Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς

2 Λέγεται γο ῦ ν γενέσθαι ἐ ν Σικελί ᾳ ἐ κ τ ῆ ς Α ἴ τνης ῥ ύακα πυρ ὸ ς ( ε ἰ γ ὰ ρ κα ὶ μυθωδέστερον ἐ στιν, ἀ λλ’ ἁ ρμόσει κα ὶ ν ῦ ν ἀ κο ῦ σαι ἅ πασι το ῖ ς νεωτέροις)΄

3 φασί δ ὲ ρε ῖ ν τ ὸ ν ῥ ύακα πυρός ἐ π ὶ τε τ ὴ ν ἄ λλην χώραν,

4 κα ὶ δ ὴ κα ὶ πρ ὸ ς πόλιν τιν ὰ τ ῶ ν κατοικουμένων ἐ κε ῖ.

5 Φασ ὶ ν ο ὖ ν το ὺ ς μ ὲ ν ἄ λλους ὁ ρμ ῆ σαι πρ ὸ ς φυγήν, ζητο ῦ ντας τ ὴ ν σωτηρίαν ἑ αυτ ῶ ν,

6 ἕ να δ ὲ τίνα τ ῶ ν νεωτέρων, ὁ ρ ῶ ντα τ ὸ ν πατέρα ὄ ντα πρεσβύτερον κα ὶ ο ὐ χ ὶ δυνάμενον ἀ ποχωρε ῖ ν, ἀ λλ ὰ ἐ γκαταλαμβανόμενον ὑ π ὸ το ῦ πυρός, φέρειν ἀ ράμενον.

7 Φορτίου δ ὲ προσγενομένου ο ἶ μαι ἐ γκατελήφθη κα ὶ α ὐ τός.

8 Ὅ θεν δ ὲ κα ὶ ἄ ξιόν ( ἐ στι) θεωρ ῆ σαι ὅ τι τ ὸ θε ῖ ον ε ὐ μεν ῶ ς ἔ χει το ῖ ς ἀ νδράσιν το ῖ ς ἀ γαθο ῖ ς.

9 Λέγεται γ ὰ ρ περιρρυ ῆ ναι κύκλ ῳ τ ὸ π ῦ ρ τ ὸ ν τόπον ἐ κε ῖ νον κα ὶ σωθ ῆ ναι τούτους μόνους,

10 ἀ φ’ ὧ ν προσαγορεύεσθαι ἐ τι κα ὶ ν ῦ ν κα ὶ τ ὸ χωρίον χ ῶ ρον τ ῶ ν ε ὐ σεβ ῶ ν

11 ( λέγεται) δ ὲ ἀ πολέσθαι ἅ παντας το ὺ ς ποιησαμένους ταχε ῖ αν τ ὴ ν ἀ ποχώρησιν κα ὶ ἐ γκαταλιπόντας το ὺ ς γονέας ἑ αυτ ῶ ν.

12 Ερωτήσεις κατανόησης 1.Γιατί έφυγαν οι κάτοικοι από την πόλη τους; 2.Γιατί δεν έφυγε και ο νέος μαζί τους; 3.Για ποιον λόγο τον βοήθησαν οι θεοί; 4.Με ποιον τρόπο τον έσωσαν; 5.Τι έπαθαν όσοι εγκατέλειψαν τους γονείς τους;

13 Κεντρικές Ιδέες 1.Οι θεοί βοηθούν τους ενάρετους όταν βρεθούν σε κίνδυνο 2.Η αγάπη και ο σεβασμός προς τους γονείς αποτελούν απαράβατη ηθική υποχρέωση κάθε ανθρώπου και δε συγχωρούνται η ασέβεια και η αδιαφορία


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google