Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ονοματολογία αλδεϋδών Αλδεϋδες ονομάζονται αντικαθιστώντας κατάληξη –ιο αντίστοιχων αλκανίων με κατάληξη –άλη. Κύρια αλυσίδα πρέπει να περιλαμβάνει την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ονοματολογία αλδεϋδών Αλδεϋδες ονομάζονται αντικαθιστώντας κατάληξη –ιο αντίστοιχων αλκανίων με κατάληξη –άλη. Κύρια αλυσίδα πρέπει να περιλαμβάνει την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ονοματολογία αλδεϋδών Αλδεϋδες ονομάζονται αντικαθιστώντας κατάληξη –ιο αντίστοιχων αλκανίων με κατάληξη –άλη. Κύρια αλυσίδα πρέπει να περιλαμβάνει την ομάδα –CHO, o άνθρακας της οποίας αριθμείται ως C1 Μερικές απλές γνωστές αλδεϋδες έχουν εμπειρικές ονομασίες

2 Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των HCHO, C 2 H 4 O C 3 H 6 O HCH=O MEΘΑΝΑΛΗ CH 3 CH=O ΑΙΘΑΝΑΛΗ C 3 H 6 O CH 3 CH 2 CH=O Προπανάλη CH 3 C=O προπανόνη CH 3

3 Αντιδράσεις προσθήκης σε καρβονυλικό δεσμό C=O Ο διπλός δεσµός του καρβονυλίου ( > C=O ) αποτελείται από ένα δεσµό σ και ένα π δεσµό Επειδή ο δεσµός π είναι λιγότερο σταθερός από το δεσµό σ, στις αντιδράσεις προσθήκης ενός αντιδραστηρίου Α δ+ – Β δ–, διασπάται ο δεσµός π και το αρνητικά φορτισµένο τµήµα του αντιδραστηρίου (B δ–) ενώνεται µε τον άνθρακα του καρβονυλίου, ενώ το θετικά φορτισµένο τµήµα του αντιδραστηρίου (A δ+ ενώνεται µε το οξυγόνο του καρβονυλίου, οπότε σχηµατίζονται κορεσµένες ενώσεις σύµφωνα µε το γενικό σχήµα: όπου Α-Β Η-ΗR-MgΧ Η-CN Χ (F,Cl,Br, I )

4 14 Αντιδράσεις προσθήκης σε καρβονυλικό δεσμό C=O Προσθήκη υδρογόνου C v H 2v O  H 2  C v H 2v+ 1 OH Προσθήκη υδρογόνου σε αλδεύδη σχηματίζεται πρωτοταγή αλκοόλη ΗCH=O  H 2  Η - CH 2- OH CΗ 3 -CH=O  H 2  CΗ 3- CH 2- OH CΗ 3 -CΗ 2 -CH=O  H 2  CΗ 3- CΗ 2 -CH 2- OH

5 Προσθήκη υδρογόνου σε κετόνη Προσθήκη υδρογόνου σε κετόνη σχηματίζεται δευτεροταγή αλκοόλη CΗ 3 CΗ 3 CΗ 3 -C=Ο +Η 2  CΗ 3 -CΗΟΗ

6 Η αντίδραση προσθήκης µε το H2 γίνεται παρουσία καταλύτη (Ni, Pd, Pt) και ονοµάζεται υδρογόνωση. Οι αλδεΰδες µετατρέπονται σε πρωτοταγείς αλκοόλες, ενώ οι κετόνες µετατρέπονται σε δευτεροταγείς αλκοόλες

7 15 Προσθήκη υδροκυανίου C v H 2v  1 CH=O HCN  C v H 2v  1 CH(OH)CN ΗCH=O  HCN  Η-CH-CN υδροξυαιθανονιτρίλιο OH CΗ 3- -CH=O  HCN  CΗ 3- -CH-CN OH – 2  υδροξυ  προπανονιτρίλιο CΗ 3- CΗ 2 -CH=O  HCN  CΗ 3- CΗ 2 -CH-CN OH » 2  υδροξυ  βουτανονιτρίλιο

8 Με την προσθήκη HCN σχηµατίζονται α – υδροξυνιτρίλια ή κυανυδρίνες (κυανυδρινική σύνθεση) που υδρολύονται µε αραιό διάλυµα H2SO4 και µετατρέπονται σε α – υδροξυοξέα ή 2 – υδροξυοξέα. Με την προσθήκη HCN έχουµε αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας κατά ένα άτοµο άνθρακα

9 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Grignard Ο Grignard συνέθεσε πρώτος ενώσεις του τύπου RMgX που ονοµάζονται αλκυλοµαγνησιοαλογονίδια ή αντιδραστήρια Grignard προς τιµή του. Τα αντιδραστήρια Grignard παρασκευάζονται κατά την επίδραση Mg σε διάλυµα R – X σε απόλυτο αιθέρα: R – X +Mg  R-MgX Ο αιθέρας πρέπει να είναι απόλυτος, γιατί η παραµικρή ποσότητα νερού αντιδρά µε το RMgX και δίνει αλκάνιο, οπότε καταστρέφεται το αντιδραστήριο Grignard: R-MgX +H 2 O  RH +Mg(OH)X

10 16 Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε HCH = O HCH = O  CνΗ2ν  1MgCl  CvH2v  1CH2ΟΜgCl φορμαλδεΰδη Μg(ΟΗ)Cl+CvH 2v  1 CH 2 ΟΗ πρωτοταγείς αλκοόλες Η-CH=Ο  CΗ 3 -MgCl  CH 3 -C(OMgCl)H 2 CH 3 -C(OMgCl)H 2 +Η 2 Ο  Mg(OH)Cl + CH 3 -CH 2 OH αιθανόλη

11 Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε RCH = O C v H 2v  1 CH=O  C μ Η 2μ  1 MgCl  C v H 2v  1 CHΟ ΜgCl +H 2 O αλδεΰδες  C μ H 2μ  1 ------------  Μg(ΟΗ)Cl+ C v H 2v  1 CHΟH CμH2μ  1 δευτεροταγείς αλκοόλες

12 17προσθήκη σε CΗ 3  CH=Ο CΗ 3- MgBr και CΗ 3- CΗ 2 -MgBr CΗ 3  CH=Ο  CΗ 3- CΗ 2 -MgBr  CΗ 3  CHΟMgBr +Η 2 Ο Ακεταλδεϋδη. CΗ 2- CΗ 3 ----------  – Mg(OH)Br + CΗ 3  CH(ΟΗ)CΗ 2- CΗ 3 CΗ 3  CH=Ο  CΗ 3- MgBr  CΗ 3  CHΟMgBr +Η 2 Ο Ακεταλδεϋδη. CΗ 3 ----------  – Mg(OH)Br + CΗ 3  CH(ΟΗ)CΗ 2- CΗ 3

13 Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε κετόνες Σχηματίζονται μετα από υδρόλυση τριτοταγείς αλκοόλες

14 18 Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard σε προπανόνη CΗ 3 CΗ 3 -C=Ο  CΗ 3 -CΗ 2 -MgI  CΗ 3 CΗ 3 -C-CΗ 2 -CH 3 + Η 2 Ο Mg(OH)I ---- .... CΗ 3 CΗ 3 -C-CΗ 2 -CH 3 + Μg(OH)I OH τριτοταγή αλκοόλη 2-μέθυλο 2-βουτανόλη

15


Κατέβασμα ppt "Ονοματολογία αλδεϋδών Αλδεϋδες ονομάζονται αντικαθιστώντας κατάληξη –ιο αντίστοιχων αλκανίων με κατάληξη –άλη. Κύρια αλυσίδα πρέπει να περιλαμβάνει την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google