Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης The C Preprocessor.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης The C Preprocessor."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης The C Preprocessor

2 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 2 Constants #define MAXSIZE 256 This will lead to the value 256 being substituted for each occurrence of the word MAXSIZE in the file.

3 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 3 Macros Here is an example of a macro which won't work. #define DOUBLE(x) x+x For statement: a = DOUBLE(b) * c; will be expanded to a = b+b * c; Since * has a higher priority than +, the compiler will treat it as: a = b + (b * c); But: #define DOUBLE(x) (x+x) Here the brackets around the definition force the expression to be evaluated before any surrounding operators are applied.

4 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 4 Verbose #define EBUG #ifdef EBUG printf(“Debug info: variable foo has value %d\n”,foo); #endif

5 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 5 Verbose #define EBUG #ifdef EBUG printf(“Debug info: variable foo has value %d\n”,foo); #elseif printf(“No need for debug\n”); #endif

6 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 6 Verbose gcc –DEBUG myprogram.c

7 ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης Standard I/O

8 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 8 UNIX File Redirection To run prog1 but read data from file infile instead of the keyboard, you would type prog1 < infile To run prog1 and write data to outfile instead of the screen, you would type prog1 > outfile Both can also be combined as in prog1 outfile Redirection is simple, and allows a single program to read or write data to or from files or the screen and keyboard.

9 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 9 Character Input and Output char c = getchar(); void putchar(char c);

10 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 10 EOF, The End of File Marker EOF is a character which indicates the end of a file. It is returned by read commands of the getc and scanf families when they try to read beyond the end of a file / input.

11 ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης Πως ψάχνουμε για εντολές βιβλιοθήκης

12 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 12 Εντολή συστήματος “man” If you already know the name of the function you want, you can read the page by typing (to find about strcat). > man 3 strcat If you don't know the name of the function, a full list is included in the introductory page for section 3 of the manual. To read this, type > man 3 intro There are approximately 700 functions described here. This number tends to increase with each upgrade of the system. On any manual page, the SYNOPSIS section will include information on the use of the function. For example #include char *ctime(time_t *clock) This means that you must have #include in your file before you call ctime. And that function ctime takes a pointer to type time_t as an argument, and returns a string (char *). time_t will probably be defined in the same manual page. The DESCRIPTION section will then give a short description of what the function does. For example ctime() converts a long integer, pointed to by clock, to a 26-character string of the form produced by asctime().

13 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 13 Οργάνωση κώδικα Σε μεγαλύτερα προγράμματα, οι δηλώσεις των συναρτήσεων συγκεντρώνονται σε ένα ή περισσότερα header files (κατάληξη.h), τα οποία συμπεριλαμβάνονται κατά την προεπεξεργασία του κώδικα: #include "name.h" όπου name.h το όνομα του header file και μπορεί να περιλαμβάνει και το path. Oι headers που ορίζει ο προγραμματιστής περικλείονται σε “”. Oι headers του συστήματος περικλείονται σε <>. Με την συμπερίληψη των κατάλληλων headers: – ο compiler γνωρίζει τον τρόπο κλήσης των συναρτήσεων ή εκτελέσιμων βιβλιοθηκών που χρειάζεται ένα τμήμα κώδικα. – ο προγραμματιστής μπορεί να επισκοπήσει εύκολα τη λειτουργικότητα του κώδικα

14 ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης ΗΥ-150 Προγραμματισμός Ασκήσεις

15 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 15 Φωλιασμένοι βρόχοι /*Πως θα εκτυπώναμε το παρακάτω σχήμα;*/ * ** *** **** ***** ****** ******* ****************

16 ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων Finite State Machines

17 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 17 Finite State Machines letter letter | digit I EOF S A

18 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 18 Finite State Machines viewed as Graphs The start state A transition a A state Accepting/Terminal state

19 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 19 Example: Integer Literals FSM that accepts integer literals with an optional + or - sign: + digit, ‘_’ S B A - digit digit, ‘_’

20 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 20 FSM’s in Theory Simple theoretical construct – Set of states (S) – Input vocabulary (I) – Transitional function T(s,i) A way of denoting how an program can change its state over time.

21 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 21 FSM’s in Practice Each state represents some desired behavior. The transition function T resides across all states. – Each state “knows” how to transition to other states. Accepting states (those that require more input) are considered to be the end of execution for an FSM. Input to the FSM continues as long as the game continues.

22 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 22 FSM’s in Games Character AI can be modeled as a sequence of mental states. “World” events can force a change in state. Gather Treasure Flee Fight Monster In Sight No Monster Monster DeadCornered

23 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 23 FSM Implementation - Code Simplest method After an action, the state might change. void RunLogic( int state ) { switch( state ) { case 0: //Wander Wander(); if( SeeEnemy() ) state = 1; if( Dead() ) state = 2; break; case 1: //Attack Attack(); state = 0; if( Dead() ) state = 2; break; case 3: //Dead DeleteAvatar(); break; } return statel }

24 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 24 Παράδειγμα: Robocode Καθορισμός Καταστάσεων – Attack, Evade, Search, etc. Υλοποίηση αλλαγής κατάστασης – Include an error state that is noticeable. Αποσφαμάτωση (debugging) – Verbosity levels are a must.

25 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 25 More FSM Extensions Fuzzy State Machines – Degrees of truth allow multiple FSM’s to contribute to character actions. Multiple FSM’s – High level FSM coordinates several smaller FSM’s. Polymorphic FSM’s – Allows common behavior to be shared. – Soldier -> German -> Machine Gunner

26 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 26 Run Length Encoding Run length encoding (RLE) απλούστερη μέθοδος συμπίεσης. Κωδικοποιεί πληροφορία για την επανάληψη των χαρακτήρων / στοιχείων εισόδου Είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το FAX (τηλεομοιοτυπία)

27 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 27 RLE As a basic example, consider the following string of numbers: 5 5 5 5 8 8 8 2 2 2 2 2 There is a fair amount of redundancy there. In RLE notation, this same string could be expressed as: 4 5 3 8 5 2

28 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 28 RLE 1 2 3 4 5 6 Apply the same RLE compression scheme as before: 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

29 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 29 Παράδειγμα WWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWBBBWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWW WWWW 12W1B12W3B24W1B14W


Κατέβασμα ppt "ΗΥ150 – ΠρογραμματισμόςΞενοφών Ζαμπούλης The C Preprocessor."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google