Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Primera: Presumido verdadero (por el argumento) ε ἰ + indicativo en cualquier.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Primera: Presumido verdadero (por el argumento) ε ἰ + indicativo en cualquier."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Primera: Presumido verdadero (por el argumento) ε ἰ + indicativo en cualquier tiempo; negado por ο ὐ cualquier modo o tiempo si es así, éste tiene que ser el resultado.

3 TiempoVozModo Person a Númer o GéneroCasoForma léxicaTraducción ΕἰΕἰ εἰπὲεἰπὲ γένωνται Mt. 4:3b Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται.

4 TiempoVozModo Person a Númer o GéneroCasoForma léxicaTraducción ΕἰΕἰ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ γένωνται Mt. 4:3b Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται.

5 TiempoVozModo Person a Númer o GéneroCasoForma léxicaTraducción ΕἰΕἰ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ A2AM2S λέγωdi γένωνται Mt. 4:3b Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται.

6 TiempoVozModo Person a Númer o GéneroCasoForma léxicaTraducción ΕἰΕἰ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ A2AM2S λέγωdi γένωνται A2 M/DM/D S3P γίνομα ι se convierta n Mt. 4:3b Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται.

7 TiempoVozModo Person a Númer o GéneroCasoForma léxicaTraducción ΕἰΕἰ PAI2S ε ἰ μί eres εἰπὲεἰπὲ A2AM2S λέγωdi γένωνται A2 M/DM/D S3P γίνομα ι se convierta n Mt. 4:3b Ε ἰ υ ἱὸ ς ε ἶ το ῦ θεο ῦ, ε ἰ π ὲ ἵ να ο ἱ λίθοι ο ὗ τοι ἄ ρτοι γένωνται. “si eres hijo de Dios, di que las piedras estas se conviertan en panes” (o “sean panes”).

8 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ στιν ἐ γήγερται 1 Cor. 15:13 ε ἰ δ ὲ ἀ νάστασις νεκρ ῶ ν ο ὐ κ ἔ στιν, ο ὐ δ ὲ Χριστ ὸ ς ἐ γήγερται·

9 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ στιν PAI3S ε ἰ μί hay ἐ γήγερται 1 Cor. 15:13 ε ἰ δ ὲ ἀ νάστασις νεκρ ῶ ν ο ὐ κ ἔ στιν, ο ὐ δ ὲ Χριστ ὸ ς ἐ γήγερται·

10 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ στιν PAI3S ε ἰ μί hay ἐ γήγερται RPI3S ἐ γείρω ha sido resucitad o 1 Cor. 15:13 ε ἰ δ ὲ ἀ νάστασις νεκρ ῶ ν ο ὐ κ ἔ στιν, ο ὐ δ ὲ Χριστ ὸ ς ἐ γήγερται·

11 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ στιν PAI3S ε ἰ μί hay ἐ γήγερται RPI3S ἐ γείρω ha sido resucitad o 1 Cor. 15:13 ε ἰ δ ὲ ἀ νάστασις νεκρ ῶ ν ο ὐ κ ἔ στιν, ο ὐ δ ὲ Χριστ ὸ ς ἐ γήγερται· “Y si no hay resurrección de muertos, ni siquiera Cristo ha sido resucitado”.

12 Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Segunda: Contrario al hecho (por el argumento) ε ἰ + indicativo en tiempo pasado; negado por μή ἄ ν + indicativ o en tiempo pasado como la prótasis Si fuera así, aunque no lo es, entonces esto seguiría.

13 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ ξ ῆ λθαν ἦ σαν μεμενήκεισ αν φανερωθ ῶ σ ιν 1 Jn. 2:19 ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἐ ξ ῆ λθαν ἀ λλ ʼ ο ὐ κ ἦ σαν ἐ ξ ἡ μ ῶ ν· ε ἰ γ ὰ ρ ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἦ σαν, μεμενήκεισαν ἂ ν μεθ ʼ ἡ μ ῶ ν· ἀ λλ ʼ ἵ να φανερωθ ῶ σιν ὅ τι ο ὐ κ ε ἰ σ ὶ ν πάντες ἐ ξ ἡ μ ῶ ν.

14 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ ξ ῆ λθαν Α2ΑΙ3P ἐ ξέρχομ αι salieron ἦ σαν μεμενήκεισ αν φανερωθ ῶ σ ιν 1 Jn. 2:19 ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἐ ξ ῆ λθαν ἀ λλ ʼ ο ὐ κ ἦ σαν ἐ ξ ἡ μ ῶ ν· ε ἰ γ ὰ ρ ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἦ σαν, μεμενήκεισαν ἂ ν μεθ ʼ ἡ μ ῶ ν· ἀ λλ ʼ ἵ να φανερωθ ῶ σιν ὅ τι ο ὐ κ ε ἰ σ ὶ ν πάντες ἐ ξ ἡ μ ῶ ν.

15 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ ξ ῆ λθαν Α2ΑΙ3P ἐ ξέρχομ αι salieron ἦ σαν IAI3P ε ἰ μί eran μεμενήκεισ αν φανερωθ ῶ σ ιν 1 Jn. 2:19 ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἐ ξ ῆ λθαν ἀ λλ ʼ ο ὐ κ ἦ σαν ἐ ξ ἡ μ ῶ ν· ε ἰ γ ὰ ρ ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἦ σαν, μεμενήκεισαν ἂ ν μεθ ʼ ἡ μ ῶ ν· ἀ λλ ʼ ἵ να φανερωθ ῶ σιν ὅ τι ο ὐ κ ε ἰ σ ὶ ν πάντες ἐ ξ ἡ μ ῶ ν.

16 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ ξ ῆ λθαν Α2ΑΙ3P ἐ ξέρχομ αι salieron ἦ σαν IAI3P ε ἰ μί eran μεμενήκεισ αν LAI3Pμένω habían permanecido φανερωθ ῶ σ ιν 1 Jn. 2:19 ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἐ ξ ῆ λθαν ἀ λλ ʼ ο ὐ κ ἦ σαν ἐ ξ ἡ μ ῶ ν· ε ἰ γ ὰ ρ ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἦ σαν, μεμενήκεισαν ἂ ν μεθ ʼ ἡ μ ῶ ν· ἀ λλ ʼ ἵ να φανερωθ ῶ σιν ὅ τι ο ὐ κ ε ἰ σ ὶ ν πάντες ἐ ξ ἡ μ ῶ ν.

17 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ ξ ῆ λθαν Α2ΑΙ3P ἐ ξέρχομ αι salieron ἦ σαν IAI3P ε ἰ μί eran μεμενήκεισ αν LAI3Pμένω habían permanecido φανερωθ ῶ σ ιν APS3P φανερό ω sean manifestado s 1 Jn. 2:19 ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἐ ξ ῆ λθαν ἀ λλ ʼ ο ὐ κ ἦ σαν ἐ ξ ἡ μ ῶ ν· ε ἰ γ ὰ ρ ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἦ σαν, μεμενήκεισαν ἂ ν μεθ ʼ ἡ μ ῶ ν· ἀ λλ ʼ ἵ να φανερωθ ῶ σιν ὅ τι ο ὐ κ ε ἰ σ ὶ ν πάντες ἐ ξ ἡ μ ῶ ν.

18 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ ξ ῆ λθαν Α2ΑΙ3P ἐ ξέρχομ αι salieron ἦ σαν IAI3P ε ἰ μί eran μεμενήκεισ αν LAI3Pμένω habían permanecido φανερωθ ῶ σ ιν APS3P φανερό ω sean manifestado s 1 Jn. 2:19 ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἐ ξ ῆ λθαν ἀ λλ ʼ ο ὐ κ ἦ σαν ἐ ξ ἡ μ ῶ ν· ε ἰ γ ὰ ρ ἐ ξ ἡ μ ῶ ν ἦ σαν, μεμενήκεισαν ἂ ν μεθ ʼ ἡ μ ῶ ν· ἀ λλ ʼ ἵ να φανερωθ ῶ σιν ὅ τι ο ὐ κ ε ἰ σ ὶ ν πάντες ἐ ξ ἡ μ ῶ ν. “de nosotros salieron pero no eran de nosotros, porque si de nosotros hubieran sido, habrían permanecido con nosotros; pero (salieron) para que sean manifestados que no son todos de nosotros”.

19 1 Jn. 2:19 evx h`mw/n evxh/lqan avllV ouvk h=san evx h`mw/n\ eiv ga.r evx h`mw/n h=san( memenh,keisan a'n meqV h`mw/n\ avllV i[na fanerwqw/sin o[ti ouvk eivsi.n pa,ntej evx h`mw/nÅ “de nosotros salieron pero no eran de nosotros, porque si de nosotros hubieran sido, habrían permanecido con nosotros; pero para que sean manifestados (pero salieron para ser manifestados) que no son todos de nosotros”. “de nosotros salieron pero no eran de nosotros, porque si de nosotros eran, habían permanecido con nosotros; pero para que sean manifestados que no son todos de nosotros”.

20 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἤ ρεσκον ἤ μην Gál 1:10b... ε ἰ ἔ τι ἀ νθρώποις ἤ ρεσκον, Χριστο ῦ δο ῦ λος ο ὐ κ ἂ ν ἤ μην.

21 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἤ ρεσκον ΙΑΙ1S ἀ ρέσκ ω agradar a ἤ μην Gál 1:10b... ε ἰ ἔ τι ἀ νθρώποις ἤ ρεσκον, Χριστο ῦ δο ῦ λος ο ὐ κ ἂ ν ἤ μην.

22 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἤ ρεσκον ΙΑΙ1S ἀ ρέσκ ω agradar a ἤ μην IAI1S ε ἰ μί sería Gál 1:10b... ε ἰ ἔ τι ἀ νθρώποις ἤ ρεσκον, Χριστο ῦ δο ῦ λος ο ὐ κ ἂ ν ἤ μην.

23 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἤ ρεσκον ΙΑΙ1S ἀ ρέσκ ω agradar a ἤ μην IAI1S ε ἰ μί sería Gál 1:10b... ε ἰ ἔ τι ἀ νθρώποις ἤ ρεσκον, Χριστο ῦ δο ῦ λος ο ὐ κ ἂ ν ἤ μην. “si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”.

24 Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Tercera: Futuro más probable ἐ άν + subjuntivo; negado por μή cualquier modo o tiempo Podrá ser o siempre es así

25 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción περιπατ ῇ προσκόπτ ει ἔ στιν Jn 11:10 ἐὰ ν δέ τις περιπατ ῇ ἐ ν τ ῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅ τι τ ὸ φ ῶ ς ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν α ὐ τ ῷ.

26 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción περιπατ ῇ PAS3S περιπατέ ω camina προσκόπτ ει ἔ στιν Jn 11:10 ἐὰ ν δέ τις περιπατ ῇ ἐ ν τ ῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅ τι τ ὸ φ ῶ ς ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν α ὐ τ ῷ.

27 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción περιπατ ῇ PAS3S περιπατέ ω camina προσκόπτ ει PAI3S προσκόπτ ω tropieza ἔ στιν Jn 11:10 ἐὰ ν δέ τις περιπατ ῇ ἐ ν τ ῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅ τι τ ὸ φ ῶ ς ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν α ὐ τ ῷ.

28 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción περιπατ ῇ PAS3S περιπατέ ω camina προσκόπτ ει PAI3S προσκόπτ ω tropieza ἔ στιν PAI3S ε ἰ μί está Jn 11:10 ἐὰ ν δέ τις περιπατ ῇ ἐ ν τ ῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅ τι τ ὸ φ ῶ ς ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν α ὐ τ ῷ.

29 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción περιπατ ῇ PAS3S περιπατέ ω camina προσκόπτ ει PAI3S προσκόπτ ω tropieza ἔ στιν PAI3S ε ἰ μί está Jn 11:10 ἐὰ ν δέ τις περιπατ ῇ ἐ ν τ ῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅ τι τ ὸ φ ῶ ς ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν α ὐ τ ῷ. “Pero si alguno camina en la noche, tropieza porque la luz no está en él”.

30 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἴ πωμεν ἔ χομεν πλαν ῶ μεν 1 Jn. 1:8 ἐὰ ν ε ἴ πωμεν ὅ τι ἁ μαρτίαν ο ὐ κ ἔ χομεν, ἑ αυτο ὺ ς πλαν ῶ μεν κα ὶ ἡ ἀ λήθεια ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν ἡ μ ῖ ν.

31 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἴ πωμεν Α2Α2 ΑS1Pλέγω decimo s ἔ χομεν πλαν ῶ μεν 1 Jn. 1:8 ἐὰ ν ε ἴ πωμεν ὅ τι ἁ μαρτίαν ο ὐ κ ἔ χομεν, ἑ αυτο ὺ ς πλαν ῶ μεν κα ὶ ἡ ἀ λήθεια ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν ἡ μ ῖ ν.

32 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἴ πωμεν Α2Α2 ΑS1Pλέγω decimo s ἔ χομεν PAI1P ἔ χω tenemo s πλαν ῶ μεν 1 Jn. 1:8 ἐὰ ν ε ἴ πωμεν ὅ τι ἁ μαρτίαν ο ὐ κ ἔ χομεν, ἑ αυτο ὺ ς πλαν ῶ μεν κα ὶ ἡ ἀ λήθεια ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν ἡ μ ῖ ν.

33 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἴ πωμεν Α2Α2 ΑS1Pλέγω decimo s ἔ χομεν PAI1P ἔ χω tenemo s πλαν ῶ μεν PAI1P πλανάω engañamo s 1 Jn. 1:8 ἐὰ ν ε ἴ πωμεν ὅ τι ἁ μαρτίαν ο ὐ κ ἔ χομεν, ἑ αυτο ὺ ς πλαν ῶ μεν κα ὶ ἡ ἀ λήθεια ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν ἡ μ ῖ ν.

34 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἴ πωμεν Α2Α2 ΑS1Pλέγω decimo s ἔ χομεν PAI1P ἔ χω tenemo s πλαν ῶ μεν PAI1P πλανάω engañamo s 1 Jn. 1:8 ἐὰ ν ε ἴ πωμεν ὅ τι ἁ μαρτίαν ο ὐ κ ἔ χομεν, ἑ αυτο ὺ ς πλαν ῶ μεν κα ὶ ἡ ἀ λήθεια ο ὐ κ ἔ στιν ἐ ν ἡ μ ῖ ν. “Si decimos que no tenemos pecado, a nosotros mismos engañamos y la verdad no está en nosotros”.

35 Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Cuarta: Futuro menos probable ε ἰ + optativo ἄ ν + optativo Una condición poco posible en el futuro.

36 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción πάσχοιτε  1 Pedro 3:14 ἀ λλ ʼ ε ἰ κα ὶ πάσχοιτε δι ὰ δικαιοσύνην, μακάριοι.

37 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción πάσχοιτεPAO2P πάσχ ω sufren  1 Pedro 3:14 ἀ λλ ʼ ε ἰ κα ὶ πάσχοιτε δι ὰ δικαιοσύνην, μακάριοι.

38 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción πάσχοιτεPAO2P πάσχ ω sufren  1 Pedro 3:14 ἀ λλ ʼ ε ἰ κα ὶ πάσχοιτε δι ὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. “Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son”.

39

40

41 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción σκανδαλίζει ἔ κκοψον βάλε Mt. 5:30 κα ὶ ε ἰ ἡ δεξιά σου χε ὶ ρ σκανδαλίζει σε, ἔ κκοψον α ὐ τ ὴ ν κα ὶ βάλε ἀ π ὸ σο ῦ · “Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti; P A I 3 S skandali,zw hace pecar A A M 2 S evkko,ptw corta A2 A M 2 S ba,llw echa

42 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ πιστεύετε ἔ γραψεν Jn 5:46 ε ἰ γ ὰ ρ ἐ πιστεύετε Μωϋσε ῖ, ἐ πιστεύετε ἂ ν ἐ μοί· περ ὶ γ ὰ ρ ἐ μο ῦ ἐ κε ῖ νος ἔ γραψεν. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mi; porque acerca de mi el escribió. I A I 2 P pisteu,w creyeran A A I 3 S gra,fw escribió I A I 2 P pisteu,w creerían

43


Κατέβασμα ppt "Cláusulas Condicionales ClasePrótasis (si)Apódosis Sentido de la cláusula Primera: Presumido verdadero (por el argumento) ε ἰ + indicativo en cualquier."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google