Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγός Επιμορφωτών 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγός Επιμορφωτών 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγός Επιμορφωτών 1

2 Οδηγός Επιμορφωτών_αριθμός 1 για τις (υπο)Ενότητες  Bc1.1.1-Bc1.1.3  Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ)  Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT)  Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 2

3 Θα ακολουθήσουν 3 (τρία) ακόμη αρχεία με Οδηγίες  Οδηγός Επιμορφωτών_αριθμός 2  Bc1.1.4: Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση Ι  Bc1.1.5: Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ  Bc1.1.6: Παρακολούθηση (monitoring) εκτέλεσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Eξαγωγή «μετρησίμων» (metrics)  Οδηγός Επιμορφωτών_αριθμός 3  Bc1.1.7: Η διαχείριση της "καινοτομίας" και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στους Δήμους  Οδηγός Επιμορφωτών_αριθμός 4  Ad1.2.1: BPMN για αρχάριους  Ad1.2.2: «Τι κρύβεται» πίσω από μια Eπιχειρησιακή Aναφορά (report): XML& XSD για αρχάριους;  Ad1.2.3:Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου  Ad1.2.4: Συστήματα Παραγωγής Επιχειρησιακών Εγγράφων και τα XBRL πρότυπα για Επιχειρησιακές Αναφορές ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 3

4 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγός Επιμορφωτών Τι περιλαμβάνει; ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 4 Τί είναι το «μάθημα» ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη; Παραδείγματα Δομή Μαθήματος 4 Κύκλοι Δομή (υπο)Ενότητας Κι άλλα Παραδείγματα Πώς να το διδάξω; Bc1.1.1-Bc1.1.3 Οδηγίες που ξεκλειδώνουν…

5 Τί είναι το «μάθημα» ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη; ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

6 Εκπαιδευθείτε: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Περιεχόμενο  Το περιεχόμενο της Α’ Θεματικής Ενότητας αξιοποιεί τα γνωστικά αντικείμενα:  Επιχειρησιακή Νοημοσύνη σε ένα Δήμο (Βusiness Intelligence)  Διαχείριση & Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management & Monitoring) ... σε ένα πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- government) ... και τα «προσαρμόζει» στο πλαίσιο των ΟΤΑ, για να παράγει τα «μετρήσιμα» και τις επιχειρησιακές αναφορές που θα ενδιέφεραν τους Δήμους, τους αιρετούς και τη διοίκηση τους 6 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

7 Δηλαδή;  Η Θεματική Ενότητα Α (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ σε  Έννοιες  Μεθόδους  (και κυρίως) απλά και σύγχρονα Εργαλεία Πληροφορικής (ανοικτού λογισμικού)  Η χρήση των οποίων επιτρέπει την αξιοποίηση των δεδομένων και της πληροφορίας που παράγει και διακινεί ένας Δήμος με σκοπό  Τη λήψη περισσότερο ορθολογικών και δίκαιων αποφάσεων μέσω της παρακολούθησης δεικτών και τάσεων  Τη καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων που συναλλάσονται με τον Δήμο μέσω της αυτοματοποίησης (business process management) και της παρακολούθησης (monitoring) των επιχειρησιακών διαδικασιών που εκτελεί ένας Δήμος για να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 7 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

8 Μερικά παραδείγματα του τι περιλαμβάνει η Ενότητα Α: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη  Η Θεματική Ενότητα Α (Επιχειρησιακή Νοημοσύνη) θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους  Να μάθουν πώς και με τί εργαλεία μπορεί κανείς να παρακολουθεί κρίσιμα μεγέθη με βάση τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις  Για παράδειγμα,την εξέλιξη των οικονομικών δεικτών ενός Δήμου (π.χ. Έσοδα – Έξοδα) με αυτόματα τρόπο, σε μόνιμη βάση, και όχι κάθε φορά που κάποιος (ο Δήμαρχος) το ζητά... ... Και να δημιουργούν δείκτες και γραφικές απεικονίσεις που να παρουσιάζουν με εύκολα κατανοητό τρόπο το αποτέλεσμα  Π.χ. δημογραφικούς για την περιοχή, δείκτες εξυπηρέτησης των πολιτών, ή δείκτες κατανάλωσης νερού ή αποκομιδής σκουπιδιών ανά διαμέρισμα, κλπ. κλπ. ... Να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στο τι επικρατεί στο Δήμο και στο Νομό ή την Περιφέρεια, ή πώς αυτοί οι δείκτες διαφοροποιούνται ανά Δημοτικό Διαμέρισμα... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 8

9 Ένα πολύ περιεκτικό υπόδειγμα χρήσης της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης σε ένα Δήμο [με στοιχεία από τον Δήμο Κοζάνης: βλ. (υπο)Ενότητα Bc1.1.3 ] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 9

10 ... που περιλαμβάνει τη δημιουργία αναφορών / reports με δείκτες (dashboards) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 10  1. Δημογραφικά  Πληθυσμός  Πραγματικός  Μόνιμος  Άνδρες Γυναίκες  Ηλικιακές Ομάδες  Κατηγοριοποίηση σε Ηλικίες  2. Υποδομές  Κάδοι Απορριμμάτων  Ανακύκλωση  Κατηγορίες Ανακύκλωσης  Συνήθεις  Ύδρευση  Τόπος Παραγωγής  Συνολική Παραγωγή  Κατανάλωση  Αποχέτευση  Δίκτυο  Κάλυψη  Βιολογικός  3. Οικονομικά  Τομείς Δραστηριότητας  Πρωτογενής  Δευτερογενής  Τριτογενής  Ανεργία  Δημογραφικά  Υποδομές  Οικονομικά

11 ... Κι άλλα παραδείγματα  Η Θεματική Ενότητα Α (Επιχειρησιακή Νοημοσύνη) θα βοηθήσει επίσης τους εκπαιδευόμενους  Να καταλάβουν τί σημαίνει αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών (ή διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών) και παροχή online υπηρεσιών στους ΟΤΑ, ένας όρος που θα ακουστεί πολλές φορές στα επόμενα χρόνια  Να εξοικειωθούν με εικονικά παραδείγματα χρήσης μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας (έκδοση πιστοποιητικών, συλλογή ογκωδών αντικειμένων και άλλα), από το έργο LGAF της ΚΕΔΚΕ  Να καταλάβουν πώς μπορούν να κάνουν monitor (δηλ. «να παρακολουθούν») μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, με τη χρήση των μεθόδων και των τεχνικών της επιχειρησιακής νοημοσύνης, με σκοπό να «μετρούν» την απόδοση μιας υπηρεσίας... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 11

12 Ένα πολύ περιεκτικό παράδειγμα χρήσης μιας αυτοματοποιημένης επιχειρησιακής διαδικασίας [Συλλογή Ογκωδών Αντικειμένων: βλ. (υπο)Ενότητα Bc1.1.4]  Αυτή η σχετικά απλή διαδικασία (συλλογή ογκωδών αντικειμένων) «ενορχηστρώνει»  Πολίτες και τα αιτήματα τους  Δημοτικούς υπαλλήλους 2 Τμημάτων  Καθαριότητας  Συνεργείων ... Και 2 τουλάχιστον εφαρμογές Πληροφορικής  Εφαρμογή «Πρωτόκολλο»  Εφαρμογή «Αποστολή e-mail + SMS ( LGAF Notification Gateway / Εξυπηρετητής Αποστολής e-mail + SMS)» ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 12

13 ... Κι ένα άλλο [Τοποθέτηση κάδου / Παρακολούθηση: βλ. (υπο)Ενότητα Bc1.1.6]  Με αντικείμενο την παρακολούθηση του ρυθμού εξυπηρέτησης των αιτημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «Τοποθέτησης ή αλλαγής θέσης κάδου σκουπιδιών» ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 13

14 Είναι κάπως... νεωτεριστικά όλα αυτά;  Βλέποντας το εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάσαμε, θα καταλάβετε ότι  δεν είναι δύσκολο...  να χρησιμοποιήσει ένας Δήμος  τις μεθόδους και τα εργαλεία της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης ... Και μάλιστα συνδυαστικά με τις τεχνολογίες της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών  για να παρακολουθεί  με αυτόματο τρόπο, και συνεχώς, τι συμβαίνει ακριβώς στο Δήμο, τι λένε οι αριθμοί ότι συμβαίνει, για να στηρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε έγκυρη πληροφορία και στη γνώση  για να βελτιώσει  την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που συναλλάσονται με το Δήμο και την απόδοση των Δημοτικών υπηρεσιών ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 14

15 Δομή Μαθήματος: 4 Κύκλοι ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

16 Σε κάθε περίπτωση το «μάθημα» Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι έτσι δομημένο για να το παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι... ... ευχάριστα!  Περιέχει πολύ video που μπορούν να δουν στον υπολογιστή τους, ξεφυλλίζοντας video-σελίδες, ή στην τηλεόραση του σπιτιού τους! Και φυσικά κι εσείς!  Παραδείγματα (πολλά) και θεωρία (λίγη)  Ασκήσεις για να εξοικειωθούν στην πράξη (δώστε προσοχή στις ασκήσεις, λύστε τις πρώτα εσείς!), που τους μαθαίνουν  Να «λύνουν» βηματικά  Με τη χρήση (πάλι) αρκετών video υποδειγμάτων (video-επίδειξη: «κάνετε ότι βλέπετε») ... Και σε όσες θα καταπιαστούν οι ίδιοι, δίνουμε στο τέλος τη λύση με video! ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 16

17 Ηδομή του μαθήματος: 11 ενότητες σε 4 κύκλους [οι 2 πρώτοι είναι υποχρεωτικοί, αυτούς θα διδάξετε] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Κύκλος 10ς Bc1.1.1 Bc1.1.2 Bc1.1.3 Κύκλος 30ς (προαιρετικός) Bc1.1.7 Κύκλος 40ς (προαιρετικός) Ad1.2.1 As1.2.2 Ad1.2.3 Ad1.2.4 Κύκλος 2ος Bc1.1.4 Bc1.1.5 Bc1.1.6

18 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Πρώτος Κύκλος: 3 Θεματικές (υπο)Ενότητες  Bc1.1.1-Bc1.1.3  Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ)  Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT)  Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting) 18 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

19 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Δεύτερος Κύκλος: 3 Θεματικές Υπο-ενότητες  Bc1.1.4-Bc1.1.6  Bc1.1.4: Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση Ι  Bc1.1.5: Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Εξοικείωση με τη χρήση ΙΙ  Bc1.1.6: Παρακολούθηση (monitoring) εκτέλεσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Eξαγωγή «μετρησίμων» (metrics) 19 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

20 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Τρίτος Κύκλος: 1 Θεματική Υπο-ενότητα  [*** χωρίς επίβλεψη των εκπαιδευτών]  Bc1.1.7  Bc1.1.7: Η διαχείριση της "καινοτομίας" και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στους Δήμους  Το πιο «bla-bla» μέρος του Μαθήματος... αξίζει όμως! 20 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

21 ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: ένα μάθημα σε 4 κύκλους  Τέταρτος Κύκλος (Advanced) : 4 Θεματικές Υπο- ενότητες  [*** χωρίς επίβλεψη των εκπαιδευτών]  Ad 1.2.1-1.2.4  Ad1.2.1: BPMN για αρχάριους  Ad1.2.2: «Τι κρύβεται» πίσω από μια Eπιχειρησιακή Aναφορά (report): XML& XSD για αρχάριους;  Ad1.2.3:Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου  Ad1.2.4: Συστήματα Παραγωγής Επιχειρησιακών Εγγράφων και τα XBRL πρότυπα για Επιχειρησιακές Αναφορές 21 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

22 Δομή (υπο)Ενότητας ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

23 Τι περιλαμβάνει μια (υπο)Ενότητα (από τις 11) 1. Στόχοι και Περιεχόμενο, Λέξεις Κλειδιά, Βιβλιογραφικές Αναφορές 2. Webinars 50+ min (Εισαγωγή –Ανάπτυξη): δηλ. videos με εικόνες και φωνή που εξηγεί αυτό που βλέπετε  1 Webinar στις Υπο-ενότητες του 4 ου Κύκλου (Advanced) 3. Τις διαφάνειες των Webinars (Παρουσίαση): για να τις ξεφυλλίσετε... 4. Πρακτικές Ασκήσεις με τη χρήση Λογισμικού: Eclipse BIRT, Intalio|BPMS  Στην πρώτη (ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1 ): Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν ένα video για το πως γίνεται, επαναλαμβάνουν ό,τι βλέπουν  Στη δεύτερη (ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 2 ): Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν την εκφώνηση, εργάζονται και στο τέλος βλέπουν πάλι ένα video με την επίλυση (στις περισσότερες περιπτώσεις) 5. Οδηγό Χρήσης Λογισμικού (απαραίτητο για μερικές Πρακτικές Ασκήσεις) 6. Υλικό Αυτο-αξιολόγησης των εκπαιδευομένων  Ερωτήσεις του τύπου multiple choice ή true-false 23 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

24 + Forum  Forum για να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευόμενους... ... αλλά και για να συμμετέχουν στο μάθημα  Μετά το τέλος της κυρίως εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε κάθε υπο-Ενότητα), ο κάθε εκπαιδευόμενος καλείται  Να κάνει post στο Forum 1 δικό του σχόλιο  Να απαντήσει σε 1 σχόλιο (post στο Forum) που έχει κάνει ένας άλλος εκπαιδευόμενος 24 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

25 + Wiki  Wiki για την μεταξύ μας επικοινωνία  Μας στέλνετε ερωτήσεις  Σας απαντάμε! ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 25

26 Πώς να το διδάξω; ΟΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

27 Χρυσός Κανόνας: Κάνω ότι θα πρέπει να κάνουν και οι εκπαιδευόμενοι Δηλαδή, θα πρέπει να κάνετε το μάθημα όπως θα το έκανε κι ένας επιμελής εκπαιδευόμενος! ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 27

28 7 ΒΗΜΑΤΑ για κάθε (υπο)Ενότητα ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 28 1. Καταλαβαίνω το εκπαιδευτικό υλικό2. Εισαγωγή3. Ανάπτυξη4. Λέξεις-Κλειδιά – Βιβλιογραφία5.... Διάλλειμα6. Πρακτική Άσκηση – επίπεδο 1 7. Πρακτική Άσκηση – επίπεδο 2 (***προαιρετική για τους εκπαιδευόμενους) 8. Αυτοαξιολόγηση

29 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 1  ΒΗΜΑ 1: Καταλαβαίνω πως είναι διαρθρωμένο το εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάθε (υπο)Ενότητα θα βρείτε 4 φακέλλους (folders) 1. Υλικό αναφοράς  Εποπτική εικόνα του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού 2. Κυρίως Σώμα Ψηφιακών Αντικειμένων (2 μέρη): Εισαγωγή - Ανάπτυξη  Εισαγωγή : για να βοηθήσει τους λιγότερο εξοικειωμένους με το θέμα να το παρακολουθήσουν  Η Εισαγωγή περιλαμβάνει ένα video (Webinar) και διαφάνειες (Παρουσίαση)  Ανάπτυξη : για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα  Η Ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα video (Webinar) και διαφάνειες (Παρουσίαση) 3. Προτεινόμενες Δραστηριότητες (και σχετικές εφαρμογές)  Συζήτηση  Πρακτική Άσκηση Επιπέδου 1  Πρακτική Άσκηση Επιπέδου 2 4. Υλικό Αυτοαξιολόγησης ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 29

30 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 2 & 3  ΒΗΜΑ 2: Ξεκινώ με την «Εισαγωγή»  Βλέπω το video (Webinar)  Δίπλα σε κάθε video (Webinar) σημειώνεται ο χρόνος που διαρκεί  Ξεφυλλίζω την Παρουσίαση που το συνοδεύει  Σαν επανάληψη σε όσα είδα στο video (Webinar)  ΒΗΜΑ 3: Συνέχίζω με την«Ανάπτυξη»  Βλέπω το video (Webinar)  Δίπλα σε κάθε video (Webinar) σημειώνεται ο χρόνος που διαρκεί  Ξεφυλλίζω την Παρουσίαση που το συνοδεύει  Σαν επανάληψη σε όσα είδα στο video (Webinar) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 30

31 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 4 & 5  ΒΗΜΑ 4: Επιστρέφω στις «λέξεις κλειδιά» και «ξεφυλλίζω» τη βιβλιογραφία (links στο Ίντερνετ)  ΒΗΜΑ 5: Mετά το τέλος της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού της (υπο)Ενότητας, κάνω...  Διάλλειμα ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 31

32 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 6  ΒΗΜΑ 6: Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): ευκολάκι!  Διαβάζω την Εκφώνηση  Παρακολουθώ το Video-ΕΠΙΔΕΙΞΗ που περιέχει τη λύση της άσκησης  Επαναλαμβάνω ό,τι είδα («Κάνετε ό,τι βλέπετε»)  Σημείωση 1: Στις (υπο)ενότητες Bc1.1.1, Bc1.1.2, Βc1.1.3 θα χρειασθεί να «κατεβάσετε» ένα zip file (βλ. Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε, όνομα: BIRT.zip), που περιέχει ό,τι χρειάζεστε για τηνν Πρακτική Άσκηση αυτών των (υπ0)Ενοτήτων) – θα το χρησιμοποιήσετε με βάση τα όσα αναφέρει η Εκφώνηση  Σημείωση 2: Στις (υπο)Ενότητες Bc1.1.4, Bc1.1.5, Bc1.1.6 θα χρειασθεί να προμηθευθείτε username + password για να προχωρήσετε στην Πρακτική Άσκηση, και πρόσβαση σε μια σελίδα στο Web – θα μας ρωτήσετε, θα απαντήσουμε μέσω Wiki ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 32

33 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 7  ΒΗΜΑ 7: Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 2): δυσκολότερη...  Διαβάζω την Εκφώνηση  Με βάση τις οδηγίες της Εκφώνησης προχωρώ στην επίλυση της  Όταν τελειώσω, ή αν συναντήσω δυσκολίες, βλέπω το Video- ΕΠΙΛΥΣΗ που περιέχει τη λύση της άσκησης  Σημείωση 1: Στις (υπο)ενότητες Bc1.1.1, Bc1.1.2, Βc1.1.3 θα χρειασθεί να «κατεβάσετε» ένα zip file (βλ. Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε, όνομα: BIRT.zip), που περιέχει ό,τι χρειάζεστε για τηνν Πρακτική Άσκηση αυτών των (υπ0)Ενοτήτων)– θα το χρησιμοποιήσετε με βάση τα όσα αναφέρει η Εκφώνηση  Σημείωση 2: Στις (υπο)Ενότητες Bc1.1.4, Bc1.1.5, Bc1.1.6 θα χρειασθεί να προμηθευθείτε username + password για να προχωρήσετε στην Πρακτική Άσκηση, και πρόσβαση σε μια σελίδα στο Web – θα μας ρωτήσετε, θα απαντήσουμε μέσω Wiki ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 33

34 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 8  BHMA 8: Αυτοαξιολόγηση  Δείτε τις ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουν οι εκπαιδευόμενοι για να αυτο-αξιολογηθούν  Multiple choice (Πολλαπλών Επιλογών)  True-False (Αλήθεια – Ψέμματα)  Πώς  Κλικ στο Υλικό Αυτοαξιολόγησης  Επιλέγω «Κανονικό» -- «Είσοδος»  Συμπληρώνω τις απαντήσεις (multiple choice και true-false )  Πατάω το κουμπί «Υποβολή Απαντήσεων»  Παρουσιάζεται η βαθμολογία που πήρα με άριστα το 100 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 34

35 Πώς να χειριστείτε το υλικό εκπαίδευσης μιας(υπο)Ενότητας: Βήμα 8 (συνέχεια)  Σημείωση: Κατά την εκτέλεση για δεύτερη φορά ενός τεστ απαιτείται η επιλογή «Έναρξη νέας προσπάθειας»  «Κανονικό» -- «Έναρξη νέας προσπάθειας» -- «Είσοδος»  Σε περίπτωση επανάληψης ενός τεστ αυτό φέρει τον αριθμό επανάληψης (με κόκκινο χρώμα, πάνω στο κείμενο «Υλικό Αυτοαξιολόγησης 1 ης -2 ησ κλπ. Ενότητας»... ).Ταυτόχρονα εμφανίζεται η βαθμολογία της προηγούμενης εκτέλεσης του τεστ. Η βαθμολογία είναι πάντα με άριστα το 100. ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 35

36 Bc1.1.1-Bc1.1.3 Οδηγίες που ξεκλειδώνουν το μάθημα... ΟΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

37 I. Η κάθε μια απο τις τρείς (3) υπο(Ενότητες) σε περίληψη ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 37 Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ) Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting)

38 Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ)  Ορίζουμε την έννοια «Επιχειρησιακή Νοημοσύνη / Business Intelligence» με παραδείγματα [Bc1.1.1 Εισαγωγή]  Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη συνδέεται με τη συλλογή, τη δόμηση, την ανάλυση και την αξιποίηση των ψηφιακών δεδομένων, με σκοπό να μετατραπούν αυτά σε χρήσιμη πληροφορία!  Παρουσιάζουμε τη διάκριση ανάμεσα σε δεδομένα / data, πληροφορία και γνώση [Bc1.1.1 Εισαγωγή] ... Και πως η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη δημιουργεί τις προυποθέσεις για την εξαγωγή πληροφορίας και γνώσης από την επεξεργασία των δεδομένων με προκύπτον όφελος τη λήψη περισσότερο δίκαιων και ορθολογικών αποφάσεων  Δίνουμε απλά παραδείγματα χρήσης της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και μια επισκόπηση των σχετικών εργαλείων [Bc1.1.1 Ανάπτυξη]  Εξηγούμε τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας οργανισμός από τη χρήση των τεχνολογιών και των μεθόδων της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης [Bc1.1.1 Ανάπτυξη] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 38

39  Οι Πρακτικές Ασκήσεις της (υπο)Ενότητας Bc1.1.1 [Bc1.1.1 Προτεινόμενες Δραστηριότητες]  Είναι σχετικά απλές αν και κάπως... χρονοβόρες για έναν «άπειρο μαθητή»  Οι εκπαιδευόμενοι όμως δεν καλούνται να «λύσουν» τις 2 Aσκήσεις (Επίπεδο 1 & 2), δεν θα μπορούσαν άλλωστε ακόμη, αλλά να κατανοήσουν τις εφαρμογές συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων / data επαλαμβάνοντας τα «βήματα» της ‘Ασκησης όπως τα  Περιγράφει η Εκφώνηση  Παρουσιάζει το Video-ΕΠΙΔΕΙΞΗ ... χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα Παραγωγής Αναφορών (Report Designer) BIRT ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 39

40 Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT)  Παρουσιάζουμε την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη σε μεγαλύτερο βάθος, ως μια εφαρμογή Πληροφορικής που αναπτύσσεται σε δύο (2) φάσεις: Δημουργία, Χρήση [Bc1.1.2 Εισαγωγή] ... Που αναλύονται σε περισσότερα στάδια [Bc1.1.2 Εισαγωγή]  Ο «κύκλος ζωής» της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και στα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κάθε ένα  Παρουσιάζουμε επίσης τις κύριες τεχνικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός έργου Επιχειρησιακής Νοημοσύνης σε έναν οργανισμό, κυρίως σε ότι αφορά το στάδιο «Επεξεργασία Δεδομένων» [Bc1.1.2 Εισαγωγή] ... Και επικεντρώνουμε στο στάδιο «Ανάπτυξη» [Bc1.1.2 Ανάπτυξη]  Η φάση της Επεξεργασίας (Processing ) δημιουργεί κανάλια (pipes) με τα οποία τα data φθάνουν από το «υπόγειο» των εφαρμογών στην επιφάνεια. Χρειάζεται όμως τώρα το περιεχόμενο που θα «γεμίζει» αυτά τα κανάλια... Με τον όρο «Ανάλυση» (Analysis) εννοούμε ακριβώς την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων, ώστε η πληροφορία που περιέχουν τα δεδομένα να «φτάνει» στον χρήστη στην κατάλληλη μορφή... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 40

41  Οι Πρακτικές Ασκήσεις της (υπο)Ενότητας Bc1.1.2 [Bc1.1.2 Προτεινόμενες Δραστηριότητες]  Δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να δημιουργήσουν τις πρώτες «Επιχειρησιακές Αναφορές» τους (Reports) με τη χρήση της Πλατφόρμας Παραγωγής Αναφορών (Report Designer) BIRT  Οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν από μια «λευκή σελίδα» και μαθαίνουν να την συμπληρώνουν με περιεχόμενο, κείμενο (επικεφαλίδες κλπ.) και γραφήματα (δείκτες)  Ειδικά στην Πρακτική Άσκηση – Επίπεδο 2 θα εργασθούν για να συμπληρώσουν μια «λευκή» προ-επεξεργασμένη αναφορά με δείκτες που παρουσιάζουν, στην κλίμακα ενός Δήμου, την κατανομή της απασχόλησης ανά τομέα δραστηριότητας και της απασχόλησης - ανεργίας ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 41

42 Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting)  Εστιάζουμε στα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 Εισαγωγή] 1. Dashboards (μεταφράσαμε τη λέξη στα ελληνικά ως «Πίνακες ή Όργανα Ελέγχου») 2. Enterprise ή Business Reports (Επιχειρησιακές Αναφορές που συντίθενται δυναμικά από πολλούς δείκτες –- δηλαδή από dashboards... και όχι μόνον) 3. Δίνουμε αρκετά Παραδείγματα και από τα 2!  Εφαρμόζουμε όσα μάθαμε για την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Bc1.1.3 Ανάπτυξη]  Ξεκινάμε από το πραγματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης (μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) που μόλις ξεκίνησε ένα project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Συνεχίζουμε, παρουσιάζοντας τα υποθετικά βήματα δημιουργίας ενός project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στο Δήμο Κοζάνης  Πρόκειται για μια εκπαιδευτική άσκηση, όχι ένα πραγματικό project  Ο Δήμος Κοζάνης μας παρεχώρησε δεδομένα από το GIS Σύστημα που πρόσφατα ανέπτυξε, και άλλα δεδομένα, γενικής φύσεως, άρα υπήρχε «ύλη» να χρησιμοποιήσουμε ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 42

43  Οι Πρακτικές Ασκήσεις της (υπο)Ενότητας Bc1.1.3 [Bc1.1.3 Προτεινόμενες Δραστηριότητες]  Δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες «Επιχειρησιακές Αναφορές» (Enterprise Reports) με τη χρήση της Πλατφόρμας Παραγωγής Αναφορών (Report Designer) BIRT  Περιγράφουν τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη δημιουργία μιας αναφοράς  Επίδειξη: α)δημιουργίας «έργου» (Project) στην Πλατφόρμα BIRT, β) δημιουργίας «αναφοράς» (Report), γ) σύνδεσης με την πηγή δεδομένων (Data Source) και, δ) δημιουργίαςερωτημάτων (Data Sets)  Επίδειξη εισαγωγής και μορφοποίησης γραφημάτων και κειμένων (επικεφαλίδων και απλών κειμένων) σε μια αναφορά. Η αναφορά λαμβάνει τα δεδομένα που προέκυψαν από μία βάση ενός τυπικού προγράμματος πρωτοκόλλησης (χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό εκπαιδευτική βάση, που περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό υλικό, βλ. BIRT.zip) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 43

44 Πρακτικές Ασκήσεις: Σημαντική σημείωση!  Για την εκτέλεση των Πρακτικών Ασκήσεων  Οι εκπαιδευόμενοι και φυσικά  … κι εσείς!  Θα πρέπει να κάνετε «download» το αρχείο BIRT.zip  Από τις θέσεις (locations) που σας υποδεικνύει το site  Click: BIRT (Business Intelligence Reporting Tools)  Aπό τη σχετική κατηγορία «Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε»  Και να διαβάσετε τον «Οδηγό Χρήσης» του Λογισμικού BIRT  Download  Aπό τη σχετική κατηγορία «Λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε» ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 44

45 II. Έννοιες-κλειδιά για την κατανόηση του περιεχομένου των τριών (3) υπο(Ενοτήτων) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 45 Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ) Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting)

46 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 46 Bc1.1.1: Επιχειρησιακή Nοημοσύνη (Business Intelligence - ΒΙ)

47 Bc1.1.1 Εισαγωγή 1. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η επιχειρησιακή νοημοσύνη περιλαμβάνει ένα σύνολο από συγκεκριμένους μεθόδους και τεχνικές, όχι μόνο θεωρία  με αντικείμενο την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων αυτών που παράγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών 2. Τα παραδείγματα βοηθούν... 3. Χρειάζεται να τους βοηθήσετε να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες δεδομένα -- πληροφορία -- γνώση και πώς η επιχειρησιακή νοημοσύνη «γεφυρώνει» αυτό το χάσμα ανάμεσα [διαφάνειες 15-21]  στα data  στην πληροφορία (και τη γνώση) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 47

48 Bc1.1.1 Ανάπτυξη (1) 1. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι εν τέλει ένα άλλο τεχνολογικό σύστημα (μια ακόμη εφαρμογή πληροφορικής) που δίνει, με συστηματικό τρόπο, νόημα στα data που παράγουν και αποθηκεύουν οι υφιστάμενες εφαρμογές ΤΠΕ  Η χρήση της συμβάλλει στην καλύτερη αναγνώριση της εσωτερικής κατάστασης ενός οργανισμού και του περιβάλλοντος του, οδηγεί λοιπόν σε καλύτερες και πιο δίκαιες αποφάσεις 2. Για να πάρουν, οι μια καλή ιδέα για το το «αποτέλεσμα» της εφαρμογής της«Επιχειρησιακής Νοημοσύνης» (δείκτες, reports), θα πρέπει να τους κατευθύνετε να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο  Minnesota Department of Transportation  http://www.dot.state.mn.us/dashboards/index.html http://www.dot.state.mn.us/dashboards/index.html ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 48

49 Bc1.1.1 Ανάπτυξη (2) 3. Επίσης, πρέπει να δώσετε έμφαση  Στην παρουσίαση των(πιθανών) Χρηστών της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης σε ένα Δήμο [διαφάνειες 17-18]  Στην επισήμανση των οφελών που αποκομίζει ένας Δήμος [διαφάνειες 19-21]  Στο πώς μπορεί ένας Δήμος να ξεκινήσει ένα project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης [διαφάνειες 24-26] 4. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δαπανήσουν χρόνο για να περιηγηθούν στο site  Regional Municipality of Peel (Καναδάς)  http://www.peelregion.ca/finance/dashboard-eco/labour-market.htm http://www.peelregion.ca/finance/dashboard-eco/labour-market.htm ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 49

50 Bc1.1.1 Ανάπτυξη (3) 5. Γενικά, χρειάζεται να τονίσετε στους εκπαιδευόμενους ότι η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη περιλαμβάνει  Τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση των data που παράγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών  Την μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία και γνώση, με συστηματικό τρόπο, με εγκυρότητα, έγκαιρα (σχεδόν αυτόματα)  Τη διαχείριση της «παραγόμενης» πληροφορίας και της γνώσης με τη χρήση εργαλείων (ιστογράμματα, charts κλπ. και reports) με σκοπό την υποστήριξη των αποφάσεων ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 50

51 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 51 Bc1.1.2: Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT)

52 Bc1.1.2 Εισαγωγή (1) 1. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν  Τα στάδια που συνιστούν το κύκλο ζωής μιας εφαρμογής Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Σχεδιασμός... Χρήση) [διαφάνειες 8-15] ... Και τους (ενδεχομένως) εμπλεκόμενους από έναν Δήμο σε κάθε ένα από αυτά (υπάλληλοι μιας Υπηρεσίας, τεχνικοί υπολογιστών / εξωτερικοί συνεργάτες κλπ.) [διαφάνειες 8-15] 2. Πρέπει να καταλάβουν επίσης (χωρίς όμως να δώσετε μεγαλύτερη εμβάθυνση από αυτήν που περιέχει η σχετική παρουσίαση και το Webinar) τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιεί η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [διαφάνειες 19-21] 1. Παρατήρηση κανονικοτήτων και τάσεων (Τrend reporting) 2. Εξόρυξη δεδομένων (Data mining) 3. Ανάλυση Προβλέψεων (Predictive analysis) 4. Alerts στην περίπτωση που εντοπιστεί ένα «γεγονός» που περιέχει μέρος από ένα σύνολο χαρακτηριστικών που έχουν προσδιοριστεί εξ αρχής... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 52

53 Bc1.1.2 Εισαγωγή (2) 3. Κυρίως όμως πρέπει να εστιάσετε στο στάδιο της «Επεξεργασίας» του κύκλου ζωής της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Τι είναι Επεξεργασία στην Επιχειρησιακή Νοημοσύνη;  Η οργάνωση του συστήματος που θα συλλέγει σε μόνιμη βάση data από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές... 4.... Και κυρίως στο τί είναι ένα DataWarehouse [διαφάνειες 23-26] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 53

54 Bc1.1.2 Ανάπτυξη (1) 1. Στην παρουσίαση της Ανάπτυξης πρέπει να συζητήσετε με τους εκπαιδευόμενους τα παρακάτω  Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη προσφέρει ένα πλαίσιο για την υποστήριξη αποφάσεων που συνδυάζει  Υφιστάμενες εφαρμογές Πληροφορικής και τα δεδομένα που δημιουργούνται / αποθηκεύονται σε αυτές  Δεδομένα που αντλούνται από τρίτα συστήματα και το Web  Data Warehouse που συγκεντρώνει τα προηγούμενα  Εργαλεία για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται στο Data Warehouse και εφαρμογές (του τύπου «user interface») που κάνουν «ορατή» την συντιθέμενη πληροφορία και γνώση  Δεν είναι ένα «προιόν» ή ένα μόνο σύστημα  Αλλά η ενοποίηση πολλών υπο-συστημάτων σε ένα υπερ-σύστημα, στη βάση μιας αρχιτεκτονικής  Αυτό το υπερ-σύστημα τροφοδοτεί τους χρήστες του με «χρήσιμη πληροφορία» που παίρνει πολλές μορφές και εκδοχές και που προκύπτει από την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 54

55 Bc1.1.2 Ανάπτυξη (2) 2. Η Ανάπτυξη επικεντρώνει στα στάδιο «Ανάλυση» του κύκλου ζωής της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Τι είναι Ανάλυση στην Επιχειρησιακή Νοημοσύνη;  Η διερεύνηση της σημασίας που μπορεί να έχουν τα data σε πολύ μεγάλο βάθος  Π.χ. Δεν μας ενδιαφέρει από το Πρωτόκολο μόνο αιτήματα πολιτών εξυπηρετήθηκαν, αλλά και πόσα αιτήματα πολιτών εξυπηρετήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες...  Ουσιαστικά, όπως είδατε και σε προηγούμενες διαφάνειες, η φάση, το στάδιο της Επεξεργασίας (Processing Time) δημιουργεί κανάλια (pipes) με τα οποία τα data φθάνουν από το «υπόγειο» των εφαρμογών στην επιφάνεια. Χρειάζεται όμως τώρα το περιεχόμενο που θα «γεμίζει» αυτά τα κανάλια, κάθε φορά που ένας χρήστης ζητά την πληροφορία που του είναι χρήσιμη. Με τον όρο «Ανάλυση» εννοούμε ακριβώς την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων ώστε η πληροφορία που περιέχουν τα δεδομένα να «φτάνει» στον χρήστη στην κατάλληλη μορφή... ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 55

56 Bc1.1.2 Ανάπτυξη (3) 3. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τις πιο απλές τεχνικές της Ανάλυσης (Analysis)  Queries, Reports & Alerts [διαφάνειες [διαφάνειες 13-16] 4. Θα πρέπει επίσης να τους βοηθήσετε να κάταλάβουν  Τι είναι «Ανάλυση σε πολλές διευθύνσεις» και...  Πώς συντίθεται και... αποσυντίθεται έναςOLAP κύβος [διαφάνειες 19-23] ... μέσα από το παράδειγμα που δίνουμε:  Εμφάνιση της πληροφορίας για την πώληση των προιόντων μιας επιχείρησης (3 διαστάσεις) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 56

57 ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 57 Bc1.1.3: Εξαγωγή μετρήσιμων (metrics) / Δημιουργία συγκριτικών πινάκων (dashboards) και Παραγωγή Eπιχειρησιακών Aναφορών (reporting)

58 Bc1.1.3 Εισαγωγή (1) 1. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος τι είναι  Dashboards (μεταφράσαμε τη λέξη στα ελληνικά ως «Πίνακες ή Όργανα Ελέγχου»)  Enterprise Reports (Επιχειρησιακές Αναφορές που συντίθενται δυναμικά από πολλούς δείκτες –- δηλαδή από dashboards... και όχι μόνον) 2. Για να μπορούν και να χειριστούν τις Πρακτικές Ασκήσεις αυτής της (υπο)Ενότητας 3. Όσον αφορά τα Dashboards, πρέπει να δώσετε έμφαση στην παρουσίαση  Των κατηγοριών στις οποίες τα Dashboards κατατάσσονται [διαφάνειες 17-20]  Στο παράδειγμα που παραθέτουμε [διαφάνειες 21-24]  Δήμος Νέας Υόρκης APR: Agency Performance Reporting  http://www.nyc.gov/html/ops/cpr/html/about/about.shtml http://www.nyc.gov/html/ops/cpr/html/about/about.shtml ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 58

59 Bc1.1.3 Εισαγωγή (2) 4. Στη συνέχεια τα πρέπει να εστιάσετε την διδασκαλία στη διαφορά ανάμεσα σε  Business Dashboards (Πίνακες Ελέγχου)  Key Performance Indicators / KPI (Δείκτες Έπιχειρησιακής Απόδοσης) [διαφάνειες 25- 27  Μερικοί Πίνακες Ελέγχου έχουν σχεδιασθεί για να παρουσιάζουν την απόδοση ενός έργου, της παροχής μιας υπηρεσίας, ενός οργανισμού ή ενός Τμήματος αυτού. Αυτοί είναι οι δείκτες KPI.  Οι δείκτες KPI προσδιορίζουν μια «στάθμη» με την οποία συγκρίνεται, κάθε στιγμή, η επιχειρησιακή απόδοση ενός οργανισμού, ενός Τμήματος του ή μιας διαδικασίας παροχής έργου / υπηρεσίας ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 59

60 Bc1.1.3 Εισαγωγή (3) 5. Όσον αφορά τα Enterprise ή Business Reports (Επιχειρησιακές Αναφορές) θα πρέπει να  Υπενθυμίσετε τι είναι μια Επιχειρησιακή Αναφορά  Μια επιχειρησιακή αναφορά (Enterprise Report) είναι το πιο συνηθισμένο μέσο για να μορφοποιεί κανείς την πληροφορία, και τη γνώση, που παράγει ένα Σύστημα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης, για να «φθάνει» αυτή σε τακτική βάση σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται (π.χ. Διοίκηση) και να υποστηρίζει την εργασία τους. Τέτοια reports περιέχουν (έχετε ήδη την εμπειρία) συνήθως  Πίνακες, Γραφήματα, Dashboards, Κείμενο που επεξηγεί ... και διατίθενται ως  pdf αρχεία, Web pages σε ένα δημόσιο ή περιορισμένης πρόσβασης δικτυακό τόπο ή αποστέλλονται στους παραλήπτες τους με e-mail  Να παρουσιάσετε το παράδειγμα από το Peel, του Καναδά [διαφάνεια 31]  Και να εξηγήσετε τη δομή μιας Επιχειρησιακής Αναφοράς [διαφάνειες 32-33] ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 60

61 Bc1.1.3 Ανάπτυξη (1) 1. Η Ανάπτυξη περιέχει πολλά δύσκολα σημεία, για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η παρουσίαση της στους εκπαιδευόμενους 2. Αποτελεί εφαρμογή όλων των προηγούμενων [Βc 1.1.1 – Bc1.1.3] – μέσω 2 παραδειγμάτων  Μιας επιχείρησης (μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) που μόλις ξεκίνησε ένα project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης  Ενός Δήμου  Παρουσιάζουμε τα υποθετικά βήματα δημιουργίας ενός project Επιχειρησιακής Νοημοσύνης στο Δήμο Κοζάνης.  Πρόκειται, επαναλαμβάνουμε, για μια εκπαδευτική άσκηση, όχι ένα πραγματικό project 3. Όσον αφορά το project KPI μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας [διαφάνειες 9- 16]  Χρειάζεται οι εκπαιδευόμενοι να καταλάβουν, κυρίως, τι είναι όλοι αυτοί οι δείκτες που παρουσιάζονται... και σε τι αποσκοπεί η χρήση τους ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 61

62 Bc1.1.3 Ανάπτυξη (2) 4. Όσον αφορά το «υποθετικό» project του Δήμου Κοζάνης [διαφάνειες 18- 33], οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τα παρακάτω  Η βάση της σύγκρισης είναι τα Δημοτικά Διαμ ερίσματα του Δήμου  Τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν είναι  Δημογραφικά  (αφορούν) Υποδομές, Δϊκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κάδους αποριμμάτων κλπ...  Οικονομικά  Το project εξελίσσεται σε ΒΗΜΑΤΑ που αντιστοιχούν σε αυτά της θεωρίας  Για το ΒΗΜΑ «Παραγωγής Reports» χρησιμοποιείται το λογισμικό BIRT (βλ. Και Πρακτικές Ασκήσεις) ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 62

63 Ανάπτυξη (3) 5. Τα Reports (Επιχειρησιακές Αναφορές) που παράγονται τελικά, από το «υποθετικό» project του Δήμου Κοζάνης  Μπορείτε να τα βρείτε στο site του μαθήματος ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 63

64 Τι άλλο θέλουμε από εσάς; Επικοινωνία και συνεργασία! ΟΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

65  ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη  Παραγωγή Περιεχομένου:  ΕΑΙΤΥ (ΕΜ9 ATLANTIS Group) http://www.cti.gr http://www.cti.gr  Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου ΠΕΤΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 65


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη: Οδηγός Επιμορφωτών 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google