Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή Αντικείμενο Αποσαφήνιση βασικών εννοιών της ΕΚΕ Εμπλεκόμενα μέρηΣκοπός Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΚΕ από την Nestle ΕλλάςΜεθοδολογία Επισκόπηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή Αντικείμενο Αποσαφήνιση βασικών εννοιών της ΕΚΕ Εμπλεκόμενα μέρηΣκοπός Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΚΕ από την Nestle ΕλλάςΜεθοδολογία Επισκόπηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή Αντικείμενο Αποσαφήνιση βασικών εννοιών της ΕΚΕ Εμπλεκόμενα μέρηΣκοπός Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΚΕ από την Nestle ΕλλάςΜεθοδολογία Επισκόπηση Βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και Διεθνών πρακτικών και σύγκριση τους με τις δράσεις της Nestle Ελλάς

2 Ορισμός ΕΚΕ  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η πολιτική που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαντολλογικού, πολιτιστικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσωτερική Ε.Κ.Ε.)”

3 Εσωτερική και Εξωτερική ΕΚΕ Εσωτερική:  Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού  Υγεία και ασφάλεια στην εργασία  Προσαρμογή στην αλλαγή  Διαχείριση του Περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων Εξωτερική:  Τοπικές κοινότητες  Επιχειρηματικοί εταίροι, Προμηθευτές και Καταναλωτές  Ανθρώπινα δικαιώματα  Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές ανησυχίες

4 Stakeholders / Συμμέτοχοι  Μέτοχοι-Επενδυτές  Εργαζόμενοι  Πελάτες-Καταναλωτές  Προμηθευτές  ΜΚΟ  Τοπική κοινότητα  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

5 Εφαρμογές Εταιρικής Ευθύνης  Κώδικας Ηθικής  Εφαρμογή ‘Εσωτερικών’ προγραμμάτων ΕΚΕ  Συστήματα αξιολόγησης / Πρότυπα  Εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης  Διαπραγμάτευση των δράσεων ΕΚΕ με τα εμπλεκόμενα μέρη  Βραβεία και Εκδηλώσεις  Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό

6 Αρχές επιχειρηματικής δραστηριότητας της Nestle 1. Διατροφή, Υγεία και Ευεξία 2. Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλεια τροφίμων 3. Επικοινωνία με τους καταναλωτές 4. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες 5. Ηγεσία και προσωπική ευθύνη 6. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία 7. Σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες 8. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 9. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 10. Νερό

7 Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους: Ο τρόπος που εργάζεται η Nestle Μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής μας λειτουργίας Δράσεις για δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την εταιρεία Απόλυτη νομιμότητα με τη νομοθεσία και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Nestlé

8 Η Nestle στην κοινωνία ΔιατροφήΝερό Αγροτική Ανάπτυξη Good Food, Good Life (Nestle)

9 Συγκρίσεις με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων  Πλήρη εναρμόνιση με την 4 η, 5 η και 6 η αρχή επιχειρηματικής δραστηριότητας της Nestle  Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Εταιρίες 2000  Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις πολυεθνικές Εταιρίες 2006 Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Κώδικας επαγγελματικής Δεοντολογίας της Nestle

10 Συγκρίσεις με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.  Συμβάσεις 87,138,182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  Συμβούλιο εργαζομένων της Nestle Αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.  Πολιτική της Nestle για το ανθρώπινο δυναμικό Αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση.  Κώδικας επαγγελματικής Δεοντολογίας της Nestle  Πολιτική της Nestle για το ανθρώπινο δυναμικό

11 Συγκρίσεις με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.  Ιδρυτικό μέλος του CEO Water Mandate  Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης Nestle  Πλήρη συμμόρφωση των εργοστασίων της με το ISO 14001:2004  Συνιδρυτής του Sustainable Agriculture Initiative  Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού

12 Συγκρίσεις με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά.  Επιτροπή συμμόρφωσης Nestle  Κώδικας επαγγελματικής Δεοντολογίας

13 Συγκρίσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πράσινου Βιβλίου Διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού  Διαδικασία πρόσληψης της Nestle  Ανάπτυξη εργαζομένων  Εκπαίδευση εργαζομένων Υγεία και ασφάλεια στην εργασία  Έλεγχος των βασικών επικίνδυνων συνθηκών  Έλεγχος μη ασφαλούς συμπεριφοράς  Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς οδήγησης και σε θέματα ασφαλείας γενικότερα

14 Συγκρίσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πράσινου Βιβλίου Προσαρμογή στην αλλαγή  Αποστολή και αξίες Nestle Διαχείριση του περιβαλλοντικού αντικτύπου και των φυσικών Πόρων  Πολιτική της Nestle για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα  Δεσμεύσεις της Nestle για το νερό  Εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2004

15 Συγκρίσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πράσινου Βιβλίου Τοπικές κοινότητες  Πρόγραμμα παιδιά όλο υγεία στην Ελλάδα  Φεστιβάλ φροντίδας νερού  Δωρεές τροφίμων  Υποστήριξη ΜΚΟ με άξονα την φροντίδα του παιδιού  Εθελοντισμός εργαζομένων Επιχειρηματικοί εταίροι,προμηθευτές και καταναλωτές  Συστήματα HACCP, ISO 9001:2000,ISO 22000:2005  Υπηρεσία εξυπηρέτησης καταναλωτών  7 η Αρχή της Nestle : Σχέσεις και προμηθευτές και πελάτες  Βραβείο Ανάπτυξης καλύτερου προϊόντος για το 2010 στα Marketing Excellence Awards (ΕΕΔΕ)  Βραβείο Προτιμώμενου Προμηθευτή 2011 στην κατηγορία τρόφιμα και ποτά στα Retail Business Awards

16 Συγκρίσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πράσινου Βιβλίου Ανθρώπινα δικαιώματα & Ποιότητα στην Εργασία  4 η (Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες),5 η ( Ηγεσία και προσωπική ευθύνη) και 6 η (Ασφάλεια και υγεία στην εργασία) Αρχή της Nestle Παγκόσμιες περιβαλλοντικές ανησυχίες  Πολιτική της Nestle για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα  Δεσμεύσεις της Nestle για το νερό  Εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2004

17 Συγκρίσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πράσινου Βιβλίου Ολοκληρωμένη διαχείριση της Κοινωνικής Ευθύνης  Δημιουργία αμοιβαίου οφέλους της Nestle Υποβολή εκθέσεων και έλεγχος σχετικά με την Κοινωνική Ευθύνη  Ενδοεταιρικοί απολογισμοί  Απολογισμός 2011 κατά G3 GRI  Δέσμευση της Nestle για έκδοση απολογισμού ανά 2 έτη

18 Συγκρίσεις με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πράσινου Βιβλίου Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις  Πρόγραμμα παιδιά όλο υγεία  Φεστιβάλ φροντίδας νερού  Υποστήριξη ΜΚΟ με άξονα την φροντίδα του παιδιού

19 Συμπεράσματα  Η ΕΚΕ είναι σημαντική για το σύγχρονο περιβάλλον και απαραίτητη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη(Stakholders)  Επαληθεύουμε το γεγονός ότι είναι μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ΕΚΕ.  Η ΕΚΕ λειτουργεί ως επένδυση και όχι ως κόστος για της επιχειρήσεις


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή Αντικείμενο Αποσαφήνιση βασικών εννοιών της ΕΚΕ Εμπλεκόμενα μέρηΣκοπός Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΚΕ από την Nestle ΕλλάςΜεθοδολογία Επισκόπηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google