΥ για την Ιστοσελίδα www.studyintentions.comwww.studyintentions.com Πρόταση : Σύνδεσμος της ESN στον ιστότο π ο του ΙΚΥΕισερχόμενοι δικαιούνται βιβλία ;

5 Πρακτική άσκηση Πρέ π ει να υ π άρχει καθοδήγηση α π ό το Ίδρυμα όσον αφορά την π ρακτική άσκηση. Πρόταση ΙΚΥ -> Μετακίνηση για ε π ιμόρφωση α π ό καθηγητές σε οργανισμούς Υ π οδοχής για π ρακτική άσκηση στο εξωτερικό ούτως ώστε να διασφαλιστεί η π οιότητα της μετακίνησης. Άγνοια εκ μέρους των φοιτητών για τη Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στις υ π ερ π όντιες κτήσεις Οι π ερισσότερες εταιρείες ζητούν τουλάχιστον 6 μηνη Πρακτική άσκηση. Οι οργανισμοί υ π οδοχής δείχνουν εμ π ιστοσύνη στους φοιτητές και τους αναθέτουν project. Αίτημα φοιτητών για χρηματοδότηση π άνω α π ό 6 μήνες ( Τα Ιδρύματα ορίζουν συνήθως τη μίνιμουμ διάρκεια για να μετακινηθεί όσο το δυνατότερο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών ). Οι καθηγητές μ π ορούν να μετακινηθούν και για ε π ιμόρφωση. Προτεραιότητα έχουν οι Υ π άλληλοι των γραφείων Erasmus.

6 Ελευθερία Καμενο π ούλου, 210 3726350, terry@iky.gr terry@iky.gr Φρόσω Πα π ασταματίου, 210 3726364, fpapas@iky.gr@iky.gr Ελίνα Μαυρογιώργου, 210 3726388, elinamav@iky.gr elinamav@iky.gr Δημήτρης Μαραγκός, 210 3726397, dmaragos@iky.gr dmaragos@iky.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 2: Προβλήματα στην κινητικότητα φοιτητών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google