Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πάτερ ἡ μ ῶ ν. Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς Pater hēmōn, ho en tois ouranois.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πάτερ ἡ μ ῶ ν. Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς Pater hēmōn, ho en tois ouranois."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πάτερ ἡ μ ῶ ν

2 Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς Pater hēmōn, ho en tois ouranois

3 ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου· hagiasthētō to onoma sou;

4 ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου· elthetō hē basileia sou;

5 γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, genethetō to thelēma sou

6 ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ τ ῆ ς γ ῆ ς· hōs en ouranōi, kai epi tēs gēs;

7 τ ὸ ν ἄ ρτον ἡ μ ῶ ν τ ὸ ν ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον· ton arton hēmōn ton epiousion dos hēmin sēmeron;

8 κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φελήματα ἡ μ ῶ ν, kai aphes hēmin ta opheilēmata hēmōn,

9 ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φίεμεν το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν· hōs kai hēmeis aphiemen tois opheiletais hēmōn;

10 κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς ε ἰ ς πειρασμόν, kai mē eisenenkēis hēmas eis peirasmon,

11 ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ το ῦ πονηρο ῦ. alla rhusai hēmas apo tou ponērou.

12 Ὅ τι σο ῦ ἐ στιν ἡ βασιλεία κα ὶ ἡ δύναμις κα ὶ ἡ δόξα ε ἰ ς το ὺ ς α ἰῶ νας· Hoti sou estin hē basileia, kai hē dúnamis, kai hē doxa eis tous aiōnas;

13 ἀ μήν. amēn.


Κατέβασμα ppt "Πάτερ ἡ μ ῶ ν. Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς Pater hēmōn, ho en tois ouranois."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google