Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτέα ύλη ( ): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτέα ύλη ( ): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Διδακτέα ύλη (2013-14): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)
Αφαιρείται η §1.7 Αρωματικές ενώσεις – Βενζόλιο Κεφάλαιο 2 – Αλκοόλες – Φαινόλες. Αφαιρείται η §2.3 Φαινόλες Κεφάλαιο 3 – Καρβοξυλικά οξέα. Αφαιρούνται οι: §3.2 Γαλακτικό οξύ ή 2-υδροξυπροπανικό οξύ και §3.3 Βενζοϊκό οξύ Κεφάλαιο 4 – Βιομόρια και άλλα μόρια. ΝΑΙ η §4.2 Λίπη και έλαια ΝΑΙ η §4.4 Πολυμερή («πλαστικά») – Γενικά-Κατάταξη

3 Κεφάλαιο 2 ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

4 Εισαγωγή (1/4) Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:
να κατατάσσουμε τις αλκοόλες σε μονοσθενείς, δισθενείς κλπ να κατατάσσουμε τις αλκοόλες σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς Χημική συμπεριφορά και διαφορά τους Παρασκευές & χημικές ιδιότητες αιθανόλης Χημικές ιδιότητες καρβονυλικών ενώσεων Διαφορές αλδεϋδών – κετονών ...και βέβαια, στοιχειομετρικούς υπολογισμούς των παραπάνω

5 Εισαγωγή (2/4) Λίγα λόγια για το βενζολικό δακτύλιο (σελ.34 σχολικού βιβλίου) Υδροξυενώσεις είναι οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους ένα ή περισσότερα υδροξύλια (ΟΗ) και διακρίνονται σε αλκοόλες και σε φαινόλες = =

6 Εισαγωγή (3/4) Οι αλκοόλες προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα άτομα υδρογόνου ενός άκυκλου υδρογονάνθρακα με υδροξύλιο (ΟΗ) Πχ Οι φαινόλες προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε ένα η περισσότερα άτομα Η του βενζολικού δακτυλίου με υδροξύλιο CH3CH2OH CH3CH2CH2OH ΗΟ-CH2CH2CH2CH2-OH αιθανόλη 1-προπανόλη 1,4-βουτανοδιόλη υδροξυβενζόλιο ή φαινόλη

7 Εισαγωγή (4/4) Από τις αλκοόλες, πιο γνωστό είναι το οινόπνευμα (αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη) Οι φαινόλες είναι γνωστές ως δραστικά συστατικά απολυμαντικών και αντισηπτικών σκευασμάτων. Φαινόλη C6H5OH (Joseph Lister, 1860) Σήμερα η φαινόλη είναι περισσότερο χρήσιμη ως πρώτη ύλη για την παρασκευή πλαστικών, όπως είναι ο βακελίτης. Sir Joseph Lister Ignaz Semmelweis

8 > Al Kojol = πνεύμα του οίνου
2.1 Αλκοόλες > Al Kojol = πνεύμα του οίνου

9 2.1 Αλκοόλες Οι αλκοόλες διακρίνονται σε: Κορεσμένες – ακόρεστες
πχ CH3CH2CH2-OH (κορεσμένη) CH2 =CHCH2-OH (ακόρεστη) Μονοσθενείς, δισθενείς κλπ πχ Αιθανόλη (μονοσθενής) 1,2 αιθανοδιόλη ή γλυκόλη (δισθενής) 1,2,3 προπανοτριόλη ή γλυκερίνη (τρισθενής)

10 2.1 Αλκοόλες Οι αλκοόλες διακρίνονται σε:
Πρωτοταγείς, δευτεροταγείς, τριτοταγείς ...ανάλογα με το αν το άτομο του C με το οποίο συνδέεται το υδροξύλιο είναι πρωτοταγές, δευτεροταγές ή τριτοταγές. Ένα άτομο άνθρακα χαρακτηρίζεται πρωτοταγές, αν συνδέεται με ένα άτομο C, δευτεροταγές αν συνδέεται με δύο και τριτοταγές αν συνδέεται με τρία άτομα C.

11 2.1 Αλκοόλες Πρωτοταγείς, δευτεροταγείς, τριτοταγείς
Γενικός τύπος κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών: CvH2v+1ΟΗ

12 2.1 Αλκοόλες Παράδειγμα: Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι αλκοολών με ΜΤ: C4H9OH και να χαρακτηριστούν ως πρωτοταγείς, δευτεροταγείς ή τριτοταγείς πρωτοταγής πρωτοταγής (μεθυλο-1-προπανόλη) (1-βουτανόλη) τριτοταγής (μεθυλο-2-προπανόλη) δευτεροταγής (2-βουτανόλη)

13 Homework Θεωρία σελ. 57-59 Εφαρμογή του παραδείγματος 2.1, σελ.59
Ερωτήσεις σελ.74: 6 (όχι η ζ)

14 Πηγές http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGL-B132


Κατέβασμα ppt "Διδακτέα ύλη ( ): Κεφάλαιο 1 – Πετρέλαιο – Υδρογονάνθρακες (Η/C)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google