Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL AORISTO. DOS TIPOS: Aoristo sigmático:  Lleva aumento (sólo en indicativo) y σα, pero no vocal temática. (ε) + Raíz + σα + desinencia secundaria. Φύω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL AORISTO. DOS TIPOS: Aoristo sigmático:  Lleva aumento (sólo en indicativo) y σα, pero no vocal temática. (ε) + Raíz + σα + desinencia secundaria. Φύω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL AORISTO. DOS TIPOS: Aoristo sigmático:  Lleva aumento (sólo en indicativo) y σα, pero no vocal temática. (ε) + Raíz + σα + desinencia secundaria. Φύω > ἔ φυσα Los verbos en líquida (λ,μ,ν,ρ) pierden la sigma. Μένω > ἔ μενα

2 Aoristo Radical (asigmático).  Temático: a simple vista, parece un imperfecto. - ἔ βαλον, ἔ λιπον, ἔ μαθον, ἐ γενόμην... PERO:  Presentan cambios en la raíz, con respecto al presente. Βάλλω, ἐ βάλλον, ἔ βαλον. Λείπω, ἔ λειπον, ἔ λιπον. Μανθάνω, ἐ μάνθανον, ἔ μαθον. Γίγνομαι, ἐ γιγνόμην, ἐ γενόμην.

3 Verbos que presentan aoristos radicales: Polirrizos: verbos con 4 raíces, una por tema (presente, futuro, aoristo y perfecto).  El aoristo se forma directamente sobre el tema de aoristo.  Polirrizos más frecuentes: Α ἱ ρέω, (ε ἵ λον), λέγω (ε ἴ πον), ἔ ρχομαι (ε ἴ μι), ὁ ράω (ε ἴ δον), ἐ σθίω ( ἔ φαγον), ε ὑ ρίσκω (ε ὕ ρον), πάσχω ( ἔ παθον), τρέχω ( ἐ δραμον), φέρω ( ἤ νεγκον).

4 Verbos “sufijados” o “falsos polirrizos”: verbos que presentan alteraciones (morfemas de diverso tipo) en el tema de presente (tiempos presente e imperfecto. El presente e imperfecto presentan una forma más larga que el resto de los tiempos. El aoristo se forma sobre la raíz del verbo (sin sufijos) y sin el morfema σα.

5 Tipos de sufijos más comunes: Nasal (μ/ν/αν/νυ): λα-μ-β-άν-ω, τυ-γ-χ-άν-ω, δείκ- νυ-μι, μα-ν-θ-άν-ω... Sufijo σκ. Puede ir antes o después de la raíz verbal: βώ-σκ-ω, εὑρί-σκ-ω... Reduplicación con i: γί-γν-ο-μαι, πι-πτ-ω, τι-θη-μι... Geminación de consonante: βάλ-λ-ω. Alternancia vocálica: βαίνω.

6 Recuerda: Un aoristo sigmático no presenta cambios en la raíz: λύ-ω > ἔ- λυ-σα. Los aoristos de los verbos polirrizos y sufijados parecen imperfectos pero presentan cambios significativos en la raíz. Τυγχάνω > ἔτυχον λέγω > εἶπον


Κατέβασμα ppt "EL AORISTO. DOS TIPOS: Aoristo sigmático:  Lleva aumento (sólo en indicativo) y σα, pero no vocal temática. (ε) + Raíz + σα + desinencia secundaria. Φύω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google