Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Προοπτικές για το θεσμό ΣΥΕΠ: Δράσεις ΕΚΕΠ – Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας» Βλαχάκη Φωτεινή Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού MSc Διευθύντρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Προοπτικές για το θεσμό ΣΥΕΠ: Δράσεις ΕΚΕΠ – Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας» Βλαχάκη Φωτεινή Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού MSc Διευθύντρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Προοπτικές για το θεσμό ΣΥΕΠ: Δράσεις ΕΚΕΠ – Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας» Βλαχάκη Φωτεινή Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού MSc Διευθύντρια Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΕΚΕΠ Υπεύθυνη Τομέα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

2 Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Lifelong Guidance) – εργαλείο ενίσχυσης ευρωπαϊκών πολιτικών για τη δια βίου μάθηση και την απασχόληση Στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο Στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο Πρόσβαση σε υπηρεσίες ΣΥΕΠ και σε πληροφόρηση υψηλής ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών ΣΥΕΠ Υπηρεσίες ΣΥΕΠ για την ενίσχυση της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας Ενεργός συμμετοχή των πολιτών – χρηστών των υπηρεσιών Εκπαίδευση των στελεχών ΣΥΕΠ Εργαλεία και πρακτικές ΣΥΕΠ για ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό Ευρωπαϊκή διάσταση του θεσμού ΣΥΕΠ

3 IAEVG - Finland Communiqué: The Value of Career Guidance in an Economic Crisis - June 2009 Ο ρόλος του θεσμού ΣΥΕΠ στη διατήρηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής σταθερότητας - ανάγκη προετοιμασίας επαρκών μέσων και πόρων. - ανάγκη για επαρκή αριθμό στελεχών ΣΥΕΠ με υψηλά προσόντα και δεξιότητες για την υποστήριξη των αναγκών των πολιτών. - ανάδειξη της ευθύνης διαμορφωτών πολιτικής, των φορέων παροχής και των στελεχών ΣΥΕΠ. Προκλήσεις για κυβερνήσεις και στελέχη ΣΥΕΠ σε εθνικό επίπεδο

4 Προσπάθεια κινητοποίησης των κρατών – μελών της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής δια βίου ΣΥΕΠ Προώθηση της Κινητικότητας στην Ε.Ε. (κυρίως εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική) Πρόγνωση αναγκών σε δεξιότητες Έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα (shift from inputs to learning outcomes) Τρέχουσες εξελίξεις και προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο Πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού ΣΥΕΠ σε εθνικό επίπεδο

5 Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Συντονισμός και δικτύωση Φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συντονισμός και δικτύωση Φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πιστοποίηση - Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων ΣΥ.Ε.Π. καθώς και της επάρκειας προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π. Πιστοποίηση - Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων ΣΥ.Ε.Π. καθώς και της επάρκειας προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π. Επιστημονική στήριξη των Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική στήριξη των Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ανάπτυξη εργαλείων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης Ανάπτυξη εργαλείων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης Θεσμικές Αρμοδιότητες

6 Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. (Ν. 3191/2003) Επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Σ6) Επιτελικός φορέας για το σχεδιασμό και παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Σ6) Αρμόδιος φορέας για την υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία για τη διαμόρφωση πολιτικών και κανόνων για το θεσμό Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αρμόδιος φορέας για την υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία για τη διαμόρφωση πολιτικών και κανόνων για το θεσμό Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Θεσμικές Αρμοδιότητες

7 Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance Δίκτυο

8  την ενσωμάτωση των διεθνών εξελίξεων και προοπτικών του θεσμού ΣΥ.Ε.Π. στο ελληνικό σύστημα.  την πρόσβαση των συμβούλων σε ποιοτική πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης στις χώρες της Ε.Ε.  την εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα.  τη διαπολιτισμικότητα. Ως Ελληνικό Κέντρο Euroguidance προωθεί και ενισχύει:

9

10

11

12 Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής Δια Βίου ΣΥΕΠ ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network» (ELGPN) πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Program) εκπροσώπηση 29 Ευρωπαϊκών χωρών προώθηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον Δια Βίου Προσανατολισμό στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Απασχόλησης υποστήριξη των Ευρωπαϊκών χωρών στη διαδικασία σύστασης συντονιστικών μηχανισμών Δια βίου ΣΥΕΠ σε εθνικό (Εθνικά Φόρουμ Πολιτικής για την Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό (National Lifelong Guidance Policy Forums)

13 Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής Δια Βίου ΣΥΕΠ ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network» (ELGPN) Ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες ΣΥΕΠ (Widening Access). Προώθηση της ανάπτυξης Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Promoting Career Management Skills). Μηχανισμοί συνεργασίας και συντονισμού για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την ανάπτυξη σχετικών πρακτικών και πολιτικής (Cooperation and coordination mechanisms in guidance, practice and policy development). Διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών ΣΥΕΠ (Quality assurance / evidence based practice and policy). Ανάλυση των πολιτικών Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης από την άποψη της Δια Βίου ΣΥΕΠ (Education and Training and Employment policy analysis from LLG perspective). Συνέργεια μεταξύ των προγραμμάτων Δια Βίου ΣΥΕΠ, που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Synergy between EU – funded projects on lifelong guidance).

14

15 Ωφελούμενοι από το έργο του ΕΚΕΠ Oι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από τους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης (μαθητές, φοιτητές, γονείς, άνεργοι, επαγγελματίες, κλπ.) που χρειάζεται υπηρεσίες ΣΥΕΠ για θέματα ευκαιριών μάθησης, απασχόλησης και κινητικότητας.

16 Τομείς Δράσεων Ελληνικού Κέντρου Euroguidance Διασύνδεση και Επιμόρφωση στελεχών ΣΥ.Ε.Π. Διασύνδεση και Επιμόρφωση στελεχών ΣΥ.Ε.Π. Εκπόνηση επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού - εργαλείων. Εκπόνηση επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού - εργαλείων. Δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων πληροφόρησης και δικτύωσης. Δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων πληροφόρησης και δικτύωσης.

17 3 διεθνή συνέδρια για το θεσμό ΣΥ.Ε.Π. 3 διεθνή συνέδρια για το θεσμό ΣΥ.Ε.Π. 2 πανελλήνια συνέδρια για το θεσμό ΣΥ.Ε.Π. 2 πανελλήνια συνέδρια για το θεσμό ΣΥ.Ε.Π. 5 επιμορφωτικά σεμινάρια με διεθνείς εισηγητές για 600 περίπου στελέχη ΣΥ.Ε.Π. 5 επιμορφωτικά σεμινάρια με διεθνείς εισηγητές για 600 περίπου στελέχη ΣΥ.Ε.Π. 20 περιφερειακές επιμορφωτικές ημερίδες για στελέχη ΣΥ.Ε.Π. 20 περιφερειακές επιμορφωτικές ημερίδες για στελέχη ΣΥ.Ε.Π. Διασύνδεση & Επιμόρφωση Στελεχών ΣΥΕΠ Διασύνδεση & Επιμόρφωση Στελεχών ΣΥΕΠ

18 Πρόγραμμα Κινητικότητας VETPRO LDV με τίτλο CH-Q: Αξίες και Κίνητρα για το Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας για 24 στελέχη χάραξης πολιτικής & σχεδιασμού δράσεων ΣΥΕΠ Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και αρμοδίων φορέων (ΕΚΕΠ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τομέας ΣΕΠ ΠΙ, ΟΑΕΔ). Πρόγραμμα Κινητικότητας VETPRO LDV με τίτλο CH-Q: Αξίες και Κίνητρα για το Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας για 24 στελέχη χάραξης πολιτικής & σχεδιασμού δράσεων ΣΥΕΠ Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και αρμοδίων φορέων (ΕΚΕΠ, Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τομέας ΣΕΠ ΠΙ, ΟΑΕΔ). (Ουτρέχτη Ολλανδία Δεκέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010) Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Αθήνα Ιούνιος 2009) Αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΣΥΕΠ (Αθήνα Απρίλιος 2008) Το Μοντέλο της Δια Βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αθήνα Μάιος 2006 – Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2007) Επιμορφωτικά Σεμινάρια με διεθνείς εισηγητές Επιμορφωτικά Σεμινάρια με διεθνείς εισηγητές

19 Επιστημονικές Εκδόσεις - Μελέτες Εκπόνηση επιστημονικού και πληροφοριακού υλικού - εργαλείων.

20 Επιστημονικές Εκδόσεις - Μελέτες

21

22

23

24 Πληροφορικά έντυπα – Εγχειρίδια Κινητικότητας Πληροφορικά έντυπα – Εγχειρίδια Κινητικότητας

25

26 Προώθηση της Διαπολιτισμικότητας Στάθμιση του Ερωτηματολογίου Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής (Multicultural Counseling Inventory -MCI) των Sodowsky, Taffe, Gutkin, και Wise (1994). Έρευνα για την καταγραφή των δεξιοτήτων, γνώσεων κλπ. πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής των Ελλήνων στελεχών ΣΥΕΠ. Διαμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος και φακέλου επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού για θέματα Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής. Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος το 2010 για Εκπαιδευτές Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων το 2011 σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας για στελέχη ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

27 Δημιουργήθηκε: από τα Κέντρα του Δικτύου Εuroguidance υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε. Παρέχει: πληροφορίες για τις ευκαιρίες μάθησης - κατάρτισης σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης (συνδέσμους) στατική πληροφόρηση (π.χ. Περιγραφή εκπαιδευτικών συστημάτων & συστημάτων κατάρτισης) : σε επαγγελματίες ΣΥΕΠ / σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης Απευθύνεται: σε επαγγελματίες ΣΥΕΠ / σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης http://europa.eu.int/ploteus Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης ”PLOTEUS”

28 http://ec.europa.eu/ploteus/ Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης ”PLOTEUS ΙΙ”

29 http://ec.europa.eu/ploteus/ Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης ”PLOTEUS ΙΙ”

30 ΠΛΟΗΓΟΣ: Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών Η Εθνική Βάση της Ελλάδας που διασυνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πύλη PLOTEUS II http://ploigos.ekep.gr

31 ΠΛΟΗΓΟΣ: Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών http://ploigos.ekep.gr

32 ΠΛΟΗΓΟΣ: Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών http://ploigos.ekep.gr

33 ΠΛΟΗΓΟΣ: Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών http://ploigos.ekep.gr

34 PLOTEUS II: Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών

35

36

37

38 ΠΛΟΗΓΟΣ: Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών http://ploigos.ekep.gr

39 Σύστημα Πληροφόρησης – Σύστημα Πληροφόρησης – Βάση Δεδομένων «ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ» http://ichnilatis.ekep.gr http://ichnilatis.ekep.gr

40 http://irida.ekep.gr http://irida.ekep.gr Πλατφόρμα Επικοινωνίας Λειτουργών και Φορέων ΣΥΕΠ «ΙΡΙΔΑ»

41 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη www.ekep.gr

42 Ενδεικτικές Δράσεις Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας - 2010 Διοργάνωση Σεμιναρίου για Εκπαιδευτές Στελεχών ΣΥΕΠ στο αντικείμενο της Πολυπολιτισμικής Συμβουλευτικής με σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων το 2011 σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας για στελέχη ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Εκπόνηση Φάκελου υποστηρικτικού υλικού για τη χρήση των ΤΠΕ στην παροχή υπηρεσιών ΣΥΕΠ. Μετάφραση στα ελληνικά και έκδοση του εγχειριδίου “Professionalising career guidance” (CEDEFOP, 2009). Ανοιχτή Εκδήλωση σε κεντρική πλατεία της Αθήνας υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων για την προώθηση της Κινητικότητας στην Ε.Ε. για λόγους εκπαίδευσης και απασχόλησης και την προβολή του Δικτύου Euroguidance και του θεσμού ΣΥΕΠ. Περιφερειακές επισκέψεις – συναντήσεις εκπροσώπων του Εθνικού Κέντρου Euroguidance - ΕΚΕΠ με στελέχη ΣΥΕΠ της περιφέρειας από τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Europass / ΟΕΕΚ και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα – φορείς διευκόλυνσης της ευρωπαϊκής κινητικότητας σε εθνικό επίπεδο. Συμμετοχή στην 12η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση’’ και στην ‘‘75 η ΔΕΘ’’.

43 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Επανασχεδιασμός και επέκταση του θεσμού ΣΥΕΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Εφαρμογή συστημάτων Συμβουλευτικής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Σύστημα 6 ΕΣΣΕΕΚΑ) Προτεραιότητες για το Θεσμό ΣΥΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

44 Σχεδιασμός και εφαρμογή Εθνικής Πολιτικής ΣΥΕΠ Αξιολόγηση - πλαίσιο επάρκειας προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥΕΠ Αξιολόγηση της επαρκείας λειτουργίας ιδιωτικών φορέων ΣΥΕΠ Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης και Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών ΣΥΕΠ Εκπόνηση και έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας ΣΥΕΠ Ανάπτυξη και διάχυση επιστημονικού υλικού ΣΥΕΠ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού παροχής υπηρεσιών ΣΥΕΠ Υλοποίηση – εφαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών ΣΥΕΠ στην εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση Ενίσχυση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων δομών ΣΥΕΠ Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας Εφαρμογή υπηρεσιών ΣΥΕΠ προς εργαζόμενους Εφαρμογή υπηρεσιών ΣΥΕΠ για το ευρύ κοινό Δράσεις προβολής και δημοσιότητας θεσμού ΣΥΕΠ – ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δια βίου ανάπτυξης σταδιοδρομίας

45 Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας! Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "«Προοπτικές για το θεσμό ΣΥΕΠ: Δράσεις ΕΚΕΠ – Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας» Βλαχάκη Φωτεινή Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού MSc Διευθύντρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google