Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 1 Δείκτες σε συναρτήσεις Δείκτης σε συνάρτηση – Περιέχει τη διεύθυνση του κώδικα της συνάρτησης – Ό π ως ένας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 1 Δείκτες σε συναρτήσεις Δείκτης σε συνάρτηση – Περιέχει τη διεύθυνση του κώδικα της συνάρτησης – Ό π ως ένας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 1 Δείκτες σε συναρτήσεις Δείκτης σε συνάρτηση – Περιέχει τη διεύθυνση του κώδικα της συνάρτησης – Ό π ως ένας δείκτης δείχνει στο 1 ο στοιχείο ενός π ίνακα Γιατί ; – Πολλές φορές δεν ξέρουμε τη συνάρτηση θέλουμε να καλέσουμε, μέχρι να τρέξουμε το π ρόγραμμα (π. χ., αν η συνάρτηση π ου π ρέ π ει να καλέσουμε καθορίζεται α π ό την είσοδο ). – Πολλές φορές π ρογραμματίζουμε ή χρησιμο π οιούμε συναρτήσεις βιβλιοθήκης οι ο π οίες χρησιμο π οιούν άλλες υ π οσυναρτήσεις. Οι τελευταίες μ π ορεί να π ρομηθεύονται α π ό τον χρήστη της βιβλιοθήκης, ώστε να αλλάζουν την συμ π εριφορά της συνάρτησης, χωρίς να χρειάζεται να την ξαναμεταγλωττίσουμε. – Α π αραίτητες π ολλές φορές για κατανοητό, ευανάγνωστο ή γρήγορο κώδικα. Α π οφεύγουμε τις π ολλές if/switch

2 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 2 Δείκτες σε συναρτήσεις Οι δείκτες σε συναρτήσεις – Τα π ερνάμε σαν ορίσματα σε συναρτήσεις – Α π οθηκεύονται σε π ίνακες – Εκχωρούνται σε άλλους δείκτες – Διαφορά 1 α π ό τους υ π όλοι π ους δείκτες : «π ρόσβαση » στα π εριεχόμενά τους : *functionPtr (*functionPtr)(argument1, argument2) Σε αυτήν την π ερί π τωση καλείται η συνάρτηση της ο π οίας η διεύθυνση είναι α π οθηκευμένη στον δείκτη – Διαφορά 2 α π ό τους υ π όλοι π ους δείκτες : ανάθεση διεύθυνσης μιας συνάρτησης και όχι μεταβλητής functionPtr = &afunction;

3 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 3 Δήλωση Δεικτών σε Συναρτήσεις int (*funPtr)(int, int) – Ο τύ π ος της μεταβλητής funPtr είναι « δείκτης σε συνάρτηση π ου π αίρνει δύο ορίσματα τύ π ου int, και ε π ιστρέφει int. int *funPtr(int, int) – Αυτό θα σήμαινε, ότι το funPtr είναι τύ π ου « συνάρτηση π ου π αίρνει δύο ορίσματα τύ π ου int, και ε π ιστρέφει δείκτη σε int) int (*funPtrarray[10])(int, int)) – Τυ π ος του funPtrarray: π ίνακας α π ό 10 δείκτες σε συναρτήσεις π ου π αίρνουν δύο ορίσματα τύ π ου int και ε π ιστρέφουν int

4 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 4 Παραδείγματα int function(int a, int b) { return a*b; } int main() { int (*funPtr)(int, int); funPtr = &function; printf(“Calling the function returns %d\n”, (*funPtr)(4, 5)); return 0; } Δήλωση του δείκτη σε συνάρτηση Ανάθεση της διεύθυνσης μιας συνάρτησης Κλήση της συνάρτησης π ου είναι α π οθηκευμένη στον δείκτη

5 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 5 Παράδειγμα Θυμηθείτε ότι η BubbleSort ταξινομεί ακεραίους βασιζόμενη σε συγκρίσεις μεταξύ τους. Αλλάξτε την BubbleSort ώστε να π αίρνει ως όρισμα την συνάρτηση σύγκρισης δύο ακεραίων και να την χρησιμο π οιεί για ταξινόμηση. Καλέστε την BubbleSort έτσι ώστε να ταξινομεί ακεραίους και κατά αύξοντα σειρά και κατά φθίνουσα

6 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 1 2 3#include 4#define SIZE 10 5void bubble( int [], const int, int (*)( int, int ) ); 6int ascending( int, int ); 7int descending( int, int ); 8 9int main() 10{ 11 12 int order, 13 counter, 14 a[ SIZE ] = { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 }; 15 16 printf( "Enter 1 to sort in ascending order,\n" 17 "Enter 2 to sort in descending order: " ); 18 scanf( "%d", &order ); 19 printf( "\nData items in original order\n" ); 20 21 for ( counter = 0; counter < SIZE; counter++ ) 22 printf( "%5d", a[ counter ] ); 23 24 if ( order == 1 ) { 25 bubble( a, SIZE, &ascending ); 26 printf( "\nData items in ascending order\n" ); 27 } 28 else { 29 bubble( a, SIZE, &descending ); 30 printf( "\nData items in descending order\n" ); 31 } 32 Notice the function pointer parameter.

7 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 33 for ( counter = 0; counter < SIZE; counter++ ) 34 printf( "%5d", a[ counter ] ); 35 36 printf( "\n" ); 37 38 return 0; 39} 40 41void bubble( int work[], const int size, 42 int (*compare)( int, int ) ) 43{ 44 int pass, count; 45 46 void swap( int *, int * ); 47 48 for ( pass = 1; pass < size; pass++ ) 49 50 for ( count = 0; count < size - 1; count++ ) 51 52 if ( (*compare)( work[ count ], work[ count + 1 ] ) ) 53 swap( &work[ count ], &work[ count + 1 ] ); 54} 55 56void swap( int *element1Ptr, int *element2Ptr ) 57{ 58 int temp; 59 60 temp = *element1Ptr; 61 *element1Ptr = *element2Ptr; 62 *element2Ptr = temp; 63} 64 ascending and descending return true or false. bubble calls swap if the function call returns true. Notice how function pointers are called using the dereferencing operator. The * is not required, but emphasizes that compare is a function pointer and not a function.

8 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 65int ascending( int a, int b ) 66{ 67 return b < a; /* swap if b is less than a */ 68} 69 70int descending( int a, int b ) 71{ 72 return b > a; /* swap if b is greater than a */ 73} Enter 1 to sort in ascending order, Enter 2 to sort in descending order: 1 Data items in original order 2 6 4 8 10 12 89 68 45 37 Data items in ascending order 2 4 6 8 10 12 37 45 68 89 Enter 1 to sort in ascending order, Enter 2 to sort in descending order: 2 Data items in original order 2 6 4 8 10 12 89 68 45 37 Data items in descending order 89 68 45 37 12 10 8 6 4 2 73}

9 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 9 Binary trees O(log N) < O(N) Binary search trees: O(log N) search and insert struct tree_node { tree_node *left; tree_node *right; int data; };

10 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 10 Print binary search tree void print_inorder(tree_node *p) { if (p != NULL) { print_inorder(p->left); printf(“%d”,p->data); print_inorder(p->right); }

11 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 11 Delete tree void deleteword(struct wordtree **node) { struct wordtree *temp = NULL; if (node != NULL) { if(*node != '\0') { if((*node)->right != NULL) { temp = *node; deleteword(&temp->right); } if((*node)->left != NULL) { temp = *node; deleteword(&temp->left); } if((*node)->word != NULL) free((*node)->word); if((*node)->firstline != NULL) deletelist((*node)->firstline); free(*node); *node = NULL; }

12 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 12 Time time_t time(time_t *tloc) returns the time since 00:00:00 GMT, Jan. 1, 1970, measured in seconds. time() returns the value of time on success. If tloc is not NULL, the return value is also stored in the location to which tloc points. On failure, it returns (time_t) -1. time_t is typedefed to a long (int) in and header files.

13 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 13 Time int ftime(struct timeb *tp) fills in a structure pointed to by tp, as defined in On success, ftime() returns no useful value. On failure, it returns -1. struct timeb { time_t time; unsigned short millitm; short timezone; short dstflag; };

14 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 14 Time char *ctime(time_t *clock), char *asctime(struct tm *tm) ctime() converts a long integer, pointed to by clock, to a 26-character string of the form produced by asctime(). It first breaks down clock to a tm structure by calling localtime(), and then calls asctime() to convert that tm structure to a string. asctime() converts a time value contained in a tm structure to a 26-character string of the form: Sun Sep 16 01:03:52 1973 asctime() returns a pointer to the string.

15 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 15 Timing example #include main() { int i; time_t t1,t2; time(&t1); for (i=1;i<=300;++i) printf(``%d %d %d n'',i, i*i, i*i*i); time(&t2); printf(`` n Time to do 300 squares and cubes= %d seconds n'', (int) t2-t1); }

16 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 16 Running system commands from C int system(char *string) system returns the exit status of the shell. system is prototyped in main() { printf(“Files in Directory are: n''); system(“ls -l''); }

17 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 17 Running system commands from C execl stands for execute and leave which means that a process will get executed and then terminated by execl. execl(char *path, char *arg0,...,char *argn, 0); The last parameter must always be 0. It is a NULL terminator. Since the argument list is variable we must have some way of telling C when it is to end. The NULL terminator does this job. execl(/bin/ls'', “ls'', “-l'',0); }

18 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 18 Random numbers Random positive integers - rand() #include // For time() #include // For srand() and rand() srand(time(0)); // Initialize random number generator. r = (rand() % 10) + 1;

19 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 19 Preprocessor Prevent multiple definitions in header files #ifndef MYHEADER_H #define MYHEADER_H... // This will be seen by the compiler only once #endif /* MYHEADER_H */

20 ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 20 Preprocessor Turning debugging code off and on #define DEBUG... #ifdef DEBUG... // debugging output #endif > gcc –DDEBUG myfile.c


Κατέβασμα ppt "ΗΥ 150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 1 Δείκτες σε συναρτήσεις Δείκτης σε συνάρτηση – Περιέχει τη διεύθυνση του κώδικα της συνάρτησης – Ό π ως ένας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google