Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Library ontology in DAML+OIL Πλασταρά Κατερίνα Μπαλάφα Κάσσυ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Library ontology in DAML+OIL Πλασταρά Κατερίνα Μπαλάφα Κάσσυ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Library ontology in DAML+OIL Πλασταρά Κατερίνα Μπαλάφα Κάσσυ

2 Σχηματική αναπαράσταση οντολογίας σε RDFS

3 Περιορισμοί λόγω του RDFS Τοπική εμβέλεια των ιδιοτήτων: Στο RDF schema δεν μπορούμε να ορίσουμε περιορισμούς στο range μιας ιδιότητας έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε μια μόνο υποκλάση κάποιας κλάσης ενώ για τις υπόλοιπες να έχει κάποια άλλη τιμή. Εξαιτίας αυτού του περιορισμού, όλες οι ιδιότητες μιας υπερκλάσης κληρονομούνται από όλες τις υποκλάσεις της χωρίς να μπορούμε να διαχωρίσουμε κάποιες από αυτές. Π.χ. ένας φοιτητής μπορεί να δανείζεται μόνο αντίτυπα ενός βιβλίου (BookCopy) και όχι το πρωτότυπό του.

4 Περιορισμοί λόγω του RDFS Μη συνδεσιμότητα των κλάσεων: Μερικές φορές θέλουμε να πούμε ότι κάποιες κλάσεις δε συνδέονται. Αυτό δε γίνεται στο RDFS αλλά η μόνη σχέση που μπορούμε να ορίσουμε είναι μεταξύ υποκλάσεων και υπερκλάσεων. Π.χ. αν και οι κλάσεις Graduate και UnderGraduate αποκλείει η μία την άλλη δεν μπορούμε να γράψουμε απευθείας κάτι τέτοιο αλλά απλά μπορούμε να τις ορίσουμε σαν υποκλάσεις της ίδιας κλάσης Student.

5 Περιορισμοί λόγω του RDFS Λογικός συνδυασμός των κλάσεων: Στο RDF schema δεν μπορούμε να συνδυάσουμε κλάσεις μέσω τις ένωσης τους, της τομής τους ή του συμπληρώματος. Έτσι π.χ. δεν μπορούμε να γράψουμε ότι η κλάση Student είναι η ένωση της Graduate και UnderGraduate.

6 Περιορισμοί λόγω του RDFS Περιορισμός πληθικότητας: Με το RDF schema δεν έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε περιορισμούς πληθικότητας. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα βιβλίο ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

7 Περιορισμοί λόγω του RDFS Ειδικά χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων: Με το RDF schema δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μια ιδιότητα και να ισχύει και η αντίστροφή της. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρειαζόμαστε μια ιδιότητα τόσο για το αν ένα βιβλίο είναι δανεισμένο από κάποιον αλλά και για το αν ένας φοιτητής έχει δανειστεί ένα βιβλίο αφού αυτό δεν ισχύει αυτόματα.

8 Σχηματική αναπαράσταση οντολογίας σε DAML+OIL

9 Αλλαγές στο σχήμα της οντολογίας Εμβέλεια των ιδιοτήτων: Η DAML+OIL επιτρέπει range restrictions. Έτσι, έγιναν αλλαγές στο πεδίο τιμών κάποιων ιδιοτήτων ώστε να εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένες κλάσεις. Η ιδιότητα uses εφαρμόζεται μόνο στην κλάση Journal και η ιδιότητα bookList εφαρμόζεται μόνο στην κλάση BookCopy.

10 Αλλαγές στο σχήμα της οντολογίας Μη συνδεσιμότητα των κλάσεων: Με την DAML+OIL μπορούμε να εκφράζουμε κι άλλες σχέσεις μεταξύ κλάσεων εκτός από την subclassOf όπως είναι η disjointWith. Η Graduate είναι disjoint με την UnderGraduate, η Book με την Journal καθώς και όλες οι κατηγορίες μεταξύ τους.

11 Αλλαγές στο σχήμα της οντολογίας Λογικός συνδυασμός των κλάσεων: Μπορούμε να δημιουργούμε νέες κλάσεις σαν λογικούς συνδυασμούς άλλων κλάσεων. Έτσι, ορίζουμε την κλάση Student σαν disjoint union των Graduate και UnderGraduate, την LibraryItem από τις Book και Journal και την Category από όλες τις κατηγορίες των βιβλίων.

12 Αλλαγές στο σχήμα της οντολογίας Περιορισμός πληθικότητας: Η DAML+OIL επιτρέπει της εφαρμογή περιορισμών πληθικότητας στις ιδιότητες μεταξύ των κλάσεων. Μπορούμε πλέον να ορίσουμε ότι κάθε LibraryItem μπορεί να ανήκει σε τουλάχιστον μία κατηγορία, ένα βιβλίο μπορεί να έχει τουλάχιστον έναν συγγραφέα και κάθε δανεισμός πρέπει να έχει ακριβώς μία ημερομηνία δανεισμού (borrowDate) και μία ημερομηνία επιστροφής (returnDate).

13 Αλλαγές στο σχήμα της οντολογίας Ειδικά χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων: Με την DAML+OIL μπορούμε να δηλώσουμε ότι μια ιδιότητα είναι μοναδική ή ότι είναι η αντίστροφη κάποιας άλλης. Έτσι, ορίσαμε τις ιδιότητες name, surname, title, numOfCopies, available, publishDate ως unique, τις studentID και ISBN ως unambiguous καθώς επίσης και την isUsedBy ως αντίστροφη της uses και την isBorrowedBy ως αντίστροφη της bookList.

14 Αλλαγές στο σχήμα της οντολογίας Γενικές αλλαγές στο σχήμα: – Αφαιρέσαμε την υποκλάση OriginalBook και πλέον το σύνολο των διαθέσιμων βιβλίων ορίζεται από την Book ενώ τα αντίτυπα που μπορούν να δανειστούν οι φοιτητές ορίζονται από την υποκλάση της BookCopy. – Η ιδιότητα numOfCopies αναφέρεται μόνο στην Book και εκφράζει των αριθμό των διαθέσιμων αντιτύπων ενός βιβλίου. – Η ιδιότητα available αναφέρεται στην υποκλάση BookCopy και εκφράζει τη διαθεσιμότητα για δανεισμό ενός αντιτύπου.


Κατέβασμα ppt "Library ontology in DAML+OIL Πλασταρά Κατερίνα Μπαλάφα Κάσσυ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google