Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 2007

2

3 femalemale Oregon R yellow white

4

5 Διασταυρώσεις: Α. ♀ ♀ [yellow body, white eyes] x [wild type] ♂ ♂ B. ♀ ♀ [yellow body, white eyes, curly wings, scutoid] x [wild type] ♂ ♂ C. ♀ ♀ [black body, white eyes, dumpy wings] x [wild type] ♂ ♂

6 Διασταυρώσεις: Α. ♀ ♀ [yellow body, white eyes] x [wild type] ♂ ♂ B. ♀ ♀ [yellow body, white eyes, curly wings, scutoid] x [wild type] ♂ ♂ C. ♀ ♀ [black body, white eyes, dumpy wings] x [wild type] ♂ ♂

7 Α. ♀ ♀ [yellow body, white eyes] x [wild type] ♂ ♂ yw/yw x ++/Y ♀ 234 [ wild type ] yw/++ ♂ 130 [yellow body, white eyes] yw/Y F1F1 Οι γενετικοί τόποι είναι φυλοσύνδετοι. Τα αλληλόμορφα για το κίτρινο σώμα και τα λευκά μάτια είναι υπολειπόμενα. Αναλογία φύλων:Αρσενικά : Θηλυκά = 130/ 234 = 0,55 Είναι 1:1 ; χ 2 = 29.72 df = 1 P < 0.005 ή <0.5%

8 Α. ♀ ♀ [wild type (F1)] x [yellow body, white eyes] ♂ ♂ y w / ++ x y w / Y RF observed = R/Total = 9 / 3659 = 0.00246  0.246 cM RF real Kosambi = ¼ ln[(1+2RF) / (1-2RF)] = 0.00259  0.259cM F2F2 NR:yw/yw [yw] 1427 NR:yw/Y [yw] NR:++/yw [++] 2223 NR:++/Y [++] 0.246 cM yw yw ++ +wy+ or R:y+/yw [y+] 7 R:y+/Y [y+] R:+w/yw [+w] 2 R:+w/Y [+w]

9 Διασταυρώσεις: Α. ♀ ♀ [yellow body, white eyes] x [wild type] ♂ ♂ B. ♀ ♀ [yellow body, white eyes, curly wings, scutoid] x [wild type] ♂ ♂ C. ♀ ♀ [black body, white eyes, dumpy wings] x [wild type] ♂ ♂

10 CyO Sco

11 B.♀ ♀ [yellow body, white eyes, curly wings, scutoid] x [wild type] ♂ ♂ yw/yw ; CyO/Sco X ++/Y ; +/+ 2. Οι γενετικοί τόποι curly, scutoid είναι αυτοσωμικοί βρίσκονται στο ίδιο χρωμόσωμα και τα αλληλόμορφά τους είναι επικρατή. 1. Οι γενετικοί τόποι yellow, white είναι φυλοσύνδετοι και τα αλληλόμορφά τους υπολειπόμενα. Αναλογία φύλων:Αρσενικά : Θηλυκά = 164/ 303 =0.54 Είναι 1:1 ; x 2 = 41.29 df = 1 P < 0.005 ή <0.5% yw/++ ; CyO/+ [++CyO] 120 yw/++ ; Sco/+ [++Sco] 183 yw/Y ; CyO/+ [ywCyO] 71 yw/Y ; Sco/+ [ywSco] 93 F1F1 CyO : Curly of Oster In(2LR)O,Cy,dp lvl,pr,cn 2 Sco: In(2L)Sco rv8

12 B.♀♀[brown body,red eyes,curly wings] x [yellow body,white eyes,curly wings,scutoid]♂♂ yw/++ ; CyO/+ x yw/Y ; CyO/Sco yw/yw ; CyO/Sco yellow white 1217 NR y+/yw ; CyO/Sco yellow red 19 R yw/yw ; +/Scoy+/yw ; +/Sco yw/yw ; +/CyOy+/yw ; +/CyO yw/Y ; CyO/Scoy+/Y ; CyO/Sco yw/Y ; +/Scoy+/Y ; +/Sco yw/Y ; +/CyOy+/Y ; +/CyO ++/yw ; CyO/Sco brown red 1623 NR w+/yw ; CyO/Sco brown white 26 R ++/yw ; +/Scow+/yw ; +/Sco ++/yw ; +/CyOw+/yw ; +/CyO ++/Y ; CyO/Scow+/Y ; CyO/Sco ++/Y ; +/Scow+/Y ; +/Sco ++/Y ; +/Scow+/Y ; +/Sco F2F2 RF observed = R/Total = 45 / 2885 = 0.0156  1.56 cM RF real Kosambi = ¼ ln[(1+2RF) / (1-2RF)] = 0.0162  1.62cM 1.56 cM yw RF(y,w) = 1.5 cM

13 B.♀♀[brown body,red eyes,curly wings] x [yellow body,white eyes,curly wings,scutoid]♂♂ yw/++ ; CyO/+ x yw/Y ; CyO/Sco Curly 1478 Non Curly 1206 Total 2684 CyO/+ x CyO/Sco CyO/CyO CyO/Sco +/CyO +/Sco ¾ [Curly] ¼ [Non Curly] Αναλογία :Curly: Non Curly = 1478/ 1206 =1.23 Είναι 3:1 ; x 2 = 568.75 df = 1 P < 0.005 ή <0.5% ΑΡΑ: Η αναλογία Curly/Non Curly δεν είναι 3/1! CyO/CyO  lethal

14 Διασταυρώσεις: Α. ♀ ♀ [yellow body, white eyes] x [wild type] ♂ ♂ B. ♀ ♀ [yellow body, white eyes, curly wings, scutoid] x [wild type] ♂ ♂ C. ♀ ♀ [black body, white eyes, dumpy wings] x [wild type] ♂ ♂

15 bw cn wt dp b

16 C. ♀ ♀ [black body, white eyes, dumpy wings] x [wild type] ♂ ♂ dp b cn bw / dp b cn bw x + + + + / + + + + +/+ ; dp b cn bw / + + + + [wild type] 86 +/Y ; dp b cn bw / + + + + [wild type] 79 F1F1 Οι γενετικοί τόποι dumpy, black, cinnabar, brown είναι αυτοσωμικοί και τα αλληλόμορφά τους υπολειπόμενα. Αναλογία φύλων:Αρσενικά : Θηλυκά = 79/ 86=0.92 Είναι 1:1 ; x 2 = 0.279 df = 1 0.5 < P < 0.9

17 C. ♀ ♀ [wild type] x [black body, white eyes, dumpy wings] ♂ ♂ dp b cn bw / + + + + x dp b cn bw / dp b cn bw dpbcnbw ++++ dp+++ +bwcnb dp++b +bwcn+ dp+cnb +bw++ SR dpbwcn+ +++b dpbw++ ++cnb dpbw+b ++cn+ DR dp+cn+ +bw+b TR

18 C. ♀ ♀ [wild type] x [black body, white eyes, dumpy wings] ♂ ♂ dp b cn bw / + + + + x dp b cn bw / dp b cn bw dp b cn bw /dp b cn bw90NR + + + + /dp b cn bw170NR dp + + + /dp b cn bw127SR + b cn bw /dp b cn bw94SR dp b + + /dp b cn bw19SR + + cn bw/dp b cn bw25SR dp b cn +/dp b cn bw79SR + + + bw/dp b cn bw121SR dp + cn bw/dp b cn bw26DR + b + +/dp b cn bw48DR dp + + bw/dp b cn bw82DR + b cn +/dp b cn bw97DR dp b + bw/dp b cn bw15DR + + cn +/dp b cn bw79DR dp + cn +/dp b cn bw46TR + b + bw/dp b cn bw34TR RF dp b = 554/1152=0.481  48.1 cM RF Kos (dp b) = 0.986  98.6 cM RF dp cn = 538/1152=0.467  46.7 cM RF Kos (dp cn) = 0.844  84.4 cM RF dp bw = 545/1152=0.473  47.3 cM RF Kos (dp bw) = 0.896  89.6 cM RF b cn = 292/1152=0.253  25.3 cM RF Kos (b cn) = 0.279  27.9 cM RF b bw = 497/1152=0.431  43.1 cM RF Kos (b bw) = 0.65  65 cM RF cn bw = 553/1152=0.48  48 cM RF Kos (cn bw) = 0.973  97.3 cM ? ?

19 Chromosome XChromosome 2 2L 2R

20 Embryo Stainings engrailed 31-1-1 Kruppel pair ruled grainyhead hairy eagled


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google