Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης Πανεπιστήμιο Αιγαίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης Πανεπιστήμιο Αιγαίου sak@aegean.gr

2 2 Εισαγωγή Το ενδιαφέρον για την ασφάλεια οδηγεί σε σημαντική έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων Εντούτοις Τα επεισόδια παραβίασης συστημάτων αυξάνουν σε πλήθος και σοβαρότητα

3 3 Εισαγωγή  Συνήθεις δυσκολίες στην ανάπτυξη της ασφάλειας Π.Σ. σε επιχειρήσεις/οργανισμούς:  Δυσκολία αιτιολόγησης κόστους ασφάλειας  Δυσκολία επικοινωνίας με διοικητικά στελέχη  Δυσκολία εξασφάλισης ενεργητικής συμμετοχής χρηστών και διαρκούς υποστήριξης από τη διοίκηση  Αντίληψη ότι η ασφάλεια είναι μόνο τεχνικό ζήτημα  Δυσκολία ανάπτυξης ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδίου ασφάλειας Π.Σ.  Προσδιορισμός και αποτίμηση οργανωσιακών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας Π.Σ.

4 4 Η έννοια της επικινδυνότητας Η Επικινδυνότητα (Ε) ορίζεται ως το γινόμενο της Πιθανότητας (Π) πραγματοποίησης ενός επεισοδίου ασφάλειας επί το (οικονομικό ή άλλο) Κόστος (Κ) που θα επιφέρει, ήτοι Ε = Π x Κ

5 5 Επικινδυνότητα και συναφείς έννοιες Αγαθό έχει Ευπάθεια Απειλή αξιοποιεί οδηγεί Επίπτωση επιφέρει Συνέπεια Κίνδυνος υπολογίζουν Αντίμετρο ελαττώνει

6 6 Αποτίμηση της επικινδυνότητας  Αξία των στοιχείων του συστήματος, τα οποία εφόσον έχουν αξία αποκαλούνται αγαθά (assets). Η αξία είναι συνάρτηση της επίπτωσης από την προσβολή του αγαθού  Πιθανότητα εκδήλωσης μίας απειλής  Πιθανότητα αξιοποίησης μίας ευπάθειας και πραγματοποίησης της απειλής

7 7 Ανάλυση επικινδυνότητας 1) Ανάλυση χωριστά κάθε παράγοντα (αξία αγαθών, πιθανότητα απειλής, σοβαρότητα ευπαθειών). 2) Σύνθεση των παραγόντων για τον υπολογισμό του βαθμού επικινδυνότητας  Υιοθετεί την πα- ραδοσιακή (θετι- κιστική) μέθοδο του αναγωγισμού.  Βασίζεται στην στατιστική Bayes

8 8 Διαχείριση Επικινδυνότητας  Η Διαχείριση Επικινδυνότητας ως μεθοδολογία  Διαχείριση επικινδυνότητας = Ανάλυση επικινδυνότητας + Αντιμετώπιση της επικινδυνότητας

9 9 Διαχείριση Επικινδυνότητας  Ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Analysis) κατά ISO (ISO/IEC 27005):  Risk identification 1. Identification of Assets 2. Identification of Threats 3. Identification of Existing Controls 4. Identification of Vulnerabilities 5. Identification of Consequences  Risk estimation 1. Assessment of Consequences 2. Assessment of Incident Likelihood 3. Level of Risk Estimation  Risk analysis + Risk evaluation = Risk Assessment

10 10 Διαχείριση Επικινδυνότητας (συνεχ.)  Μετά την ανάλυση επικινδυνότητας: 1. Επιλογή αντιμέτρων (countermeasures) 2. Καθορισμός πολιτικής ασφάλειας 3. Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας 4. Εφαρμογή και παρακολούθηση Σχεδίου Ασφάλειας  Σχέδιο ασφάλειας = Πολιτική ασφάλειας + Μέτρα προστασίας + Στρατηγική εφαρμογής

11 11 Περιορισμός επικινδυνότητας Μπορούμε να μηδενίσουμε την επικινδυνότητα;  Μηδενική επικινδυνότητα συνεπάγεται μηδενική αξία των στοιχείων του συστήματος ή μηδενική πιθανότητα πραγματοποίηση μιας απειλής.  Π.χ. διαθέτουμε λογισμικό που, όμως, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε από πειρατεία. Αλλάζουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο και το προσφέρουμε δωρεάν  Στόχος: ο περιορισμός της επικινδυνότητας σε "ανεκτά" επίπεδα.  Σύνηθες κριτήριο: κόστος αντιμέτρων/μείωση επικινδυνότητας

12 12 Τρόποι διαχείρισης επικινδυνότητας  Μείωση πιθανότητας εκδήλωσης απειλών  Αντιμετώπιση ευπαθειών  Περιορισμός επιπτώσεων  Ανάκαμψη  Μεταβίβαση επικινδυνότητας  Αποδοχή επικινδυνότητας

13 13 Συνήθεις δυσκολίες  Υποκειμενικότητα αποτίμησης αξίας αγαθών ή αντίστοιχα του μεγέθους των επιπτώσεων  Δυναμικό περιβάλλον – δυναμικές, σύμπλοκες και ποικίλες απειλές  Η ανθρώπινη συμπεριφορά δύσκολα προβλέπεται και μοντελοποιείται  Οι πόροι που διαθέτουμε είναι πεπερασμένοι

14 14 Πλεονεκτήματα Διαχείρισης Επικινδυνότητας  Αιτιολόγηση κόστους αντιμέτρων  Βελτίωση επικοινωνίας ανάμεσα στους ειδικούς της πληροφορικής και τη διοίκηση του οργανισμού  Ευέλικτη μεθοδολογία, μπορεί να εφαρμοστεί με ποικίλους τρόπους  Καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας  Βοηθά στην κατανόηση του Π.Σ.  Αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μεθοδολογία

15 15 Μειονεκτήματα Διαχείρισης Επικινδυνότητας  Στηρίζεται σε ένα απλοϊκό μοντέλο του Π.Σ., αγνοώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού  Εμπεριέχει σημαντική υποκειμενικότητα, που συχνά συγκαλύπτεται μέσω της αυστηρότητας των μαθηματικών-πιθανοτικών μοντέλων  Βασίζεται σε απλές στατιστικές μεθόδους

16 16 Μέθοδοι Διαχείρισης Επικινδυνότητας Μέθοδος είναι "ο συστηματικός και προγραμματισμένος τρόπος προσεγγίσεως, εξετάσεως, αναλύσεως και ερμηνείας προβλημάτων ή φαινομένων βάσει συγκεκριμένων κανόνων…"  SBA  CRAMM  MEHARI  OCTAVE Περισσότερες από 100 διαφορετικές μέθοδοι ανάλυσης ή/και διαχείρισης επικινδυνότητας Π.Σ.

17 17 Security by Analysis (SBA)  Αναπτύχθηκε στη Σουηδία στις αρχές του ’80. Χρησιμοποιείται έκτοτε με επιτυχία σχεδόν αποκλειστικά στις Σκανδιναβικές χώρες.  Δέχεται ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του Π.Σ. έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις.  Αποτελείται από ένα σύνολο μεθόδων με κυριότερες τις SBA Check και SBA Scenario.

18 18 SBA Check  Ταχεία αποτίμηση του επιπέδου ασφάλειας του Π.Σ.  Στηρίζεται σε ερωτηματολόγια.  Έχει ως σημείο αναφοράς το ISO/IEC 27002.  Υποστηρίζεται από ειδικό λογισμικό.

19 19 SBA Scenario  Τρεις επιλογές  Main analysis: Πλήρης ανάλυση με στόχο τον προσδιορισμό της πιθανότητας πραγματοποίησης ενός επεισοδίου ασφάλειας και την εκτίμηση του κόστους, με αναλυτικές αριθμητικές μεθόδους.  Ten analysis: Ταχεία ανάλυση με την πιθανότητα και το κόστος να προσδιορίζονται στη κλίμακα 1- 10.  Risk window: Συνοπτική ανάλυση βασισμένη σε μία ποιοτική κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων.

20 20 Στάδια της SBA Scenario 1) Προετοιμασία (Preparation) 2) Σενάρια (Scenarios) 3) Σύνοψη (Overview) 4) Σχέδιο δράσης (Action plan)

21 21 Στάδιο 1: Προετοιμασία  Συγκρότηση ομάδων ανάλυσης και διδασκαλία της SBA.  Ο ρόλος του ειδικού περιορίζεται στη διδασκαλία της μεθόδου και στο συντονισμό των εργασιών της ομάδας.  Χρονοδιάγραμμα, καταγραφή, οριοθέτηση, προσδιορισμός ρόλων, διαμόρφωση συναντίληψης κ.λπ.

22 22 Στάδιο 2: Σενάριο  Εντοπισμός πιθανών σεναρίων  Δημιουργική φάση εργασίας  Ανάλυση επικινδυνότητας  Αναλυτική περιγραφή κάθε σεναρίου και καταγραφή όλων των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν το σενάριο.  Εκτίμηση πιθανότητας πραγματοποίησης  Διαχείριση επικινδυνότητας  Προσδιορισμός ευπαθειών που συνδέονται με το σενάριο  Επιλογή αντιμέτρων και κοστολόγησή τους

23 23 Στάδιο 3: Σύνοψη  Καθορισμός προτεραιοτήτων υλοποίησης  Προτεραιότητες βάσει των επιπτώσεων (από ενδεχόμενη υλοποίηση του σεναρίου, απουσία των αντιμέτρων)  Προτεραιότητες βάσει της μείωσης της επικινδυνότητας που επιτυγχάνεται με την υλοποίηση του αντιμέτρου

24 24 Στάδιο 4: Σχέδιο δράσης  Κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου δράσης για την ασφάλεια του Π.Σ. και καθορισμός υπευθύνων για την υλοποίηση των μέτρων προστασίας.

25 25 Πλεονεκτήματα SBA  Υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της ασφάλειας.  Η ανάλυση γίνεται από τους ίδιους ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά το σύστημα.  Είναι αρκετά απλή, κατανοητή από μη- ειδικούς και μπορεί να υλοποιηθεί με μικρό κόστος.  Υποστηρίζεται από απλό και εύχρηστο λογισμικό.

26 26 Μειονεκτήματα SBA  Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ικανότητες, τη φαντασία και τη διάθεση για συνεισφορά των ανθρώπων που εμπλέκονται.  Προϋποθέτει την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής και συμμετοχικής κουλτούρας.

27 27 MEHARI Αναπτύχθηκε στη Γαλλία από τον οργανισμό CLUSIF (πρώτη έκδοση 1987)

28 28 MEHARI

29 29 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  Είναι εύκολη στην εφαρμογή, βασίζεται σε ερωτηματολόγια.  Ίση βαρύτητα σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα.  Ιδιαίτερα πετυχημένες τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.  Απουσιάζει μία βιβλιοθήκη μέτρων προστασίας και μία αυστηρή μέθοδος επιλογής της.

30 30 Η μέθοδος CRAMM  CRAMM, CCTA Risk Analysis and Management Method  Αναπτύχθηκε το 1987 στη Μεγάλη Βρετανία από την Κεντρική Υπηρεσία Υπολογιστών και Επικοινωνιών (CCTA).  Η τελευταία έκδοση (V5.0) κυκλοφόρησε το 2003  Νέα έκδοση (V5.2) το 2009  Έχει χρησιμοποιηθεί σε εκατοντάδες μελέτες διεθνώς  Παρέχει κατάλογο απειλών και αντιμέτρων

31 31 Μέτρηση της επικινδυνότητας  Η μέτρηση της επικινδυνότητας (σε κλίμακα 1:7) γίνεται:  Με αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων (κλίμακα 1:10), βάσει των επιπτώσεων στον οργανισμό  Με αξιολόγηση απειλών (κλίμακα 1:5)  Με αξιολόγηση ευπαθειών (κλίμακα 1:3)

32 32 Στάδια και βήματα της CRAMM Σ1:Προσδιορισμός και αξιολόγηση των αγαθών (assets) – Μοντελοποίηση Π.Σ., Αποτίμηση στοιχείων Π.Σ., Επιβεβαίωση και επικύρωση Σ2: Ανάλυση της Επικινδυνότητας – Προσδιορισμός απειλών για κάθε αγαθό – Εκτίμηση απειλών και αδυναμιών – Υπολογισμός Επικινδυνότητας – Επιβεβαίωση και επικύρωση Σ3:Διαχείριση της Επικινδυνότητας – Προσδιορισμός λίστας προτεινόμενων αντιμέτρων – Κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας

33 33 Στάδιο 1 – Βήμα 1.1  Στάδιο 1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση αγαθών – Βήμα 1.1: Δημιουργία του μοντέλου του Π.Σ.  Προσδιορισμός των δεδομένων που επεξεργάζεται το Π.Σ. και ομαδοποίηση  Προσδιορισμός των υλικών στοιχείων (physical assets)  Προσδιορισμός των χώρων και των εγκαταστάσεων  Προσδιορισμός του λογισμικού  Δημιουργία μοντέλων που συσχετίζουν τα ανωτέρω

34 34 Στάδιο 1 – Βήμα 1.2  Στάδιο 1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση αγαθών – Βήμα 1.2: Αποτίμηση των στοιχείων του Π.Σ.  Κλίμακα 1-10  Εξέταση και αποτίμηση επιπτώσεων  Συνεντεύξεις χρηστών  Επεξεργασία από το λογισμικό της CRAMM

35 35 Στάδιο 1 – Βήμα 1.2  Εξεταζόμενες περιπτώσεις  Μη-διαθεσιμότητα  Καταστροφή  Αποκάλυψη  Μη-εξουσιοδοτημένη μεταβολή  Ηθελημένη μεταβολή  Λάθη μετάδοσης δεδομένων  Χρηματική αξία υλικού/λογισμικού (κόστος αντικατάστασης)

36 36 Στάδιο 1 – Βήμα 1.2  Επιπτώσεις  Σωματική ακεραιότητα και ζωή φυσικών προσώπων  Δυσαρέσκεια από έκθεση προσωπικών πληροφοριών  Νομικές επιπτώσεις  Παρεμπόδιση δικαιοσύνης  Οικονομικές απώλειες  Διατάραξη δημόσιας τάξης  Μη-εφαρμογή πολιτικής οργανισμού  Απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού  Υπολογισμός αξίας αγαθών, αξιοποιώντας και το μοντέλο.

37 37 Στάδιο 1 – Βήμα 1.3  Στάδιο 1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση αγαθών – Βήμα 1.3: Επιβεβαίωση και επικύρωση της αποτίμησης  Παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτου Σταδίου στη διοίκηση υπό μορφή αναφοράς  Σύσκεψη επικύρωσης αποτελεσμάτων

38 38 Στάδιο 2 – Βήμα 2.1  Στάδιο 2: Ανάλυση Επικινδυνότητας – Βήμα 2.1: Προσδιορισμός των απειλών που αφορούν το κάθε αγαθό  Σύνδεση κάθε αγαθού με συγκεκριμένες κατηγορίες απειλών

39 39 Στάδιο 2 – Βήμα 2.2  Στάδιο 2: Ανάλυση Επικινδυνότητας – Βήμα 2.2: Εκτίμηση απειλών και αδυναμιών  Συμπλήρωση ερωτηματολογίων εκτίμησης απειλών και αδυναμιών  Αυτόματη (από το εργαλείο) αποτίμηση απειλών (κλίμακα 1-5) και αδυναμιών (κλίμακα 1-3)  Επιβεβαίωση ή/και διόρθωση των τιμών από τους αναλυτές

40 40 Στάδιο 2 – Βήμα 2.3  Στάδιο 2: Ανάλυση Επικινδυνότητας – Βήμα 2.3: Υπολογισμός επικινδυνότητας για κάθε συνδυασμό αγαθού-απειλής  Αυτόματος (από το εργαλείο) υπολογισμός ενός βαθμού επικινδυνότητας (σε κλίμακα 1- 7) για κάθε ζεύγος αγαθού-απειλής.

41 41 Στάδιο 2 – Βήμα 2.4  Στάδιο 2: Ανάλυση Επικινδυνότητας – Βήμα 2.4: Επιβεβαίωση και επικύρωση του Βαθμού Επικινδυνότητας  Παρουσίαση σε μορφή αναφοράς της ανάλυσης επικινδυνότητας. Επιβεβαίωση της αποτίμησης από τη Διοίκηση σε κοινή σύσκεψη εργασίας με τους αναλυτές.

42 42 Στάδιο 3 – Βήμα 3.1  Στάδιο 3: Διαχείριση Επικινδυνότητας – Βήμα 3.1: Προσδιορισμός της λίστας των προτεινόμενων αντιμέτρων  Αυτόματη παραγωγή (από το εργαλείο) λίστας προτεινόμενων αντιμέτρων.  Επιλογή μέτρων προς υλοποίηση

43 43 Στάδιο 3 – Βήμα 3.1  Η επιλογή βασίζεται στα εξής κριτήρια:  Επίδραση αντιμέτρων στη λειτουργία του Οργανισμού  Διαθέσιμος προϋπολογισμός  Κόστος εφαρμογής και διαχείρισης αντιμέτρων (χρηματικό και σε ανθρώπινους πόρους)  Άποψη της Διοίκησης και στόχοι του Οργανισμού  Ενδείξεις για μελλοντική ένταση ή ύφεση των απειλών  Αποτελεσματικότητα αντιμέτρων

44 44 Στάδιο 3 – Βήμα 3.1  Κατηγορίες αντιμέτρων σε φθίνουσα σειρά αποτελεσματικότητας  Μείωση των απειλών  Μείωση των αδυναμιών  Μείωση της επίπτωσης  Ανίχνευση της παραβίασης  Ανάκαμψη (recovery)

45 45 Στάδιο 3 – Βήμα 3.1  Καταστάσεις αντιμέτρων  Ήδη εγκατεστημένο (installed)  Επιλεγμένο για εγκατάσταση (to be installed)  Υπό υλοποίηση (implementing recommendation)  Έχει υλοποιηθεί (implemented recommendation)  Έχει ήδη καλυφθεί από άλλο αντίμετρο (already covered)  Αναλαμβάνεται η επικινδυνότητα και δεν υλοποιείται (accept level of risk)  Υπό συζήτηση (under discussion)  Μη εφαρμόσιμο (not applicable)

46 46 Στάδιο 3 – Βήμα 3.2  Στάδιο 3: Διαχείριση Επικινδυνότητας – Βήμα 3.2: Κατάρτιση σχεδίου/πλάνου ασφάλειας  Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει: (α) Πολιτική Ασφάλειας, (β) Κατάλογος Αντιμέτρων, (γ) Στρατηγική εφαρμογής  Κατάθεση του Σχεδίου στη Διοίκηση και επικύρωσή του σε κοινή σύσκεψη

47 47 Προϋποθέσεις επιτυχίας  Συμμετοχή και υποστήριξη της ανώτερης Διοίκησης  Συμμετοχή στελεχών του Οργανισμού  Ορθή επιλογή δείγματος στελεχών για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων  Ακριβής οριοθέτηση της μελέτης

48 48 Πλεονεκτήματα CRAMM  Καλύπτει όλες τις φάσεις της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας  Καλύπτει όλες τις συνιστώσες ασφάλειας (π.χ. θέματα προσωπικού, διαδικασιών, τεχνικά θέματα, φυσική ασφάλεια κ.ά.)  Έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και υπάρχει μεγάλη διεθνής εμπειρία  Συνοδεύεται από ειδικό εργαλείο που διευκολύνει την εφαρμογή της και παρέχει μία μεγάλη βιβλιοθήκη αντιμέτρων

49 49 Μειονεκτήματα CRAMM  Στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία με τους χρήστες και τη διοίκηση του οργανισμού και τις δικές τους (υποκειμενικές απόψεις)  Έχει υψηλό κόστος εφαρμογής (χρόνος και ανθρώπινη προσπάθεια)  Στηρίζεται σε ένα πολύ απλοϊκό μοντέλο του πληροφοριακού συστήματος  Εστιάζει ουσιαστικά μόνο στα δεδομένα και λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους μόνο ως πηγές απειλών

50 50 Μειονεκτήματα CRAMM  Απαιτεί αρκετές φορές την επέμβαση του αναλυτή και την προσαρμογή των αποτελεσμάτων των αυτόματων υπολογισμών  Το τελικό αποτέλεσμα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, οι οποίες όμως συχνά δεν γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες.  Απαιτεί επεξεργασία των προτεινόμενων αντιμέτρων για την προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη Π.Σ. Τα περισσότερα αντίμετρα είναι πολύ γενικά.

51 51 Κριτήρια επιλογής κατάλληλης μεθόδου  Να ανταποκρίνεται στο μέγεθος και τη συμπλοκότητα του Π.Σ.  Να έχει χαμηλότερο κόστος εφαρμογής  Να ταιριάζει στα οργανωσιακά χαρακτηριστικά και την κουλτούρα του οργανισμού  Να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο λογισμικό  Να εφαρμοστεί από αναλυτές με εμπειρία στη συγκεκριμένη μέθοδο  Να καλύπτει όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ασφάλεια Π.Σ. (τεχνικούς και κοινωνικούς)

52 52 Μελέτη περίπτωσης: ΕΤΟ Α.Ε.  Έμπιστη Τρίτη Οντότητα Α.Ε.  Αρχή Πιστοποίησης: Παροχή και διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών.  Θυγατρική ελληνικής τράπεζας  Μικρή ομάδα ειδικών πληροφορικής, έλλειψη στελεχών πληροφορικής  Ανάθεση μελέτης ασφάλειας Αρχής Πιστοποίησης σε αναδόχους

53 53 Επιλογή μεθόδου  CRAMM διότι:  Εμπειρία της ομάδας μελέτης στην εφαρμογή της μεθόδου  Η CRAMM είναι αναγνωρισμένη και γίνεται αποδεκτή με ευκολία  Θεωρείται κατάλληλη για εφαρμογές αυτού του μεγέθους  Περιέχει μία ιδιαίτερα πλούσια βιβλιοθήκη αντιμέτρων

54 54 Εφαρμογή: γενικά  Πρώτες διαπιστώσεις/εκτιμήσεις:  Η Δνση πληροφορικής διαθέτει 6-7 άτομα και δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης  Μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη με θετική προδιάθεση, αλλά χωρίς τεχνικές γνώσεις  Στρατηγική:  Εμπλοκή στο έργο της ανώτερης διοίκησης  Συμμετοχή σε όλες τις συνεντεύξεις ενός στελέχους της Δνσης Πληροφορικής (μεταφορά τεχνογνωσίας, διευκολύνσεις στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων)  Προσεκτική οριοθέτηση της μελέτης

55 55 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 1  Στάδιο 1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των αγαθών  Καταγραφή με τη βοήθεια της Δνσης Πληροφορικής  Αξιολόγηση βάσει συνεντεύξεων με στελέχη Δνσης Πληροφορικής, Γενικού Δντη, Δντη Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Δνσης Οργάνωσης  Αξιολόγηση:  Δεδομένων (διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα)  Υλικού (κόστος αντικατάστασης)  Λογισμικού (κόστος αντικατάστασης)

56 56 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 1  Δεδομένα:  Ιδιωτικό Κλειδί (private key) και Πιστοποιητικό ΕΤΟ (certificate)  Πληροφορίες Καταλόγου (directory services)  Δημόσιες Πληροφορίες  Διοικητικά Δεδομένα

57 57 Δεδομένα ΕΤΟ Αγαθό1 Ωρ3 Ωρ12 Ωρ1 Ημ2 Ημ Διοικητικά Δεδομένα 1111 Πληροφορίες Καταλόγου 22233 Δημόσιες Πληροφορίες 1122 Ιδιωτικό Κλειδί 22233

58 58 Δεδομένα ΕΤΟ Αγαθό1 Εβ2 Εβ1 Μ2 ΜΜΚ Διοικητικά Δεδομένα 3333 Πληροφορίες Καταλόγου 55573 Δημόσιες Πληροφορίες 3335 Ιδιωτικό Κλειδί5555

59 59 Δεδομένα ΕΤΟ ΑγαθόΟλΑΕσΑΣΑεξΜι Λ Διοικητικά Δεδομένα 3234 Πληροφορίες Καταλόγου 7 3 Δημόσιες Πληροφορίες Ιδιωτικό Κλειδί53775

60 60 Δεδομένα ΕΤΟ ΑγαθόΜε ΛΗθΕισΑρΑπΜ Διοικητικά Δεδομένα 2 Πληροφορίες Καταλόγου 55322 Δημόσιες Πληροφορίες 35 Ιδιωτικό Κλειδί56

61 61 Συντομογραφίες ΦΚ Φυσική Καταστροφή Ολ Ολική καταστροφή (και των εφεδρικών αντιγράφων) 1 Ωρ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 1 Ώρα ΑΕσΑποκάλυψη εντός του οργανισμού 3 ΩρΑπώλεια διαθεσι­ μότητας 3 Ώρες ΑΣΑποκάλυψη σε συνεργα­ ζόμενους οργανισμούς 12 Ωρ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 12 Ώρες ΑΕξΑποκάλυψη σε τρίτους 1 ΗμΑπώλεια διαθεσι­ μότητας 1 Ημέρα ΜιΛ Μικρής έκτασης λάθη 2 Ημ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 2 Ημ. ΜεΛΜεγάλης έκτασης λάθη

62 62 Συντομογραφίες 1 Εβ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 1 Εβδ. ΗθΗθελημένη τροποποίηση 2 Εβ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 3 Εβδ. ΕισΕισαγωγή ψευδούς μηνύματος 1 Μ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 1 Μήνα Αρ Άρνηση αποστολής μηνύματος 2 Μ Απώλεια διαθεσι­ μότητας 2 Μήνες Απ Μ Απώλεια Μηνύματος ΜΚ Μερική Καταστροφή

63 63 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 1  Υλικό:  3 εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός, μέσα αποθήκευσης  Συνολικό κόστος αντικατάστασης περί τα 10.000 Ευρώ

64 64 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 1  Λογισμικό:  Λειτουργικό σύστημα  Εξυπηρετητής ιστού  Εξυπηρετητής πιστοποιητικών  Λογισμικό υποστήριξης SSL/TLS  Διαχειριστής βάσης δεδομένων  Εργαλεία αυτοματισμού γραφείου  Συνολικό κόστος αντικατάστασης περί τα 15.000 Ευρώ

65 65 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 2  Στάδιο 2: Ανάλυση επικινδυνότητας  Πλαστοπροσωπία ( Masquerading)  Αστοχία λογισμικού δικτύου  Μη-εξουσιοδοτημένη χρήση εφαρμογής  Αστοχία λογισμικού εφαρμογών  Εισαγωγή ιομορφικού λογισμικού  Σφάλμα συντήρησης υλικού  Τεχνική αστοχία εξυπηρετητή  Σφάλμα συντήρησης λογισμικού  Διήθηση (filtering) επικοινωνιών  Πυρκαγιά

66 66 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 2  Κατάχρηση πόρων συστήματος  Πλημμύρα  Τεχνική αστοχία μέσου αποθήκευσης  Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού  Τεχνική αστοχία εξοπλισμού δικτύου  Κλοπή  Ηθελημένη πρόκληση βλάβης  Τρομοκρατική ενέργεια  Απώλεια παροχής ηλεκτρι-κής ενέργειας/πτώση τάσης  Διακοπή παροχής υπηρεσίας διαδικτύου

67 67 Παράδειγμα εκτίμησης απειλών/αδυναμιών ΑγαθόΕπίπτωσηΑπειλήΑδυναμία Πληροφορίες Καταλόγου Απώλεια Δια- θεσιμότητας ΥψηλήΜέτρια Πληρ. Καταλ.ΑποκάλυψηΜέτρια Πληρ. Καταλ.Ηθελ. Τροπ/σηΥψηλήΜέτρια Παροχή Πιστοποιητικού Απώλεια Δια- θεσιμότητας Πολύ Υψηλή Μέτρια Παροχή Πιστοποιητικού ΑποκάλυψηΠολύ Υψηλή Μέτρια Παροχή Πιστοποιητικού Ηθελημένη Τροποποίηση Πολύ Υψηλή Μέτρια

68 68 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 2  Σημαντικότερες αδυναμίες (ευπάθειες):  Έλλειψη οργανωτικής υποδομής  Έλλειψη τεχνογνωσίας ασφάλειας Π.Σ.  Ελλιπής φύλαξη κτηρίου  Εγκατάσταση στο κέντρο της πόλης  Χρήση κοινής δικτυακής υποδομής για ποικιλία εφαρμογών  Ελλιπής φυσική προστασία καλωδίωσης  Αναξιοπιστία δικτύου παροχής ηλεκτρισμού

69 69 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 2  Υπολογισμός βαθμού επικινδυνότητας, μέγιστες τιμές:  Πλαστοπροσωπία χρήστη από εξωτερικούς χρήστες για παροχή πιστοποιητικού  Πλαστοπροσωπία χρήστη από εξωτερικούς χρήστες για προσβολή της Ιστοσελίδας  Εισαγωγή ιομορφικού λογισμικού στους εξυπηρετητές  Διήθηση (filtering) διαδικτυακών επικοινωνιών  Πυρκαγιά στο κτήριο της ΕΤΟ  Κλοπή βασικού εξοπλισμού  Βανδαλισμός, τρομοκρατική ενέργεια

70 70 Παράδειγμα: Παροχή πιστοποιητικού ΑγαθόΕπίπτωση 1Ώρ3Ώρ12Ώρ1Ημ2ΗμΑΕξΗθ Απειλή ΠY Αδυναμία MMMMMMM Παροχή Πιστοποιητικού 3334465 » Κτήριο ΕΤΟ3334465 » Δωμάτιο Αρχής Πιστοποίησης 3334465 » Σκληρός Δίσκος3334465

71 71 Εφαρμογή CRAMM: Στάδιο 3  Στάδιο 3: Διαχείριση επικινδυνότητας  Το εργαλείο προτείνει περί τα 500 αντίμετρα  Πολλά από αυτά μη-εφαρμόσιμα ή πλεονάζοντα  Επιλέχθηκαν περί τα 150 και προστέθηκαν αντίμετρα από άλλες πηγές.  Επίσης προτάθηκε σαφές και συγκεκριμένο οργανωτικό πλαίσιο διαχείρισης ασφάλειας Π.Σ.

72 72 Σχέδιο ασφάλειας  Τομείς εστίασης:  Δέσμευση της ανώτερης διοίκησης της ΕΤΟ για την προώθηση της ασφάλειας Π.Σ.  Καθορισμός νέων ρόλων που αφορούν την ασφάλεια, διανομή τομέων ευθύνης και ανάπτυξη σαφούς οργανογράμματος ασφάλειας  Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού  Ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας του κτηρίου και του δωματίου που είναι εγκατεστημένοι οι εξυπηρετητές

73 73 Σχέδιο ασφάλειας  Τομείς εστίασης (συνέχεια):  Ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου και εγκατάσταση firewall και συστήματος ανίχνευσης παρεισφρήσεων (intrusion detection system)  Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για τη λήψη και διαχείριση εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων  Εφαρμογή σχεδίου συνέχειας (business continuity plan)  Εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας Π.Σ.

74 74 Συμπεράσματα μελέτης περίπτωσης  Η ενεργός συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης κρίνεται απαραίτητη  Η ενεργός συμμετοχή της ανώτερης διοίκησης είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε οργανισμούς χωρίς ανεπτυγμένη κουλτούρα πληροφορικής  Η οριοθέτηση της μελέτης θα πρέπει να έχει επίσημα επικυρωθεί πριν την έναρξη της ανάλυση επικινδυνότητας  Η ομάδα μελέτης θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την αποδοχή των αποτελεσμάτων του κάθε σταδίου πριν προχωρήσει στο επόμενο

75 75 Συμπεράσματα μελέτης περίπτωσης  Η μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό και οργανωσιακό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. Η σχετική αδυναμία της CRAMM είναι εμφανής  Η ανάλυση επικινδυνότητας στηρίζεται σε μία περιορισμένη άποψη της ασφάλειας Π.Σ., που εστιάζει στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων (αγαθών, assets). Η αξιοποίηση, όμως, της μελέτης απαιτεί αλλαγή της κουλτούρας, αλλά και της δομής του οργανισμού

76 76 Σύνοψη  Η μεθοδολογία της Ανάλυσης και Διαχείρισης Επικινδυνότητας  Οι έννοιες της απειλής (threat), της ευπάθειας (αδυναμίας, vulnerability), του αγαθού (περιουσιακό στοιχείο, asset) και της επίπτωσης (impact)  Εκατοντάδες μέθοδοι. Παραδείγματα: SBA, MEHARI, CRAMM  Η πρακτική εφαρμογή απαιτεί κοινωνικές και διοικητικές γνώσεις και ικανότητες επιπλέον των τεχνικών γνώσεων

77 77 Ερωτήσεις… Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Π.Σ. Σπύρος Κοκολάκης Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google