Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA
DEL CONO SUR “La Patrística” Profesor: Manuel Antonio Requena Arriola. Curso : Filosofía Año : II

2 Ortodoxia PATRÍSTICA Aprobación Santidad Antigüedad
(conformidad con el dogma) PATRÍSTICA (padres de la iglesia) Aprobación (de la iglesia) Santidad (de vida) Antigüedad

3 Verdad Principios DOGMA Postura dogmática Opinión DOGMA
(revelada por dios) Principios (doctrina) DOGMA (Religioso) Postura dogmática Posibilidad de conocer las cosas. Confianza absoluta de un determinado conocimiento. Sumisión (sin examen) a principios. Opinión δόγμα (dogma) DOGMA (Filosófico)

4 Padres de la iglesia 2 Eclecticismo 1 Problemas: 2.1 Gnósticos
(utilizan diversos conocimientos filosóficos) 2.1 Gnósticos Movimiento herético (la realidad del mundo, el mal.) 1 Problemas: La creación. Relación de dios y el mundo. El mal. El alma. Destino de la existencia. La redención. Padres de la iglesia 2.2 Apologetas (hacen defensa del cristianismo)

5 San Arnobio San Cipriano Apologetas San San Tertuliano Justino
(principales) San Tertuliano (no fue partidario de la ciencia racional ni de la cultura de los gentiles) San Justino (utiliza ideas helénicas para sustentar la verdad cristiana) San Lactancio

6 1 SAN MATEO DOGMA Jesús Ίησοῦ (Iesoi) 4 SAN JUAN 3 SAN LUCAS 2 SAN MARCOS

7 Jesucristo hijo de Dios
SAN MARCOS (Marcos 1,1) 1 Ίησοῦ Χριστοῦ Υίοῦ τοῦ Θεοῦ (Iesoi cristoi yioi toi theoi) Jesucristo hijo de Dios

8 SAN MARCOS (Marcos 3,28-29) 28 Άμήν λέγω ὑμῖν ὄτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν (Amen lego jimin oti panta afethesetai tois jiois ton) ἀνθρώπων τὰ ἀμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι ὄσα ἐὰν (anthropon ta amartemata kai ai blasfemiai osa ean) Βλασφημήσωσιν,29 ὄς δ᾽ ἄν Βλασφημήση εἰς τὸ πνεῦμα τὸ (blasfemesosin, os d an blasfemese eis to pneuma to) Ἃγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ὰλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰῶνίου (agion, auk ejei afesin eis ton aiona alla enojos estin aionioi) ἀμαρτήματος (amartematos) En verdad os digo que se le perdonarán a los hijos de los hombres todos los pecados y las blasfemias, cuanto quiera que blasfemaren; pero quien blasfemare contra el espíritu santo, no tiene perdón eternamente.

9 SAN MARCOS (Marcos 12,28-31) 28 καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματἐων, ἀκούσας αὐτῶν (kai proselthon eis ton grammateon, akoysas ayton) συζντούντῶν, ιδὼν ὄτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν (syzntoynton, idon oti kalos apekrithe aytois, eperotesen) αὐτόν Ποία ἐστιν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὄτι (ayton Poia estin entole prote panton; apekrithe o Iesoys oti) Πρώτη ἐστιν ῍Aκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν κύριος εἷς (Prote estin Akoye, Israel kurios o theos emon kurios eis) ἐστιν, 30 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὄλης τῆς καρδίας (estin kai agapeseis kurios ton theon soy exi oles tes kardias) σου καὶ ἐξ ὄλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὄλης τῆς διανοίας (soy kai exi oles tes psyjes soy kai exi oles tes dianoias) σου καὶ ἐξ ὄλης τῆς ἰσχύος σου. 31 δευτέρα αὕτη ̓Aγαπήσεις (soy kai exi eles tes isjyos soy deytera ayte agapeseis) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ (ton plesion soy os seayton. Meizon toyton alle entole oyk estin ἔστιν.

10 SAN MARCOS (Marcos 3,28-29) 28 Y llegándose uno de los escribas, que le había oído discutir, viendo que le había contestado muy bien, le pregunto: ¿Cuál es el mandamiento primero de todos? 29 respondió Jesús El primero es: Escucha Israel: el Señor, nuestro Dios, es un solo Señor, 30 y amaras al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. 31 El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.


Κατέβασμα ppt "UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google