Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Greek trade, colonization grk 102. προσεχώρησεν ἀνήρ τις ἅμαξαν ἐλαύνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Greek trade, colonization grk 102. προσεχώρησεν ἀνήρ τις ἅμαξαν ἐλαύνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 greek trade, colonization grk 102

2 προσεχώρησεν ἀνήρ τις ἅμαξαν ἐλαύνων

3 Aorist Review Tense: What two elements? Aorist tense – what time? (explain) Aorist tense – what aspect? (explain) Aorist tense – what stem? (explain)

4 Oral Quiz and Drill λύω – princ pts 1.λύω 2.λύσω 3.ἔλυσα λύω – paradigm… λύω – model sentences – λ ύ ω τ ὸ ν βο ῦ ν – λ ύ ομαι τ ὸ ν π α ῖ δα

5 Story Time… ἀπορέω πίπτω (aor) φροντίζω (aor) ἡ Μέλιττα (aor) ὁ ἡμίονος (aor) ὡς τάχιστα

6 Quote Preview… Φιλέλλην δὲ γενόμενος ὁ Ἄμασις ἄλλα τε ἐς Ἑλλήνων μετεξετέρους ἀπεδέξατο καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀπικνεομένοισι ἐς Αἴγυπτον ἔδωκε Ναύκρατιν πόλιν ἐνοικῆσαι…

7 Oral Quiz and Drill PPs quiz ἐλαύνω (drive, march) – ἐ λ ῶ (< ἐ λ ά σω ) – ἤ λασα καλέω (call) – καλ ῶ (< καλ έ σω ) – ἐ κ ά λεσα μάχομαι (fight) – μαχο ῦ μαι (< μαχ έ σομαι ) – ἐ μαχησ ά μη πράττω (do, accomplish) – π ρ ά ξω – ἔ π ραξα Drill model sentences ελαύνω τοὺς βοῦς... – τ ή μερον – α ὔ ριον – χθ έ ς καλῶ τὸν Δικαιόπολιν μάχομαι τοῖς πολεμίοις (“enemies”) πράττω καλῶς/κακῶς

8 Oral Quiz: 12-beta Principal Parts αἴρω –ἀρῶ (< ἀρέω) –ἦρα (ἀρ-) ἀπο-κτείνω –ἀπο-κτενῶ (< -κτενέω) –ἀπ-ἐκτεινα ἐγείρω –ἐγερῶ (< ἐγερέω) –ἤγειρα καλέω – καλ ῶ (< καλ έ ω ) – ἐ κ ά λεσα κρίνω – κριν ῶ (< κριν έ ω ) – ἔ κρινα μένω – μεν ῶ (< μεν έ ω ) – ἔ μεινα

9 Discussion Al Mina –as “the starting point”? Early-to-sophisticated renaissance? –civilization reaching out Herodotus How Greece influenced Egypt… Greek imports of metals (and mercenaries?) as strategic

10

11 Some vocab. … apoikia, “colony” metropolis, “mother city” emporion, “market” –outside town –overseas trading post  Al Mina  Gravisca (Italy)  Naukratis

12 Naukratis, Pandemos Dedications 

13 Isis-like figure holding child. Temple of Aphrodite, Naukratis (500s BCE?) “Orientalizing” Corinthian Olpe, ca. 600 BCE

14 Bibliography Boardman, J. 1999 –The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, ed. 4. London Scholtz, A. 2002/3 –“Aphrodite Pandemos at Naukratis.” Greek, Roman and Byzantine Studies 43:231–242


Κατέβασμα ppt "Greek trade, colonization grk 102. προσεχώρησεν ἀνήρ τις ἅμαξαν ἐλαύνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google