Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Es considerado un “adjetivo verbal” puesto que comparte características de verbo y adjetivo. E L P ARTICIPIO :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Es considerado un “adjetivo verbal” puesto que comparte características de verbo y adjetivo. E L P ARTICIPIO :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Es considerado un “adjetivo verbal” puesto que comparte características de verbo y adjetivo. E L P ARTICIPIO :

3 Como verbo, tiene tiempo y voz (present, aoristo, perfecto). E L P ARTICIPIO :

4 Como verbo, tiene tiempo y voz (present, aoristo, perfecto). E L P ARTICIPIO : Como adjetivo, modifica al sustantivo y tiene caso, número y género.

5 F ORMA DEL P ARTICIPIO A CTIVO I NDICATIVO V OZ G ENERO S EÑAL DEL P ARTICIPIO D ESINENCIA DE DECLINACIÓN Activam/nντ3 fουσ1

6 P ARTICIPIO P RESENTE A CTIVO I NDICATIVO Masculino Femenin o Neutro SNλύ ωνλύ ουσα λ ῦ ον SGλύ οντοςλυ ούσηςλύ οντος SDλύ οντι λυ ούσ ῃ λύ οντι SAλύ ονταλύ ουσαν λ ῦ ον PNλύ οντεςλύ ουσαιλύ οντα PGλυ όντων λυ ουσ ῶ ν λυ όντων PD λύ ουσι(ν) λυ ούσαις λύ ουσι(ν) PAλύ ονταςλυ ούσαςλύ οντα

7 V ARIACIONES I NESPERADAS λ ύ οντ

8 V ARIACIONES I NESPERADAS λ ύ οντ λ ύ ον

9 V ARIACIONES I NESPERADAS λ ύ οντ λ ύ ον λ ύ ων

10 V ARIACIONES I NESPERADAS λ ύ οντσιν

11 V ARIACIONES I NESPERADAS λ ύ οντσιν λ ύ οσιν

12 V ARIACIONES I NESPERADAS λ ύ οντσιν λ ύ οσιν λ ύ ουσιν

13 La clave para entender el significado del participio es el aspecto verbal T IEMPO D EL P ARTICIPIO

14 El aspecto imperfectivo percibe una situación o acción como un proceso T IEMPO D EL P ARTICIPIO

15 El aspecto imperfectivo percibe una situación o acción como un proceso T IEMPO D EL P ARTICIPIO El aspecto perfectivo percibe una situación o acción como un evento completo

16 El aspecto estativo se utiliza para describir el estado de eventos o condiciones. T IEMPO D EL P ARTICIPIO

17 El aspecto estativo se utilizapara describir el estado de eventos o condiciones. T IEMPO D EL P ARTICIPIO En el futuro la idea es de una acción en expectativa de cumplimiento.

18 P ARTICIPIO A DVERBIAL Es aquel que al estar relacionado con el verbo principal modifica al mismo.

19 βλέποντες τὸν Ι ̓ εσου ͂ ν οι ̔ μαθήται λέγουσιν αυ ̓ τ ῷ

20 PAP PMN

21 βλέποντες τὸν Ι ̓ εσου ͂ ν οι ̔ μαθήται λέγουσιν αυ ̓ τ ῷ Viendo/mientras ven a Jesús los discípulos dicen… PAP PMN

22 α ̓ κούουσαι τὸ ευ ̓ αγγέλιον ου ̓ κ ε ̓ πιστεύσαν ε ̓ ν Χριστ ῷ

23 PAP PFN

24 α ̓ κούουσαι τὸ ευ ̓ αγγέλιον ου ̓ κ ε ̓ πιστεύσαν ε ̓ ν Χριστ ῷ mientras oían/oyendo el evangelio no creyeron en Cristo … PAP PFN

25 Mt. 13:13 δι ὰ το ῦ το ἐ ν παραβολα ῖ ς α ὐ το ῖ ς λαλ ῶ, ὅ τι βλ έ ποντες ο ὐ βλ έ πουσιν κα ὶ ἀ κο ύ οντες ο ὐ κ ἀ κο ύ ουσιν ο ὐ δ ὲ συν ί ουσιν, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción βλ έ ποντες ἀ κο ύ οντες

26 Mt. 13:13 δι ὰ το ῦ το ἐ ν παραβολα ῖ ς α ὐ το ῖ ς λαλ ῶ, ὅ τι βλ έ ποντες ο ὐ βλ έ πουσιν κα ὶ ἀ κο ύ οντες ο ὐ κ ἀ κο ύ ουσιν ο ὐ δ ὲ συν ί ουσιν, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción βλ έ ποντες PAPPMN βλ έ πω viendo ἀ κο ύ οντες

27 Mt. 13:13 δι ὰ το ῦ το ἐ ν παραβολα ῖ ς α ὐ το ῖ ς λαλ ῶ, ὅ τι βλ έ ποντες ο ὐ βλ έ πουσιν κα ὶ ἀ κο ύ οντες ο ὐ κ ἀ κο ύ ουσιν ο ὐ δ ὲ συν ί ουσιν, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción βλ έ ποντες PAPPMN βλ έ πω viendo ἀ κο ύ οντες PAPPMN ἀ κο ύ ω oyendo

28 Mt. 13:13 δι ὰ το ῦ το ἐ ν παραβολα ῖ ς α ὐ το ῖ ς λαλ ῶ, ὅ τι βλ έ ποντες ο ὐ βλ έ πουσιν κα ὶ ἀ κο ύ οντες ο ὐ κ ἀ κο ύ ουσιν ο ὐ δ ὲ συν ί ουσιν, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción βλ έ ποντες PAPPMN βλ έ πω viendo ἀ κο ύ οντες PAPPMN ἀ κο ύ ω oyendo “Por esta razón, hablo a ellos en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden”

29 P ARTICIPIO A DJETIVAL Es aquel que actúa como un adjetivo y modifica al sustantivo o toma el lugar de uno.

30 ο ̔ ἀ ́νθρωπος ο ̔ βασιλεύων λέγει σοι

31 PAP SMN

32 ο ̔ ἀ ́νθρωπος ο ̔ βασιλεύων λέγει σοι El hombre que reina te habla PAP SMN

33 ο ̔ βασιλεύων λέγει σοι

34 PAP SMN

35 ο ̔ βασιλεύων λέγει σοι El que reina te habla PAP SMN

36 1 Jn 2:4 ὁ λ έ γων ὅ τι ἔ γνωκα α ὐ τ ό ν κα ὶ τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς α ὐ το ῦ μ ὴ τηρ ῶ ν, ψε ύ στης ἐ στ ὶ ν κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ ἡ ἀ λ ή θεια ο ὐ κ ἔ στιν· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ὁ λ έ γων ἔ γνωκα τηρ ῶ ν

37 1 Jn 2:4 ὁ λ έ γων ὅ τι ἔ γνωκα α ὐ τ ό ν κα ὶ τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς α ὐ το ῦ μ ὴ τηρ ῶ ν, ψε ύ στης ἐ στ ὶ ν κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ ἡ ἀ λ ή θεια ο ὐ κ ἔ στιν· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ὁ λ έ γων PAPSMN λ έ γω el que dice ἔ γνωκα τηρ ῶ ν

38 1 Jn 2:4 ὁ λ έ γων ὅ τι ἔ γνωκα α ὐ τ ό ν κα ὶ τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς α ὐ το ῦ μ ὴ τηρ ῶ ν, ψε ύ στης ἐ στ ὶ ν κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ ἡ ἀ λ ή θεια ο ὐ κ ἔ στιν· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ὁ λ έ γων PAPSMN λ έ γω el que dice ἔ γνωκα RAI1S γιν ώ σκω he conocido τηρ ῶ ν

39 1 Jn 2:4 ὁ λ έ γων ὅ τι ἔ γνωκα α ὐ τ ό ν κα ὶ τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς α ὐ το ῦ μ ὴ τηρ ῶ ν, ψε ύ στης ἐ στ ὶ ν κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ ἡ ἀ λ ή θεια ο ὐ κ ἔ στιν· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ὁ λ έ γων PAPSMN λ έ γω el que dice ἔ γνωκα RAI1S γιν ώ σκω he conocido τηρ ῶ ν PAPSMN τηρ έ ω guarda

40 1 Jn 2:4 ὁ λ έ γων ὅ τι ἔ γνωκα α ὐ τ ό ν κα ὶ τ ὰ ς ἐ ντολ ὰ ς α ὐ το ῦ μ ὴ τηρ ῶ ν, ψε ύ στης ἐ στ ὶ ν κα ὶ ἐ ν το ύ τ ῳ ἡ ἀ λ ή θεια ο ὐ κ ἔ στιν· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ὁ λ έ γων PAPSMN λ έ γω el que dice ἔ γνωκα RAI1S γιν ώ σκω he conocido τηρ ῶ ν PAPSMN τηρ έ ω guarda El que dice: “Yo Lo he conocido,” y no guarda Sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.

41 1 Tim. 5:20 Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντας ἐ ν ώ πιον π ά ντων ἔ λεγχε, ἵ να κα ὶ ο ἱ λοιπο ὶ φ ό βον ἔ χωσιν. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντα ς ἔ λεγχε ἔ χωσιν

42 1 Tim. 5:20 Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντας ἐ ν ώ πιον π ά ντων ἔ λεγχε, ἵ να κα ὶ ο ἱ λοιπο ὶ φ ό βον ἔ χωσιν. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντα ς PAPPMA ἁ μαρτ ά ν ω a los que pecan ἔ λεγχε ἔ χωσιν

43 1 Tim. 5:20 Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντας ἐ ν ώ πιον π ά ντων ἔ λεγχε, ἵ να κα ὶ ο ἱ λοιπο ὶ φ ό βον ἔ χωσιν. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντα ς PAPPMA ἁ μαρτ ά ν ω a los que pecan ἔ λεγχε PAM2S ἐ λ έ γχω reprende ἔ χωσιν

44 1 Tim. 5:20 Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντας ἐ ν ώ πιον π ά ντων ἔ λεγχε, ἵ να κα ὶ ο ἱ λοιπο ὶ φ ό βον ἔ χωσιν. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντα ς PAPPMA ἁ μαρτ ά ν ω a los que pecan ἔ λεγχε PAM2S ἐ λ έ γχω reprende ἔ χωσιν PAS3P ἔ χω tengan

45 1 Tim. 5:20 Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντας ἐ ν ώ πιον π ά ντων ἔ λεγχε, ἵ να κα ὶ ο ἱ λοιπο ὶ φ ό βον ἔ χωσιν. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Το ὺ ς ἁ μαρτ ά νοντα ς PAPPMA ἁ μαρτ ά ν ω a los que pecan ἔ λεγχε PAM2S ἐ λ έ γχω reprende ἔ χωσιν PAS3P ἔ χω tengan “a los que pecan, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor”.

46 1 Tim. 6:15 ὁ βασιλε ὺ ς τ ῶ ν βασιλευ ό ντων κα ὶ κ ύ ριος τ ῶ ν κυριευ ό ντων, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción τ ῶ ν βασιλευ ό ντω ν τ ῶ ν κυριευ ό ντων

47 1 Tim. 6:15 ὁ βασιλε ὺ ς τ ῶ ν βασιλευ ό ντων κα ὶ κ ύ ριος τ ῶ ν κυριευ ό ντων, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción τ ῶ ν βασιλευ ό ντω ν PAPPMG βασιλε ύ ω de los que reinan τ ῶ ν κυριευ ό ντων

48 1 Tim. 6:15 ὁ βασιλε ὺ ς τ ῶ ν βασιλευ ό ντων κα ὶ κ ύ ριος τ ῶ ν κυριευ ό ντων, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción τ ῶ ν βασιλευ ό ντω ν PAPPMG βασιλε ύ ω de los que reinan τ ῶ ν κυριευ ό ντων PAPPMG κυριε ύ ω de los que señorean

49 1 Tim. 6:15 ὁ βασιλε ὺ ς τ ῶ ν βασιλευ ό ντων κα ὶ κ ύ ριος τ ῶ ν κυριευ ό ντων, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción τ ῶ ν βασιλευ ό ντω ν PAPPMG βασιλε ύ ω de los que reinan τ ῶ ν κυριευ ό ντων PAPPMG κυριε ύ ω de los que señorean “El Rey de los que reinan y Señor de los que señorean”

50 P ARTICIPIO P RESENTE A CTIVO I NDICATIVO Masculino Femenin o Neutro SN ὤνὤνο ὖ σα ὄνὄν SG ὄ ντοςο ὔ σης ὄ ντος SD ὄ ντιοὔσῃοὔσῃ SA ὄ νταο ὖ σαν ὄνὄν PN ὄ ντεςο ὖ σαι ὄ ντα PG ὄ ντωνοὐσῶνοὐσῶν PD ο ὖ σι(ν)ο ὔ σαιςο ὖ σι(ν) PA ὄ νταςο ὔ σας ὄ ντα

51 Ap. 1:8 Ε ̓ γώ ει ̓ μι τὸ ἀ ́λφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ο ̔ θεός, ο ̔ ὠ ̀ν καὶ ο ̔ ἦ ν καὶ ο ̔ ε ̓ ρχόμενος, ο ̔ παντοκράτωρ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ει ̓ μι λέγει ο ̔ ὠ ̀ν ο ̔ ἦ ν

52 Ap. 1:8 Ε ̓ γώ ει ̓ μι τὸ ἀ ́λφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ο ̔ θεός, ο ̔ ὠ ̀ν καὶ ο ̔ ἦ ν καὶ ο ̔ ε ̓ ρχόμενος, ο ̔ παντοκράτωρ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ει ̓ μι PAI1S soy λέγει ο ̔ ὠ ̀ν ο ̔ ἦ ν

53 Ap. 1:8 Ε ̓ γώ ει ̓ μι τὸ ἀ ́λφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ο ̔ θεός, ο ̔ ὠ ̀ν καὶ ο ̔ ἦ ν καὶ ο ̔ ε ̓ ρχόμενος, ο ̔ παντοκράτωρ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ει ̓ μι PAI1S soy λέγειPAI3S λ έ γω dice ο ̔ ὠ ̀ν ο ̔ ἦ ν

54 Ap. 1:8 Ε ̓ γώ ει ̓ μι τὸ ἀ ́λφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ο ̔ θεός, ο ̔ ὠ ̀ν καὶ ο ̔ ἦ ν καὶ ο ̔ ε ̓ ρχόμενος, ο ̔ παντοκράτωρ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ει ̓ μι PAI1S soy λέγειPAI3S λ έ γω dice ο ̔ ὠ ̀ν PAPSMN ει ̓ μι el que es ο ̔ ἦ ν

55 Ap. 1:8 Ε ̓ γώ ει ̓ μι τὸ ἀ ́λφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ο ̔ θεός, ο ̔ ὠ ̀ν καὶ ο ̔ ἦ ν καὶ ο ̔ ε ̓ ρχόμενος, ο ̔ παντοκράτωρ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ει ̓ μι PAI1S soy λέγειPAI3S λ έ γω dice ο ̔ ὠ ̀ν PAPSMN ει ̓ μι el que es ο ̔ ἦ ν IAI3S ει ̓ μι el que era

56 Ap. 1:8 Ε ̓ γώ ει ̓ μι τὸ ἀ ́λφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ο ̔ θεός, ο ̔ ὠ ̀ν καὶ ο ̔ ἦ ν καὶ ο ̔ ε ̓ ρχόμενος, ο ̔ παντοκράτωρ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ει ̓ μι PAI1S soy λέγειPAI3S λ έ γω dice ο ̔ ὠ ̀ν PAPSMN ει ̓ μι el que es ο ̔ ἦ ν IAI3S ει ̓ μι el que era Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.

57 Lc 20:45 Α ̓ κούοντος δὲ παντὸς του ͂ λαου ͂ ε ἶ πεν τοι ͂ ς μαθηται ͂ ς [αυ ̓ του ͂ ]· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Α ̓ κούοντος ε ἶ πεν

58 Lc 20:45 Α ̓ κούοντος δὲ παντὸς του ͂ λαου ͂ ε ἶ πεν τοι ͂ ς μαθηται ͂ ς [αυ ̓ του ͂ ]· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Α ̓ κούοντος PAPSMG ἀ κο ύ ω mientras escuchaba

59 Lc 20:45 Α ̓ κούοντος δὲ παντὸς του ͂ λαου ͂ ε ἶ πεν τοι ͂ ς μαθηται ͂ ς [αυ ̓ του ͂ ]· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Α ̓ κούοντος PAPSMG ἀ κο ύ ω mientras escuchaba ε ἶ πεν AAI3S λ έ γω dijo

60 Lc 20:45 Α ̓ κούοντος δὲ παντὸς του ͂ λαου ͂ ε ἶ πεν τοι ͂ ς μαθηται ͂ ς [αυ ̓ του ͂ ]· TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción Α ̓ κούοντος PAPSMG ἀ κο ύ ω mientras escuchaba ε ἶ πεν AAI3S λ έ γω dijo “y mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos...”

61 Jn. 17:20 Ου ̓ περὶ τούτων δὲ ε ̓ ρωτω ͂ μόνον, α ̓ λλὰ καὶ περὶ τω ͂ ν πιστευόντων διὰ του ͂ λόγου αυ ̓ τω ͂ ν ει ̓ ς ε ̓ μέ, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἐ ρωτω ͂ τω ͂ ν πιστευόντω ν

62 Jn. 17:20 Ου ̓ περὶ τούτων δὲ ε ̓ ρωτω ͂ μόνον, α ̓ λλὰ καὶ περὶ τω ͂ ν πιστευόντων διὰ του ͂ λόγου αυ ̓ τω ͂ ν ει ̓ ς ε ̓ μέ, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἐ ρωτω ͂ PAI1S ἐ ρωτ ά ω pido τω ͂ ν πιστευόντω ν

63 Jn. 17:20 Ου ̓ περὶ τούτων δὲ ε ̓ ρωτω ͂ μόνον, α ̓ λλὰ καὶ περὶ τω ͂ ν πιστευόντων διὰ του ͂ λόγου αυ ̓ τω ͂ ν ει ̓ ς ε ̓ μέ, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἐ ρωτω ͂ PAI1S ἐ ρωτ ά ω pido τω ͂ ν πιστευόντω ν PAPPMG πιστε ύ ω los que creen

64 Jn. 17:20 Ου ̓ περὶ τούτων δὲ ε ̓ ρωτω ͂ μόνον, α ̓ λλὰ καὶ περὶ τω ͂ ν πιστευόντων διὰ του ͂ λόγου αυ ̓ τω ͂ ν ει ̓ ς ε ̓ μέ, TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἐ ρωτω ͂ PAI1S ἐ ρωτ ά ω pido τω ͂ ν πιστευόντω ν PAPPMG πιστε ύ ω los que creen “y no sólo acerca de éstos pido, sino también acerca de los que creen (creerán) en mí por medio de la palabra de ellos”.

65 277. θρόνος, -ου, ο ̔ : trono (62) 278. Γαλιλαία, -ας, η ̔ : Galilea (61) 279. δοξάζω: alabar, honrar (61) 280. ἠ ́δη: ahora, ya (61) 281. κηρύσσω: pregonar, predicar (61) 282. ὧ δε: aquí (61)

66 283. προσκυνέω: adorar (60) 284. υ ̔ πάρχω: existir, ser (60) 285. Δαυίδ, ο ̔ : David (59) 286. διδάσκαλος, -ου, ο ̔ : maestro (59) 287. λίθος, -ου, ο ̔ : piedra (59) 288. συνάγω: convocar, congregar (59)

67 289. χαρά, α ͂ ς, η ̔ : gozo (59) 290. θεωρέω: mirar, observar (58)

68


Κατέβασμα ppt "Es considerado un “adjetivo verbal” puesto que comparte características de verbo y adjetivo. E L P ARTICIPIO :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google