Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το διοξείδιο του άνθρακα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το διοξείδιο του άνθρακα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το διοξείδιο του άνθρακα
είναι από τις ενώσεις που διαλύονται εύκολα στο νερό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για τη ζωή, δεδομένου ότι συμμετέχει στις διαδικασίες φωτοσύνθεσης  αναπνοής και θεωρείται ουσιαστική πηγή άνθρακα για τις ενεργειακές απαιτήσεις των οργανισμών

2 Η κίνηση (μεταφορά) του CO2 προς και από το νερό (δηλ

3 Kατακόρυφη κατανομή Η αυξημένη συγκέντρωση CO2 που εμφανίζει το υπολίμνιο οφείλεται στον έντονο ρυθμό μεταβολισμών καθώς και στην έλλειψη δυνατότητας απορρόφησης του CO2 εφ΄ όσον η φωτοσύνθεση στο στρώμα αυτό είναι ασθενής. Η κατανομή του CO2 αντανακλά την καμπύλη του ελλείμματος οξυγόνου

4 Controls on CO2 A. Photosynthesis B. Respiration C. Atmosphere D
Controls on CO2     A. Photosynthesis     B. Respiration     C. Atmosphere     D. Geologic inputs                                     

5 Κατηγορίες ανθρακα     PARTICULATE(σωματιδιακός) DISSOLVED(διαλυμένος) ORGANIC Living organisms Dead organic material Soluble organics:      DOC (dissolved organic carbon)      Amino acids      Sugars INORGANIC CaCO3 Carbonates of Mg, K, Na, etc.  (minerals) DIC (dissolved inorganic carbon)      CO2      H2CO3       HCO3-      CO32-

6                                                                                                                     

7 Η ποσότητα του διαλυμένου ανοργάνου άνθρακα (DIC) δηλαδή η ποσότητα του βιοδιαθέσιμου άνθρακα υπολογίζεται ως εξής: C available=(total alkalinity) x (pH factor) = mgC/L

8 αλκαλικότητα Η ρυθμιστική ικανότητα του νερού για εξουδετέρωση οξέων.

9 Ο κύκλος του αζώτου όλες οι αζωτούχες ενώσεις της βιόσφαιρας είναι αποτέλεσμα δέσμευσης του ατμοσφαιρικού αζώτου. Η δέσμευση αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρικά ή φωτοχημικά, αλλά η σημαντικότερη διαδικασία δέσμευσης αζώτου είναι η βιολογική  βακτηριακή δέσμευση (Bacterial fixation).

10 Οι βιοχημικές αλλαγές που συμβαίνουν στη συγκέντρωση του μοριακού αζώτου εμπλέκουν τις διαδικασίες της δέσμευσης του αζώτου (nitrogen fixation), της αφομοίωσης (nitrogen assimilation) και της αποδέσμευσης (denitrification ) Νιτροποίηση Αζωτούχα οργ.ουσία αμμωνία-----νιτρώδη νιτρικά α) Ο μικροοργανισμός Nitrosomonas μετατρέπει τα ιόντα αμμωνίου σε νιτρώδη ιόντα και β) ο μικροοργανισμός Nitrobacter μετατρέπει τα νιτρώδη σε νιτρικά ιόντα.

11 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η νιτροποίηση
pH Θερμοκρασία Το διαλυμένο οξυγόνο Η αναγωγή των νιτρικών

12 Ο κύκλος του φωσφόρου Οι πηγές του σωματιδιακού οργανικού φωσφόρου (D.O.P. Detrital organic phosphorus) στο υδάτινο περιβάλλον είναι: 1. Τα υπολείμματα της χρήσης του φυτοπλανκτού από το ζωοπλανκτό . Η τροφοδοσία αυτή συμβολίζεται ως P.G.Z.: Phosphorous of Grazing of Zooplankton και εκφράζεται σε mg/m3 ημέρα.

13 2) Ο φυσικός θάνατος του ζωοπλανκτού
2) Ο φυσικός θάνατος του ζωοπλανκτού. Δηλαδή η αποικοδόμηση του κυττάρου που οδηγεί τις περιεχόμενες σ΄ αυτό χημικές ενώσεις να διαλυθούν στο νερό. Η τροφοδοσία ονομάζεται PNDZ: Phosphorus of Natural Death of Zooplankton. 3) Η χρήση του ζωοπλανκτού από τους ανώτερους οργανισμούς

14 οι απώλειες η καθίζηση η μετατροπή του σε διαλυμένο φωσφόρο Άλλες πηγές φωσφόρου Εκτός από τις παραπάνω πηγές φωσφόρου, στα φυσικά νερά υπάρχουν και οι εξωτερικές πηγές φωσφόρου. Αυτές είναι: οι επιφανειακές απορροές, τα λιπάσματα, τα κοιτάσματα φωσφάτων, οι εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, τα απόβλητα των άγριων και κατοικίδιων ζώων, τα βιομηχανικά απόβλητα.

15 Εσωτερική τροφοδοσία (internal loading)
Με τον όρο εσωτερική τροφοδοσία εννοούμε την τροφοδοσία του νερού σε φωσφόρο από τον πυθμένα. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες επαναιώρισης του σωματιδιακού φωσφόρου αλλά και απελευθέρωσης φωσφόρου με χημικές διαδικασίες.

16 Παράγοντες που επιδρούν στην συγκέντρωση του φωσφόρου
το Ph η θερμοκρασία η συγκέντρωση νιτρικών και νιτρωδών

17 Ο κύκλος του θείου Τα θειικά ιόντα συναντώνται αρκετά συχνά στα γλυκά νερά. Βασική πηγή τους είναι το νερό της βροχής, αλλά πιθανές πηγές θειικών είναι ιζηματογενή πετρώματα που περιέχουν θειικό ασβέστιο ή θειικό πυρίτιο. Κάτω από αναερόβιες συνθήκες θειικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν αποδέκτες υδρογόνου κατά τη διάρκεια οξείδωσης οργανικού υλικού από συγκεκριμένα είδη βακτηρίων (Desulfoviblio). Στο υπολίμνιο των περισσοτέρων λιμνών, εκεί όπου το οξυγόνο, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ελαττώνεται, είναι αναμενόμενη ή παραγωγή H2S.

18 O κύκλος του πυριτίου. Βασικό θρεπτικό συστατικό του φυτοπλαγκτού (διατόμων) Το πυρίτιο συναντάται με την μορφή: α) ιόντων (ορθοπυριτικών Η4SiO4(4  n)) β) με κολλοειδή μορφή (Al (OH) (HSiO3)+. γ) σαν ανόργανα σωματίδια.

19 Το πυρίτιο μπορεί να μεταφερθεί στις λίμνες μέσω εισροών , από το ίζημα καθώς και από τον θάνατο των διατόμων. Ο σημαντικότερος μηχανισμός απομάκρυνσης πυριτίου από το νερό είναι η χρησιμοποίησή του από διάτομα με τη μορφή των αλουμινοπυριτικών ή ορθοπυριτικών.

20 Σημειακές πηγές ρύπανσης (point-pollution sources)
Μη-σημειακές πηγές ρύπανσης (non point-pollution sources)

21 Kριτήρια ποιότητας- Quality criteria
Διαλ.οξυγόνο mg/l ηλεκτρική αγωγιμότητα (ποσό των διαλ.ιόντων, μs/cm) Ph συγκεντρώσεις θρεπτικών mg/l Θολερότητα (secchi disc, NTU) θερμοκρασία χλωροφύλλη mg/l

22

23


Κατέβασμα ppt "Το διοξείδιο του άνθρακα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google