Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοτική-Ποσοτική Ανάλυση και Εννοιολογική Μοντελοποίηση στο σύνολο των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ Ράπτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοτική-Ποσοτική Ανάλυση και Εννοιολογική Μοντελοποίηση στο σύνολο των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ Ράπτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοτική-Ποσοτική Ανάλυση και Εννοιολογική Μοντελοποίηση στο σύνολο των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ Ράπτης Θανάσης Stat.-O.R. Επ. Συνεργάτης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

2 Αντικείμενο της μελέτης
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΙΠ στο διάστημα Τμήμα της έχει υποβληθεί στο AJE

3 Στόχοι της μελέτης Συνοπτική περιγραφική αναφορά των περιεχομένων των εκθέσεων Ποσοτική ανάλυση σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων Εννοιολογική μοντελοποίηση στο βαθμό που οι περιορισμοί επιτρέπουν ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ: Την άντληση συμπερασμάτων τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα για την βελτίωση: Της ποιότητας των ΑΕΙ και ΤΕΙ Των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

4 Τα δεδομένα με αριθμούς
186 εκθέσεις αξιολόγησης 910 αξιολογητές 2730 ημέρες επισκέψεων σε τμήματα 5000 σελίδες (περίπου) λέξεις ρήματα ουσιαστικά Αποτέλεσμα: 5000 σελίδες υπέρπυκνες ως προς την πληροφορία και την συλλογική σκέψη που εμπεριέχουν

5 Μέθοδοι ανάλυσης Ποσοτική: Αντλούνται μετρήσιμα στοιχεία από κάθε “case (report)” και επεξεργάζονται με ποσοτικές μεθόδους. Ποιοτική: Εξερευνούνται οι κεντρικότερες έννοιες και οι σχέσεις μεταξύ τους Ποσοτική: Συνδυασμός των δύο ανωτέρω μεθόδων

6 Λογισμικά υποβοήθησης
Nvivo v.10. Λογισμικό Μικτής ανάλυσης. Το βασικό εργαλείο ανάλυσης. SPSS v.20: Στατιστική Ανάλυση R: Ποσοτική-Στατιστική Ανάλυση

7 Στάσεις ή αντιλήψεις? Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι η συνέλιξη (convolution) των αντιλήψεων των αξιολογητών με το αξιολογούμενο αντικείμενο (ερέθισμα) υπό το περιβάλλον που διαμορφώνει το μεθοδολογικό πλαίσιο της ΑΔΙΠ. Δεν είναι οι αντιλήψεις, δεν είναι ξένες με τις αντιλήψεις. Είναι κρίση, στάση, τοποθέτηση.

8 Οι εκθέσεις αξιολόγησης διαχρονικά

9 Μετρική κλίμακα Για την ποσοτικοποίηση των μετρήσιμων χαρακτηριστικών δημιουργήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα-δίπολο της μορφής: -2 -1 +2 +1 Σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό Παντελής έλλειψη ή ανεπάρκεια

10 Το περιεχόμενο των εκθέσεων με μια ματιά….
Ακολουθούν πίνακες διαγράμματα και χάρτες τα οποία σκοπό έχουν να οπτικοποιήσουν το περιεχόμενο των εκθέσεων μειώνοντας την διαστασιμότητά του και κάνοντάς το ποιο εύληπτο. Κεντρικές μέθοδοι: WF,TS, Clustering.

11 Οι δέκα λέξεις κλειδιά σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (1)(exact)

12 Οι δέκα λέξεις κλειδιά σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (2)(sim)

13 Η μεγάλη εικόνα: Οι Τριάντα λέξεις κλειδιά σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (1)(sim)

14 Η μεγάλη εικόνα σε δενδροειδής δομή

15 Η ομαδοποίηση των κυριοτέρων εννοιών

16 Ομαδοποίηση Μοντελοποίηση για τις Λέξεις-Κλειδιά.

17 Αρχικά Συμπεράσματα (1)
Η οπτική των εξωτερικών αξιολογητών είναι κατά βάση φοιτητοκεντρική: Εστιάζουν περισσότερο στην καλή λειτουργία του τμήματος ως διαδικασία παροχής εκπαίδευσης («education») Πρακτικά υποβόσκει η αντίληψη client/server.

18 Αρχικά συμπεράσματα (2)
Κεντρικό σημείο των παρατηρήσεων και της συζήτησης και άμεσα σχετιζόμενο με την εκπαίδευση και τους φοιτητές είναι το “content” των σπουδών.

19 Αρχικά συμπεράσματα (3)
Βαρύνουσα σημασία δίνεται στο είδος της διδασκαλίας και των σπουδών γενικότερα όπου με εμφατικό τρόπο συνεχώς επισημαίνεται η ανάγκη ποιο ενεργητικών μοντέλων μάθησης στηριγμένων σε: «events, activities, projects, etc»

20 AEI Vs TEI Υπάρχει διαφοροποίηση στην μεγάλη εικόνα, μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ?

21 AEI Vs TEI (2)

22 AEI Vs TEI (3) Συμπέρασμα:
Ουσιαστικές και κεντρικές διαφορές δεν εμφανίζονται Οι επιμέρους διαφορές έχουν να κάνουν με μικρές αλλαγές στην μοντελοποίηση και στην επιμονή χρήσης παραδειγμάτων στην διδασκαλία των ΤΕΙ.

23 Internal Vs External Evaluations
Υπάρχει συνέπεια, στην μεγάλη εικόνα μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης?

24 Internal Vs External Evaluations (2)

25 Internal Vs External Evaluations (3)
Το δείγμα IER είναι μικρό για ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο προκύπτουν αρχικά τα εξής: Σχετική ευθυγράμμιση μεταξύ των δυο ειδών εκθέσεων Η IER είναι λίγο ποιο εμφατική στην δομή ¨Τμήμα¨.

26 Οι ελλείψεις/παρατηρήσεις όπως καταγράφονται από τις εκθέσεις
Ερώτημα: Ποιες είναι οι επισημάνσεις οι ελλείψεις κλπ, που προκύπτουν από τις EER?

27 Στατιστική επί των επισημάνσεων…
Για 186 τμήματα: Σύνολο επισημάνσεων: 7800 Μέσος αριθμός επισημάνσεων ανά τμήμα:42 Ελάχιστη τιμή:3 Μέγιστη τιμή:101

28 Οπτικοποίηση αναζήτησης (δέντρο επισημάνσεων) (1)

29 Οπτικοποίηση αναζήτησης (δέντρο επισημάνσεων) (2)

30 Οπτικοποίηση αναζήτησης (δέντρο επισημάνσεων) (3)

31 Συνοπτική συμπερασματολογία:
Ελλείψεις σε πόρους (ανθρωπίνους και μη) Επισημάνσεις στο πρόγραμμα σπουδών Επισημάνσεις σχετικά με την γραφειοκρατεία Ελλείψεις ρυθμιστικού πλαισίου Ελλείψεις υποστηρικτικών αλλά και ρυθμιστικών υποδομών προς τους φοιτητές

32 Σε ποιόν απευθύνονται οι επισημάνσεις:
Προσεγγιστικό αποτέλεσμα (N=30): 30% αφορά τα εντός του Πανεπιστημίου επίπεδα διοίκησης 70% αφορά το περιβάλλον λειτουργείας.

33 Τι σημαίνει για τις επισημάνσεις min=3 και max=101
Ελάχιστη τιμή EER=3 με αντίστοιχη τιμή IER>15. Μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη και την διαφαινόμενη αξία της EER. H EER είναι παντελώς ακατάλληλη για κρίση.

34 Οφέλη μεταξιολόγησης Σε επίπεδο τμήματος: Ανατροφοδότηση και βελτίωση
Σε επίπεδο τμήματος: Ανατροφοδότηση και βελτίωση Σε κεντρικό επίπεδο: Χάραξη στρατηγικής για την δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για την επιτυχία των επί μέρους στρατηγικών των ακ. μονάδων.

35 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Ποιοτική-Ποσοτική Ανάλυση και Εννοιολογική Μοντελοποίηση στο σύνολο των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που υποβλήθηκαν στην ΑΔΙΠ Ράπτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google