Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΛ371 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΛ371 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΛ371 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ371 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Python ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 Αγαθοκλέους Μάριος Γιάλλουρος Μιχάλης Γιαννή Παναγιώτα

2 Ιστορική Αναδρομή Δημιουργός: Guido van Rossum
Ανάπτυξη : 1990 , CWI του Άμστερνταμ και συνεχίζεται στο CNRI του Reston Πρώτη εμφάνιση :1991 Γλώσσα υψηλού επιπέδου Διερμηνευόμενη (interpreted) Χρήση interpreted, αντί για μεταγλωττιστή,  γρήγορη και ευέλικτη Αλληλεπιδραστική (interactive) Χρήση interpreted αλληλεπιδραστικά για δοκιμή ενός μέρους του κώδικα ή για εξερεύνηση της γλώσσας γράφοντας απλές εντολές στη γραμμή εντολών Αντικειμενοστρεφής (object-oriented). Όπως Java ή C++ Ανοικτό λογισμικό(free software) Αρχικά : γλώσσα scripting για το λειτουργικό σύστημα Amoeba

3 Συνδυάζει σημαντική ισχύ με πολύ σαφή σύνταξη.
Χρήση: modules, classes, exceptions και πολύ υψηλού επιπέδου δυναμικούς τύπους δεδομένων. Επέκταση : προσθέτοντάς καινούργια modules που να είναι γραμμένα σε μια γλώσσα που μεταγλωττίζεται, όπως C ή C++ Τα modules επέκτασης μπορούν να ορίσουν νέα functions και μεταβλητές και καινούργιους τύπους δεδομένων. Συγκρίνεται μ’ άλλες διερμηνευόμενες γλώσσες προγραμματισμού: Java, JavaScript, Perl, Tcl , Ruby και Smalltalk, αλλά συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και με C++, Common Lisp και Scheme Πλατφόρμες : Windows, Linux/Unix, OS/2, Mac, Amiga… Υπάρχουν εκδόσεις πού τρέχουν σε .NET,Java virtual machine και σε κινητά Nokia Επίσημη ιστοσελίδα Python : Καλύτερη scripting language 2008

4 Πλεονεκτήματα Διατίθεται δωρεάν και είναι Open source
Υποστηρίζονται threads Υποχρεωτικά στοιχισμένος κώδικας - χρήση τεσσάρων κενών διαστημάτων (whitespace) για τον διαχωρισμό των συντακτικών δομών του προγράμματος  προγράμματα ευανάγνωστα Δεν κάνει έλεγχο τωv τύπων στα ορίσματα που περνάμε στις συναρτήσεις και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια συνάρτηση για διαφορετικά ορίσματα Απλή Εύκολη στη μάθηση Ανεξάρτητη λειτουργικού συστήματος. Ο κώδικας πού γράφεται τρέχει χωρίς αλλαγές πάνω σε διάφορες πλατφόρμες

5 Μεταβλητές : Δεν έχουν τύπους και δεν χρειάζονται δήλωση
Μπορεί να γίνει καταχώρηση σε αρκετές μεταβλητές ταυτόχρονα x, y, z = 1, 2, 3 Χρήση standard library Χρήση Exceptions αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος Ένας προγραμματιστής σε Python μπορεί να είναι πολύ πιο αποδοτικός/παραγωγικός όταν γράφει σε Python παρά πχ σε Java Dynamically-typed γλώσσα , κάθε μεταβλητή γίνεται bound μόνο σε ένα αντικείμενο  παραγωγικός προγραμματισμός

6 Μειονεκτήματα Πιο αργή από τη C
Μεταβλητές : δεν έχουν τύπους οι μεταβλητές  δύσκολη κατανόηση προγράμματος Θεωρείται συντακτικό λάθος η λανθασμένη στοίχιση του κώδικα  δυσκολία γραφής κώδικα Δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική/γρήγορη σε προγράμματα πολύ απαιτιτκά σε υπολογισμό

7 Ποιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν python
BitTorrent Client Google Yahoo! NASA YouTube

8 Σχόλια για Python YouTube.com
"Python is fast enough for our site and allows us to produce maintainable features in record times, with a minimum of developers," said Cuong Do, Software Architect, YouTube.com. Google "Python has been an important part of Google since the beginning, and remains so as the system grows and evolves. Today dozens of Google engineers use Python, and we're looking for more people with skills in this language." said Peter Norvig, director of search quality at Google, Inc.

9 Εγκατάσταση Python Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται να γίνει download μόνο το κατάλληλο binary code για την πλατφόρμα. Windows Installation Δύο επιλογές: 1. Active Python το οποίο είναι ολοκληρωμένο version και περιέχει IDE with a Python-aware code editor, και κάποια Windows extensions για την Python που της επιτρέπουν να έχει complete access σε Windows-specific services, APIs, and the Windows Registry. 2. Οfficial Python installer που αποτελεί και την πιο απλή έκδοση του installer Μετά την εγκατάσταση Setting path at Windows: Στο command prompt  path %path%;C:\Python

10 Unix & Linux Installation
Για την πλατφόρμα Unix & Linux ακολουθούμε τα βήματα για το windows, κάνοντας Download κάποια επιπρόσθετα files Εκτελούμε: ./configure script make make install Μετά την εγκατάσταση  Setting path at Unix/Linux Στο bash shell (Linux) export PATH="$PATH:/usr/local/bin/python" and press Enter

11 Παράδειγμα 1: Hello world σε Python #python
>>> print "Hello World!!!" Hello World!!! >>> Παράδειγμα 2: #!/usr/bin/python x=“Hello World!!!” print x

12 Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Python
Web and Internet Development Database Access Desktop GUIs Network Programming (Socket) Game and 3D Graphics Software Development Scientific and Numeric Education Information Security Industry

13 HTTP Connection Objects
Υποστηρίζει εγγενώς τα πρωτόκολλα HTTP, POP3,SMTP, FTP και Telnet. import httplib >>> conn = httplib.HTTPConnection("www.python.org") >>> conn.request("GET", "/index.html") >>> r1 = conn.getresponse() >>> print r1.status, r1.reason 200 OK >>> data1 = r1.read() >>> conn.request("GET", "/parrot.spam") >>> r2 = conn.getresponse() >>> print r2.status, r2.reason 404 Not Found >>> data2 = r2.read() >>> conn.close()

14 Υποστήριξη threads Output:
import thread #κλήση της βιβλιοθήκης thread import threading import time def run_thread (threadname, count, sleeptime): """This is the thread function to be invoked.""" print "I am thread", threadname for i in range (1, count + 1): print "%s: count = %s" % (threadname, i) time.sleep(sleeptime) thread.interrupt_main() if __name__ == "__main__": thread.start_new_thread(run_thread, ("Thread1", 5, 1)) try: while 1: pass except: print "Thread1 exited...." Output: I am thread Thread1 Thread1: count = 1 Thread1: count = 2 Thread1: count = 3 Thread1: count = 4 Thread1: count = 5 Thread1 exited....

15 Database Access Output: Database version : 5.0.45
Επιτρέπει την σύνδεση και επικοινωνία με βάσεις δεδομένων MySQLdb : interface για σύνδεση στο MySQL database server #!/usr/bin/python import MySQLdb # Open database connection db = MySQLdb.connect( host = "localhost", user = "testuser", passwd ="test123", db ="TESTDB") # prepare a cursor object using cursor() method cursor = db.cursor() # execute SQL query using execute() method. cursor.execute("SELECT VERSION()") # Fetch a single row using fetchone() method. data = cursor.fetchone() print "Database version : %s " % data # disconnect from server db.close() Output: Database version :

16 Python - GUI Programming (Tkinter)
Δημιουργία GUI applications εύκολα και γρήγορα. Tkinter  standard GUI library for Python. Import the Tkinter module. Create the GUI application main window. #!/usr/bin/python import Tkinter top = Tkinter.Tk() # Code to add widgets will go here... top.mainloop() Output:

17 Υλοποίηση Προγράμματος Web Crawler
Ανάκτηση urls από μία δοσμένη ιστοσελίδα Κατά πλάτος διερεύνηση(Breadth First Traversal) του γράφου που εκφράζει τη δοσμένη ιστοσελίδα Επίσκεψη ιστοσελίδων επίπεδο-επίπεδο με βάση το δοσμένο βάθος Τύπωμα ιστοσελίδων που ανακτήθηκαν

18 Ευκολίες/Δυσκολίες Δυσκολίες
Πρώτη επαφή με γλώσσα – Δυσκολία υλοποίησης κώδικα Δυσκολία υλοποίησης κώδικα λόγω στοίχισης Αντικειμενοστρεφής γλώσσα Ευκολίες Χρήση έτοιμων συναρτήσεων Online documentation για εύρεση έτοιμων βιβλιοθηκών

19 Κώδικας import sys import re import urllib2 import urlparse
import optparse import htmllib, formatter import time from cStringIO import StringIO def parse_options(): parser = optparse.OptionParser() parser.add_option("-d", "--depth", action="store", type="int", default=30, dest="depth", help="Maximum depth to traverse") opts, args = parser.parse_args() if len(args) < 1: parser.print_help() raise SystemExit, 1 return opts, args

20 def log_stdout(msg): print msg def get_page(url, log): try: page = urllib2.urlopen(url) except urllib2.URLError: log("Error retrieving: " + url) return '' body = page.read() page.close() return body def find_links(html): writer = formatter.DumbWriter(StringIO()) f = formatter.AbstractFormatter(writer) parser = htmllib.HTMLParser(f) parser.feed(html) parser.close() return parser.anchorlist

21 class Spider: def __init__(self,startURL, log=None): self.URLs = set() self.URLs.add(startURL) self.include = startURL self._links_to_p = set() if log is None: self.log = log_stdout else: self.log = log

22 def run(self,urls): for url in urls: print url self.process_page(url) def process_page(self, url): html = get_page(url, self.log) self.URLs.add(url) for link in find_links(html): link = urlparse.urljoin(url, link) if link[-1] == '/': if link not in self.URLs: self.URLs.add(link) self._links_to_p.add(link) else: temp = link.replace('/', '.') if temp[-5:] == ".html" or temp[-4:] == ".htm": continue

23 def clear(url): while not len(url) == 0: url.pop() def main(): opts, args = parse_options() depth = opts.depth startURL = args[0] spider = Spider(startURL) count = 0 urls = set() urls.add(startURL) sTime = time.time() while count <= depth: spider.run(urls) clear(urls) while not len(spider._links_to_p) == 0: urls.add(spider._links_to_p.pop()) count=count+1 eTime = time.time() tTime = eTime - sTime print "time taken %f" % tTime if __name__ == "__main__": main()

24 Στατιστικά Κώδικας: 113 γραμμές Χρόνος Υλοποίησης: 24 ώρες Χρόνος Εκτέλεσης: sec

25 Screenshot

26 Συμπεράσματα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες εφαρμογές αφού υποστηρίζει modules, classes και είναι ευανάγνωστη Η σύνταξή της είναι πολύ απλή άρα μπορεί κάποιος να προσαρμοστεί εύκολα Έχει αρκετές ιδιοτροπίες, όπως την στοίχισης της Μπορεί να συνδέσει κώδικες από διαφορετικές γλώσσες Μπορεί να αντικαταστήσει οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, εάν η απόδοση δεν έχει σημασία

27 Πηγές http://docs.python.org/ www.tutorialspoint.com/
en.wikipedia.org Learning Python‎ Mark Lutz


Κατέβασμα ppt "ΕΠΛ371 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google