Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου 2015-2019
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δημόσια Διαβούλευση ΓΙΑΝΝΑ ΧΟΡΜΟΒΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

2 Η δομή και η διάρθρωση της Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, υψηλό βαθμό οργάνωσης και τεχνογνωσία Ένα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του πλαισίου αυτού, που θα περιλαμβάνει τους άξονες πολιτικής του κάθε σύγχρονου Δήμου. Σκοπιμότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου Στρατηγικός Σχεδιασμός - Δημόσια Διαβούλευση

3 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α Ν. 3463/2006, θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Α. 266 Ν. 3852/2010 επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α’ 221/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α’ 213/ ), καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Υπουργική Απόφαση αρίθμ / , (ΦΕΚ 2970/Β΄/ , ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α) καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος

4 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπενησίου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής αναβάθμισης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών. Ειδικότερα, με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται: Η προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων Η βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Η ανάπτυξη των συνεργασιών με τους όμορους δήμους και άλλους φορείς Σκοπός

5 Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και παράλληλα θα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος

6 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – α’ φάση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ως οργανισμών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Οι άξονες & τα μέτρα του προγράμματος Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος

7 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – β’ φάση ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων Ομαδοποίηση των δράσεων του προγράμματος Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α προτεραιότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εκτίμηση των εσόδων Κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος

8 Διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος
Βήμα 1 : Προετοιμασία και οργάνωση Βήμα 2 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Βήμα 3 : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών Βήμα 4 : Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Βήμα 5 : Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Βήμα 6 : Κατάρτιση σχεδίων δράσης Βήμα 7 : Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων Βήμα 8 : Οικονομικός προγραμματισμός δράσεων α’ προτεραιότητας Βήμα 9 : Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες Διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος

9 Διαδικασία Διαβούλευσης
Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους Διαδικασία Διαβούλευσης

10 Στρατηγικός Σχεδιασμός
Η στρατηγική του Δήμου Καρπενησίου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του Δήμου. Με γνώμονα λοιπόν το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου και στη βάση των δεδομένων από την ΥΑ βασικών Αξόνων προτεραιότητας, αναλύονται περαιτέρω τα Μέτρα, και στη συνέχεια βάσει των μέτρων αυτών καθορίζονται οι Γενικοί Στόχοι του Δήμου Καρπενησίου. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η αποστολή και το όραμα του Δήμου Καρπενησίου που αναλύεται σε Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέτρα και Γενικοί Στόχοι των Μέτρων). Στρατηγικός Σχεδιασμός

11 Ιεραρχικό Διάγραμμα εξειδίκευσης της Στρατηγικής
Αποστολή - Όραμα Στρατηγικοί Στόχοι Άξονες Προτεραιότητας Μέτρα Γενικοί Στόχοι Ιεραρχικό Διάγραμμα εξειδίκευσης της Στρατηγικής

12 Όραμα Δήμου Καρπενησίου
η βιώσιμη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, με σκοπό την ευημερία των δημοτών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την περαιτέρω προσέλκυση νέων επενδυτών Όραμα Δήμου Καρπενησίου

13 Άξονες Προτεραιότητας Δήμου Καρπενησίου
Όραμα Δημοτικής Αρχής Στρατηγικοί Στόχοι Α.Π. 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Α.Π. 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Α.Π. 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άξονες Προτεραιότητας Δήμου Καρπενησίου

14 Ανάλυση Α.Π. 1 σε Μέτρα Α.Π. 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.1.: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4: ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.5: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.6: Ανάλυση Α.Π. 1 σε Μέτρα

15 Ανάλυση Μέτρου 1.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.1.: ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ Περιβάλλον Η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 1. Η πολεοδόμηση του Δήμου 2. Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις χώρων 3. Ανάλυση Μέτρου 1.1 σε Γενικούς Στόχους

16 Ανάλυση Μέτρου 1.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.2: ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1. Η βελτίωση των χώρων διοίκησης – υπηρεσιών Ανάλυση Μέτρου 1.2 σε Γενικούς Στόχους

17 Ανάλυση Μέτρου 1.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η βελτίωση των τεχνικών υποδομών 1. Η βελτίωση του δικτύου επικοινωνιών 2. Ανάλυση Μέτρου 1.3 σε Γενικούς Στόχους

18 Ανάλυση Μέτρου 1.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.4: ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1. Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Ανάλυση Μέτρου 1.4 σε Γενικούς Στόχους

19 Ανάλυση Μέτρου 1.5 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.5: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η μείωση της ρύπανσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του Δήμου 1. Ενίσχυση της ανακύκλωσης 2. Ανάλυση Μέτρου 1.5 σε Γενικούς Στόχους

20 Ανάλυση Μέτρου 1.6 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 1.6: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανάδειξη και εφαρμογή της "πράσινης ενέργειας" και υλοποίηση υποδομών ΑΠΕ στο σύνολο του Δήμου 1. Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πανίδας 2. Ανάλυση Μέτρου 1.6 σε Γενικούς Στόχους

21 Α.Π. 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.3: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.4: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.5: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΖΩΙΑ Ανάλυση Α.Π. 2 σε Μέτρα

22 Ανάλυση Μέτρου 2.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 1. Ενεργές πολιτικές ισότητες και περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων για το παιδί και την οικογένεια 2. Ανάλυση Μέτρου 2.1 σε Γενικούς Στόχους

23 Ανάλυση Μέτρου 2.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΑΙΔΕΙΑ Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων 1. Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Δια βίου μάθηση 2. Ανάλυση Μέτρου 2.2 σε Γενικούς Στόχους

24 Ανάλυση Μέτρου 2.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.3: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Βελτίωση των πολιτιστικών υποδομών και η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 1. Αδελφοποιήσεις με άλλες περιοχές / Δήμους 2. Ανάλυση Μέτρου 2.3 σε Γενικούς Στόχους

25 Ανάλυση Μέτρου 2.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.4: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ανάδειξη αθλητικής ιδέας και αθλητικών εκδηλώσεων και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών 1. Ανάλυση Μέτρου 2.4 σε Γενικούς Στόχους

26 Ανάλυση Μέτρου 2.5 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 2.5: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΦΙΛΟΖΩΙΑ Υποστήριξη και Επέκταση του Εθελοντικού Κινήματος και της Κοινωνικής Δικτύωσης 1. Διαχείριση των αδέσποτων ζώων 2. Ανάλυση Μέτρου 2.5 σε Γενικούς Στόχους

27 Ανάλυση Α.Π. 3 σε Μέτρα Α.Π. 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση ΜΕΤΡΟ 3.2: Τουρισμός ΜΕΤΡΟ 3.3: Ενίσχυση της Αγροτικής Παραγωγής ΜΕΤΡΟ 3.4: Ενίσχυση της Δευτερογενούς Παραγωγής Ανάλυση Α.Π. 3 σε Μέτρα

28 Ανάλυση Μέτρου 3.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση 1. Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση Ανάλυση Μέτρου 3.1 σε Γενικούς Στόχους

29 Ανάλυση Μέτρου 3.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.2: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προώθηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού 1. Προβολή της περιοχής ως τουριστικού προορισμού 2. Ανάλυση Μέτρου 3.2 σε Γενικούς Στόχους

30 Ανάλυση Μέτρου 3.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.3: Ενίσχυση της Αγροτικής Παραγωγής Ενίσχυση του επαναπατρισμού και της συγκράτησης του πληθυσμού μέσω επιχειρηματικών κινήτρων. Καθετοποίηση της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. Μεταστροφή της αγροτικής παραγωγής προς νέα επώνυμα - βιολογικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας. Ανάλυση Μέτρου 3.3 σε Γενικούς Στόχους

31 Ανάλυση Μέτρου 3.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 3.4: Ενίσχυση της Δευτερογενούς Παραγωγής [ιχνηλασιμότητα των τοπικών προϊόντων] Παροχή κινήτρων για την εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης συστημάτων ποιότητας Ανάλυση Μέτρου 3.4 σε Γενικούς Στόχους

32 Ανάλυση Α.Π. 4 σε Μέτρα ΜΕΤΡΟ 4.1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α.Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 4.1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 4.2: ΔΙΑΔΙΚΑ-ΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΡΟ 4.4: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 4.5: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ανάλυση Α.Π. 4 σε Μέτρα

33 Ανάλυση Μέτρου 4.1 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου 1. Συνεχής και συστηματική εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού 2. Ανάλυση Μέτρου 4.1 σε Γενικούς Στόχους

34 Ανάλυση Μέτρου 4.2 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών 1. Ανάλυση Μέτρου 4.2 σε Γενικούς Στόχους

35 Ανάλυση Μέτρου 4.3 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 1. Ανάλυση Μέτρου 4.3 σε Γενικούς Στόχους

36 Ανάλυση Μέτρου 4.4 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ενέργειες προετοιμασίας και ωρίμανσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 1. 2. Αναδιάρθρωση Χρηματοοικονομικών Δεδομένων του Δήμου Ανάλυση Μέτρου 4.4 σε Γενικούς Στόχους

37 Ανάλυση Μέτρου 4.5 σε Γενικούς Στόχους
ΜΕΤΡΟ 4.5: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Πλήρης αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 1. Ανάλυση Μέτρου 4.5 σε Γενικούς Στόχους

38 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας! ΓΙΑΝΝΑ ΧΟΡΜΟΒΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google