Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

M a s c o t s by Elena Loizidou. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "M a s c o t s by Elena Loizidou. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 m a s c o t s by Elena Loizidou

2 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

3 Activity 1.1 Label the pictures with the words given below: 1.drops 2.shiny 3.steel 4.reflect ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

4 Activity 1.1 drops steelshinyreflect ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

5 About us! Hello, we’re the official London 2012 mascots: Wenlock, the Olympic mascot and Mandeville, the Paralympic mascot. We were created from the last two drops of British steel used for the London 2012 Olympic Stadium. That’s why we’re so shiny, reflecting the people, places and things we meet along the way as we travel around the UK. You might see yourself reflected if we meet you! We’ll be capturing* everything we learn as we go – of course, we’re especially excited to find out about all the Olympic and Paralympic sports. We’re really focused on** our final destination – the Games in London in 2012! Hope to see you there! * video recording * * we’re really focused on: we are paying special attention to ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

6 1.What are the names of the mascots for the London 2012 Olympic Games? 2.What are the two mascots made of? or 2. Choose the correct answer: The two mascots are made of a type of: (a) wood, (b) metal, (c) glass 3. Why are the mascots shiny? Activity 1.2 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

7 Activity 1.2 1. Their names are Wenlock and Mandeville. Wenlock is the name of the Olympic Games mascot and Mandeville is the name of the Paralympic Games mascot. 2. They are made of steel. 3. They are shiny because they are made of metal/steel. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

8 Activity 2.1 Label the pictures below: 1.roof of Olympic Stadium 2.light on taxi roof 3.bracelet 4.podium 5.pointed hat ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

9 roof of Olympic Stadium light on taxi roof bracelet podium pointed hat Activity 2.1 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

10 Hello, I’m Wenlock, the official mascot for the London 2012 Olympic Games! My most distinctive features! Do you like the light on my head? It’s inspired by the lights on London’s iconic black taxis. The shape of the front of my head is based on the shape of the Olympic Stadium roof. My eye is a camera lens, capturing everything I see as I go... If you’re wondering about the three points on my head – well, they represent the places on the podium where successful athletes stand to receive their medals. I can’t wait to meet some of Britain’s London 2012 hopefuls – and I really hope they will achieve their personal best at the Games and get to stand on the podium too. The bracelets on my wrists are friendship bands, in the colours of the five Olympic rings. Activity 2.2 Read the text below and answer the questions which follow: ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

11 Which features of the mascot symbolise... a.the London taxi lights? b.the roof of the Olympic Stadium? c.the podium? d.the Olympic flag? Activity 2.2 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

12 The light on the mascot’s head symbolises the London taxi lights. Activity 2.2 Which features of the mascot symbolise... a.the London taxi lights? ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

13 The shape of the mascot’s front symbolises the roof of the Olympic Stadium. Activity 2.2 Which features of the mascot symbolise... b.the roof of the Olympic Stadium? ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

14 The three points on the mascot’s head symbolise the podium. Activity 2.2 Which features of the mascot symbolise... c.the podium? ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

15 The bracelets on the mascot’s wrists symbolise the Olympic flag. Each bracelet is in the same colour as a ring in the flag: red, green, black, yellow and blue. Activity 2.2 Which features of the mascot symbolise... d.the Olympic flag? ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

16 (a) light on its head (b) shape of its front (c) three points on its head (d) bracelets ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

17 Shropshire These maps show: (a)the town of Much Wenlock and (b)the county of Shropshire. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

18 How did I get my name? My name is inspired by Much Wenlock in Shropshire, a town that is at the heart of Olympic history. In the 19th century, Baron Pierre de Coubertin was invited there to watch the ‘Much Wenlock Games’ inspired by the Olympic Games of ancient Greece. De Coubertin was inspired by the Wenlock Games too, and went on to found the modern Olympic movement. The Much Wenlock Games are still held annually to this day! Activity 2.3 Read the text below and answer the questions which follow: ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

19 1. What is Much Wenlock? 2.Which is bigger: Much Wenlock or Shropshire? Why? 3. Why did Baron Pierre de Coubertin visit Wenlock in the 19 th century? 4. How often are the Much Wenlock Games organised? Activity 2.3 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

20 1.It is the name of a small town in England. 2.Shropshire is bigger than Much Wenlock because it is a county. 3.He visited Wenlock in the 19 th century because he wanted to watch the Much Wenlock games. 4.They are organised every year. Activity 2.3 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

21 Activity 3.1 Label the pictures below: 1.timer 2.wrists 3.prongs 4.light on taxi roof 5.Paralympic emblem prongs ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

22 Activity 3.1 timer wrists Paralympic emblem light on taxi roof prongs ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

23 Activity 3.1.2 Match the expressions in column A with their explanations in column B: 2 e 3 a 4 b AB 1. in motiona. keep records, know at any time 2. constantlyb. concentrated on 3. keep trackc. moving, changing place 4. focused ond. be better than 5. beate. all the time 5 d5 d 1 c ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

24 Hi, I’m Mandeville, the official mascot for the London 2012 Paralympic Games! My most distinctive features! My eye is a camera lens, capturing everything I see as I go. On my head are three prongs – they represent the three parts of the Paralympic emblem. Like my tail and my hands they’re aerodynamic, which is really important as I’m a ‘spirit in motion’, always rushing around. I’m constantly trying to beat my personal best – the timer on my wrist helps me keep track, as well as making sure I’m focused on London 2012. I also love the light on my head – inspired by the lights found on London’s iconic black taxis! And it helps me see where I’m going, which is always useful. Activity 3.2 Read the text below and answer the questions which follow: ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

25 Activity 3.2.1 Which features of the mascot... a.symbolise the London taxi lights? b.remind of the Paralympic emblem? c.show a ‘spirit in motion’? d.help her to do better than before? e.help her see better? ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

26 Activity 3.2.1 Which features of the mascot... a.symbolise the London taxi lights? The light on the mascot’s head symbolises the London taxi lights. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

27 Activity 3.2.1 Which features of the mascot... b.remind of the Paralympic emblem? The three prongs on the mascot’s head symbolise the Paralympic emblem. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

28 Activity 3.2.1 Which features of the mascot... c.show a ‘spirit in motion’? The aerodynamic shape of her hands and tail show that she is a ‘spirit in motion’. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

29 Activity 3.2.1 Which features of the mascot... d.help her to do better than before? The timer on her wrist helps her remember her personal records and try to do better than before. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

30 Activity 3.2.1 Which features of the mascot... e.help her see better? The light on her head helps her see where she is going. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

31 (a) light on its head (b) prongs on its head (c) aerodynamic shape (d) timer (e) light on its head ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

32 Activity 3.3 Label the pictures below: 1.injuries 2.soldier 3.opening ceremony 4.spinal (of the spine) ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

33 Activity 3.3 injuries opening ceremony soldier spinal (of the spine) ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

34 How did I get my name? My name is inspired by Stoke Mandeville in Buckinghamshire, the birthplace of the Paralympic Games. On the same day as the Opening Ceremony of the London 1948 Olympic Games, Sir Ludwig Guttmann held his own sport competition in Stoke Mandeville for World War II soldiers with spinal injuries. It was no coincidence – Sir Ludwig dreamed of a ‘parallel Olympics’ for athletes with disabilities. The Stoke Mandeville Games grew and grew until they became the Paralympic Games. Activity 3.4 Read the text below and answer the questions which follow: ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

35 Buckinghamshire Stoke Mandeville These maps show: (a)the town of Stoke Mandeville and (b)the county of Buckinghamshire. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

36 1.What is Stoke Mandeville? 2.Which is bigger: Stoke Mandeville or Buckinghamshire? Why? 3.Where were the 1948 Olympic Games held? 4.Who took part in the 1948 games organised by Sir Ludwig Guttmann? Activity 3.4 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

37 1.Stoke Mandeville is a small town in England, or It is the birthplace of the Paralympic Games. 2.Buckinghamshire is bigger because it is a county. 3.The 1948 Olympic Games were held in London. 4.Soldiers with spinal injuries from World War II, or Soldiers who had been injured on their spine during World War II took part in the 1948 games organised by Sir Ludwig Guttmann. Activity 3.4 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

38 1.Which of the two mascots is Wenlock, the Olympic mascot? 2.Which one is Mandeville, the Paralympic mascot? MandevilleWenlock ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

39 Follow up Activity: Mini Project (individual or group work) Organise a PPT presentation on one of the topics below and present it to your classmates: ‘ Mascots in Modern Olympic Games’ Explain what the role of mascots is, when they were first used, which mascots were the most popular and which ones were the least popular. or ‘My Favourite Mascot’ Describe the mascot and explain when and where it was used, who designed it, what it symbolized (if it symbolized anything) and why you like it so much. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

40 1.http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympic_games/london_2012/8690467.stm (interview)http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/olympic_games/london_2012/8690467.stm 2.http://www.youtube.com/watch?v=q1fy6ZmG4YY&feature=related (cartoon)http://www.youtube.com/watch?v=q1fy6ZmG4YY&feature=related 3.http://www.mylondon2012.com/mascots/about-us/ (mascots)http://www.mylondon2012.com/mascots/about-us/ 4.http://www.london2012.com/games/paralympic/ (mascots)http://www.london2012.com/games/paralympic/ ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Κατέβασμα ppt "M a s c o t s by Elena Loizidou. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google